NOU KWAR NOU KONE

(POEM 2008)

©Dev Virahsawmy and ICJM

1. KAN LI VINI SAN PANSE

Mo papa dir mwa panse
Mo mama dir mwa
Mo piti, les leker koze.
Mo papa dir mwa
Reflesi, fer lespri travay;
Kone ki bon pou twa,
Ki bon pou loner fami.
Fer gran dimoun kontan!
Mo mama bes so lizie, res trankil.
Mo papa dir mwa
Roupi ron tro ordiner;
Mazinn roupi kare.
Mo’nn donn twa enn tabazi,
Dime dan so plas,
Met soupermarket, beta;
Mo mama finn ferm lizie, ale.

Rar-rar mo ti tann lavwa mo mama.
Lavwa mo papa ti prezan partou:
Dan lakaz, dan lekol, dan rajo-televizion, lagazet, magazinn, enternet, legliz, kovil, moske … lakanbiz …
Enn swar san panse,
Mo tann lavwa mo mama.
Fouzer pe sek!
Pie mang touni!
Zwazo pe mor!
Ki to finn fer, beta?

Continue reading “NOU KWAR NOU KONE”

LIRIK PLEN TENK

©Dev Virahsawmy and ICJM

LIV 1: AMBALAO

1. SARASWATEE BENI MO SANTE

Mo anvi sant grander liniver,
grander mo lerwa;
mo anvi sant grander lalimier,
grander bachara.

Saraswatee, Saraswatee!
Permet mwa sant tousala
ar giling-giling, kacha-kacha!
Saraswatee, Saraswatee!
Kifer to finn fer fatra-gopia
plen so katora ar makacha?

2

Mo anvi sant groser so roupi,
groser nik-karya;
mo anvi sant groser tilespri,
groser toukmarya.

Saraswatee, Saraswatee!
Permet mwa sant tousala
ar giling-giling, kacha-kacha!
Saraswatee, Saraswatee!
Kifer to finn fer fatra-gopia
plen so katora ar makacha?

3

Mo anvi sant profonder lamer,
profoder betiz;
mo anvi sant profonder kourpa
ki fer kalipa.

Saraswatee, Saraswatee!
Permet mwa sant tousala
ar giling-giling, kacha-kacha!
Saraswatee, Saraswatee!
Kifer to finn fer fatra-gopia
plen so katora ar makacha?

4

Mo anvi sant zokris deklar bay
angro, andetay,
me pa kapav O Saraswatee.
Partou santi pi!

Saraswatee, Saraswatee!
Permet mwa sant tousala
ar giling-giling, kacha-kacha!
Saraswatee, Saraswatee!
Kifer to finn fer fatra-gopia
plen so katora ar makacha?

Continue reading “LIRIK PLEN TENK”