ANSAM-SEPARE-ANSAM

Nou ti zwe ansam, lontan:
Gouli-dannta, boul-sifon,
Lamok delivre, kanet,
Sapsiway ek kouk-kasiet.
Sakenn so sakenn aster
Lor portab zwe mem zafer;
Klik SMS silansie
Dan ortograf deregle.

Dan natak ek sinema
Nou ti pe partaz riye
Ek plore san tralala.
Aster tousel nou goute
Lor lekran tou kalite
Kari poul san masala.

Pir! Ansam viv separe:
Ansam pou lizie dimoun
Me sakenn dan so kote.
Separe-ansam fer kloun,
Fer vadire pa normal
Anverite pli normal
Ki normal. Viv hawann koun!

29.09.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.