MANILALL KALIPA

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Zordi mo pe gagn senkant-an. Mo listwar ek listwar mo pei koumadir enn sel. Jour laniverser lendepandans mo pei samem zour mo laniverser. Extra sa! Mo ti ne zour pavyon mo pei mont dan lesiel. Bondie kone ki li fer. Mo ena enn ta zafer pou okipe zordi, plis ki dabitid mo fer zour mo laniverser parski zordi mo lor sa later la enn demi-siek. Pa fasil sa! Sa pa tou. Mo extra dan bien. Depi bien zenn mo finn konn trase. Pa pou nanye mo nom gate li Kalipa. Sans mo’nn sanz mo nom. Avan mo ti ena enn nom nenport, telman nenport ki kouma mo ti gagn dizwit-an mo ti fer sanz li. Enn nom sa, Manilall Baboulall? Mo ti bizen enn nom ki ronfle, ki ena pwa, enn nom ki kapav sarye mo san kilo. Enn nom konpoze. Premsing Darasingh. Anbasader, akter, liter, trwa dan enn. Veritab kalipa. Mwa ki mwa.

La kouma mo leve, mo fer mo twalet, raze, bengne e lerla mo al direk manndirr. Mo finn fini dir Pannditji atann mwa pou fer enn lapriyer spesial pou beni mo senkant-an. Sa bannla zot pa kapav refiz mwa nanye. Mo klik mo ledwa, zot galoupe vini. Zot kone kifer. San mwa zot zwenn. Grasa mo koneksion, bann dimoun ki mo ena dan mo lame, zot gagn later tabisman ousa kraounnlenn pou ranz kalimay, shivala; gagn pitay pou organiz servis, kirrtann, bhajann. Zot bizen mwa, akoz sa zot oblize priye pou mwa.

Mo kontan mo finn donn momem enn kado pou mo laniverser. Aster mo ena mo kwen pou mwa, zis pou mwa. Fam-zanfan zot par deryer, mwa isi, divan mo ena tou konfor. Saldeben, drenaz, enn ti salon personel pou mo resevwar mo dimoun, enn gran sanmakouse, matla dennlopilo, meb dernie model, televizion, DVD, home theatre. Bon pou get fim pou gran dimoun. Bel soulezon. Diwana, mastana. Ziska ler mo finn konn mari trase. Bondie beni, mo kontinie trase ziska ki mo ariv lor top. Ki kone ki Bondie finn deside pou mwa? Mo sir li ena enn gran plan pou so garson prefere. Bon, mo bizen leve.

Saldeben modern, marb blan partou. Prop kouma klinik dir ou. Dilo so, dilo fre, dous, bengnwar, laglas zean. Koumadir akter dan fim Meriken. Pa finn kout bel lamone. Kan ena bon kontak, kan konn swazir ar kisannla bizen marse, kan parye lor seval gagnan, lavi dous. Mo finn fer li gagn enn kontra ar gouvernman. Li finn bizen tap li plen. De lame tape pou fer son. Anretour li finn donn mwa pou preske kado enn saldeben dernie model. Gouvernman kontan, komersan kontan, mwa mo kontan … tou dimoun kontan. Demokrasi enn bon zafer pou dimoun ki konn debrouye!

Lakour shivala fek asfalte, shivala fek repenn. Tousa ar zenerozite bann gran propriyeter gro biznes. Gran dimoun res gran dimoun. Ti leker pou res ti leker. Kan sa bann ti trwa-kar la pou konpran? Zot kwar parski zot finn al sipa ki liniversite zot pli kone ki tou dimoun. Met dan zar! Bondie pa zot kouzen! Zot koz bel-bel koze. Lontan zot gran koze se koze lepep, sosialis, kont kominalis ek sipa ki …lis ankor. Aster ki zot finn dekouyonn zot fars depi ki zot bann matlo finn manz feyaz dan Larisi ek partou, ki zot koze? Zot koz ekolozi, global warming. Hen! Palab zis pou zet labou lor dimoun ki travay pou fer pitay rantre. Olie dir mersi misie, zot envant komeraz. Gouvernman toler zot. Tankamwa lontan zot finn fini al manze. Zot bizen al aprann ar gouvernman Lasinn. Manifestan Tiennannmenn de minit kat fonndos. Sa ki apel lotorite. Pa sa bann ti leker ki fer sourir ar fouter dezord! Ena tro boukou demokrasi dan sa pei la! Lot zour la mo zwenn enn deler. Mo ti anvi donn li enn klak. Sans pou li mo sagren li akoz so lame paralize. Ki li ti pe dir? Nou, bann Hendou nou dominer. Kifer nou dominer? Parski bann zoulou santi pi sanse pe pas mizer. Li pa trouve ki zot pares. Li dir ki zot viktim ezemoni Hendou. Ki ezemoni? Nou gran dimoun finn pas boukou mizer pou devlop sa pei la. Nou finn kit larivier sakre pou donn lavi later marekaz; olie dir nou mersi zot rod tir lay. Ki dominer? Kot ena dominer?

Swamiji pe atann mwa lor peron shivala. Depi lwen li pe fini beni mwa. Ki kalite benediksion! Mo finn bizen fer boukou dibien pou rekolte sa kalite konsiderasion la. Swamiji vinn atann mwa lor peron. Aster ki li pou fer kan mo vinn … Tro boner pou pans sa. Eleksion ankor lwen.

Mersi boukou Bondie ou pe beni mwa. Swamiji finn fer enn lapriyer spesial; li finn dimann bann madam vinn sant enn sante dan Ramaynn zis pou mwa. Lazourne finn bien koumanse. Mo nouvo lane finn bien koumanse. Zordi fale pa mo al kot sa fam la. Fale pa les pese tous mwa. Mo bizen res prop pou ki benediksion lor mwa pa efase. Drol! Otan ki mo fam marye fer mwa gagn ner, otan Celine fer mo leker kontan. Pa zis akoz li konn fer mwa gagn bon. Li ena enn zafer spesial ar li ki fer mwa santi ki mo enn dimoun, ki mo pa zis enn portmone. Fale pa mo pans koze malang.

Sa bann kamion la monte desann for-for; sarzman kann pre pou tous difil elektrik. Enn zour pou ena enn aksidan grav. Ala li pe ale, salte la. Tonton Manilall! Zot apel li tonton. Ki tonton? Li konn pas so siro ar tou dimoun. Mem nou enn ti fami, mem nou’nn grandi ansam, zame nou finn kapav lasas ansam. Depi mo finn sanz mo nom li finn aret koz ar mwa. Mo sir li zalou. Zot tou parey. Zot pa kapav get zot prosen fer progre. Nek fer komanter foutan. Mo ti kapav kas so lagel sa zour la. So sans ar li mo ti sagren li. Li kwar so sis pie oter ek so gro lebra fer mwa per. Li zis bon pou kondir gro-gro kamion. Enn zour li pou zwenn tase. Sa mo sir. Tonton Manilall! … Ler nou ti dan lekol gouvernman nou ti toultan ansam. Manilall Baboulall ek Manilall Koulall ti toultan ansam. Nou ti telman resanble ki souvan profeser ti pran enn pou lot. Li li pa ti al kolez. Apre CPE, li ti fel, fes la, li ti al travay apranti dan latelie bisiklet. Nou ti zwe foutborl dan mem lekip, dan Tornado. Eh! Nou ti bon ansam lor lalign divan. Manilall pas ar Manilall, Manilall pas ar Manilall, Manilall pas ar Manilall, gorl. Nou ti bann tibondie dan nou vilaz. Ziska ki mo ti sanz mo nom. Pa kone ki ti pik li. Li ti koumans fer palab lor mwa. Zalou, bezsominn la. Aster li finn vinn Tonton Manilall. Les li fer so zes tonton. Mwa mo Premsing Darasing Kalipa! Ka-Li-Pa!

Kalipa pli for ki tonton. Ki so senn? Mo dimann mwa ki so senn? Li vre ki li toultan pe ed parsi, pe ed parla. Dan tou lamor, dan tou maryaz li prezan; bann zenn kontan antour li pou ekout so bann zistwar. Me tousa zistwar. Mwa mo pa ena letan pou perdi ar zistwar. Mwa mo amenn devlopman vilaz. Mo klik mo ledwa, mo fer minis, premie minis galoupe vini. San mwa vilaz la ti pou res aryere. Les lezot rakont zistwar. Zot oblize vinn get mwa kan zot zanfan ole rant dan gouvernman, rant lapolis, vinn profeser, vinn profeser lang oriyantal. Gouvernman bizen mwa pou gagn eleksion. Mo pa ena letan pou rakont zistwar. Les Manilall rakont so zistwar. Mwa mo fer pitay rantre. Me selman bizen rekonet dimoun kontan li. Mwa zot kontan mwa kouma lisien kontan baton. Mo pa bizen zot kontan. Mo bizen ki zot per mwa, ki zot kone ki zot bizen mwa e ki ar mwa peyna katakata. Mwa mo kwar Manilall so latet pa bon. Li toultan vot kont. Kan li pou aprann mars ar seki for; kan li pou aprann met for gagn for. Pov bachara la! Depi enn tan li pe koz for-for dan faver enn ti group trwa-kar ki fek sorti liniversite, ki koz bel-bel koze. Li dir ki bizen donn zenes so sans. Kifer? Zenes bizen swiv seki gran dimoun dir; aprann ar nou? Ki zot kone sa bann trwa-kar la? Avan li ti apiy detrwa fouter dezord ki ti pe rod detronn mo lerwa. Ler bannla finn tom dan vavang aster li apiy nouvo fouter dezord. Fer kouma mwa pagla! Mo chombo mo lerwa par zafer la, mo fer li donn mwa ki mo’le. Mo lerwa gagn bon, mwa mo gagn bon. Sakili! Manilall? Sa mo met li dan mo pos kan mo anvi, kouma enn mouswar sal. Mo rapel bien enn swar dan enn gamat. Ti ena enn konkour sante ant de group, bann sante-ris-lakord. Manilall ti lider enn group e mwa lider lot la. Enn kou pa kone ki pran li – so latet pa bon – li koumans enn sante lor “Manilall ki onte li Manilall”. Tou dimoun tap lame, riye. Bann sovaz la! Mo bann zom vinn dimann mwa si bizen kraz latant. Mo dir zot tini-tini. Sans pou li mo bon. Sankwa! E ferfout ar li! Zordi mo gagn senkant-an. Pa kapav perdi letan ar gonaz.

Mo bizen fer vit pou ariv dan ler pou seremoni drapo. Gouvernman konn mo valer. Mo plas rezerve. Depite landrwa pou amenn mwa dan so loto. Apre seremoni ofisiel nou pe zwenn dan kanpman enn nou bann. Zoli lamizman lor meni. Apre nou pou al ansam gardennparti e apre nou retourn dan kanpman pou enn seans jalsa. Premie minis pe vini mo tann dir. Sa ki tini labwason sa. Kisannla ti pou dir ki enn zour li ti pou vinn premie minis? Plan Bondie kisannla kapav bare. Get momem. Kisannla ti pou kwar ki enn zour mo ti pou gagn sa kalite desten la? Mo finn zis konn swazir mo dimoun e rann li servis ki bizen. Mo bourzwa pa gagn letan pou al ramas lanvlop remersiman. Mo fer sa pou li e anretour mo gagn mo bout. Plis ki mo bout parski mo konn fer zenerozite galoup enn ferlong anplis. Personn pa grogne. Savedir tou dimoun kontan. Mwa’si mo kontan. Tou dimoun gagn bon. Mwa’si mo gagn bon. Premie minis ek mwa nou apepre mem laz. Ler li ti zenn li ti mari joubaner. Zis konn jalsa ek tamasa. Tann dir so papa ti pe gagn kriz ar li. Me zordi li premie minis e tou dimoun ki ti pe kritik li aster gramaten-tanto pas siro ar li. Li nek boud enn ti kou, tou dimoun kaye. … Pa kone ki sa fam la gagne! Enn manze pou donn dimoun sa. Farata la fre, kari pomdeter la fad. Lontan mo ti pou fini bayant li si so papa ti fini fer lapartaz. Samem pe tini-tini mwa. Bonom la enn malen. Li kone kouma pou chombo mwa. Mo pran pasians ziska mo ler vini. … Loto lonorab finn fini arive.

Kan mo pou ena enn koumsa? BMW dernie model. Nou fer zot eli e zot tap plen. Letansa nou nou nek chombo. Prosenn eleksion mo pou dres sa papie la. Premie minis pou bizen fer zwer ar mwa. Pa kapav ki toultan mo ris kales e lezot asize, gagn maja. Sak kiksoz so lepok. Eleksion lafwadernier mo ti montre zot ki manier fer enn lovraz prop. Dimoun nou bann ti pe koumans ezit-ezite, vadire propagann adverser ti pe koumans manz zot krann, fer zot savir dan doutans. Koze linite nasional, merit, partaz ti pe koumans fer lefe. Dan nou kote zot ti pe koz koze letan margoz; ki manier ti pe fer dominer ar nou bann. Sa kalite koze la nepli ena valer. Bizen donn dimoun jos; bizen fer zot disan marse. Enn lake bef ek enpe lapentir rouz lor miray shivala ti ase pou ki tou nou dimoun regroupe pou defann zot relizion ek kiltir. Nou bann apiy nou ar lapeti. Zis sa koson Manilall ki ti fer so senn, dir dimoun pa eksite parski bann faner divizion ti pe sem laenn, fer kwar ki lezot kominote pe menas nou bann. Tann dir mem so fam pa ti ekout li. Makro la! Sal tret la! Li mars ar ennmi. Shaytann! Jasous! … Nou bat zot enn bate kondire. Prosenn lot kou mo bizen dan pake. Sinon mo devir-devir zot, mo fer kote advers manz zot bout par bout.

– Ki to pe dir?
– Ki ariv twa? Mo koz ar twa, to pa reponn. Koumadir to dan enn rev.
– Ki to ti pe dir?
– To laniverser zordi. Kouma nou pei to pe gagn senkant-an. Ki fiiling to ena?
– Mo ti pe panse ki kikfwa prosenn eleksion mo pou rod enn tiket.
– Kotsa?
– Kotsa kwa?
– Kot to’le poze?
– Kot mo reste.
– Be mwa?
– Pa kone. Kikfwa mo al dan enn lot sikonskripsion.
– Kifer to’le poz kandida? To pa bien koumsa? To gagn tou privilez san okenn traka. Mwa avan mo kas kaka lizie mo finn fini zwenn omwen san dimoun. Pou tou kouyonad zot vinn get mwa. Zordi zour depite finn ranplas dokter, pousari, longanis, avoka, kourtie maryaz …
– Be to pa enn avoka?
– Samem problem la. Mo enn avoka me akoz mo zot depite zot vinn get mwa pou regle zot problem legal moufta. Mo bizen travay, bizen gagn lavi. Si mo ti minis, sa enn lot zafer. Ena boukou sime pou fer pitay rantre pou konpans mankagagne. Dimoun obliz nou koken. Depite, samem metie plis mal peye. Nou kouma sarite foutou. Nou pe dir premie minis ogmant nou lapey, amelior nou kondision anplwa me li tro ti leker. Ki li per? Si dimoun fane, met leta dirzans, ferm detrwa … ena tro boukou demokrasi.
– Pran mo plas, mo pran to plas … prosenn eleksion.
– Be wi. Lerla to vinn pas pran mwa pou al fet lendepandans. Mo dir twa fran. Si parti pa ti bizen mwa, lontan mo ti finn fini avoy tousa ferfout. Pa kapav les bann ennmi nou bann pran pouvwar. Zot pou fer mari ar nou e nou pou retourn lepok lontan kot nou bann ti zis bon pou travay dan karo. Akoz nou bann ki mo fer otan sakrifis …

Mo ti’a kontan fer sa kalite sakrifis la. Li kwar mo pa kone ki li ti pe bat lamok kouma avoka. Li ti vinn avoka tir dimoun lor kosion. Samem so spesialite. Ler dernie eleksion ti pe aprose so boper ki ena boukou enflians ti servi lobi kars pou aras enn tiket pou so zann. Si pa ti ena mwa li pa ti pou eli. Koze li pa ti kone. Mo finn amenn li partou, fer so renion, prezant li dimoun ki enportan dan landrwa. Enbesil la! Li ti kwar ki Manilall pou fer enn bon azan. Sans mo ti la. Sankwa li fini net. Fer sakrifis!

Bon sa kan ou enn diniter. Parking rezerve; plas rezerve. Prezidan pre pou vini. Prezidan! Pa kone kifer finn donn li sa post la. Ti bizen donn sa enn nou bann. So papa ti kont lendepandans e li zordi li pe siz dan fotey prezidan. So frer ti pe mars ar lopozision. Tann dir li’si li ti ar bannla deryer-deryer. Li finn konn dres so prop papie. Li for lor koz bel-bel koze me koumadir seki li dir gramaten, li bliye tanto e san laont li dir so kontrer. Enn zour li dir ki bann fam bizen kasiet deryer parrda pou zot prop proteksion parski zot responsab kan zom viol zot. Mo ti dakor ar li. Sa bann koze fam-zom egal pou vir lemonn anbalao. Me enn semenn pli tar li vinn dir ki bizen plas rezerve pou bann fam dan konsey, dan minister. Pou zom mem peyna ase plas, aster misie la ole plas rezerve pou fam. So latet pa bon. Non so latet bon. Li pas siro ar tou dimoun, gagn so bout partou kote. … Tou bann envite finn fini arive. Prezidan ek premie minis finn al lev pavion nasional. Depi senkant-an toulezan mem parey. Apart enn ou de fwa, lane ale resanble lane vini. Ki ena drol ladan? Servis dan legliz ‘si parey. Zame sanze. Kifer bizen sanze? Sanze zis pou sanze. Li bon kouma li ete. Mwa mo trouv sa bien bon. Selman ti pou pli bon si ti servi bann envite enn ti drink. Enn ler pou bwar koka sa? Seki pa anvi bwar pa va bwar. Kifer mwa mo bizen soufer kan enn lot so relizion anpes li bwar. Apre sa zot fer kwar zot pa bwar. Kasiet-kasiet mo sir zot bwar. Fer senn pou lizie dimoun. … Premie minis pa finn lev lame ar mwa. Kikenn finn fer makrotaz lor mwa. Zot ole pran mo plas. Mo kone ki zot radote lor mwa. Swadizan ankasiet mo zwenn bann lopozision, mo konplote kont gouvernman. … Mo pa ti bizen swiv sa bann deler la. Zot kontan al kot ena tamasa. Enn zom lopozision ki ti pe bwar ar nou ti dir nou nou al bat enn kare kot so lider. Laba wiski koule plennti-plennti. So bourzwa li enn gran segner ki pa fer regardan sipa nou sesi ou sela. Bizen rekonet li enn jenntoulmenn. Peyna so segon lor bonker. Me vit koze finn fane ki mo pe rod mo bout lot kote, ki mo pe manz banann dan de bout. Tousa fos! Mo ena plis pou gagne ar gouvernman, sirtou ki so politik se protez montagn. Mo bann zanfan, pli tar mo bann tizanfan pou gagn zot bout. Lopozision li li pou bizen protez so bann, sirtou bann Tourrken ek bann Konnday. Nou bann pou tas lor poto. Premie minis bizen fou pou kwar ki mo fou. Mo bizen fou pou kit mo pie douri pou al aroz siendan lezot. Tanto mo pou explik li sa. Get sa bez la! Lider lopozision pe vinn ver mwa. Ki li kwar, mo so pilon mwa. Mo pou fou li so kamoufle. Get so fas, bezsominn la! Enn sans li finn kontinie marse, al zwenn kikenn deryer mwa. Li pa finn rekonet mwa. Enn sans! Nou tou ti tro sou pou rapel. Apre li kone ki mwa mo pa pou rezet mo dimoun. Ayaya! Li finn poz so lame lor mo zepol ler li pas kot mwa. Tou bann minis pe vire, pe gete. Sans premie minis okipe ar prezida. Bizen rekonet, sa prezidan la li gayar. Li koz nenport me li koz li bien. Tann dir ti ena enn prezidan, enn lepok limem ti premie minis. Li ti telman kol lor so fotey ki nanye pa ti kapav deboulonn li. Manilall kontan dir ki ena dimoun ki pa ena ase … kouma li dir sa? … peyna sharram pou kone ki ler finn vini pou avanse e les karavann pase. Zot tini anplas andire zot tonken finn kole lor maroken. Kot li al tir sa bann koze la? Akoz samem dimoun kontan ekout li koze, mem kan li koz gra. Enn lepok li’si ti envite dan seremoni ofisiel me zame li ti vini. Kifer li diferan ar nou koumsa. Mo kwar so latet pa bon.

Depite landrwa pe signal mwa. Seremoni finn fini. Tou bann kamwad finn donn randevou dan kanpman. Tamasa koumanse.

– To swazir bon plas pou asize twa.
– Mwa? Kifer?
– To pa finn trouve?
– Non. Kisa?
– Zis deryer twa.
– Deryer mwa?
– Deryer twa ti ena enn mari bougres, enn aktris Bollywood. Peper sa fam la. Li pou vinn dan kanpman tanto. Mo kwar premie minis pe manz li. To pa ti kone?
– Ki zafer?
– Bougres deryer twa. To pa finn trouv kimanier bann roke ti pe vir deryer pou get li, fer sourir ar li.
– Mo ti pe konsantre lor seremoni drapo.
– Mo kwar to tousel.
– Bap! Sa fam la kapav fer mwa vinn pagla akoz enn bout souna. To’nn trouve kouma lider lopozision ‘si ti bord lor li. Lapo ek lapolitik mars ansam. Kan to pou konpran sa?
– To kouma to premie minis. To nek pans samem.
– Twa ki to panse?
– La mo pe pans enn bon grog, enn bon nana, enn bon repo pou ki mo fit pou al dan gardennparti kot prezidan.
– Dan kanpman pou ena drink, bon wiski, gajak ek fam. Ki to bizen plis ki sa babou. Kan nou ena pouvwar ki nou per! Lerwa pa nou kouzen.

Mwa pou lemoman mo bizen manze. Si mo pa manz kiksoz avan bwar mo pou sou ar premie grog. Mo bizen kal mo lestoma, lerla lalkol pa fer mwa per. Ayo zame mo pou bliye sa zour la. Apre enn lazourne travay san gagn letan manze nou ti zwenn dan tavern. Ti’ena bon korn frir. Lor trwaziem grog mo ti santi tou pe devire. Mo ti koumans vomi mo trip. Aswar ti bizen amenn mwa lopital. Depi sa zame mo bwar lor lestoma vid.

Zot tou finn fini arive. Ennde finn fini koumans gagn konpran. Tann li riye sovaz la. Sa mo pa siport li. Me akoz li bien ar premie minis mo bizen pez nene bwar dilwil. La li pou fer so gran-nwar ar nou bann ki pa finn lir kouma li dan gran kolez, liniversite, gran-gran liv. Li kwar li konn tou. Li fer so vantar ar nou senp ti-dimoun lakanpagn. Enn zour pa enn zour mo pou dam so pion. Li’a kone ki apel zans bitasion! La bann fam la pou fer koumadir dimoun kouma nou pa ekziste. Zot lizie pou lor minis, depite, dokter, avoka. Ki dokter? Ki avoka? Mo vo plis ki zot. Mo ploy zot, mo met dan mo pos. Toumanier mo pa bizen fam pouritir, fam restan. Mo ena mo fam marye, fam prop. Ena Celine. Li li onet, li gard so lekor prop zis pou mwa. Fam gonaz mo pa bizen. Les pouritir naz dan pouritir. … Drol, mo lizie pe ferm tousel. Pourtan mo finn bien kal mo lestoma ar dalpouri. Fatig sa! Saler la si pa fasil. Mo kwar enn siklonn pe forme dan leparaz. Mo rod enn ti divan parla pou larg mo lekor. … Bon sa! Ayo! Zis enn ti somey. Lerla mo pou fit pou gardennparti ek tamasa aswar. Ki Celine pe fer la? Dime mo bizen al get li. Garson la pa ti tro bien lot zour la. Celine dir li mo portre. …

– Kalipa! Leve! Finn ler pou al gardennparti prezidan. Ki ariv twa?
– Ale zot. Pa atann mwa. Mo pa tro bien.
– To’le mo fer enn kamarad dokter get ki to gagne?
– Non, lesli. Mo zis bizen enn ti repo.
– Bon taler nou zwenn.

Les zot ale. Taler mwa ki pou plis fit. Lerla mo manz ar zot plen-plen.

Kiler la? Pre pou set-er. Zot tou pre pou retourne. Dan enn-er-tan bann envite spesial pe vini. Mo gagn zis letan pou tranp mo lekor dan lamer, pran enn dous e lerla, lerla … mo chombo lavi ar mo de lame.

Dilo la tied. Kan nou ti zanfan nou ti abitie vinn isi lor nou bisiklet kan gagn konze lekol. Pa ti koumsa lerla.Ti enn landrwa abandone. Telman abandone ki nou ti pe bengn touni dan lamer, lerla alonze touni lor disab so. Ti bon. Koze zoure. Premie experyans. Garson ar garson. Nou ti bien ansam. Nou pa ti pe get jati lerla. Nou ti tro bet pou konpran. Eugene mo tann dir finn al rod so lasans lot kote dilo; Farouk ti mor dan enn aksidan loto. Ena Manilall. Li li ankor la me nou nepli lasas ansam . Aster nou pe debat sakenn so kote. Lontan nou ti pe partaz tou. Aster sakenn so kote, sakenn so kote. Dilo sale tied pe sarye mwa ar so douser kouma enn rev ki pe amenn souvenir ansien. Fale pa panse. Ti enn lot lepok sa. Aster bef dan disab, sakenn get so lizie. Sakenn okip so bann. … Eski Eugene, Farouk, Manilall ek mwa zame nou pou rezwenn, mem apre lamor. Kan nou ferm lizie tou fini net? Red sa!

Zot tou pe antour premie minis kouma mous-ver. Li fer koumadir li pa’nn trouv mwa. Normal! Eleksion ankor lwen. Kan zot dan pouvwar zot bliye vit kisannla finn avoy zot lao. Zot frekatasion sanze. Bann gro foulous envit zot, bous zot lizie ar siro, fer zot labous dou, donn enn dizef, pran enn bef e bann barrka sahab rant dan lak ar lapeti. Fale eleksion vini pou zot rapel nou ki nou. … Lamizik tro for. Laplipar anba lamer. Kan larak moufta zot bwar kouma voras. Mo pa kone kifer mo pe gagn maloker. Mo al deor pou pran enpe ler. Kikfwa mo pou santi mwa korek apre sa. Kiler la? Finn fini onz-er. Letan pas vit.

Lalimier lalinn lor laplaz ek lamer pe ekler ler ar reyon timid, koumadir li pe tike, pa’le donn so tou. Parey kouma mo lavi. Toultan pe tike, pe loke, pe rat-rate. Mo kouma enn orfelen ki finn perdi tou: perdi so vre kamwad, perdi so vre lamour. Enn fos kalipa. Kalipa kenke. Sanse mo konn trase. Anverite mo finn swiv mo lonbraz ziska ki mo finn rant dan nik roder bout kot sakenn vey febles so prosen pou fons kouto dan ledo. Kikfwa Manilall ki ena rezon.

Eh! Fer nwar isi. San panse mo finn mars enn long distans. Kanpman la bien lwen deryer. Bizen retourne aster. Ki sa tapaz la?

– Eh, matlo, get kot ou pe marse!
– Mo mars kot mo anvi. Ki to kapav fer?
– Larg mwa. Larg mwa mo dir.
– To reziste? Ale mo bann, fouy so pos. Blok li, devid so pos.
– Osekour! Voler, taker!
– Kriy kouma to anvi. Isi personn pa pou tann twa. Get so figir bien. Mo sir enn zans sa. Zot tap tou zotmem. Aster nou, nou tap tou. Pa vre babou?
– Ayo, pa bate!
– To kriye, mo koup twa!

Ki finn tom lor mwa kouma enn sok. Mo ti bien dan kanpman. Kifer mo finn vinn rod lagratel isi? Zot finn devid mo pos, desir mo lenz, atas mwa, zet mwa lor disab e zot finn fonn. Kouma mo pou fer pou retourn dan kanpman? Kiserti kriye? Personn pa pou tande. Pei pe vinn tro danzere. Pe fer fre. Ki pou ariv mwa?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.