KOT MO BATANA?


©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Ayo bechara, kot mo batana?
Batana ki mo bonom ti donn mwa!
Ayo mo beta! Ki pe ariv twa?
To finn les mofinn rant dan to lavi;
Les lagign anpoud anpwazonn lespri.
To malad baba, mo pov bechara!
Nou’al laba beta; bannla pou swagn twa;
Zot pou geri twa, beta mo beta.

To pa pou vini? Nou’ale mo batcha!
Dan lakaz aster napeyna nanye;
To’nn balye tou prop! Kas, sari, bizou!
Mo larmwar finn vid … gardmanze finn vid …
Vinn ar mwa beta …
Ayo mo beta!

Ki to dir? … Pa bon koz koumsa!
To papa sa! Mo misie marye …
Limem ti donn mwa batana to’nn pran.
… Souvan li bat mwa?
Bliye sa! Lavi pa fasil!
Les li beta, pa fer nanye.
Nou get divan aster …
Nou’al ar mwa; mo vinn ar twa…
Tini twa, mo beta; … pa les twa tonbe.
Ayo, mo baba!


… ‘Ma,
Kifer to lizie mouye?
Zordi enn gran zour, mama!
Mo kone mo finn geri;
Mo bann bon kamwad finn bien tini mwa
… Me twa mama,
Twa to ti la toultan, toultan.
… Mama, mama, souy to lizie;
… Mama, mama, ferm to lizie;
… Mama, mama, donn to lame …
Pardonn mwa mama! Pardonn mwa!

… Batana beta!
Kot to’nn gagne?
Ayo mo bechara! Mo pov batcha!
Bondie beni twa!

OKTOB 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.