MERSI BONDIE/THANK YOU, MY LORD

MERSI BONDIE
TESTAMAN ENN ENDOU-KREOL

Le 25 Novam 1971, ti ena 2 evennman violan dan Kirpip.

Premie dabor, bann aktivis PMSD ti atak loto Paul Berenger divan Minispalite Kirpip. Erezman Paul ek bann aktivis MMM dan so loto ti reysi sape.

Detrwa minit pli tar, dan loto mo kamarad Mahboob – mo loto M117 ti anpann – mo ti rant dan lari Satonef. Mo kamarad Azor ki ti sagren mwa parski mo lame gos paralize, ti asiz deryer. Enn kou mo ti tann enn tapaz fren. Ler mo ti get deryer mo ti trouv Falkonn gri PMSD e par enn lafnet ti ena enn lagoul fizi pwente dan mo direksion. Mo ti ouver laport, ti zet lekor deor. Anmemtan ti ena enn detonasion. Loto Falkonn gri ti disparet atoutvites. Ler mo ti get deryer, mo ti trouv Azor ar enn trou dan so latet. Li ti mor dan mo plas.

Azor ti enn senpatizan PMSD me li pa ti dakor ki bann aktivis PMSD ti atak mo lakaz ar kokteyl Molotov e li ti vinn get mwa pou dir mwa sa. Depi sa zour la li ti vinn mo kamarad e souvan kan li ti lib, li ti pe akonpagn mwa pou ed mwa.

Enn lamitie onet ek senser ti atas nou ansam.

Depi le 25 Novam 1971, toultan mo poz kestion kifer mo ti sap dan lamor.

Eski se parski, si mo pa ti sape, pa ti pou ena Li, Zeneral Makbef, Toufann, plis ki 2,000 poem, tizistwar, novela ek roman, Shakespeare an Morisien? Parski mo pa ti pou trouv mo de tifi grandi, ni mo trwa tizanfan vinn egey mo lavi? Non, non, non!

Parski mo pa ti pou dekouver veritab lafwa e etidie ek tradir Bhagavad-Gita, Ansien Testaman, Nouvo Testaman ek Koran. Sa bann tex sakre la finn fer mwa trouv lizour, kone ki mo ete.

• Bhagavad-Gita finn ansengn mwa: RE-ENKARNASION EK AVTARR;
• Labib finn montre mwa LAMOUR EK PARDON;
• Koran finn ansengn mwa SOLIDARITE EK PARTAZ.

Akoz mo kwar ki Bondie parfwa vinn lor later kouma enn imen (Avtarr), mwa enn Endou, mo panse ki Zezikri li pa “fils de Dieu” me Bondie ki, pou dir so mesaz Lamour ek Pardon, ti swazir pou vinn parmi nou parey kouma Krishna ti aksepte kondir saryo Arjouna pou ouver so lespri e ed li tras so sime.

Si mo ti gagn kout bal le 25 Novam 1971, mo ti pou fini dan nwarte.

Bondie finn servi Azor pou permet mwa grandi. Mersi Bondie, mersi Azor!

27.11.2018

THANK YOU, MY LORD

TESTAMENT OF A HINDU-CREOLE

On November 25 1971, two violent events took place in Curepipe.
First, PMSD activists attacked Paul Berenger’s car in front of the Curepipe municipality. Fortunately, Paul and MMM activists in his car managed to escape.
A few minutes later, in my friend Mahboob’s car – my car M117 had broken down – I was in Chasteauneuf street. My friend Azor who was sorry for me because of my atrophied left arm, was in the back seat. Suddenly I heard the screeching sound of brakes being brutally applied. I looked back and saw the grey PMSD Falcon and the barrel of a gun pointing in my direction. I opened the door and dived outside. There was a loud detonation. The grey Falcon disappeared at full speed. At the back of my car was my friend Azor with a hole in his head. He took the bullet meant for me.
Azor was a PMSD supporter who was upset by the fact that PMSD activists had attacked my house with Molotov cocktails. He came to see me to tell me that. Since that day we had become good friends and whenever he was free, he would accompany me to help me.
We were bound by a true and sincere friendship.
I have always wondered how and why I escaped death.
Was it to allow me to write poems, plays and literary prose; to see my two daughters grow and to look after my grandchildren.
No!
It was to allow me to find true faith, study and translate religious literature and discover the path to light.
• The Bhagavad-Gita taught me reincarnation and avatar;
• The Bible taught me love and mercy;
• The Coran taught me solidarity and sharing.
Because of my Hindu belief in avatar (avtarr), I think Jesus is God and not God’s son. He had to come to teach us love and mercy in the same way as Lord Krishna came to guide Prince Arjuna.
Had I died on 25 November 1971, I would have been in eternal darkness.
Azor was God’s agent to help me grow.
Thank you, my Lord; thank you Azor.

27.11.2018

TIPTI ZAFER POU PAS LETAN

TIPTI ZAFER POU PAS LETAN

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION

The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

ROBINE LETAN

Lendi, Mardi, Merkredi,
Dilo robine koule;
Zedi, Vandredi, Samdi,
Mar-O-Vakwa pankor sek;
Lerla kan Dimans vini
Tansion dilo pa koule.

Zanvie, Fevriye koste ar Mars,
Pa bliye selebre pe gagn laz;
Avril, Me, Zen, Zwiye ek so Out
Freser dir tansion gagn tarrtarri;
Septam, Oktob, Novam ek Desam,
Petal rouz pe anons finision.

Dilo robine kontinie koule,
Souvan ti file, parfwa lok-loke.
Peyna pou traka! Kan so ler vini,
Robine pou sek.
Lerla selebre
Fizion ar Bondie.

22.11.18

LEPOK LONTAN – LETAN MARGOZ?

Mo rapel mo lepok, letan lontan, dan Goodlands. Mwa, zans bitasion, mo ti ena bann reper sir. Sak lakrwaze ti ena so pie – Lakwraze Tamaren, Lakrwaze Boukie Banane, Lakrwaze Pie Lila, Lakrwaze Badamie; sak sime ti ena so gourrou – Tata Iranah, Bada Chacha, Ton Manilall.

Kan nou ti pe fane, fer zafer ki pa bizen, vwazen ti pe dir nou fer atansion, mem raport nou ar nou paran. Kan nou pa ti konn kiksoz, pa ti pe konpran enn leson nou ti pe al get Misie Hurry, Misie Fulena.

Aster douniya finn bien sanze: Tou dimoun konn tou zafer san aprann. Zot apel ‘grandimoun’ vie siko, dinozor. Zot exper dan tou zafer, mem seki zame zot pa finn aprann.

Apre boukou banane aprann e lorla lasans finn protez mwa parski mo finn zwenn ek aprann ar gran-gran koko kouma Profeser John Lyons, Profeser David Abercrombie, Profeser Pit Corder, mo kapav dir ki mo konpran enpe ki ete Lengwistik, ki ete enn lang kreol. Me dan mo pei, bann ki pa ena okenn nosion lor siyans lengwistik fer gran-gran deklarasion. Lisien finn fini manz zot lamourprop, zot sharram.

“Tigit konesans enn bien move zafer” toultan grandimoun dir. Aster ar rezososial kot boukou liberte san responsabilite enn zafer normal, nou pe gagn boukou zeni ki pouse kouma konde dan karo abandone.

Ekrir enn poem e lor vites sa bann zeni la pou vinn montre ou kot pou met virgil. Pou zot fonolozi ek fonograf mem zafer; gramer ek ponktiasion sinonim; “pitoresk ek pitagor zot sinagog”.

Kan ou dir zot ou pa dakor ar zot, lerla prepar ou pou enn lapli ensilt ek zoure.

Samem apel Repiblik Boukouleng, Foul Letre Fonksionel kot nou dekor bilten vot ar pie banann, labouzi, robine ek kakanene.

22.11.18

VIV LIBERTE! IPIPIP-OURA!

Ala nou tou nou kontan liberte! Nou tou nou dir for-for: “MO liberte li sakre.” Liberte lezot? Sa enn lot zafer. Pli tar nou koze.

Baron lendistri kwar dan so liberte pou enpoz so kondision; aval seki pli feb ki li; fer gouvernman privatiz lekol, lopital ek prizon; servi lenerzi fosil; les lalwa marshe kaspake. Kan 1% popilasion posed 99% larises pei ek 99% dimoun partaz 1%, liberte mari vivan! Liberte sakre!

Baron ladrog kwar dan so liberte komers. Ena demann popiler. Li li fer so dewar: reponn lapel e fourni marsandiz.

Baron politik kwar dan so liberte fer lalians, kas lalians; marsande ar baron lendistri ek ladrog; kouyonn lepep ‘admirab’ ar fos promes; kiltiv ignorans dan karo demagozi; plen pos. Pa samem ki apel demokrasi?

Baron sosio-kiltirel kwar dan so liberte karapat ki sanz lisien sak fwa gouvernman sanze; defann ritiel fek-envante; koz for-for lor zafer li pa kone, li pa konpran.

Baron media kwar dan liberte SO lenformasion; difiz niouz sansasionel pou bouste lavant; pa dir seki pa bon dir.

Baron relizion kwar dan liberte so dogm; “fer seki mo dir, pa fer seki mo fer”.
Pa zoli sa? Nou tou nou kwar dan nou liberte, pa liberte lotla.

Eski mo ena liberte poz detrwa kestion?

• Kifer ena povrete malgre krwasans ekonomik?
• Kifer zanfan attire par ladrog?
• Kifer zanfan al lekol me apre 7-10 an lor ban lekol, zot pa konn lir, ekrir ek konte?
• Kifer bien tigit dimoun frekant legliz, mandil ek kovil?
• Kifer jabet ek obezite pe vinn enn problem lasante mari serye?

Enn lavwa misterye dir mwa ar boukou lotorite, “Misie, respekte zot liberte! Respekte povrete; respekte lamour ladrog; respekte bann ki pa kone; respekte bann ki prefer fennsifer; respekte dimoun ki anvi malad!”

Enn larme konseye diferan baron konsey mwa aret poz kestion sibversif. Ena kees ladan!

“Tansion twa! Bizen respekte liberte lezot!”

23.11.18

LET’S STOP BLUFFING AND HOODWINKING!

Had we time enough, we could go on with this little game of flexing muscles which are more like cotton wool. We are all pretending that we can do it without any little help from any little friend or yesterday’s opponent. We love to pretend to be what we are not and think that people are too stupid to see the truth.

But time is not on our side for TWO reasons: global warming and climate change; the very messy situation in which the country is now.
Recent reports by IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and US National Climate change assessment, the work of 300 scientists and 13 federal agencies, reveal the urgency of the matter. Within 10-15 years sea level may rise by at least 1 metre. What does this mean for The Maritime Republic of Mauritius? Port Louis will be under water; beach tourism will be something of the past; many small islands will disappear (Agalega, Ile aux Benitiers etc.) … It is now believed that certain staples like rice and wheat will no longer grow worldwide any more. What does that mean for us? Food security will become NUMBER ONE problem. Do we have time to contemplate leaves on trees, forgetting the forest? Is bickering over non-urgent details the way forward?

MLP is strong in rural areas but rather weak in urban areas; lacklustre MMM and PMSD, two toothless mastiffs, vie with each other for a niche in town but have little following or foothold in rural areas. The future cannot be built on a rural-urban antagonism. Besides the consequences of global warming and climate change we must address a long list of urgent issues: gender violence, gender equality, drug addiction, poor standard of literacy, management of our maritime resources, economic democracy, nation building etc.

No one party on its own will be able to unite the republic and mobilise human and material resources to face all the challenges. Willy-nilly MLP, MMM and PMSD must unite their strength and energies and learn to work together. Can’t they agree on a five-year contract after which they may decide whether to go on or to split? Or do they prefer to fight each other and give the Jugnauth clan another mandate to enrich a few and impoverish us all materially and spiritually.

THE SOLUTION IS A LEFT OF CENTRE PROGRAMME.

25.11.18

Continue reading “TIPTI ZAFER POU PAS LETAN”