POEM DRAMATIK ZAME TOUSEL

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

TOUSEL 1

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”

Ala madam la boude
Ala li kwar sipa ki’ete.

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?
Sirman to’al fer to vakabon!
Sirman dan tavern to’al soul to bontan;
Sirman to’al bangol lamone dan kazino;
Sirman … sirman … sirman …”

Kan madam la boude;
Kan zalou fer li trangle;
Ala li zoli la, mo gate!

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?
Tansion to’al trene ar trenez …
Tansion to amenn trenez dan lakaz!
Tansion ar trenez to trap maladi;
Amenn to mofinn, vinn kontaminn inosan!
Tansion! … Tansion! … Tansion! …”

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?
Ayo Bondie!
Mo mari enn enfidel!
Ayo Bondie!
Li manz salad anba-anba!
Ayo Bondie!
Dal, douri, satini pa ase pou li!
Ayo! … Ayo! … Ayo! …”


TOUSEL 2

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”

Pa vre! Mo’si parey!

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?”

Zame tousel!

“Fam enfidel, to pe fane!
Bez sime ale!
Mo pa’le get to lagel!
Taler mo kas to lagel!
Bez sime ale!”

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”

“Ankor to rezenbe!
Nimakaram!
Mo donn twa tou! Twa to fane,
Manz salad anba-anba!”

“Bondie toultan ar mwa!”

“Haan! To gard bondie aster!
To kwar li ena letan ar twa,
Vie farata rasi?”


TOUSEL 3

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”

 • Mo kone: Bondie toultan ar twa!
 • Non!
 • Non?
 • Non!
 • Non? … To’ena metres?
 • Dan latet!
 • To get fim porno?
 • Non! Enn Miz!
 • Enn miz? … To kontan tigarson kouma Gaetan?
 • Pa enn miz! Enn Miz!
 • Haan! To profit mo labsans pou ekrir.

“Samem!
Kan to pa la mo pa tousel
Parski mo Miz li toultan la
Pou montre mwa sant to bote
E selebre to lalimier.
Zame, zame mo pa tousel
Parski Shakti zame kit mwa,
Shakti, mo Shakti.”

OKTOB 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.