TABLE OF CONTENTS / KONTENI

TABLE OF CONTENTS / KONTENI

POEZI ORIZINAL

AYKOU EK LEZOT TI POEM

ARET FER VADIRE

BAGET JAZ

BAJANN

BALAD GALOR

BOUKE LARKANSIEL

DISIK SALE

ENN GRAP AYKOU

GAMAT-MEHFIL

KOT TO PE ALE?

LARENN AMMA

LATER 7 KOULER

LES LESPRI FLANE

LIRIK PLEN TENK

ANOU RANZ SIME EK PON – Let’s build roads and bridges

TIPA VER GRAN LALIMIER – BILINGUAL

LONG POEM

KARAY SO
LAFIME DAN LIZIE
LONBRAZ LAVI
METIS
POU LOGA
SIR KOUTAGRAM
TAMTAM, GITAR EK SITAR
THANATOS LOR BAZ
TRIP SERE LAGORZ AMARE

NOU KWAR NOU KONE

PA GET ZOZO

POEM ANPROZ

POEM PERDI BANN

POEZI BILENG VOL 1

SAN SONET

VIV ENN LOT MANIER

ZWAZO SAMAREL

POEZI TRADIXION

4 GRAN FAM POET

5 SIEK JALOG KILTIREL

BLAKE AN MORISIEN

CREDO PAR GUY TIROLIEN

DILO DIBOUT – NURSERY RHYMES

ELIOT EK LEZOT

GREENFIELDS PAR BROTHERS FOUR

KEATS AN MORISIEN

LAFONTENN AN MORISIEN

LITERATIR ALMAN (TIPIER DEZORDER; MAX EK MORIS)

POEM SAN FRONTIER

POEZI SOUFI

PREVERT AN MORISIEN

TAGORE AN MORISIEN

VLADIMIR VYSOTSKY AN MORISIEN

WILLIAM EK LEZOT

UMAR TIMOL AN MORISIEN

 POEZI PARLAN

SANTE EK POEM ODIO/AUDIO POETRY

 TEAT ORIZINAL

ABS LEMANIFIK

AFROPERA REKIEM

BASDEO INOSAN

BEF DAN DISAB

BISMA EK SO VAS

BISTOP

DERNIE VOL

DOKTER HAMLET

DOKTER NIPAT

DROPADI

DROPADI NOUVO

GALILEO GONAZ

HAMLET 2

KRISHNA

LAMOUR PERDI, LAMOUR GAGNE

LEVANZIL KRISHNA

LI

LIBRETO LIMEMSA

LINCONNSING FINALAY

MAMZEL ZANN

PIGMALION AMBALAO

PREZIDAN OTELO

PROFESER MADLI

PSOM 3EM MILENER

SIR TOBY

TABISMAN LIR

TANTINN MADOK

TI-MARIE

TOUFANN

VIRZINI EK SO TIPOL

WALLS

ZENERAL MAKBEF

ZILIET EK SO ROMEO

ZISTWAR RUTH

TEAT TRADIKSION

ANTWANN EK KLEOPAT

ENN TA SENN DAN VID

HAMLET

LERWA BWAR

LERWA LIR

OTELO

RAMDEO EK ZILIET

TARTIF

TRAZEDI MAKBES

ZIL SEZAR

PROZ LITERER ORIZINAL

 3 TIZISTWAR POU LEKRAN

20 TIZISTWAR

ALIAS MEME
BOURRBAK EK RENAR
DAYRI ENN FOUKA
DOKTER KALIPALEND
ENN LAVWA DAN ASWAR
FENNSIFER
KONFESION SHARAM
LANTONWAR
LERWA KLOJOUS
MANILALL KALIPA
MEDAVI/PA FASIL
OU KI OU DIR
PALTO DIDEOR
PIL-FAS
SAKENN SO PROGRAM
SATYA
SO BOY
SO SEMBOU
TANBAV
TIBOUT

JAMOUNA

JERICHO

LENPAS FLANBWAYAN

PRENSES PRATHNA

SWIV LAROUT ZISKA

TANTINN TIMI

TIZISTWAR POU TIDIMOUN EK GRANDIMOUN

PROZ LITERER TRADIKSION

 A TALE FROM CHINA

BAZ ZANIMO – ANIMAL FARM

BWADEBENN

EZOP POU ZANFAN LEKOL

MINIMINITIFIFI

FOLKTALES FROM AFRICA

FOLKTALES FROM INDIA

ZISTWAR GRIMM-ANDERSEN

ZISTWAR WILHEM EK JACOB GRIMM

PARRDESI – detrwa paz L’étranger Albert Camus 

 LITERATIR RELIZIE

BHAGAVAD-GITA AN MORISIEN

BONDIE SO NOM LI MIZERIKORD

DETRWA PAZ OUPANISHAD

KORAN VOL. 1

KORAN VOL. 2

KORAN VOL. 3

LABIB: EKZOD

LABIB: LIV POETIK

LABIB: ZENEZ

MAGNIFIKAT

PROVERB SALOMON

PSOM LIRIK AFROSPIRITIEL

SHINNYO-EN

 MATERYEL PEDAGOZIK

FORMASION TREYNER DAN LITERESI BILENG

LITERESI AN MORISIEN EK ANGLE

LITERESI BILENG AVANSE

TRAINING MANUAL IN BILINGUAL LITERACY

POU ZANFAN LEKOL

SANTE BILENG POU NOU ZANFAN

ANOU APRANN 2 LANG KREOL

ZEPIS MELANZE

GAJAK – (SMASHING NEOCOLONIAL FETTERS)

MAHA-ARMAGEDONN

PLI KANTIK KI KANTIK

SANTE “MARRIAGE ENCOUNTER” AN MORISIEN

VIGNET, KAMEO, EK LEZOT BADINAZ

VIGNET LERWA KLOJOUS ETS.

 ZISTWAR 2 KREOL

ZISTWAR EROIK ENN SDF

DETRWA TI PANSE AVAN FERM LIZIE

TIPTI ZAFER POU PAS LETAN

LAPRIYER

LAPRIYER

EKOUT LAMOUR KOZE

ENN LAPRIYER POU NOU PLANET

ENN TI LAPRIYER

MO LAPRIYER

LAPRIYER SAN FRONTIER

ARSIV

DAYRI DERNIE FERLONG

DETRWA PAZ BAGAVAD GITA

SANTE MO TATA/ MY GRANDAD’S SONG

TIZISTWAR BAISSAC VOL 1

TIZISTWAR BAISSAC VOL 2

IM NASIONAL MORISIEN

LARTIK

BORDER CROSSING SHAKESPEARE

ENN TEMWAYAZ PERSONEL

IDENTITÉ ET LANGUE NATIONALE

LANGUAGE AND THE BRAIN

LIVING TOGETHER IN LITERATURE

ON LANGUAGE

REMY OLLIER

TESTAMAN ENN ENDO-KREOL

YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW

VERS LA LITTÉRACIE BILINGUE, FONCTIONNELLE ….

ANOU APRANN 2 LANG KREOL

THE ROAD AHEAD 1 – NATION BUILDING

THE ROAD AHEAD 2 – FOOD SECURITY

THE ROAD AHEAD 3 – MANAGING OUR MARITIME RESOURCES

YOU CANNOT HAVE YOUR CAKE AND EAT IT – manz banann dan 2 bout

MAURITIAN CREOLE: BOON OR BANE?

UNIVERSAL FUNCTIONAL LITERACY

LINK

BANN LINK

NOUVO KREASION

 ENN SELEXION POEZI BILENG DEV

DROPADI NOUVO VERSION

DETRWA TI PANSE AVAN FERM LIZIE

KREASION 18

TIPTI ZAFER POU PAS LETAN