PA GET ZOZO PAR SO PLIM

(ENN FAB AN OTAVARIMA)

©Dev Virahsawmy and ICJM

TABLO 1

Dan enn galaxi dan fon liniver
Ti ena enn ti planet bien kokas
Kot bann kreatir kalite-kouler
Ti fer koumadir boner trouv dan kas.
Lor aste vande zot ti vinn exper
Ki pa ti tike ar feb fer rapas
Malgre ti ena seki ti pe dir
Dan fer dominer peyna lavenir.

Lerwa planet la ti’apel Dinozor
Me tou dimoun ti apel li Razwar
Parski dan so rengn met-for-pou-gagn-for
Ti ena zis plas pou Renar-Tazar.
Lerwa so madam ti’ena leker lor
Me dan choupchap li ti nouri lespwar
Ki enn zour so garson ek so tifi
Pou detrir lanfer e ranz paradi.

Larenn ti donn nesans trwa ti baba.
Premie la ti foto Samazeste
Dan so manier fer ek so tralala;
Deziem ti setif, prefer bat karte;
Li ti kontan met kouler lor kannva;
Trwaziem enn tifi, enn garson manke.
Lerwa ti ena enn gran preferans
Pou so gran garson, so veritab brans.

Dinozor Jinior ti fer dominer
Ar frer-ser-mama, ar bann abitan;
Kan li ti koste, tou dimoun ti per;
Zanimo sove pou evit tiran.
Dinozor Sinior ti kontan ek fier
Ki so eritie konn fer respe ran.
Aster so lanpir pa ti pou timid
Pou kraz rezistans, so lider ek gid.

Deziem garson la ti apel Pagla;
Dapre so papa so plas dan lazil
Me pou so mama li pa ti fatra
Parski so lespri, gran dilo trankil,
Ti pe kre nouvo andeor danbwa
Tradision ki pe nouri enbesil.
Tifi la zot ti apel li Payal
Parski li ti fwet dan kawal-sawal.

Pandan ki lerwa ti pe arm lespri
Eritie rwayal dan teknik lager;
Montre li bann trik zestion koronpi;
Kouma fer lalians ar bann miliarder,
Gengster finansie moralman pouri
Ki pe barbote dan trou piyanter,
So madam ti gagn servis enn gourou
Pou ed lot de la pa rant dan labou.

Pagla ek Payal ti pe gout delis
Dan servi kouler, mazik lamizik,
Parol poetik lor nouvo lapis
Mouvman kadanse zeni artistik
Andeor teren zenn materyalis
Ki ti pe konstrir lanfer satanik.
Letansa Jinior ti pe vinn bien for
Dan viol lanatir pou ramas trezor.

Continue reading “PA GET ZOZO PAR SO PLIM”

NOU KWAR NOU KONE

(POEM 2008)

©Dev Virahsawmy and ICJM

1. KAN LI VINI SAN PANSE

Mo papa dir mwa panse
Mo mama dir mwa
Mo piti, les leker koze.
Mo papa dir mwa
Reflesi, fer lespri travay;
Kone ki bon pou twa,
Ki bon pou loner fami.
Fer gran dimoun kontan!
Mo mama bes so lizie, res trankil.
Mo papa dir mwa
Roupi ron tro ordiner;
Mazinn roupi kare.
Mo’nn donn twa enn tabazi,
Dime dan so plas,
Met soupermarket, beta;
Mo mama finn ferm lizie, ale.

Rar-rar mo ti tann lavwa mo mama.
Lavwa mo papa ti prezan partou:
Dan lakaz, dan lekol, dan rajo-televizion, lagazet, magazinn, enternet, legliz, kovil, moske … lakanbiz …
Enn swar san panse,
Mo tann lavwa mo mama.
Fouzer pe sek!
Pie mang touni!
Zwazo pe mor!
Ki to finn fer, beta?

Continue reading “NOU KWAR NOU KONE”