SANTIMET DEREGLE

DAN PLIS GAGN MWENS

Plis li gagne, plis li rode;
Plen tenk me zame satisfe.
Plis li ena, plis li ole;
So bezwen zame rasazie.
So prop lang li pa konn ekrir
Me li prefer lang etranzer
Ki dapre li boukou pli pir
Malgre lalang pe touy gramer.
Li gagn nisa dan kantite
Ki kapav konte-ramase;
Kalite pa konn tini kont.
Plis li gagne, mwens li ere;
Li pa kapav kominike,
Ni kapav get ler dan so mont.

AR MWENS FER PLIS

Mwens li kone, plis deklare;
Mwens li aprann, plis li kone;
Mwens li tande, plis li koze;
Mwens li konpran, plis li zaze.
Plis pa kone, plis li vantar;
Plis pa kone, plis li razwar;
Plis pa kone, plis li tazar;
Plis pa kone, plis li nanar.
Peyna zwisans dan Almanak
Me dan zestaz karo-fatak;
Peyna nisa dan konesans
Me dan palab ki touy konsians.

Samem kiltir pei Moris:
Dan plis gagn mwens, ar mwens fer plis.

26.09.21

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.