GET PAR LAFNET

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM


(Pou Mario Poisson)

Li ouver lafnet lor letaz,
Get lemonn anba par lafnet.

“Ki nouvel mouvman kamarad?
Pa manti bizen manz ar zot!
Mo dir twa bizen fann ar zot!
Bannla pe defons nou laport;
Zot fer koumadir tou pou zot;
E nou bann nou zis bann nenport.”

Li referm lafnet lor vites
Pou get lor tv touleres;
Fer enn ti gate ar metres;
Admir ti gajet fek aste;
Tap detrwa ti grog degaze
Avan lakanbiz dir ale.
Kan finn bien manze, vant bien plen
Al dormi ziska gramaten.

Dime gramaten bien boner
Li ouver lafnet lor letaz,
Get lemonn anba par lafnet.

“Ki nouvel mouvman kamarad?”

“Ki nouvel mouvman kamarad?
To fam fek ale ar galan;
To garson konsom ar sereng;
To tifi pe pas lanwit blans.
To’le konn nouvel kamarad?”

OKTOB 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.