KI NOU’ETE?

Pa kone si nou kone ki nou’ete.
Nou viv lor later Kreol, koz Kreol
Ek manz Kreol me nou pa axepte
Ki lor later Kreol, nou tou Kreol.
Bann bourrbak yer ti kwar zot Franse pir
Ki viv dan Ti-Lafrans lwen-lwen laba;
Bann bourrbak zordi sir kouma lasir
Ki dilo Ganga sourse dan Vakwa.
Bann sorti Lafrik prefer dekrepi;
Bann sorti Bihar met lenz Larabi;
Bann sorti Bhojpour kwar zot koz Hinndi.
Personn pa’le kwar nou tou nou viktim
Ki’inn forse vinn la pou efas nou dram.
Olie dir mersi, nou nimakarram.

Nou tou nou kouma pie lafours san fler
Ki pa rekonet later nourisier,
Ki prefer avoy so rasinn dan ler
Me ki oblize desann dan later.

Enn zour pa enn zour – sa li enbarab –
Nou pou oblize aret nou palab
E asiz ansam otour mem latab.

28.09.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.