AVANTIR TIBOUT

DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

DAN BOR LAMER

Tibout lor disab dan bor lamer plis enterese ar ti-koray, ti-kokiyaz. Li pa konpran kifer bann gran-dimoun pa kapav res anplas. Zot galoup parsi, zot galoup parla, zet lekor dan dilo, sorti tranble-tranble, vinn asiz kot li pou sof soley. E anplis zot zet gout-gout dilo lor li. Pa fasil ar zot, sa bann gran-dimoun la. Enn ladan li toultan ena enn ti-baton blan ar bout rouz dan so labous e li larg lafime par labous ek nene. Ler li koste so labous ar Tibout, ti-bonnfam santi so dile kaye.

Pa fasil ar zot! Kifer so mama dir li pa trap kiksoz ki bouz tousel? Pourtan zot zoli. Get sa ti-bout lakord nwar ar tas zonn, kas-kas so leren, glis lor disab! Mo pa per li. Ler mo trap li dan mo lame, li giji mwa.

Tibout get otour li. Ena boukou kiksoz bouz tousel. Laba de fey zonn pe dibout lor enn fey ver, ouver, ferme; apre sa bat-bate ale. Pre kot li enn ti-koki roz ar boukou lapat pe bouz vit-vit. Li avoy kap. Li finn gagn li. Li fier, li kontan, li satisfe. Koze ki long! Tibout so figir sanze, so lalev tourne, so narinn ouver. Li sakouy so lame, larg so lavwa soprano. So mama galoupe vinn pran li. … Ti-krab finn pens li.

Continue reading “AVANTIR TIBOUT”

TANBAV

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Mo vre nom se Oktav; zot apel mwa Tanbav. Zot dir mo nesans ti extra. Mo mama ti ena katorz-an lerla; pa ti kone kisannla mo papa. Mo sipoze ki mo latet oval, mo gro zorey ki sorti kouma zorey lelefan, mo figir mouste ar bourbri permanan, mo lipie gos ki pli kourt ki mo lipie drwat, bos lor mo ledo tousa fer mwa, depi mo nesans, enn dimoun extra. Mo karakter osi extra. Kan mo sap lor kal mo kraz tou. Bizen dir mo’nn grandi dan enn landrwa extra. Labou enn sezon lapli souvan zwenn enn lot. Sekife, labou ek so eksetera finn nouri mo limazinasion depi koumansman mo memwar ziska … anfen vomie pa panse.

Pli gran lekol pou devlopman enn zanfan se lavi. Lavi kouma mo finn konn li pa finn kil parad. Depi bien zenn, lavi finn montre mwa bann trik pou sap dan dif; finn montre mwa pran san dimande kan mo fen, pa koz vre toultan tansion mo fer dimoun ditor; lari, ti mo laplenn foutborl, bor lari ti mo libreri, kwen lari ti mo kaybo; lari ti mo legliz, konfesional, klas e parfwa mo lili. Wey, pa koze. Mo lavi ti extra. Mo zenes ti extra. Sak fwa bann viziter ti vinn rann vizit mo mama, kouma enn bon zanfan ki pa ti kontan deranz gran dimoun dan zot tranzaksion, mo ti konn deklase. Komie fwa mo ti pas lanwit deor pou kont zetwal dan lesiel. Ti ena boukou. Konte fini… Seswar osi ena boukou zetwal dan lesiel e lalinn pe zwe lamarel ar zot.

– “E la! Pa’nn dir zot, ler dormi bizen dormi?”
– “Pa gagn somey sef! Eskize.”
– “Apre sa, dime pa deklar sik.”

Fouf! Ala zot plen mwa. Si mo ti deor, letan li pa ti pou gagne pou ouver so gran lagel. Isi: wi sef, non sef, eskize sef, pardon sef.

Ki finn ariv mo mama? Enn swar li ti ale, dan enn taxi, e zame li ti retourne. Lapolis ti vini. Zot ti fouy partou, poz mwa kestion me mo mama zame pa ti retourne. Bien boner, tousel mo ti bizen aprann trase.

Trase? Toutsort kalite trase mo’nn trase. Trase kan mo vant grogne, trase pou ris enn dam, trase pou kas enn yenn. Trase. Sak fwa eleksion vini, dir ou mo dan goun. Gro pitay pou kol lafis, gro pitay pou fer dibri dan miting advers, gro pitay pou trape-bate, gro pitay pou fer mor vote. Samem peryod lakoup. Tanka mwa ti bizen ena eleksion toulezour. Lerla kifwa mo pa ti pou la.

Bann larme, sakenn tir so kote kan ena taksion. Zame mo ti pou kwar ki kamwad ar ki ou viv kouma simiz-kalson kapav vande pou gagn so bout. Ki nou pe devini? Labou finn touf nou lespri? Kan mo sort isi li pou kone ar mwa. Bezsominn la!

Continue reading “TANBAV”