DE TI POEM

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

LI MALAD MATLO!

… “Ki malad?
Kontan maja,
Kontan nisa; get zordi,
Pa get dime. Tamasa,
Tamasa, ankor tamasa
Ala zot vre maladi.”

Mo vwazen, notab vilaz,
– li’nn gagn laz avan so laz –
Prezidan sou-komite,
San aprann li li kone;
Li koz kri san reflesi;
San pitie fer satini
Ar santiman malere.)

– “Zot pares; pa’le sanze;
Bef travay, seval manze,
Zot kwar toultan fet zako.
Lapolis soutir zot vis!
Tankamwa …
Mo prefer bous mo labous.

– “Pa koz kousa mo bourzwa!
Pa koz ‘zot’! Pe koz Bramma!
Ou zanfan ki dan tourman
Bizen led pou fer sanzman.

– “Led? Sanzman? Mo pa konpran.
Depi li zanfan, toultan
Li’nn gagn lor plato larzan
Zoli lenz, poketmoni;
Olie fer loner fami
Li fane, mo gagn kabo;
Repitasion dan kaybo.
– So mama tro soutir li …

– “So mama pe sey ed li.”

– “So mama? Premie koupab!
Li merit mo klak-klak li.”

– “Klak-klak li? …

– “Pa fer simagre ar mwa!
Depi ki lemonn lemonn
Li nou devwar koriz fam
Pou ki nou zanfan konpran
Vre valer lotorite.
Mo papa …

– “Ou papa?

– “Mo papa dan so lasam
Ti gard enn roten bazar.
Mo’si …”

– “Ou garson kone?”

– “Normal!”

OKTOB 2007

RAPEL KI PROFET TI DIR?

Enn ti lafoul ankoler
Ler zot finn may enn voler
Desid donn li enn rakle,
Fer li pey tou so pese.

Enn disip Profet pase,
Dir zot for aret fane.
… “Eski zot finn dimann li
Kifer li’nn koken de fri?”

Malere la li reponn:
– “Travay mo peyna Misie;
Mo madam dan lopital;
Mo zanfan pe mordefen.”

Disip Profet pa tike:
– “Donn li vit enpe manze
Pou sov zanfan so lavi;
Donn li travay ek zouti
Li pou nouri so fami.

OKTOB 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.