LARENN AMMA

©Dev Virahsawmy and ICJM

KANNTO 1

Larenn Amma ti diriz enn lanpir
Ki zame pa ti fer so latet dir
Apart enn ti lil omilie lamer
Kot latet kokom ti pe fer akter.
Enn swar nou larenn ti fer enn kosmar:
Enn larme milpat nwar kouma fer nwar,
Long kouma koulev, kouma trouloulou
Ti pe rant partou, ti pe bous tou trou
– Trou nene, labous; trou zorey, lizie –
Larenn Amma pa kapav respire;
Ler li sey leve li tann krak, krak, krak
Anba so lipie; milpat plak par plak
Grenn lor so figir. Ki vedir tousa?
Bizen gagn lizour, konn wachiwacha.
Boner gramaten, Konsey Mazeste
Ti koumans travay: kalkile-trase;
Trase-kalkile ziska gagn konpran;
Ziska ki mesaz bann milpat zean
Dir tou zot sekre, met bien lekleraz
Lor fernwar kosmar, ekler marekaz.
Bann konseye la ti’ena solision
Sorti dan texbouk san explikasion:
Depi bien lontan pa’nn ogmant bidze
Espionaz, erfors, lamarinn, larme;
Bann zarm finn vinn vie; ena fini kat;
Ena nouvo bom pa zis touy milpat
Me li eliminn mem so abita,
So A.D.N ek tou baal-bacha.
– “Me,” larenn ti dir, “ler pe touy ennmi,
Nou pou touy osi lavi dan pei!”
Silans dan konsey. Enn mous pa bouze.
Larenn ti konpran ki bann konseye
Kan zwenn nouvo bez zot vinn gounga net;
Zis dan rol routinn ki zot zwe atlet.
– “Mersi pou zot led; aster mo’nn konpran
Ki nou bizen fer kont milpat zean.
Zot kapav ale. Dir Beta Komik
Vinn get mwa deswit ar enn zoli trik
Ki fer mwa riye. Pa bliye dir li
Amenn so kopinn, nou zoli Beti.”
Ler zot finn sorti, Amma soupire.
“Ki pe ariv zot? Ki pe arive?
Zot pa ti koumsa. Bom ek bazouka
Kont detrwa milpat? Zot finn vinn pagla?
Koumadir zot finn perdi lekilib;
Pa konn diferans ant latwal ek fib;
Nepli konn dozaz ler pe pran meksinn;
Pe admir feyaz olie get rasinn.”
Aster li foul sir so Beta Komik
Ansam ar Beti, enn lafors mazik,
Pou kapav aret tou bann derapaz
E trouv solision ki pa kraz lakaz.
Enn son familie koup so reflexion;
Tapaz zanimo ki ankominion
Pe koste dousma ar lasal konsey;
Korbey mizikal partou pe egey
Lalinn ek zetwal, lesiel ek later;
Enn sourir ere ekler liniver.
Timama apre Beta ek Beti
Ek zot troupo serf, toutou ek torti,
Zwazo set kouler ek seval volan
Blan, nwar, zonn, maron rantre san par san.
Larenn Amma tris oblize riye
Ler li get grimas ki finn prepare
Pou fer so tristes fonn kouma glason
Kan soley fer dimoun dimann pardon.
Enn sel kout ler fre aroz latmosfer
Lasal Konsey kot zeni Lisifer
Angourdi lespri, sey blok kreasion,
Nouri konfizion, donn palpitasion.
Kreasion artistik kouma mazik
Ti’amenn lazwa, fer latmosfer komik
Efas tras trazik, remet lesperans
Dan vizion kosmik, balye prop zans rans.
Larenn Amma aplodi spektak,
Dir so de zanfan ena tro frikfrak;
Li bizen koudme pou rezoud problem
Ki detourn dile anpes gagn lakrem.
Beti ek Beta zot konpran deswit
Ki Mama Kosmik ole ki vit-vit
Tou zot bann artis retourn zot lakaz
Parski pa so ler pou okip gonaz.
Kan tou bann artis ti fini sorti,
Larenn Amma koz ar so de piti,
Dir zot ki ena omilie lamer
Enn ti lil gayar ki parfwa traver.
Telman li’ena nom li nepli kone
Ki vre-vre ete so idantite.
Se Dinarobinn, Sirne, Dodo Kat?
Lapetitfrans ousa Chotabarat?
– “Mo kwar ti pou bon si zot de zot al
Get ki pe pase, kot nou pe fer mal.
Mo pa kwar problem la tro-tro serye.
Sinon dan mo rev ti pou’ena sanpie.
Milpat mem zean, zot inofansif.
Si pa okipe lerla nou dan dif.
Zot pou envizib. Savedir fasil
Pou zot fer lanket, debrouy zot difil.
Ki zot dir, mo Beta ek mo Beti?
Mo sir enn timama tou pou fini.”
De zanfan la ti fite pou ale
Parski travay ek vakans pou marye.
Enn segonn pli tar zot ti lor laplaz,
Pe get vakansie anplen badinaz;
Pe get travayer pe fer zot louvraz;
Santi loder mazout fer so ravaz.

Continue reading “LARENN AMMA”

KOT TO PE ALE?

(ENN DOUZENN POEM AN OTAVARIMA)

©DEV VIRAHSAWMY and ICJM

KOT TO PE ALE, KAMARAD?

detrwa ti parol pou enn kamarad
ki, dan marenwar, finn perdi sime.

Kot to pe ale, ayo mo dalon!
To bien anbrouye; to’nn perdi sime.
Ena kontan dir to pou res talon;
Olie avanse, twa to rekile.
Ena ki panse to’enn mayon moyon
Dan evolision, enn zenn kabose
Me mwa mo kone bannla pa konpran
Akoz lepase to bizen letan.

Eski to kone ki to vre vizaz?
Zot finn derasinn e finn transplant twa
Dan later kreol lwen ar to lakaz
E zordi to pe rod sime dan bwa.
Dan lakal bato to’nn envant langaz
Pou koz ar lezot parey kouma twa
E zordi langaz ki to’nn envante
Pe nouri kiltir nouvo destine.

Trwa kar to disan sorti dan Lafrik;
Enn kar sorti dan Lenn-Lasinn-Lerop.
Me to pa kontan to kouler tropik
Parski finn dir twa lanez li pli prop;
Finn dir twa bonje so lizie tipik
Kouler ble lesiel; seve blon dan pop
Me pa finn dir twa ki nou, bann imen,
Nou tou ena mem disan Afriken.

Gran problem ar twa, mo bon kamarad,
Se ki sak fwa ki bizen fer kiksoz
Ki pou permet twa eklat ansien kad,
Defons bann klwazon, kraz baryer sikoz,
Pilot to bato dan direksion larad,
To les fos profet trap twa par lagorz.
Pourtan to pa bet; to ledwa mazik
Fer nou liniver sant to lamizik.

Fos profet yer swar, profit marenwar,
Reysi fer twa kwar langouti-sari
Dan to vwazinaz – to peyna memwar? –
Lakoz to soufrans; veritab lennmi.
To sivilize. Bannla zot barbar.
To priye Bondie, bannla jab minwi.
To finn bliye net kan nou ti zanfan
Ansam nou ti zwe boul ek servolan.

Kan lespri malad dan nou douniya
Ti fer lalians ar Verwoerd-Vorster-Smis
Kifer, kamarad, to mars ar bannla;
To kit to kamwad pou apiy rasis?
To pa konn zistwar Nelson Mandela?
To pa konn zistwar Angela Davis?
Ayo mo bayo! Ayo do matlo!
Pa les mwa tousel pou sarye fardo.

Zistwar yer finn tous peron azordi
Me zordi babou, bez la opliryel.
Bann lespri malad finn viol paradi,
Pe pers trou partou ar gro-gro lapel.
Plen Pos ek Kraz Kor pe gagn lapeti
Pou aval lagrot; detrir lasapel.
Donn mwa enn koudme pou nou dam zot pion;
Anpes bann kroupion chombo direksion.

Tou bann liv sakre dir nou mem zafer:
Gran Lentelizans finn donn nou mision
Pou okip zarden e res solider
Dan pran kont, partaz, lamour ek pardon;
Liv sakre dir nou zefor neseser;
Bizen konn atann gratifikasion.
Kan nou sem lagren nou bizen pasians;
Atann so sezon pou gout so zwisans.

Kifer to prese gout fri kontsezon?
Pa kwar mo tro bon. Mo ‘si mo fane.
Me mo finn gagn sans. San ezitasion
Bizen rekonet seki to’nn kone
Samem fristrasion ek imiliasion
Pli amer dan listwar limanite.
Seki mo’nn kone enn nanye ditou;
Pa kapav konpar tortir ar boubou.

Ayo kamarad! Zordi nou kapav
Lor later kreol efas erer yer;
Netway pouritir, pianter dan lakav;
Montre nou zanfan plant ek aroz fler;
Met prop, tir malang; lave, souy labav;
Desinn enn sourir lor lalev bouder.
Zordi nou kapav, lame dan lame
Ansam ranz lakaz nouvo destine.

Nou later kreol li lakaz disan
Ki finn konn douler ek soufrans entans;
Li later fertil kot trwa kontinan
Pe sem lavenir nouvo ekzistans.
Lor later kreol nou tou imigran
Ki bizen aprann ranvway nou zwisans.
Lerla nou pou kapav fer sakrifis
Pou ki nou zanfan kapav gagn anplis.

Enn fwa enn dimoun ti fer mwa konpran
Ki sak ti kiksoz ki nou konsome
Nou finn pran prete ar nou tizanfan;
Nou bizen fer tou pou kapav rande.
Twa ek mwa zordi anou fer serman
Pa pou gaspiye, pa pou bangole
Pou donn lasirans nou bann desandans
Ki zot kapav viv lavi dan desans.

2 Novam 2013

Continue reading “KOT TO PE ALE?”