JALOG/TWO VOICES

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

POU SEDLEY ASSONNE
MERSI POU SOUTIEN EK SOLIDARITE LITERER

PREMIE PARTI/PART 1

‘TON ZAN EK TI-ZANN/UNCLE JOHN AND LITTLE JOAN

TIFIFI REZENBE
Eta tififi, aret rezenbe!
Enn tifi bizen ekout so tonton
Ki konn seki bon pou tou sitiasion.
Akoz sa mo dir, falepa fronte.

Tonton dir mwa kan, ou ou pou sanze.
Gramaten-tanto, mem sante malad;
Letansa kabri pe devor salad.

IMPUDENT HUSSY
Nuncle knows better! Impudent hussy!
Why don’t you listen? Listen to me.
Wisdom in my white hair. See! See!
Quit that insolence and a good girl be!

You’ll never change? Nuncle, you tell me.
The same corny lay, both night and day?
Your world is dying. Can’t you see?

RAPEL SA!
Rapel sa fifi! Si to ekziste
Se grasa paran, granparan, fami.
Akoz sa nou dir, zot bizen ekout
Parol gran dimoun parski nou kone.

Be dir mwa, Tonton, kot Bondie ladan?
Kot bann liv sakre – Gita ek Koran?
Falepa ekout profeser, monper?

HARK THERE!
Listen girl, listen! If you’re here, say ‘ta’;
‘Ta’ parents, grandparents and ancestors.
Hark there, listen! We know what’s good
For you and you and all of you.

But tell me Nuncle, where’s God in all that?
The Book? Teachings of prophets?
Teachers and gurus? Forget all that?

KI GALILEO TO KOZE?
Ayo mo tonton! To’le remet li
Dan prizon parski li dir reflesi;
Pa les laparans kabos to lespri.
Siyans finn prouve li pa ti manti.

Ki Galileo to pe rabase?
To Galileo li enn gro lalo.
Ekout mwa piti! Mwa ki konn lavi!

FORGET GALILEO!
You want him in jail, Nuncle? Dearie me!
Just because he says he doesn’t agree
To let maya hide truth from you and me;
Beyond appearance lies what we don’t see.

Galileo and you, get stuffed! Hear me!
Don’t waste my time with loony theory!
Think you know better? That’s the tragedy.

DAN LESIEL KOUMA LOR LATER
Mo dir twa, ekout mwa, aret fane.
Dan lesiel Gran Sef donn lord so bann fe;
Lor later Bourzwa diriz tabisman;
Travayer bizen swiv so komannman.

Ki Karl to koze? Kominis! Ate!
Tansion twa, mafi! Lanfer to rasion.
To deklar Bondie? Tansion pinision!

HEAVEN AND EARTH
Listen to me, babe, you get it all wrong.
The Lord in heaven has supreme power
And the boss on earth sings the same old song.
Subalterns must learn and this remember.

Karl? What Karl? Atheist! Communist!
Watch it girl! The gate to hell!
Don’t play God; listen to the bell!

REVIV OU RENE
Si Li Bon kifer dimoun dan mizer?
Kot Lamour-Pardon ki efas erer?
Mo dir ou Tonton, pa fasil konpran.

Pa fasil konpran parski latet dir!
Dan lavi avan zot ti nek pans zwir;
Be aster finn ler pou pas dan lanfer.

Koumadir reviv mem zafer rene!

RESURRECT OR REBORN
If S/He is good why are we poor?
Has merciful Love become dour?
Help me understand, Nuncle.

Easy thickhead, easy! Hear my meaning!
Once they lived a life of sin;
The price of sin is suffering.

Resurrect and reborn are then the same?

SISTEM FER GAMAT
Get misie panndit! Tirer plan extra!
Sak zour envansion nouvo tamasa;
Sak nouvo system dimann plis paysa.
Eski dan nou Liv ekziste tousa?

Pa bon koz koumsa, fifi malelve!
Gran dimoun ti dir kiltir li sakre.
Aksepte system enn nesesite.

RITUALS GALORE
See yon panditji, calls himself swami!
Every day he coins new ceremony;
And each new ritual costs much more money.
On this is our book happy?

Come off it naughty! Stop that nonsense!
Culture, you should know, is life’s essence.
Don’t question, accept! Don’t be a nuisance!

LI, LI TI, LI POU KOUMSA
Ekout mwa chokrri, aret fer mofinn!
Si napeyna zom pou sem so lagren,
Lavi dan pei ti pou tom anrwinn.
Zom-fam pa parey. Peyna pou sagren.

Diferan, sa wi me pa enferyer!
Later fertil ki donn lagren valer
Parski de kontrer vinn konplemanter.

IT IS, IT WAS AND WILL BE THUS
Listen to me girl! Stop your grumble!
We need man to sow his seed.
Otherwise chaos will rumble.
Equality? Rubbish! We’re not the same breed.

Different, yes, but not empty.
Fertile soil fosters vitality
For opposites bring unity.

BIYOKILTIREL
Bondie finn donn nou nene pou terne;
Ledwa dan lame, pou nou fouy nene;
Labous pou krase; sex pou fer zanfan.
Tou leres harram, sime lanterman.

Savedir, Tonton, linet lor nene,
Ledwa lor piano, sex pou dir lamour,
Enn mari pese ki merit lamor.

BIOCULTURAL
The Lord has given us a nose to sneeze;
Fingers to pick, our nose to squeeze;
A mouth to spit; sex to have children.
All the rest is damnation through fun.

You mean Nuncle, no specs on nose;
No piano play; no sex “I love you” to say.
Love and music are roads to doomsday.

PARDONN MWA TONTON
Mo sori, Tonton, mo finn fer enn fot.
Sey konpran zenes. Zot lemon enn lot.
Seki kouma yer, zordi paret drol;
Akoz sa dimoun pe rod enn lot rol.

Lemonn la parey! Me sel diferans,
Nou ti konn respe. Zordi move zans.
Zot nek konn zape, san get konsekans.

I’M SORRY NUNCLE!
I’m sorry, Nuncle, I was unfair and wrong.
Try to understand, things are changing;
The song you sang when you were young
Now sounds creaking, lacking in swing.

Nothing is new but with a difference.
We knew respect. Now all is arrogance.
Rubbish and nonsense spell pleasance.

MAMA LATER
Nou mama-later pa enn marsandiz
Vantalankan dan godam lakanbiz.
Li donn nou manze, lakaz pou reste
E nou nou bizen get so lasante.

Depi kan to finn vinn ekolozik?
Nouvo lamod sa! Aret fer komik!
Later so valer li dan tranzaksion.

MOTHER EARTH
Our mother earth is not market goods
To be auctioned and looted.
She gives us food and a home to live in
And we must, in return, look after her.

So, you’re now one of them green!
The new fad! You must be joking!
Land is wealth and good business. Full stop!

KIFER TO GROKER?
So dada ti ris; so papa ti ris;
Kote so mama ti’ena ankor plis.
Arpan ek Arpan ti fer sakreman.
Rezilta: ti’ena gran-gran tabisman.

Pa kwar mo groker. Explik mwa kifer
Esklav ek kouli finn perdi later
E kolon finn vinn miltimiliarder.

IS IT BITTERNESS?
His grandad was rich; his father was rich;
On his mother’s side there was still more.
Estate joined Estate, became big-bellied,
Delivered more estate. Don’t you be jealous!

Is it bitterness? Pray tell me, how come
Slaves and coolies lost God’s little acre
And masters became filthy billionaires?

LEPOK MO BABAM
Mo babam zame ti konn ban lekol
Me li ti konn lir bann fraz ek bann paz
Lor pie friyapen, lor kouler lesiel,
Kan later ouver enn nouvo sapit.

Bliye so lepok, mazinn to lepok:
Robotik, siber, siber-panari.
Get sibersiti, aret koz jangli.

GRANMA’S TIME
My granma’s never went to any school
But could read pages on our breadfruit tree,
On our sky’s changing mood and dress,
When our earth opened a new chapter.

That time is gone, think of your time!
Robotics, cyber, cyber rock and roll city.
Hail cyber lord! Goodbye silly!

KARO MO PAPA
Karo mo papa ti ranpli ar mel,
Miray ant rigol. Normal li ti fel.
Akoz sa rannman zame ti extra.
Li ti bizen fer kouma Misie la.

Lepok mo Tata, Tonton, pa bliye,
Kotez, Fondisak pa ti pe nwaye.
Diroking aster, samem nou maler.

MY FATHER’S FIELD
In my father’s field there were rock hillocks
And between sugarcane lines, walls of rocks.
Unprofitable it was and wasteful too!
What the Big Boss did, why did he not do?

Nuncle, don’t forget, in my grandad’s days,
Cottage, Fond Du Sac were not waterlogged.
With profitable de-rocking, our future’s bogged.

MOUS-DIMIEL-PAPYON
Lepok mo Tata, ti’ena’nn lot lizaz;
Mel ek miray ros ti protez later;
Vetiver ti bar maler balizaz;
Mous-dimiel ti tir zi dan petal fler.

Ki to pe koze? Prodiktivite,
Sa ki nou bizen. Mous-dimiel-papyon?
Kouyon! Monnsannto, sa ki solision!

BEES AND BUTTERFLIES
When grandad was young, it was different;
Rocky hillocks and stone walls offered protection;
Vetiver grass helped us stop erosion
While bees sucked nectar indifferent.

Nonsense! For productivity and growth, we fight.
Stuff your bees and butterflies.
Stupid! It’s Monsanto, your kindly kingly light!

KI PE ARIV NOU?
Ki pe ariv nou, beti? Drol tousa!
Sak fwa mo koze, to dir lekontrer;
Sak fwa to koze, mo dir lekontrer.
Enn bien drol natak, enn drol sinema.

Li pa drol Pedpap, li pa drol Tonton.
Akoz nou kontrer, nou de ekziste;
Lavi li toultan enn kontradiksion.

WHAT’S GOING WRONG?
Tell me Little Joan, what’s this fuss about?
Whatever I say, you say the opposite;
Whatever you say, I say the opposite.
Is it doubt or severe drought?

Dear Nuncle! Dear, dear Tonton!
There’s nothing wrong. It’s in the Book:
The Gita says clearly: “Life’s a contradiction”.

DEZIEM PARTI/PART 2

RAMDEO EK ZILIET/RAMDEO AND JULIET

RAMDEO PA DAKOR
Ramdeo, kifer to pe koz golmal
Ar nou tibaba? Koko, koz normal,
Kouma kan nou de rakont nou dezir,
Rapel lepase, prepar lavenir.

Mo’le nou baba koz sivilize;
Gagn plas dan enn gran liniversite;
Vinn enn avoka, kikfwa depite.

RAMDEO THINKS OTHERWISE
Ramdeo, tell me why you speak Mauglish?
You confuse baby with your gibberish!
Why don’t you speak to our baby
The way we do speak, you and me?

Baby must speak Universalish;
Go to top university,
Be a bright lawyer, perhaps deputy.

KREPI PA BON
Nou dres so seve, anpes li krepi,
Seve drwat, kouma to mama, zoli.
Ena solision pou fer li drese.
Saroj so seve bizen pa boukle.

Ziliet, mo koko, li Saroj-Zorzet!
Mwa mo kontan twa kouma to ete.
Si Saroj swiv twa, pou mwa sa oke.

FRIZZY HAIR NO GOOD
Not so beautiful, hair that’s frizzy;
Your mother’s straight hair, lovely.
A good model for Saroj’s hair!
That will make her nice and fair.

Juliet, my love, she’s Saroj-Georgette.
I love you the way you are
And if her hair’s like yours, GREAT!

LI ENPE FIFI
To pa trouv Raj-Pol vadire enpe
Fifi? Koumadir enn tifi manke?
Tansion, mo per, li vinn garson manti,
Dimoun pou riy nou. To tro mou ar li.

Ramdeo, to’le enn garson Rambo?
Pa bizen to per! Raj-Pol pa molo.
Si li diferan, les dimoun zaze!

ISN’T HE RATHER QUEER?
Don’t you find our son, Raj-Paul, a bit sissy?
Girlish mamma’s boy! Silly, queeny, poofy.
I’m the laughing stock, can’t you see?
You’re too soft with him. A softie!

You want a Rambo son, Ramdeo?
Don’t worry! Raj-Paul is not piano.
If he is, what’s the big deal?

KI PESE MO’NN FER?
Ziliet mo tann dir ki Saroj-Zorzet
Kontan enn garson ki apel Ismet.
Koz ar li, dir li pans loner fami;
Pa perdi letan, mazinn pihechdi.

Ki problem? Ismet? Ousa pihechdi?
Pa bliye koko, se enn Sheik Soufi
Ki bien-bien lontan ti sov nou lavi.

WHAT DID I DO WRONG?
Juliet have you heard that Saroj-Georgette
Loves a Muslim boy whose name is Ismet?
Tell her her duty to our good name;
Think of her duty to fortune and fame.

What’s wrong? His name? Your fame? The truth?
You seem to forget that once a Sufi Sheikh
Saved two young lovers from the grip of death.

TROUVE? MO TI’ENA REZON!
Mo ti’ena rezon! Met enn ti presion,
Tilom voltize. Koz bel-bel koze;
Kan bizen fer fas, so kalson tranpe.
Dir Saroj vinn la. Mo konn enn garson…

Saroj ek Ismet fini pran avion
Pou ranz zot menaz lot kote brizan.
Dan mesaz Soufi, zot trouv solision.

SEE? I WAS RIGHT!
You see I was right! Put in some pressure
And lover-boy falls flat. Swashbuckling swagger!
But when it’s time to fight, his pants get wet.
Tell Saroj to come down. Forget Ismet!

Saroj and Ismet are to new lands away
To start a new life where love has a say.
Sufism now shows them the way.

ZEZI TI DIR
Avan ferm lizie, Zezi lor lakrwa
Ti pardonn erer ki lezot ti fer.
Twa Ramdeo to pe soufer lanfer
Parski to pa’le pardonn to erer.

Zanfan Saroj zame finn vinn kot mwa;
Raj ek so partner zame vinn get mwa.
Kouma Zezi, mo ‘si mo lor lakrwa!

JESUS SAID
When the end was near, Jesus on his cross
Forgave all those who caused his suffering.
But you my Ramdeo, undergo hell-fire burning
Because you can’t face your own misgivings.

Saroj’s child has never come to see their Tata;
Raj and what’s his name ignore their Papa.
I know what it is to be nailed to a cross.

PA DIFISIL
Saroj-Zorzet sa? Wi, isi papa!
Ki zot fer seswar, twa, Ismet, baba?
Vinn manz set kari pou selebre Pak.
Wi, nou pou ansam. Raj-Pol ek Ti-Zak.

To trouve Ramou? Pa ti difisil.
Rekonet erer. Apre pardone.
Rekonsiliasion, samem mesaz Pak.

EASY!
My Saroj-Georgette? This is me, your dad!
Please come home tonight, you, Ismet and Ramu.
Seven-curry food, sago, poppadom.
We’ll all be there; Raj-Paul and our Jack.

You see, my Ramu? It was not that tough.
First ‘Mea culpa’, then forgive-forget.
Reconciliation is Easter tidings.

EKOUTE, TO POU TANDE
Aprann ekoute, si to’le tande
Mesaz Gita, Levanzil ek Koran
Me tansion Tartif ki servi paz Liv
Pou sem zizani, detrir armoni.

Anou selebre nou lakorite
Otour enn latab pou nou dir mersi
Senier Zezikri ki’nn montre sime.

LISTEN IF YOU WANT TO HEAR
Learn to listen if you want to hear
Wisdom from Gita, Gospels and Koran
But beware of Tartuffes who use the Book
To sow discord and destroy harmony.

Let’s celebrate love and friendship
Around a table to thank Lord Jesus
Who taught us the way to walk.

GARSON OUSA AVTARR
To kone Ramou, malgre to Endou,
Zame to’nn fors mwa swiv to relizion;
Nou de zanfan konn Gita, Levanzil
E nou tizanfan aster lir Koran.

Depi koumansman, nou ti tom dakor
Lamour, liberte zame separe.
Avtarr pa avtarr, ena ENN Bondie.

THE SON OR AVATAR
You know Ramu dear, you may be Hindu
But you also respect other’s faith.
Our children read Gita and Gospels;
Our grandchild reads Koran as well.

From Day One we said, my Juliet,
Love and freedom go together.
Avatar or not, there’s just ONE God.

SI NOU NOU KAPAV KIFER LEZOT NON
Pak enn lokazion pou nou get dime –
Pa Lendi dan fet, manze, bwar donn jaz –
Me dime partaz, dime solider.
Si nou nou kapav, kifer lezot non?

Dime dan partaz, solidarite
Kan so ler vini, pa kapav bare.
Falepa prese. Get sime Zezi.

IF WE CAN WHY CAN’T THEY
Easter is the time to imagine tomorrow –
Not Monday full of fun, wine and rich food –
But Monday of solidarity and sharing.
If we two we can, why can’t others do?

Monday of sharing and solidarity,
When its time has come, it will come.
No need to rush! Jesus has shown us the way.

TRWAZIEM PARTI/PART 3

TOUKOREK-LIDYFISIL/JOHN COCKY-MARY WORRY

TWA DAN MITING?
Lydi, tomem sa? Enn siek nou pa zwenn.
To finn bien sanze. To vinn dan miting?
Ki to bonom dir? Li les twa sorti?
Mo ti kwar ki fam so plas dan lakaz.

Eh wi Toukorek, to ti kont sanzman
Me tou pe sanze, kontan pa kontan.
Pli tar nou koze. Mo pe al koze!

YOU? IN A PUBLIC MEETING?
Mary is that you? When did we last meet?
You have changed a lot! I can’t believe it!
You and politics? And hubby agrees?
I thought woman’s place was in the kitchen.

Oh yes John Cocky! You were against change
But change is here, willy-nilly.
See you later! It’s my turn to talk.

TO PA SANZ DIS-REYE?
Hen Lydi, touzour Marksis-sosialis?
Lemonn finn sanze me Lydie bouzfix!
Globalizasion fer akter-aktris
Me twa to koz mem koze kominis.

To pa’nkor trouve ki to bann fer vis?
Kreasion Bondie, zordi gagn soulpis
Me twa to kontan, to bann pe vinn ris.

WON’T YOU CHANGE YOUR SONG?
O worry Mary! Still in your red dress?
The world has changed; there’s no more fuss.
Globalization is now the sole king;
Only you still cling to the old thing.

You’re still blind to the muck and grime;
God’s garden is now just a heap of trash
But you’re happy for your friends are full of cash.

KOTSA! / LIKE HELL!

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

PREMIE PARTI / PART ONE

ENN TI GRAP SONET NEN (SONEN)
A SMALL BUNCH OF DWARF SONNETS (DWARFIES)

KAN BOUZFIX ZAME BOUZ FIX /
STANDSTILL NEVER STANDS STILL

POURTAN PA SA
Seki ete, li pou ete
Seki toultan li finn ete.
Ki transforme to pe zaze?
Ouver lizie, aret reve!

Pourtan liniver pa aret grandi;
Galaxy toultan dir salam-mersi;
Kikfwa pli divan tou pou retresi.

IN FACT NOT THAT
What is will always be
What it has always been.
Change? Stop blabbering!
Open your etes! Stop dreaming!

And yet the universe is expanding;
Galaxies bid adieu;
And further on, the big crunch.  

PETAL EK PIKAN
Dan mo lakour ena’nn pie fler,
Vantar, gayar, nene anler;
Dimoun dibout pou admire.
Pa bizen dir, grannwar gonfle.

Sa pie fler la ti bien malen;
Li ti konn kasiet so vilen.
Li vey tonbaz pou grif zanfan.

PETALS AND THORNS
In my yard there’s a flower tree,
Haughty elegance and la-di-da.
Passers-by stop and stare.
Needless to say, haughtiness bloom.

The flower tree’s mighty crafty
And hides well its unseemliness.
Unawares scratch playful child.

PIKAN EK PETAL
Dan mo lakour enn pie pikan,
Pa kone kot li finn sorti;
Pa kone ki li pe fer la;
So menas fer zwazo sove.

Enn gramaten, san ki atann,
Mo pie pikan met so palto
Larkansiel, later set kouler.

THORNS AND PETALS
In my yard there’s a thorn bush,
Heaven knows from whence;
Why and wherefore is it here?
It scares away birds.

One morning, O Lord,
My thorn bush puts on new apparels,
A rainbow coloured mantle.

BONER PEYNA LODER
Nou ti ena enn ti toutou,
Blan kotone fer sat zalou.
Ala enn swar li vinn bizar,
Li mord lame ki nouri li.

Enn sat maron pe fatig mwa;
Li fer dezord dan mo lakour.
Me … Lera aster finn maron.

UNEXPECTED BLISS
At home we had a cute puppy
With white wooly hair so rare.
One night it turned out weird
And bit the hand that fed it.

A stray cat roams about at night
And mucks around my yard …
Would you believe it? Not a rat around.

ERO ZOZO
Dan mo vilaz nou’ena enn maz,
Enn gran zimaz – foto partou –
Limem ero, limem zoro

  • Mem so pete gagn gou ladou.

Depi enntan, erer babou!
Li santi kouma zak labou.
Ero, zoro, zozo zako.

CUCK-HERO
In my hometown there’s a new fad,
A giant size hombre – on all posters –
Hero, Zorro, all in one.
A lovely fart is he.

Not so lovely, yet!
He smells of rotting jackfruit.
Hero, Zorro, stinking cuckoo.

CHICHI MALANG!
Zezi anbras Marie-Madlenn
Lor so labous. Chichi malang!
Zozef anbras so fam Marie
Lor zot lili. Chichi malang!

Letansa lor tapi zepis,
Yoni akey lamour Linga
Dan so lakaz. Alelouya!

SHOCKING!
Jesus kissed Mary Magdalene
On her mouth. Shocking!
Joseph kissed his wife Mary
On their bed. Shocking!

Meanwhile, on a spice rug,
Yoni welcomed Linga’s love
Into her house. Hallelujah!

PA SAGREN GANDHI JI
Gandhi ji, pa bizen sagren.
Modi moji pa eternel.
Enadefwa li neseser
Pou fer bann tang trouv enpe kler.

Ler li sey kraz to leritaz,
Li pou fer nou kraz bann baraz
Pou ranz lakaz limanite.

DON’T BE SAD GANDHI JI
Gandhi ji, don’t be sad.
Cursed Modi is not eternal.
Sometimes he is needed
To make tenrecs see the light.

But when he tries to demolish your oeuvre,
He’ll make us smash ugly walls
To build humanity’s home.

SATYAGRAHA
Gandhi ti kwar dan enn pei
Kot tou etni ti kapav viv
Ansam; kot zom-fam tou kouler
Trap lame pou ranz paradi.

Modi so rev kouma Hitler,
Kot gran-nasion fer dominer:
Kraz fam, Dalit ek Mizilman.

SATYAGRAHA
Gandhi believed in a country
Where different groups lived
Together; where men and women of all hues
Held hands to build heaven on earth.

Modi’s dream is Hitler’s
Where power bullies
Women, Dalits and Muslims.

DAN PALESTINN
Gandhi so rev dan Palestinn
Se enn later kot tou dimoun –
Ki li Zwif, Arab ou Kretien –
Pa fann disan me aroz fler.

Me Modi moji finn swazir
Netanyahu. Kifer? Parski
Toulede eritie Hitler.

PALESTINE
Gandhi’s dream for Palestine
Was a land where all people,
Jews, Arabs or Christians,
Shed not blood but water flowers.

But cursed Modi has chosen
Netanyahu. Why? Because
Both are Hitler’s heirs.

YER, PA ZORDI
Yer to ti solider ar mizer;
Solider ar seki pe soufer;
Pa manze pou lezot gagn manze;
Axepte gagn kout fwet san plengne.

Me zordi kot to pe al kas poz?
Kot misie triyanger-dominer.
San kas kot to pe gagn to ti doz.

YESTERDAY, NOT TODAY
Yesterday you stood by the poor,
You stood by suffering mankind.
You went without food to feed others;
Suffered so that others might live.

But today where are you heading to?
To crook ’n hook’s den
Where you get ‘instant free delight’.

ARRE GANGA-JAMOUNA!
Arre Ganga-Jamouna,
Ki nouvel to douniya?
Yer to ti koz bel koze:
“Anou tou marye pike”.

Zordi to pe rabase,
To pe ramas to lakras
Parski to jos ramas kas.

HOY! GANGA-JAMUNA
Hoy, Ganga-Jamuna,
How you’re doing?
Big talk you talked:
“Come together, all”.

Now prattle-prattle,
You lick your spit
And fill your joy with cash.

LAVENIR DAN BOUZFIX?
Dan nou nik konfor ek sekirite
Nou priye bondie ki refiz sanze;
Pou prosperite kontign prospere
Bizen lavenir kouma lepase.

Kan fouka pe dir nou bizen sanze
Nou grogne, tente ek moulougande
Parski dan bouzfix nou lespri anpe.

FUTURE IS STANDSTILL?
In our comfort and secure zone
We worship the god-of-no-change.
Prosperity prospers
When future is past.

When a nitwit speaks of change,
We grumble, protest and conspire
For in standstill we trust.

DEZIEM PARTI / PART TWO

ANKOR SONEN / MORE DWARFIES

TOUKOREK!
Beton pe ranplas lafore baya;
Ekzotik pe touf seki bachara;
Nou dan bien dan lavi sivilize.
Letansa labank kont roupi kare.

Kot saler dan fon lamer?
Kot maler dan fon later?
Toukorek! To pa trouv kler?

ALL’S WELL!
The forest wild is now concrete garden;
Backward uncouth bows to foreign delights;
Blessed be life full of modernity
While banks neatly stack round and square gravy.

Heat from the depth of the sea?
Danger from the womb of earth?
Come off it, bloody asshole!

TOU KOU MEM KOU!
Pou twa li normal rant kot nou, pran tou,
Defonse, touye, explwate, kraze;
Met plat partou, montagn ek lafore;
Detourn larivier ek fouy trou partou.

Zordi ler mo rod kot twa enn ti kwen,
Enn ti bout dipen pou mo zanfan fen,
To arm to fizi, to larg to lisien.

ALWAYS THE SAME
So, it’s all right to barge in, take all;
Rape and kill; rob and raze;
Bulldoze mountains and forests;
Change river course and open craters.

Today all I want is a place to live;
Some food for my child
And you let loose your dogs of war.

BLAN-NWAR
To fer nou kwar blan pir ek prop;
Ki Zezikri ti blon ek blan;
Ki nwar mem kouler ar Satan;
Ki later blan samem pli top.

To bann zanfan, pa drol aster,
Ar mitrayez met partou kler,
Efas tas nwar fer maloker.

BLACK ‘N WHITE
You have us think white is precious;
That Jesus was white, blue-eyed, blond;
That black is Satan’s skin colour;
That white land should be kept pure white.

No surprise then that your children
With machine guns cleanse the land,
To remove ugly non-white stains.

EGOIS
To bizen disik, to fer nou plant kann;
To bizen dite, to fer nou plant pie;
Bizen fer lavant to moris maynor,
To fer ranz partou to larout rwayal.

Aster nou’ena kann, dite, lotorout
Me gardmanze vid e zanfan gagn fen.
Seki bien bizen, samem nou peyna.

SELFISH
You wanted sugar, so we grew cane-fields;
You loved your cuppa, so we grew tea leaves;
To sell your Austin, Morris and others
We built royal roads all over the place.

Now we have cane-fields and beautiful roads
But the pantry’s bare and kids are hungry.
What now we need cannot be found.

BRITANIA PA PE ROULE
Ti fer nou aprann Bondie raz larenn,
Britania roule, vag pa fer li per,
Dan tawa Lonndonn gagn bon farata,
Bolom Nwel Angle mari zenere.

Tousaletanla, to finn plen to pos;
To finn konfiske enn bout nou later.
To pa finn sanze. To konn zis to bout.

BRITANNIA RULES SWEET FA
We had to learn God shaves the queen
And Britannia never shall be slave;
The tawa of London’s good for chapatti
And English Santa has a heart of gold.

And in the meantime, you filled your coffers;
And robbed us of a piece of our land.
You’re still the same; know only your gains.

LAMONE PA GET KOULER
Lamone pa get kouler
Tank dan kofor ena plas.
Dan Kokaz ki’ena kokas;
Kaka vas ‘si bien kokas.

Makaw yer ek malbar yer
Ti santi pi me zordi
Roupi ena bon loder.

MONEY IS COLOUR BLIND
Money must be colour blind
So long safes have space enough.
Caucasian dough that’s the stuff;
So is sacred cow’s rough buff.

Yellow chink and brown coolie
Did stink then but not today.
Money, you see, is smell-free.

TRWAZIEM PARTI / PART THREE

POU DIR MERSI / TO SAY THANK YOU

PA GAGN DRWA PLENGNE
Polio ti may mwa; mo ti’ena trwa-zan;
Mo paran ti tris; trazedi manti;
Mama ti dir mwa kasiet lame gos;
Dimoun sikane; mo pa tro konpran.

Mo pa diferan; mo zwe gorlkiper;
Pedal bisiklet… Aster mo konpran.
Polio finn fer mwa vinn bien diferan.

SHOULDN’T MOAN
When polio grabbed me, I was three;
My parents were sad. What a tragedy!
My mum advised me to hide the ‘sick’ hand;
People would mock me and I didn’t care.

I was just like them; a good goalkeeper
Who could ride his bike… now it’s clear to me.
Polio did make me a special carer.

LAMOUR ZENES
Tilom ti’ena diznef an; trannsenk la sez an.
Zot ti fer serman ansam pou ranz enn fami.
Senkant wit an pli tar zot pe swagn zot zanfan
Lot kote brizan kouma dan pei isi.

Lamour zenes finn grandi vieyes amoure
E sak gramaten, ba la kouma premie fwa
E souvan tann zot dir, “Kontan twa, kontan twa”.

YOUNG LOVE
He was then nineteen and she was sixteen;
And they swore they would raise a family.
Fifty-eight years on, they’re still doing it;
Caring for children overseas and here.

Young love is now old amorous living
And each rising sun tastes the first-time kiss
And often you’ll hear, “Love you, love you, dear”.

MO LAKAZ
Lor mo lil Kreol lavi bat lezel;
Kanmem kas-kase, lazistis pa fel;
Demokrasi lok-loke me marse;
Nou de lang Kreol konn dir namaste.

Me enn anz modi pe fann lapipi
Pou met konfizion dan tou nou lespri;
Fer nou bliye kot nou lakaz ete.

MY HOME
On my Creole island, we spread our wings;
Though not faultless, justice works;
Though not full of beans, democracy copes;
Our two Creole languages rise skywards.

But a cursed angel now plants discord
And sows dismay of our own accord
To make us forget our real home.

MAMA-PAPA KREATER
Dan Gita-Labib-Koran mo trouv twa;
Dan pwason lagon ek lekim brizan;
Dan sourir zanfan ek Babam-Tata,
Dan fler ek fouzer, to toultan prezan.

Mem kan to kontrer rod fer so fezer,
Mwa mo peyna dout, so petar fizet
E ki Kreater pa per destrikter.

‘MAA-BAP, THE MAKER
In Gita-Bible-Coran I find you
Dear ‘Maa-Bap; in lagoon fish and reef spray,
The smile of a child and grandparents’ laugh,
In flower and fern, you’re always here.

When your opposite boasts of power,
I have no doubts it will misfire.
The Maker fears not destruction.

20.03.19