RECENT/FEK

FOUKA 2022

ENN FWA DAN ENN PEI 2

KOUT LEPE DAN DILO_ebook

PEI SAN NAM

HUBRIS+++

LAMOUR KI ZIS PRAN …

ENN FWA DAN ENN PEI

SO BON, SO MOVE

GOUROU VIVEKANANN

KAN TRANSPOR ANPANN

VIV ENN LOT MANIER?

ALA KIFER LI PER

KIFER NOU PER?

RELIR TO LIV, MAYFRENN!

RELIZION EK SEX

BANN GRAN ‘P’ MORISIEN

LAVI ENN KONTRADIKSION

TOU FINN VINN MARSANDIZ

KAROUSEL ENFERNAL

POU DIR MERSI LESPRI SEN

RANN NOU NOU EBENN …

AROUY, BATAT, FRIYAPEN

FER KOUMA YER

BOUKIE BANANE

LAVENIR MASINN

4 SONET

OLAMMA!

IPOKRIZI KANABIPOLITIK

ZOT TOU EXPER

EKOUT MWA, PA EKOUT ZOT!

MANTI SA!

ANSAM-SEPARE-ANSAM

KI NOU’ETE?

SANTIMET DEREGLE

LAKLE KONFINNMAN

SAN POUR SAN

LALIGN DRWAT PA EKZISTE

KAN TI DETAY ENPORTAN

FINN LER POU PIE FLER …

TOUKOREK?

YER, ZORDI, DIME

PIE FRIYAPEN/BREADFRUIT TREE

ON LITERACY

TIKOU-TIKOU TOUY LOULOU 2

MESAZ PAP FRANSWA

MO DIMANN SO PARDON, SENIER!

LET’S START PREPARING OUR SURVIVAL KIT!

IN FATHER LAVAL’S SANDAL SHOON

LET’S FACE THE TRUTH!

A BIKINI CLICHE

DO WE REALLY KNOW?

COVID-19: A BLESSING IN DISGUISE?

MY STORY

ENN SONET POU Dr. JUGATPAL

GARRBARR

SIME DAMILIE 2

TREE BILINGUAL

A WONDERFUL EXPERIENCE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.