MAD INNSAANN

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Ti’ena trwa nanar,
Penkou, Makrrou ek Namou,
Ki ti triyang tou,
Ki ti kouyonn tou,
Gran exper dan pas bagou
Dan pei Katar.

Me dan bann baitka
Pagla ek fatra sante,
Remersie Bondie
Ki donn zot lazle
Pou donn bann bourik manze
Ar zot makacha.

Partou chouchoundarr
Later, lezer ek lamer
Pe trouv lalimier
Dan nwar epeser
Enn gran tapi Lisifer
Ki nouri garrbarr.

Bann Penkou, Makrrou,
Namou ek zot bann chokra
Kwar ki Nirvana
Finn fini met ba
Nouvo youg ek douniya
Pou fer labous dou.

Ar linet roupi
Li pa fasil pou zot ‘voir’
Ravaz dezespwar
Dan nam zanfan marenwar
Ki pa kapav kwar
Dime pou zoli.

26.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.