SPESIAL

ENN FWA DAN ENN PEI 2

KOUT LEPE DAN DILO_ebook

PEI SAN NAM

HUBRIS+++

LAMOUR KI ZIS PRAN ..

ENN FWA DAN ENN PEI

SO BON, SO MOVE

GOUROU VIVEKANANN

KAN TRANSPOR ANPANN

VIV ENN LOT MANIER?

ALA KIFER LI PER

KIFER NOU PER?

RELIR TO LIV, MAYFRENN!

RELIZION EK SEX

BANN GRAN ‘P’ MORISIEN

LAVI ENN KONTRADIKSION

TOU FINN VINN MARSANDIZ

KAROUSEL ENFERNAL

POU DIR MERSI LESPRI SEN

RANN NOU NOU EBENN 

AROUY, BATAT, FRIYAPEN

FER KOUMA YER

BOUKIE BANANE

LAVENIR MASINN

4 SONET

OLAMMA!

IPOKRIZI KANABIPOLITIK

ZOT TOU EXPER

EKOUT MWA, PA EKOUT ZOT!

MANTI SA!

ANSAM-SEPARE-ANSAM

KI NOU’ETE?

SANTIMET DEREGLE

LAKLE KONFINNMAN

SAN POUR SAN

LALIGN DRWAT PA EKZISTE

KAN TI DETAY ENPORTAN

TOUKOREK?

YER, ZORDI, DIME

PIE FRIYAPEN/BREADFRUIT TREE

ON LITERACY

TIKOU-TIKOU TOUY LOULOU 2

ENN SONET POU DR. JUGATPAL

MY STORY

OPEN LETTER TO DR JAGUTPAL

A TRIBUTE TO MADAM SAMY

LES MISERABLES AN MORISIEN

POU TOU DIMOUN KI KONSERNE

RES PA KONE

LET’S GET OUR PRIORITIES RIGHT

ANOU SANTE, TAZ

POEM-SIRANDANN EK LEZOT

BAJANN SAN FRONTIER

KATREN ALFABETIK

KAN RAVANN SONN MAF

ANOU SANTE/LET’S SING 1

MY SILVER LINING

WHAT MAKES US HUMAN?

REZIME

ANOU RIYE

LITTLE INDIA? PEYNA SIME!

LITTLE INDIA? PEYNA SIME!

HINDU MUSLIM SIKH ISAI SABKO MERA SALAM

COME ON FRIENDS, LET’S DO IT!

LOST IDENTITY

NOU LANG NASIONAL

WHERE IS THE TRUTH?

MANTI-MANTI!

2 NOUVO POEM

LAKAZ ZOUZOU

LET’S GIVE THE DEVIL HIS DUE!

 

 

 

AL GET/ GO TO: table-of-contents-konteni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.