TOUKOREK?

Rezilta HSC finn tonbe. Selebrasion! Ledikasion finn kas rekor ledikasion. Minis ere. Rekter ere. Lagazet ere parski lavant ‘si finn kas rekor. Tou dimoun ere exepte kaser nisa kouma mwa. Ki sa bikini la pe kasiet?
Anou riwayn 7 an. An 2014 apepre 22,000 zanfan Repiblik Moris ti konpoz CPE. 7 an pli tar apepre 7,000 zenes finn pas HSC ki reprezant anviron 30% zenes ki ena apepre mem laz. Savedir anviron 70% nou bann zanfan finn elimine dan lekours lavi.
Ki ete HSC? Premierman, li endik nou sipa nou zanfan finn pare pou letid dan enn liniversite; deziemman li endik enn nivo literesi fonksionel ki zenes la posede.
Nou kapav osi dir ki anviron 5,000 zenes dan sa group laz la posed literesi bazik e 10,000 zot swa semi-literet swa non-literet. Par extrapolasion, kapav dir ki 50% popilasion Repiblik Moris pa posed ni literesi bazik, ni literesi fonksionel. Pli grav ankor, MWENS KI 33% POSED LITERESI FONKSIONEL.
Ki ete literesi fonksionel: Dapre UNESCO, li vedir, “kapasite pou servi lir, ekrir, konte pou fer fas tou bann aktivite neseser pou bon deroulman lavi dan sosiete kot ou viv (capacity of a person to engage in all those activities in which literacy is required for effective function of his or her group and community and also for enabling him or her to continue to use reading, writing and calculation for his or her own and the community’s development)”.
Eski sa li enportan? Li ENN DRWA IMEN ki vital pou amenn devlopman entegral dan tou bann domenn (ekonomik, politik, social ek kiltirel) e permet tou bann sitwayen zwir bann bienfe sivilizasion dan egalite ek armoni.
18.09.21

 

YER, ZORDI, DIME

Joshua fought the battle of Jericho
And the walls came tumbling down.

Mo anset ti plak lame lapentir
Lor parwa lakav pou dir lavenir
Pa bliye, zanfan, mo’si mo ti la,
Pe tras sime zeping pou vinn tous twa.
Lar li swa angaze ousa li pa.

Mikelanz lor plafon Sistinn dir twa
Fer zefor, zanfan, pou ki to ledwa
Tous ledwa Bondie – samem paradi;
Pa les bachara deklar Zezikri.
Lar li swa angaze ousa li pa.

Ton Pablo Pikaso pa ti dir twa,
Dan Gernika, napa les bann fatra
Toro kraz seki seval finn kree
Pou biennet limanite anantie?
Lar li swa angaze ousa li pa.

Zordi ki nou trouve partou kote?
Lanez Kilimannjaro vinn dilo;
Lapli pe tonbe lor lanez Polnor;
Lamer demonte pe aval laplaz.
Lar li swa angaze ousa li pa.

Enn sans Ratna la pou dir bann fatra
Aret touy zanfan Bondie; fer mofinn
Vinn mexinn pou anpes nou ledwa
Tous ledwa Bondie lor plafon Sistinn.
Lar li swa angaze ousa li pa.

15.09.21