KOT MO BATANA?


©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Ayo bechara, kot mo batana?
Batana ki mo bonom ti donn mwa!
Ayo mo beta! Ki pe ariv twa?
To finn les mofinn rant dan to lavi;
Les lagign anpoud anpwazonn lespri.
To malad baba, mo pov bechara!
Nou’al laba beta; bannla pou swagn twa;
Zot pou geri twa, beta mo beta.

To pa pou vini? Nou’ale mo batcha!
Dan lakaz aster napeyna nanye;
To’nn balye tou prop! Kas, sari, bizou!
Mo larmwar finn vid … gardmanze finn vid …
Vinn ar mwa beta …
Ayo mo beta!

Ki to dir? … Pa bon koz koumsa!
To papa sa! Mo misie marye …
Limem ti donn mwa batana to’nn pran.
… Souvan li bat mwa?
Bliye sa! Lavi pa fasil!
Les li beta, pa fer nanye.
Nou get divan aster …
Nou’al ar mwa; mo vinn ar twa…
Tini twa, mo beta; … pa les twa tonbe.
Ayo, mo baba!


… ‘Ma,
Kifer to lizie mouye?
Zordi enn gran zour, mama!
Mo kone mo finn geri;
Mo bann bon kamwad finn bien tini mwa
… Me twa mama,
Twa to ti la toultan, toultan.
… Mama, mama, souy to lizie;
… Mama, mama, ferm to lizie;
… Mama, mama, donn to lame …
Pardonn mwa mama! Pardonn mwa!

… Batana beta!
Kot to’nn gagne?
Ayo mo bechara! Mo pov batcha!
Bondie beni twa!

OKTOB 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.