KOTSA! / LIKE HELL!

KAN BOUZFIX ZAME BOUZ FIX / STANDSTILL NEVER STANDS STILL

ENN TI GRAP SONET DEMI-PORSION, KONT-SEZON
A SMALL BUNCH OF OUT OF SEASON DWARF SONNETS

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

POURTAN PA SA
Seki ete, li pou ete
Seki toultan li finn ete.
Ki transforme to pe zaze?
Ouver lizie, aret reve!

Pourtan liniver pa aret grandi;
Galaxy toultan dir salam-mersi;
Kikfwa pli divan tou pou retresi.

IN FACT NOT THAT
What is will always be
What it has always been.
Change? Stop blabbering!
Open your etes! Stop dreaming!

And yet the universe is expanding;
Galaxies bid adieu;
And further on, the big crunch.  

PETAL EK PIKAN
Dan mo lakour ena’nn pie fler,
Vantar, gayar, nene anler;
Dimoun dibout pou admire.
Pa bizen dir, grannwar gonfle.

Sa pie fler la ti bien malen;
Li ti konn kasiet so vilen.
Li vey tonbaz pou grif zanfan.

PETALS AND THORNS
In my yard there’s a flower tree,
Haughty elegance and la-di-da.
Passers-by stop and stare.
Needless to say, haughtiness bloom.

The flower tree’s mighty crafty
And hides well its unseemliness.
Unawares scratch playful child.

PIKAN EK PETAL
Dan mo lakour enn pie pikan,
Pa kone kot li finn sorti;
Pa kone ki li pe fer la;
So menas fer zwazo sove.

Enn gramaten, san ki atann,
Mo pie pikan met so palto
Larkansiel, later set kouler.

THORNS AND PETALS
In my yard there’s a thorn bush,
Heaven knows from whence;
Why and wherefore is it here?
It scares away birds.

One morning, O Lord,
My thorn bush puts on new apparels,
A rainbow coloured mantle.

BONER PEYNA LODER
Nou ti ena enn ti toutou,
Blan kotone fer sat zalou.
Ala enn swar li vinn bizar,
Li mord lame ki nouri li.

Enn sat maron pe fatig mwa;
Li fer dezord dan mo lakour.
Me … Lera aster finn maron.

UNEXPECTED BLISS
At home we had a cute puppy
With white wooly hair so rare.
One night it turned out weird
And bit the hand that fed it.

A stray cat roams about at night
And mucks around my yard …
Would you believe it? Not a rat around.

ERO ZOZO
Dan mo vilaz nou’ena enn maz,
Enn gran zimaz – foto partou –
Limem ero, limem zoro;
Mem so pete gagn gou ladou.

Depi enntan, erer babou!
Li santi kouma zak labou.
Ero, zoro, zozo zako.

CUCK-HERO
In my hometown there’s a new fad,
A giant size hombre – on all posters –
Hero, Zorro, all in one.
A lovely fart is he.

Not so lovely, yet!
He smells of rotting jackfruit.
Hero, Zorro, stinking cuckoo.

CHICHI MALANG!
Zezi anbras Marie-Madlenn
Lor so labous. Chichi malang!
Zozef anbras so fam Marie
Lor zot lili. Chichi malang!

Letansa lor tapi zepis,
Yoni akey lamour Linga
Dan so lakaz. Alelouya!

SHOCKING!
Jesus kissed Mary Magdalene
On her mouth. Shocking!
Joseph kissed his wife Mary
On their bed. Shocking!

Meanwhile, on a spice rug,
Yoni welcomed Linga’s love
Into her house. Hallelujah!

PA SAGREN GANDHI JI
Gandhi ji, pa bizen sagren.
Modi moji pa eternel.
Enadefwa li neseser
Pou fer bann tang trouv enpe kler.

Ler li sey kraz to leritaz,
Li pou fer nou kraz bann baraz
Pou ranz lakaz limanite.

DON’T BE SAD GANDHI JI
Gandhi ji, don’t be sad.
Cursed Modi is not eternal.
Sometimes he is needed
To make tenrecs see the light.

But when he tries to demolish your oeuvre,
He’ll make us smash ugly walls
To build humanity’s home.

SATYAGRAHA
Gandhi ti kwar dan enn pei
Kot tou etni ti kapav viv
Ansam; kot zom-fam tou kouler
Trap lame pou ranz paradi.

Modi so rev kouma Hitler,
Kot gran-nasion fer dominer:
Kraz fam, Dalit ek Mizilman.

SATYAGRAHA
Gandhi believed in a country
Where different groups lived
Together; where men and women of all hues
Held hands to build heaven on earth.

Modi’s dream is Hitler’s
Where power bullies
Women, Dalits and Muslims.

DAN PALESTINN
Gandhi so rev dan Palestinn
Se enn later kot tou dimoun –
Ki li Zwif, Arab ou Kretien –
Pa fann disan me aroz fler.

Me Modi moji finn swazir
Netanyahu. Kifer? Parski
Toulede eritie Hitler.

PALESTINE
Gandhi’s dream for Palestine
Was a land where all people,
Jews, Arabs or Christians,
Shed not blood but water flowers.

But cursed Modi has chosen
Netanyahu. Why? Because
Both are Hitler’s heirs.

YER, PA ZORDI
Yer to ti solider ar mizer;
Solider ar seki pe soufer;
Pa manze pou lezot gagn manze;
Axepte gagn kout fwet san plengne.

Me zordi kot to pe al kas poz?
Kot misie triyanger-dominer.
San kas kot to pe gagn to ti doz.

YESTERDAY, NOT TODAY
Yesterday you stood by the poor,
You stood by suffering mankind.
You went without food to feed others;
Suffered so that others might live.

But today where are you heading to?
To crook ’n hook’s den
Where you get ‘instant free delight’.

ARRE GANGA-JAMOUNA!
Arre Ganga-Jamouna,
Ki nouvel to douniya?
Yer to ti koz bel koze:
“Anou tou marye pike”.

Zordi to pe rabase,
To pe ramas to lakras
Parski to jos ramas kas.

HOY! GANGA-JAMUNA
Hoy, Ganga-Jamuna,
How you’re doing?
Big talk you talked:
“Come together, all”.

Now prattle-prattle,
You lick your spit
And fill your joy with cash.

LAVENIR DAN BOUZFIX?
Dan nou nik konfor ek sekirite
Nou priye bondie ki refiz sanze;
Pou prosperite kontign prospere
Bizen lavenir kouma lepase.

Kan fouka pe dir nou bizen sanze
Nou grogne, tente ek moulougande
Parski dan bouzfix nou lespri anpe.

FUTURE IS STANDSTILL?
In our comfort and secure zone
We worship the god-of-no-change.
Prosperity prospers
When future is past.

When a nitwit speaks of change,
We grumble, protest and conspire
For in standstill we trust.

15.03.19

ZE KONN, ZE DEBROUY

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Toultan mo ti kwar mo enn gran oustad
Poliglot natirel, otomatik
Dan pei extra kot san fer zefor
Nom, verb, azektif desann dan dalo
Mo lalang fleri – mo pa’nn dir fletri –
Roul kouma kanet, pa per alfabet.
Toultan mo ti kwar mo enn gran oustad
Ki san vinegret prepar so salad.
Aster mo’nn konpran mo pa poliglot,
Ni trileng, ni bileng, ni literet
Me enn semileng, semiliteret
Ki pe nwaye dan pa konn alfabet.
Larouy dan lespri finn reysi anbrouy
Tou bann konpetans. Ze debrouy-debrouy.

15.04.2014