LAPRIYER ROUMI, GRAN POET SOUFI

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Tex sours: 60 Love Prayers from Rumi – Devon Holcombe – Kindle Edition.

1
O Bondie adore
Gid mwa pou sorti
Dan tourdisman traka
Montre mwa kouma tengn tapaz dan leker
Ed mwa rant dousma
Dousma
Dousma
Dan bann serk ki grandi toultan
Dan nwayo Lekzistans.

2
Kan mo lespri dir mwa
Sime bloke divan
Senier Adore
Fer Lamour mirmir dan mo zorey
“Ekout mwa, ena sime!
Mo finn swiv sa larout la
Boukou-boukou fwa.”
Kan mo lespri dir mwa,
“Tansion danze divan.
Pou ena boukou soufrans
Si to perdi tou,”
Les mo tann riye Lamour,
Ler Lamour pe dir,
“Soufrans li zis dan to lespri.”
Montre mwa kouma trouv fler roz
Dan leker mo douler
Pou ki amizir mo avanse
Mo nam dekouver
Enn filwar
Zarden fler roz.

3
O Zezi, fer mo feray
Vinn lor,
Fer lor ki deza
Dan mo leker
Vinn perl.
Si dan fon mo leker
To trouv enn malere perl
Fer li vinn pli zoli
Ki lalinn.

4
Bondie,
Kan mo poz kestion
Lor to Lamour
Fer mwa rapel dan ki trou
Dan mo leker
Kestion la sorti

5
Mo pe vann mo lespri
Ek mo talan
Dan lavant, O Lamour Adore.
Ar kas la
Mo pou aste
Emerveyman.

6
Bienneme Bondie,
Aster mo konpran:
Kan mo kriye,
“Pli divan, pli divan
Mo pou rant dan bit!”
Mo’nn bliye
Bizen viv dan “aster ek isi.”
Mo pe viv dan rev dime
Kan mo pe rat zordi.
Kan vire-tourne,
Rod sikse dan dime,
Mo rat sime
Mo prop Momem.

7
Ou asir mwa,
Bondie Adore,
Ki ou la ar mwa,
Dan profon mo nam.
Malgre sa, gagn konpran
Koste dousma-dousma, bout par bout,
Zame direk.
Kan lalimier anfen alime,
Mo pou dir, “Ala to la
Kot to finn touzour ete,
Dan sant mo leker!
Vremem mo kaylous!”
Me si mo ti konsian ki to ti la,
Dan sant mo nam,
Mo pa ti pou fer zefor to trouv twa.
Mo long vwayaz se sel sime
Pou dekouver
To prezans.

8
Boutey liker to lagras
Zame vid.
Si mo pa ena ase
Problem li ar mo ver.
To kouma ekleraz lalinn
Ki plen lesiel net.
Kantite lekleraz lalinn
Ki rant dan mo lasam
Depann lor grander
Mo lafnet.

9
Si mo lavi li enn koup
Ranpli ar to liker, O Lamour,
Mo bizen rapel tret koup la ar respe.
Si Lamour finn deside
Mwa ki si poban,
Falepa mo bliye
Mo dinite reel.

10
Mo devwar, Bondie,
Se met mo latet
Lor biyo
Lavi.
Ala kifer
To bizen donn mwa
Enn nouvo latet
Sak fwa.


11
Les nou zwenn, Bondie Adore,
Dan gran patiraz
Ki depas mo bann lide limite
Lor lebien ek lemal.
Laba mo pou alonze akote twa lor mo ledo
Pou kontanple lesiel.

12
Kouma mo ti tann
Mo premie zistwar lamour
Mo ti koumans rod twa,
O Aman Divinn.
Me povdemwa, mo pa ti kone
To ti dan mwa
Tousaletan la.
Pa ti bizen rode kot to ti ete.
Ti bizen zis kraz bann baraz dan mwa
Ki ti pe anpes mwa trouv twa.

13
Si sak ti komeraz
Boulvers mwa,
Mo Lamour,
Kan laglas mo leker
Pou vinn prop?

14
Kan mo ti ne ,
Lamour,
To ti donn mwa lezel.
Kifer mo ankor
Pe ranpe
Kouma lever?

15
“Tap laport,” to dir mwa,
“E mo pou ouver laport pou to rantre.
Disparet
Pou to aret admir to prop tomem,
E mo pou fer twa briye
Kouma soley.
Maye, tonbe
E mo pou sarye twa ziska lesiel.
Fode to vinn nanye
Pou mo fer twa vinn tou.”

16
Ed mwa, Bondie Lamour,
Pou pa pran kont
Bann ki fer mwa
Sagren ek trakase.
Zot zis pe fer mwa
Kile.

17
To vre lang,
Bondie Lamour
Se silans.
Tou bann lezot tapaz
Zot zis enn
Move tradixion.

18
O Lamour,
Anpes mwa vinn engra.
Tou seki ariv mwa
Fer parti to plan.

19
Ena enn diya dan mo leker,
O Lamour,
Ki pa ankor alime.
Ena enn vid dan mwa
Ki pa ankor ranpli.

20
Pa les mwa bliye, O Lamour,
Kan tou pe devire,
Al dan tengn,
Nofraz kasiet pli zoli trezor.

21
Yer,
Mo Lamour,
Mo ti kwar mo ti enn jak
Kapav sanz lemonn.
Zordi,
Mo finn grandi.
Mo konpran
Mo kapav sanz zis momem.

22
Ed mwa, Bondie,
Pou sant kouma enn zwazo
Ki pa rod enpresione,
Ki pa kas latet ar ki dimoun pou dir
Me ki sante parski
To finn met li lor later pou sante.

23
Zordi gramaten,
Lamour mo leker,
Ler mo ti leve, douk ti pe fer fanor.
Mo ti kapav al travay
Me mo ti prefer trap mo lagitar
Fer enn zoli louvraz ar bote.
Ena mil fason
Anbras lalev lavi.

24
Mo nam
Li enn loberz
Kot toulegramaten
Nouvo kliyan vini.
Parfwa lazwa vini,
Souvan tristes.
Parfwa agasman, parfwa kriz;
Ena zour nouvo konpran
Vini kouma viziter pa pe atann.
Ed mwa, Aman Divinn,
Pou mo akeyir, kouma dwatet, sak viziter.
Mem si enn lafoul tristes
Defons laport, rantre,
Tor tou mo meb,
Donn mwa lafors
Pou tret zot kouma envite distenge.
Kouma pou kone?
Seki mo kwar chorr
Kapav anfet pe prepar teren
Pou enn experyans nouvo
Ek extra.
Akoz sa, Bondie,
Kan movezer tap laport,
Ed mwa pou akeyir li
Ar sourir
E okip so konfor.

25
Ed mwa, O Bienneme,
Pou mo aret plen mo bann frer
Ar mo fristrasion.
Pa les mwa bliye ki zot bizen
Lazwa, pa lapenn.
Ed mwa ouver mo lezel.
Efas zalouzi dan mo nam.
Ed mwa anvole kouma enn zwazo
Pou sarye tou dimoun mo kone,
Amenn zot dan lesiel.

26
Mo finn desevwar twa boukou fwa,
O Bondie Lamour,
Me sak fwa to dir mwa,
“Vini, etranze, vinn vwayaz ar nou.
Vini, mem si mil fwa
To finn dezonor parol done.
Napa ena vwayaz dezespwar ek defet.
Nou pou travers dezer ansam,
Lazwa dan leker.”

27
Alim dife dan mo nam, O Bienneme,
E fer mwa rapel pou donn mo letan
Dimoun
Ki soufle poukni.

28
Fer mwa aret plengne,
O Bienneme.
Pa les mwa bliye
Ki tou seki mo perdi
Mo regagne enn lot manier.

29
Kifer mo per lamor,
Mo bienneme?
Kan mo mor kouma mineral,
Mo rene enn plant.
Kan mo mor kouma enn plant,
Mo rene zanimo.
Kan mo mor kouma zanimo,
Mo rene dimoun.
Eski lamor diminie mwa?

30
Mo ti pe mars
Lor laplaz,
Pantalon releve
Pou li pa mouye.
Aster mo finn pare,
Senier,
Pou tir tou mo lenz,
Plonz touni dan twa.
Pa fer laplans
Me desann dan profonder
Pli profon ki profon,
Mil fwa pli profon!

31
Kan mo get
Mo zarden dan liver,
O Ami Bienneme,
Pa les mwa bliye
Ki mem zarden la paret pe mor,
Rasinn
Dan lafaya
Pe donn bal.

32
Bondie, to vir-vir mwa
Agos, adrwat, anbalao,
Timama tris, timama ge.
Eski bann kontrer zot la
Pou fer mwa konpran
Ki nanye pa ekziste tousel.
Enn vinn de.

33
Mo ti toultan kwar mwa mo mwa.
Aster mo’nn konpran mwa mo twa.
Avan sa
Mo ti bet.

34
Bondie Adore, kifer to pa ekout
Mo lapriyer?
Kifer mo lavi spiritiel bat lamok?
Kifer to pa ed mwa?
Kan to reponn, ala ki to dir:
“Mwa ki ti dir to leker priye.
Mwa ki ti fer twa rod mwa.
To dezir
Ti mesaz mo ti avoy twa.
Kan to ti pe kriye, ‘Ayo Bondie’
Se mwa anverite ki ti pe dir,
‘Mo la toultan’.
To fristrasion, to santiman enpwisans,
To dezir pou grandi
Tousa se zis mo lavwa ki pe koz ar twa.
Kouma leman mo ris to lapriyer;
Se mwa ki fer li anvole, monte.

35
O Bienneme, fer mwa vinn later bine,
Later prepare, aroze kot fler pouse.
Pa les mwa bliye
Ki grabo pa donn lavi.

36
Anpes mwa boulverse
Kan mo koup pa prop.
Kan dan mo koup ena to liker,
Kifer fer ler?
Kan liker delisie
Kifer fer ler ar ver?

37
Mo’nn ouver mo lafnet,
O Aman Divinn.
Rant kot mwa lor reyon lalinn,
E koste to figir ar mwa.
Expir to respirasion dan mwa.
Mo pe ferm laport-koze dan lasam;
Lafnet lamour gran ouver.
Klerdelinn
Pa rant par laport,
Li rant par lafnet.

38
Bondie, mo lekor
Ki ete sa?
Li lonbraz enn lonbraz
To lamour.
Malgre sa li kontenir liniver antie.

39
O Bienneme, mo lespri pe deborde,
Ranpli ar lazwa nouvo entwision.
Mo leker pe grandi
– Zame li ti osi gran –
Sak selil dan mo lekor
So lezel finn pouse
E li travers liniver;
Sak atom pe rod
To prezans san limit.

40
O Bienneme,
Fer ki blesir dan mo leker
Li laport
Ki pou les to lalimier rantre.

41
O Bienneme
Mo santi dan mwa
Barlizour
Ki pe atann so ler
Pou inond tou
Ar so lalimier.

42
Zis kouma mo lipie
Ti pe vinn tro lour
Pou avanse
To ti donn mwa lezel.
Mirak!
Mo lezel diploy,
Lev mwa dan lezer.

43
O Bondie,
Detrir mo ego, sa barik vid
Ki donn fos vizion.
Bril viris fos idantite
Pou ki mo vre momem
Briye kouma soley.
Fer mo ego disparet
Dan seki TOU.

44
To ranpli mo nam.
Lavi li enn sega lazwa.
Ar lapo, disan, lezo,
Servo ek nam
To ranpli mwa net.
Nepli ena plas aster
Pou dout ouswa lafwa.
Tousa pa enportan.
Mo lavi finn vinn
To lavi.

45
Zezi li tou dimoun
Dan lemonn antie
E tou kiksoz osi.
Kan mo rapel sa
Ami Divinn
Nepli ena plas dan mwa
Pou ipokrizi ek doktrinn.
Kifer donn dimoun lasoup amer
Kan dilo merveye pe koule partou
Gratis?

46
Mirak Zezi
Se senpleman Li, so ekzistans.
Ed mwa, Bondie,
Pou mo bliye seki pa enportan –
Doktrinn, ritiel,
Akizasion, mesanste, divizion –
E les mo prosterne
An adorasion.

47
Mo pa ena bagaz pou rod twa;
Mo pa kwar bizen bagaz
Lor larout
Ki al kot twa.
Kan dimoun dimann mwa
Ki pake mo finn kase,
O Bienneme,
Mo dir zot peyna nanye plis ki
“LAMOUR.”

48
Dir zot, O Bienneme,
Sak dimoun
Ena so prop sime
Pou vinn kot twa,
Me tou sime ena mem destinasion:
Tomem terminis.
Pa enportan ki relizion nou swiv –
Kapav pa swiv –
Nou tou nou selebre ENN LESPRI.
Fer ki tou nou lavwa
Ki sorti dan diferan tradision,
Zwenn pou sant ansam
Nou lamour
Pou TWA.

49
Bondie, mo zis enn pwason
E twa to losean.
Enposib pou viv dan sek
Lwen ar twa.

50
Kan to prezans,
Ami Divinn,
Bril tou reflex egois,
Lerla mo lespri, mo lavi antie
Rant dan meditasion-kontanplasion
E fer lalians
Ar twa.
Omilie mo lakaz
Ena enn zarden anfler.
Aswar, ler mo dormi,
Zetwal vinn mo moulton;
Nou lekor telman koste
Ki nou seve may-maye enn ar lot.
To prezans alim tou
E lemonn vinn laswa veloute.
Kan mo ekrir to nom dan disab,
Sak gren
Vinn enn anz.
Kifer koze
Kan nean
Konn to nom?
Pli ti panse
Lor to Lamour
Ena so pwa plen-plen
Kouma lavi dan enn loyo mang.
Kan mo trouv Lamour,
Tou seki mo ti kwar mo kone
Tom senkop.
Pa neseser koze.
Lemonn antie pe fonn
E seki reste
Se zis TWA.

51
Bienneme,
Fer mwa vinn glason
Ki pe fonn
Pou mo reysi
Lav mo negatif.

52
O Bienneme
Kifer mo antise
Ar maya
Kan dan mo nam
Ena enn minndor?

53
Mo lespri li kouma enn aman
Ki donn bel lazwa
Parey kouma enn lekor vivan.
Mo pare, Bienneme,
Pou aret fer lamour ar enn lot lekor
Mem si li to prop zanfan.
Kifer touy letan ar lekor
Kan Lespri li la koste ar mwa
Pe anvlop mwa.
Aster mo aman apel lapriyer.
Nanye apart sa pa volapenn.

54
Bondie Adore,
Mo ti pe asiz dan enn prizon …
Drol sa!
Dan mo lame mo ti ena lakle.
Mo ti kouver ar lapousier …
Drol sa!
Mo ti kot enn kaskad dilo kler.
Parski mo pe rod enn lot zafer,
Enn lot zafer sirman ekziste.
Bat enn kare,
Pa kone kot pe ale
Montre mwa larout ki bizen swiv.
Enn liberte misterye
Briye dan enn fant –
Zis so reklam.
Bann plant ek bann pie,
Personel, rezerve,
Sakenn so kote.
Lergete, anba later
Zot rasinn pe maye, anbrase.
Kifer mo pe rabase?
Kan mo ar twa,
Aman Divinn mo leker,
Parol pa neseser.
Lamour ranpli tenk silans.

55
Bienneme,
Dir mwa si mo ena rezon.
Mo pa dimann plis.
Premierman: seki mo kwar asterla
Taler mo pou dekouver li fos. Vrepavre?
Deziemman: aprann zame fini. Vrepavre?
Eski mo ena rezon dir
Ki dan poz kestion ena meyer lamwatie
Konesans?

56
Si mo pa reponn to lapel;
Si mo pa konn mision mo nam;
Savedir mo pe servi kalis lor
Pou bwar tilanbik.

57
Mo enterese ar boukou kiksoz;
Mo fer boukou kiksoz
Me tousa
Zot zis bann brans
Ki nouri par mem rasinn:
TWA BONDIE LAMOUR.

58
Boukou kiksoz ale-vini.
Bann panse,
Bann emosion,
Bann opinion,
Bann rev ek bann dezir fou.
Me zis twa ki stab ek valab.

59
Fer mwa aprann aret trakase,
Ami Divinn,
Ar mo bann douler dan lekor.
Pa les mwa bliye ki nou lekor
Li lenz ki kouver nou nam.
Kan mo ar mo bienneme,
Mo pa anbras so lenz.
Kifer mo kas latet
Ar lenz mo nam?
Mo ena lezot lame-lipie
Apart seki vizib.
Mo ena lekor spiritiel ‘si.
Alor kifer mo per pou kit laser vizib?

60
Aster mo zis enn souf, Senier.
Mo pa Kretien,
Mo pa Zwif,
Mo pa Endou,
Mo pa Mizilman,
Mo pa Boudis.
Mo pa manm okenn nasion,
Okenn kominote.
Mo pa pratik okenn relizion.
Mo zis enn souf sorti dan Souf Siprem,
Souf ki finn soufle souf dan mwa.

16.07.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.