SIR TOBY

(Pou Anastasia)

” If music be the food of love, play on.”

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

SAPIT 1

( Zistwar la koumanse an-niver dan enn pei tropikal. Nou an Zwin/Zwiyet. Dan Tavern Damzann dirize par Misie Topet Damzann, dan lavil prensipal pei la ena enn lanbians fet ek kamaradri. Tavernn la plin me ena zis zom.)

VIE TONTON: E Topet, met enn dernie ladan!

TOPET: Tonton, ou finn fini gagn ou doz. Bizen al lakaz aster. Tantinn pe atann ou ar roten bazar…. Taler pou fer nwar. Pa bliye an-niver fer nwar boner. Ou sime ou pa pou trouve.

VIE TONTON: Pa fer bezer do ta! Enn tipti pou mo kapav fer fas mo desten. Bann zom, ant nou, nou bizen solider.

TOPET: Akoz samem ou pou bizen al pran ler, mars-marse, al lakaz, al manze, fer enn ti-gate ar tantinn, al dormi…

VIE TONTON: Zenes nepli konpran vieyes!

(Latab No 7. 4 zenes pe konsome.)

ZENES 1: Misie Damzann, avoy 4 boutey labier ek 4 korn frir!

TOPET: 4 boutey labier ek 4 korn frir pou latab nimero 7. Eh! Zot pe dormi dan sa lakwizinn la?… Dramer, al netway latab nimero 4; … Zeb! E Zeb kot twa? Parye to pe dormi dan latrinn! Kaserpoz, ramas sa bann ver sal la! … Tonton! Pa finn dir ou al lakaz? … Aret deranz kliyan! ( Vie Tonton pe al kot latab No 7.)

ZENES 4: Pa pran kont Misie Damzann. … Koze gran dimoun!

VIE TONTON: Ala omwen enn zenes ki konpran vieyes!

ZENES 2: Tonton sant enn sante.

VIE TONTON: Lagorz sek, beta!

ZENES 2: Sante avan, lerla nou mouy li.

VIE TONTON: Sir?

ZENES 2: Parol done, parol sakre!

VIE TONTON: ( Pran enn sez, asiz kot latab, servi latab kouma tabla, dres so lagorz, koumans sante.)

Donn mwa de boutey Bhay Khedou
Samdi mo pey twa.
Napa kapav!
Donn mwa de boutey Bhay Khedou
Samdi mo pey twa.
Larim dan nene,
Dilo dan lizie
Pa may-may ar mwa Lilinn
Va gagn dezagreman.
Charli O! Charli O!
Aret bwar me aret bwar divin banann,
Dan divin banann ena bebet sizo.

(Tex ek lamizik par Ti-Frere)
( Tou dimoun aplodi.)

ZENES 2: Misie Damzann! Servi Tonton de dann enn.

TOPET: To pou al kit li lakaz apre?

ZENES 3: Kifer?

TOPET: Li pou balote, tonbe. Li kapav blese. … Donn li zis enn demi topet e apre obliz li al so lakaz.

VIE TONTON: Be twa kot to problem ladan.

TOPET: Mwa ki deside kisannla gagn drwa bwar dan mo tavern.

VIE TONTON: To fer dominer ar vie dimoun. Prosenn eleksion mo sanz gouvernman 60 zero.

( 2 kliyan dan lavan-senn: Dammarro ek Kaspalto)

DAMMARRO: To kwar sannkoutla li pou donn nou nou sans?

KASPALTO: Kisannla?

DAMMARRO: To pa rapel?

KASPALTO: Non.

DAMMARRO: Dan Toufann pa ti dir nou prosenn lot kout nou ki pou vinn king?

KASPALTO: Bliye! Aksepte to ti-rol trankil. Tou manier dan repiblik peyna lerwa.

DAMMARRO: Kwar samem twa!

KASPALTO: Pran gagne. To toultan pli kone.

DAMMARRO: Parye to pa kone?

KASPALTO: Ki zafer?

DAMMARRO: Ena so dimoun ki panse li kapav vinn rwayal.

KASPALTO: Lerwa kouronn ferblan.

DAMMARRO: Mem papie mouslinn ‘si li pou gobe.

KASPALTO: Mo konn li?

DAMMARRO: Mo konn enn ladan.

KASPALTO: Kisannla sa?

DAMMARRO: Zeneral Marto.

KASPALTO: Li?

DAMMARRO: Pa Li! Zeneral Marto.

KASPALTO: Depi kan li zeneral?

DAMMARRO: Pitay mo koko, pitay mo zako! Li finn aste so galon, li finn aste so meday, aster li pe rod aste enn kouronn … Mem papie mase pa fer nanye.

KASPALTO: E Dammarro! Savedir … savedir enn lot toufann pe vini? Pa fasil sa! … Bwat sa baba! … Dammarro, to pe fane. Kan ena moutouk pe rod ayjak Listwar, twa ki to pe rode? Enn ti-seke dan enn zistwar. Be smart Dammarro!

DAMMARRO: Pran gagne! To gran mari twa.

KASPALTO: Pa sape babou! Mo ena enn plan.

DAMMARRO: To bann plan ki pous traver la!

KASPALTO: Ayo chokrra! Pa plan lagrikiltir, plan arsitektir, stratezi militer. Dammarro, ekout Kaspalto. Toufann pe vini! Rayt! .. Koze foutou! Rayt pa rayt?

DAMMARRO: Rayt!

KASPALTO: Olie krwaz lebra dan tavern, atann toufann pase, anou, kouma dilo swiv kanal, swiv kouran, al naz dan gran dilo.

DAMMARRO: Al tas dan resif. Fini dan lagel reken. Kaspalto, aret fatig to nam.

KASPALTO: Nou kapav vinn king!

DAMMARRO: Dan repiblik peyna lerwa do ta! Pa tomem fek dir sa?

KASPALTO: Mo ena enn kopen ki kapav amenn nou kot li.

DAMMARRO: Kot kisannla?

KASPALTO: Samem … Marto … Zeneral Marto. Tann dir li okip so bann bien kouma bizen. Minision plennti-plennti! … Olie spektater, anou vinn akter … mem enn ti-rol figiran pa fer nanye. Pourvi nou ‘si nou gagn nou bout. E Bhay Topet! Met enn ti-daway dan mo ver, met lor kont Dammarro!

( Detrwa zom kosto ek elegan rantre. Zot tou abiy parey, zot ena mem bataz, zot marse parey. Topet galoupe al akeyir zot, gid zot ver enn latab santral ki dominn lasenn.)

TOPET: Korek isi mo bourzwa? … Zeb, Dramer, Kaserpoz okip Kapitenn Koulou ek so bann konpagnon distenge! Parey kom dabitid mo patron? Dramer, amenn kat boutey Titourvas Rwayal. … Enn ti-gajak spesial?

KAPITENN KOULOU: Amenn zis wiski pou lemoman.

TOPET: Rayto! ( Topet retourn deryer kontwar. Vie Tonton koumans borde.) Tonton, pa rekoumans ou sinema. Ale! Al lakaz! Sinon pou sarye ou lao lao kouma lot fwa.

KAPITENN KOULOU: Topet, pa pran li kont. Les nou nou pran li kont. Nou nou la pou pran tou dimoun kont. … Sirtou bann ti-dimoun, bann vie, bann andikape, bann ki soufer exklizion.

Kouma nou Lider Maximo Zeneral Marto kontan dir:

Ti-dimoun, dimoun vie,
Andikape tou kalite
Donn to lame, pran mo lame,
Nou’al ansam ver mo destine.

Serviter lepep, sakenn so boutey,
Fer letour lasal, fer letour latab,
Met nisa apar dan leker mizer,
Les Soulbontan nway lizour dan aswar.

Way! Way! Le Koulou
Fo Marto pou rant dan trou.

Tou dimoun sant anker ar mwa:
Way! Way! Le Koulou
Fo Marto pou rant dan trou.

( Bann azan Marto fer letour lasal, vers wiski dan bann ver, fors seki pa bwar wiski, bwar. Dammarro ek Kaspalto rant dan sawal, sant pli for ki tou. Pandan ki fet pe deroule, Sir Toby rantre. Li enn bel zom, anviron 6 pie. Li ena ant 45 ek 50 an e li paret kouma enn dimoun ki ena foul kapasite. So personalite enpozan me li pa konvansionel. Li al asiz dan enn kwen, ouver so lagazet, koumans lir vadire nanye pa anormal. Me so prezans li kouma enn kal dan moter tamasa. Enn par enn dimoun koumans get dan so direksion e aret sante. Alafen nek Dammarro ek Kaspalto pe sante-danse andeor tan, andeor ton, zot lipie maye, zot tom lor Vie Tonton ki ti pe dormi lor sali.)

 SAPIT 2

(Dan lakaz Zeneral Marto. Lix ek galimacha ankonpetision. Enn gran vatevien. Lor enn gran fotey – enn espes imitasion tronn – Zeneral Marto finn tal so kadav, antoure par enn trale parazit zom kouma fam ki abiye parey kouma bann azan Zeneral Marto dan sapit 1. Li enn moniman grosierte, arogans ek megalomani me so bann chokrra ek chokrri konsider li kouma enn tigit pli piti ki Bondie, bien tigit mem.)

ZENERAL MARTO: If music be the food of love, play on. Give me boukou-boukou, bous tou mo trou. ( Dan lantouraz Z.M li enn tradision respekte reliziezman ki asakfwa li koze, ninport ki li dir, tou dimoun aplodi.) Lalang Rozet sant enn raag erotik-santimantal, sipa trap mo goble, sipa bel-bel sousou, long-long pikan.

LALANG ROZET: Z.M mo finn konpoz enn sante pou selebre ou grander, enn im interplastisinn ki retras ou explwa erotik ek ou mision mesianik..

ZENERAL MARTO: Ki ete sa?

LALANG ROZET: Explik li Akademia.

AKADEMIA: (Pran enn poz gran intelektiel) From the noun”Mesiah” meaning “The promised deliverer…

ZENERAL MARTO: Eta lasos! To kwar mo pey twa pou fer ler isi? Ki ve dir me… me … me

LALANG ROZET: Mesianik.

ZENERAL MARTO: Samem!

AKADEMIA: Enn gran kaser pake.

ZENERAL MARTO: (Bien kontan) Akademia, to bizen koz sinp, fode pa fer gran-nwar parski to konn koz Eskimo, Esperannto, Volapouk ousa Madam Sere. Ti-dimoun pa kontan dimoun ki met dan zar. Zot kontan dimoun fran ki koz kare-kare, ki dir zot fran-fran ‘Koze foutou!’ ousa ‘Bous lagel!’… To fer lagel mo Akademia? Vini, Z.M anbras twa. (Aplodisman) … Lalang Rozet larg enn bon sawal, met douser, armoni ek Zwisans-San-Fren dan leker angourdi mo bon dalon Akademia. Sofe ravann!

LALANG ROZET: ( Lekip mizisien pran zot plas.)
O, O, O, Z.M ke ze vou tem!
Vouzet pli gran ke le pli peti,
Vouzet pli peti ke le pli gran
O, O, O, Z.M ke ze vou tem!

Kan ou fer sourir ledan lor briye,
Kan ou ankoler ou linet kime;
Kan ou satisfe ou dalon gagn bon,
Kan ou mekontan firmaman pet pom.

O, O, O, Z.M ke ze vou tem!
Vouzet pli gran ke le pli peti,
Vouzet pli peti ke le pli gran
O, O, O, Z.M ke ze vou tem!

ZENERAL MARTO: Tousa bien korek me mank zepis … Pa fer nanye. … Enn prosenn lot kout! Bon bann zanfan, ena enn louvraz enportan ki mo pou bizen fer zordi. Fale pa deranz mwa. Kouma bon zanfan mo’le zot tou zot al asiz dan zot kwen ansilans kouma figiran dan fim mie. Sef Kravas kot twa? Parye li’nn al kas enn poz ar sa ti-fam la?

SEF KRAVAS: Non Z.M mo lamem.

ZENERAL MARTO: Kotsa?

SEF KRAVAS: La, deryer ou fotey.

ZENERAL MARTO: Tousel?

SEF KRAVAS: Wi … Non! Anfen … preske! ( Li sorti deryer fotey.)

ZENERAL MARTO: Atas to labraget! ( Tou dimoun riye, aplodi.) Bann kamwad, kliyan, fourniser, partner enportan, serye pou vini la. Fode nou enpresionn zot, fer zot konpran we mean biznes. Fode pa ena kafouyaz, magouyaz, derapaz, zestaz, kourtaz ek lezot bataz. Enn bon negosiasion, sa ki nou bizen. Donn seki bizen done, pourvi gagn seki bizen gagne. Pandan ki mo tir plan, tras sime, okip zafer mo’le enn silans trankil san tapaz. Zis bann ki finn gagn enn rol, zwe zot rol. Lezot choupchap! Aplodi kan donn signal. Sef Kravas, fwet dan lame, veye ki pa ena okenn enfraksion, okenn endesizion, okenn enkondisionel, okenn enzonksion, enteripsion, exklamasion, difamasion! ( Bann etranze rantre. Zot tou finn met kostim 3 pies, sapo fet; zot tou fim sigar. Kouma zot rantre, pou sak zom enn fam sexy avanse, akeyir li, frot-frot ar li, amenn li asize, asiz koste ar li. Bann weyter rantre ar plato labwason ek ver. Z.M diboute, al swet zot bienveni.) Bienveni otan ke vouzet! Zeneral Marto ek so larme koulou eprouv enn gran plezurasion akeyur zot dan nou humble demer.

ETRANZE-AN-SEF: Zeneral, nou bien prese. Ou nek bizen dir wi ou non. Si ou dir wi, nou diskit kondision. Sinon goudbay Charli!

ZENERAL MARTO: Bien sir repons se “wi”.

ETRANZE-AN-SEF: Savedir ou aksepte: (1) Bann zarm ki nou ofer ou; (2) Pey bann zarm la ar lamone ladrog ki nou donn ou pou vande; (3) Ler pran pouvwar met mo bann zom dan bann post-kle; (4) Se mwa ki desid politik enteryer ek exteryer. … Samem tou!

ZENERAL MARTO: Foul dakor!

ETRANZE-AN-SEF: Fer li segne.

ZENERAL MARTO: ( Pran so plim.) Kot pou signe?

ETRANZE-AN-SEF: Pa signe! Segne!

ZENERAL MARTO: Segne?

ETRANZE-AN-SEF: Ou signe ar ou disan. Si ou pa respekte kontra ou pou peye ar ou disan.

ZENERAL MARTO: Aaan!

ETRANZE-AN-SEF: Pa perdi letan! ( 2 kosto may Z.M, ouver so pous ar enn razwar, fer li met so lanprent ar so prop disan.) Si mo pa satisfe, prosenn fwa razwar pou trans lagorz. Salam!
( Bann etranze sorti. Z.M pran so mouswar anvlop so pous. Li pe transpir gro.)

ZENERAL MARTO: Kwi-vide! Koumsa ki fer biznes. Taye-raze, perse-met sek! (Li get otour li. So larme parazit, roderdeler finn fini krake.) Ki ariv zot? Zot pa aplodi? ( Zot aplodi timidman.)

SAPIT 3

Dan livingroum Beatris-Shakti. Li anviron 7 er diswar. Kouma nou an-niver pe fer bien nwar. Atraver enn lafnet trouv lalinn deryer bann pie. Enn lalimier dous, tamize ekler lasam la ki ni tro gran, ni tro piti. Peyna okenn tras lix me li enn mirwar bon gou atraver bann tablo orizinal, enn bibliotek ki kontenir bann gran klasik bien relie, enn piano Steinway ek enn koleksion CD ki zis enn koneser kapav apresie. Lamizik Gershwin “Rhapsody in Blue” pe zwe. Sir Toby lor enn divan pe lir enn liv. Akote li lor enn taboure ena enn ver diven rouz ki li sirote tanzantan. Li leve, tengn CD, pran so ver diven, al kot piano, tap enn not, enn fraz mizikal, ekrir lamizik, reseye, … lerla koumans zwe ek sante.

Mem si koumadir mwa mo ti’enn ate
– Mo’nn deza konn sa –
Ler mo ti zwenn twa Beatris-Shakti
– Lespri transpire –
Dekouver to nam, fer lamour ar twa
– Angst chombo mo trip –
Retrouv kreasion dan sak gout frison,
Pran sime frengan ver lasours sakre …

Mem si koumadir mo ti enn ate
Akoz nou lamour Beatris-Shakti
Mo ti pou envant Bondie Kreater,
Ranz enn katedral dan limaziner,
Eple imortel pou ki twa ek mwa
Zame separe, Beatris-Shakti.

( Letan li pe sante, Beatris-Shakti rantre, bos tayt kot laport, atann sante la fini. Ler sante la fini li aplodi. Sir Toby vire, leve al anbras li. Li enn avokat anviron 40 an, enpe gro, bien elegan e bien dan so lapo. Bonte ek fermte se so de gran kalite. Li kone ki li ete, kot li anvi ale e kouma pou ariv laba. 10 an lavi kominn ar Sir Toby finn permet zot devlop enn relasion kot afeksion rim ar pasion, kot lamour, tandres, considerasion ek respe resiprok konzig verb “kontan”.)

SIR TOBY: B.S to ti la tou sa letan la?

BEATRIS-SHAKTI: Sir Toby, mo finn may ou anplen pe sant romans dan zorey ou doulsine.

SIR TOBY: Mo doulsine se mo B.S.

BEATRIS-SHAKTI: Tansion mo tonton! Bakis pe giji to lapeti.

SIR TOBY: Mo pli kwar Venis.

BEATRIS-SHAKTI: Tob, to finn tann dernie nouvel? Lord Orsino pe reyni dirzans so konsey.

SIR TOBY: Omwen li’nn reysi pran enn desizion. Aster atann pou get rezilta. Tansion petar fizet.

BEATRIS-SHAKTI: Pa fasil ar li sa boug la! Li’nn re-ofer mwa enn fotey malgre ki mo finn fini refiz li de fwa.

SIR TOBY: Difisil pou dir ki li ete vreman. Ena panse ki li enn gran stratez me mwa mo kwar li …

BEATRIS-SHAKTI: … enn bachara. Li pa enn move boug me …

SIR TOBY: … li pa enn lider. … Enn ti-rouz?

BEATRIS-SHAKTI: Enn ti-rouz zour mo laniverser?

SIR TOBY: Ayo mo’nn bliye! Sori mo gate. Bien sir! Sanpagn pou mo doulsine. (Li sorti e retourne ar enn boutey sanpagn dan enn so-a-glas e de flit.) Beatris-Shakti, to fer mwa loner sorti ar mwa seswar?

BEATRIS-SHAKTI: Kotsa? Dan Tavern Damzann kot Misie Topet?

SIR TOBY: Pa enn move lide sa! Enn lot teritwar zom tonbe.

BEATRIS-SHAKTI: Non mersi, Sir Toby.

SIR TOBY: Beatris-Shakti, ou enn ti-bourzwaz.

BEATRIS-SHAKTI: Pa fer nanye. Mo les twa gard monopol lor rwayom Samazeste Topet.

SIR TOBY: Eh! To fer mwa rapel. Yer swar dan Damzann grimas la ti kontinie. Bann kapitenn koulou Zeneral Marto ti pe kontinie pas bagou, pas siro, manz krann, aste konsians ar lavaper larak…

BEATRIS-SHAKTI: Pa nouvo sa!

SIR TOBY: Non. Me aster zot fer zot louvraz ar metod. Sa li pa pakej ki finn sorti dan latet enn kokom kouma Marto. Ena enn marstermaynn deryer tousa.

BEATRIS-SHAKTI: Normal! Mafia enternasional. Akoz samem Lord Orsino finn konvok enn renion dirzans. Dapre seki mo’nn tande Inntelijens-Younit finn donn li bann lenformasion troublan.

SIR TOBY: Li pa pe rod lak tou dimoun sa? Kre enn sikoz, ralye tou dimoun otour li pou konsolid so pouvwar ki pou lemoman bien golmal.

BEATRIS-SHAKTI: Lord Orsino, Makiavel? Difisil! … Li ena boukou defo me enn kiksoz mo sir, li pa malonet, li pa konn magouye. Kikfwa akoz samem so pouvwar toultan pou golmal.

SIR TOBY: Dapre twa, pouvwar solid li baze lor trik ek magouy? Non do ta! Demokrasi ek transparans samem meyer garanti. … Tousala bel-bel koze! Anverite nanye pa pou sanze. Orsino ale, Orsino vini; Marto pran plas Marto …

BEATRIS-SHAKTI: Me Sir Toby pou touzour la! Enn fouka ki anpes roulman roul friwil. Enn fouka ki mo adore.

SIR TOBY: To pa ankor reponn mo envitasion.

BEATRIS-SHAKTI: Ki envitasion?

SIR TOBY: Pou sorti ar mwa seswar. ( Telefonn sone. Sir Toby al pran telefonn.) Alo wi! Wi, isi mem sa. … Kisannla ole koz ar li. … Atann enn timama. B.S, telefonn pou twa.

BEATRIS-SHAKTI: Kisannla sa?

SIR TOBY: Biro Lord Orsino. ( Li pran enn magazinn, al dan lot kote lasal la. Li fer sanblan li pe lir me anverite li pe sey devine ki pe pase lor telefonn. Tanzantan li louk Beatris-Shakti ki pe gagn enn konversasion bien serye ar so enterlokiter.)

BEATRIS-SHAKTI: … donn mwa detrwa zour pou reflesi. ( Li poz resepter. Li dibout anplas anplen reflexion.)

SIR TOBY: A penny for your thought!

BEATRIS-SHAKTI: Hen! … Lord Orsino … Li pe dimann mwa form enn gouvernman renesans nasional.

SIR TOBY: Renesans nasional?

BEATRIS-SHAKTI: Li panse ki obskirantism ek so zimo siamwa, koripsion, finn rant telman dan fon nou sosiete ki pou sorti dan sa langrenaz la bizen mobiliz tou bann resours entelektiel ek spiritiel … Li kwar ki dimoun kouma mwa … kouma twa.

SIR TOBY: Mwa! Mo kwar so latet finn gate net! ( Kikenn tap laport.) Kisannla sa kapavet? (Li mars ver laport.) Mesaze Orsino? Enan la! ( Li ouver laport. Enn zom kosto, klerman enn dimoun enportan dan larme Zeneral Marto, rantre britalman, san dir bonswar, al direk-direk lor Beatris-Shakti. Ler li ariv pre ar B.S, li aret enn kout sek.) Zennom kouma ou apele?

KAPITENN KOULOU: Kapitenn Koulou alias K.K..

SIR TOBY: Broket?

KAPITENN KOULOU: Ki to dir?

SIR TOBY: Pa enportan.

KAPITENN KOULOU: An! … Dir mwa! Mo pa konn twa, mwa?

SIR TOBY: Dir mwa ou.

KAPITENN KOULOU: Me wi mo konn twa. Tomem sa zouav ki ti rod fer mari.

SIR TOBY: Mwa?

KAPITENN KOULOU: Wi twa, tomem twa, tomem, tomem,twa. Yer swar dan bivet Topet.

SIR TOBY: B.S, Misie Broket enn gran poet. Ritm ek rim fer koustik, tiklaketikdendenkouden. Poezi nonsans lor baz!

KAPITENN KOULOU: Li koz nenport. So latet pa bon?

SIR TOBY: ( Li sante. )Bon, bon, bon do mama get kouma fer bon
Ti-mimi vinn kondir mwa me get deor kouma fer bon…

KAPITENN KOULOU: Mamzel, dir sa nenport la fonn depi isi. Mo ena enn mesaz enportan pou zis ou zorey.

BEATRIS-SHAKTI: Zis mo zorey? Be mo lespri?

KAPITENN KOULOU: Sawsi!

BEATRIS-SHAKTI: Be mo leker?

KAPITENN KOULOU: Sawsi!

BEATRIS-SHAKTI: Be mo lamour?

KAPITENN KOULOU: Sawsi!

BEATRIS-SHAKTI: Sir Toby kapav reste alor. Limem mo lamour.

KAPITENN KOULOU: Enposib!

BEATRIS-SHAKTI: Kifer?

KAPITENN KOULOU: Dan ou desten mo’nn lir enn lot non. … Zed-em!

BEATRIS-SHAKTI: Zed-em?

KAPITENN KOULOU: Z…M. Zeneral Marto.

BEATRIS-SHAKTI: Kisannla dir sa?

KAPITENN KOULOU: Mwa, Kapitenn Koulou. Mo lider Maximo Z.M finn avoy mwa pou fer ou enn lof. Ou mars ar li, ou sof so lili, anretour li donn ou enn ti-bout so grander. Enn lof enkondisionel sibzonktif prezan san partaz, makiyaz ou gonaz. Enn lof istorik!

BEATRIS-SHAKTI: Difisil refize.

KAPITENN KOULOU: Z.M pou refiz ou refize. Oblize aksepte. Sinon …

SIR TOBY: Sinon?

KAPITENN KOULOU: To aval to akdenesans.

SIR TOBY: Mayfrenn! Enn terib sa! Get kouma mo pe tranble B.S. Mo prefer sove al kasiet. Mo leker bat dan mo mole. B.S mo B.S pa les li fer dominer ar mwa. ( K.K kwar li’nn gagn zafer ar enn piaw. Li fons drwat lor Sir Toby ki enn sentir nwar djouditsou. Lespas enn segonn K.K pe roule lor sali. Sir Toby kontinie fer so kloun. Beatris-Shakti pe korde ar riye. Li kontrol so riye, al donn K.K enn koudme pou leve.)

BEATRIS-SHAKTI: Pov Misie K.K finn may ar tapi, finn tonbe. Toby, vinn donn enn koudme pou lev li.

KAPITENN KOULOU: Pa les li tous mwa! Enn movezer sa! ( Li mars katpat li sorti.)

SAPIT 4

( Dan lari. Ena enn gran vatevien. Dammarro ek Kaspalto kot marsan alouda, Bay Lamous.)

BAY LAMOUS: Siro! Siro! Siro! E mo larme, pa mouy lagorz zordi?

DAMMARRO: Labous lapat-lapat! Plen enn gro ver.

BAY LAMOUS: Met lamous, Dammarro?

DAMMARRO: Normal Bay Lamous. Twa Kaspalto?

KASPALTO: Donn mwa enn ver limon. Zwisans yer ankor donn mwa vertiz. Bizen aranz labous, Bay Lamous.

BAY LAMOUS: Kot zot ti ete yer?

KASPALTO: Enn rev, Bay Lamous, enn rev. Zwisans san fren. Sa li bizen vinn premie minis! Lerla zwisans san fren 24 lor 24.

BAY LAMOUS: Zot ti kot …

KASPALTO: ( Li met so lendex kot so lalev. ) Shuuut! Top sikret! Pa poz kestion. Fer kouma tang. Ferm lizie, amize.

DAMMARRO: Amize, ferm lizie, fer lezot amize ziska ferm lizie.

BAY LAMOUS: E mo larme, aret koz parabol. Tro boner gramaten pou konpran lespri avanse.

KASPALTO: Pa sey konpran! Nou nou lor later pou fer nou lider plezir. Ler li gagn bon nou nou gagn bon. Li donn nou materyo pou fer pitay rantre. Zoli komision mo dir twa! Anretour nou gagn so proteksion ek so benediksion. Plis li monte plis nou nou dan bien.

DAMMARRO: Plis nou monte, kadadak-kadadak, plis nou dan bien! Pa manti!

KASPALTO: Dammarro, mo bien kwar to servo, si to ankor ena enn, finn fini desann dan to bavant. Un peu de serieux je t’en prie! … Bay Lamous, ena enn gran problematik. So solision tik-tik dan kondision istorik ik-ik. Li enn koulou enportan dan larme Zeneral Marto. Bay Lamous pardonn mo kamarad Dammarro. So lazenes vieyi so lespri.

BAY LAMOUS: Kaspalto, pa fek-fek la mem, to ti dir mwa ki …

KASPALTO: Avantier enn zafer. Yer enn lot zafer. Zordi enn lot-lot zafer. Dime …

BAY LAMOUS: … enn lot-lot-lot zafer.

DAMMARRO: Kilot! Ki kilot?

KASPALTO: Dammarro, aret fer ler! Sinon marto anter twa dan dibwa dan danbwa. Bay Lamous, ekout mwa bien. To bizen proteksion enn paren. Mo finn fek deside pou vinn to paren. Mo pou donn twa marsandiz; lamwatie to donn kado pou fer nouvo kliyan; lot lamwatie to vann bien ser ar bann kliyan ki pa kapav viv san nou marsandiz. Mo donn twa komision, proteksion, benediksion. Rezilta: nou tou gagn bel-bel satisfaksion.

DAMMARRO: ( Li sant sante Rolling Stone.) I can get full satisfaction!

KASPALTO: Bay Lamous, to ena enn bout elastoplas?

BAY LAMOUS: Kifer?

KASPALTO: Mo sel lagel sa fatra la. ( Enn loto aret sek. Kapitenn Koulou (K.K) desann, vinn drwat lor Kaspalto ek Dammarro.)

KAPITENN KOULOU: E zot de la! Samem zot apel enn louvraz serye?

KASPALTO: Dammarro, ti pe gagn swaf.

DAMMARRO: Mwa?

KASPALTO: Pa pran li kont sef. So lespri pa bon. Zwisans san fren finn iz so tanbour. Pa traka, mwa mo la pou anpes zavari.

KAPITENN KOULOU: Bon, pa bliye enstriksion formel: zwisans san fren dan ladesant, samem kiltir imortel-iniversel. Bizen ki tou bann zenn rant dan jalsa lizie ferme. Tanto tou dimoun bizen prezan dan servis-de-mor-vivan pou vers zot kontribision dan lakes Zwisans-San-Fren. ( Li sorti.)

BAY LAMOUS: Kisannla sa? Premie fwa mo zwenn li.

KASPALTO: Limem Kapitenn Koulou dan larme Zeneral Marto. Lebra drwat Lider Maximo. Kan li terne bann ti-koulou gagn lerim. … Kont lor mwa. Mo pou dres to papie, fer li vinn to prensipal paren. Lerla beta, soley leve zis pou twa, sirtou si to kontan ti-garson. Zwisans san fren dan lebra Kapitenn Koulou.

BAY LAMOUS: Mwa mo pas!

KASPALTO ek DAMMARRO: To pas! Kifer?

BAY LAMOUS: ( Li sante. Koregrafi.)

Mwa mo zis enn marsan alouda,
Mo exper dan servi toukmarya.
Napa vinn koz ar mwa tralala,
Mwa mo zis enn marsan alouda.

Refren
Glase-frape, frape-glase.

Kan soley pe fer zot transpir gro,
Kan egrer vir zot anbalao,
Vinn kot mwa, mo donn zot ti-douser,
Mwa mo zis enn marsan alouda.

Refren
Glase-frape, frape-glase.

E tantinn bwar enn ver panakon,
E tonton bwar enn ver zi limon;
Bann zanfan zot pa pou rasazie
Si zot konn mizir zis kantite.

Refren
Glase-frape, frape-glase.

Mwa mo zis enn marsan alouda,
Mo exper dan servi toukmarya.
Napa vinn koz ar mwa tralala,
Mwa mo zis enn marsan alouda.

Refren
Glase-frape, frape-glase.

( Pandan sante ek danse ena enn atroupman. Kapitenn Koulou finn vinn gete ki pe pase. Deryer li, li pa kone, Sir Toby pe diboute.)

SIR TOBY: ( Ar enn lavwa tenor li sant lor mem ler ki Bay lamous so sante.)

Bay Lamous, enn ver dile kaye.
Glase-frape, frape-glase.

( Tou dimoun vir dan so direksion.) Alo Misie Broket! Touzour disip Zwisans-San-Fren? Magister Supremo dan kabine Marto, … latrinn ousa kabine?

KAPITENN KOULOU: Ki ou pe koze? Mo pa konpran. Mo pa konn ou.

SIR TOBY: Ti me konn pa!

KAPITENN KOULOU: Mo enn sitwayen onet ki okip mo zafer, pa met mo nene … ( Amizir li koze li kile ziska li disparet andeor lasenn.)

SAPIT 5

(Dan restoran “Kot BonNanA”, enn landrwa kot bann koneser manze ek diven zwenn regilierman dan enn lanbians festen. Bann weyter ek weytres elegan ek rafine dans bale ler zot marse. Profesionalism rim ar bote.)

BANN WEYTER EK WEYTRES:

Mesdames et mesieurs,
Ladies and Gentlemen,
Kot BonNanA, bon-bon nana nou nana,
Bon-bon diven nou nana
Kot BonNanA.

MANEJER RESTORAN:

Okip latab nimero trez!
Therese ma fille ne va pas au soley.
Okip latab nimero douz!
Bouz-bouze, bouz anba-anba.

BANN WEYTER EK WEYTRES:

Mesdames et mesieurs,
Ladies and Gentlemen,
Kot BonNanA, bon-bon nana nou nana,
Bon-bon diven nou nana
Kot BonNanA.

MANEJER RESTORAN:

Monsieur, Madame, how do you do?
Disik Moris li bien bien dou.
Mademoiselle, comment ça va?
It’s good to know you’re good to know.

BANN WEYTER EK WEYTRES:

Mesdames et mesieurs,
Ladies and Gentlemen,
Kot BonNanA, bon-bon nana nou nana,
Bon-bon diven nou nana
Kot BonNanA.

( Manejer restoran al kot latab kot enn zenn koup dan paraz 21 an pe manze. Tifi la apel Miranda ek garson la Gabriyel.)

MANEJER RESTORAN: Mis Miranda, bonnaniverser!

MIRANDA: Kouma ou kone? Parye Gabriyel sa?

GABRIYEL: Not guilty your Honour. Mo fer serman pa mwa sa.

BANN WEYTER EK WEYTRES:

Degaze, degaze!
Kisannla, kisannla?
Degaze, degaze!
Kisannla finn fer sa?

GABRIYEL: Sirman Tonton Toby.

MIRANDA: Tonton Toby?

GABRIYEL: Yer dan koz-koze mo ti dir li an pasan ki mo pa ti pou kapav al dine kot li ek B.S parski mo ti pou vinn isi ar twa pou ki asam twa ek mwa, nou selebre to laniverser.

( Detrwa weyter/weytres amenn sanpagn, bouke fler ek enn gato.)

MIRANDA: Pa fasil ar li sa!

BANN WEYTER EK WEYTRES:

Mis Miranda finn gagn laz, do koko,
Mis Miranda finn gagn laz.
Tourn paz lor paz, laz fer letaz
Me admirab Miranda peyna laz, do koko,
Peyna laz, peyna laz.

Bonnaniverseeerrr!

GABRIYEL:

Miranda, admirab Miranda,
Si mo dir to enn reyon soley
Kan niaz nwar finn kouver mo lesiel;
Si mo dir to enn tras barlizour
Kan desten finn plonz mwa dan trou nwar
Li pa vre, mo pe koz gro manti
Parski twa to bien plis ki tousa.

BANN WEYTER EK WEYTRES:

Mis Miranda finn gagn laz, do koko,
Mis Miranda finn gagn laz.
Tourn paz lor paz, laz fer letaz
Me admirab Miranda peyna laz, do koko,
Peyna laz, peyna laz.

Bonnaniverseeerrr!

GABRIYEL:

Si mo dir ki mo lir to bonte,
To bote ek to senserite
Dan sourir to lizie manifik,
Dan regar to lalev fantastik;
Si mo dir tomem mo laprenses
Li pa vre, mo pe koz gro manti
Parski twa to bien plis ki tousa.

BANN WEYTER EK WEYTRES:

Mis Miranda finn gagn laz, do koko,
Mis Miranda finn gagn laz.
Tourn paz lor paz, laz fer letaz
Me admirab Miranda peyna laz, do koko,
Peyna laz, peyna laz.

Bonnaniverseeerrr!

GABRIYEL:

Si mo dir mo lamour li inik,
To finn fer mo lavi vinn mazik
Depi zour nou regar ti krwaze;
Si mo dir ki san twa mo enn gon,
Enn gomon ki pe sek lor laplaz
Pa kwar mwa mo pe koz gro mansonz
Nou lamour li ve dir plis ki sa.

BANN WEYTER EK WEYTRES:

Mis Miranda finn gagn laz, do koko,
Mis Miranda finn gagn laz.
Tournn paz lor paz, laz fer letaz
Me admirab Miranda peyna laz, do koko,
Peyna laz, peyna laz.

Bonnaniverseeerrr!

( Aplodisman, akolad, kas-pognedme. Bel lanbians fet.)

MIRANDA: Pa fasil ar to tonton la!

GABRIYEL: Enn dimoun bien spesial. Un Monsieur.

MIRANDA: Li kone kisannla mo ete?

GABRIYEL: Mo pa’nkor dir li. Pa pou ena problem. Li enn dimoun lespri ouver. … Li ek B.S zot koumadir mo paran. Mo kwar finn ariv ler pou to zwenn zot. Miranda, mo bizen prezant twa ar mo fami. … Kifer to ezite?

MIRANDA: Pa kone. Mo per ki tou seki separ nou vinn pli for ki nou lamour.

GABRIYEL: No way!… Bonnaniverser mo gate.

( Bann mizisien antour Miranda ek Gabriyel, koumans zwe enn vals. Nou de amoure valse.)

 SAPIT 6

(Dan lakaz Zeneral Marto. Z.M ek so bann sibaltern pe zwe kart. Enn mesaze rantre.)

MESAZE: Zeneral, Misie Lakord Pandi dir ou li bien bizen koz ar ou.

ZENERAL MARTO: Dir li rantre.

MESAZE: Li ole koz ar ou tousel. Zis ou.

ZENERAL MARTO: ( Ar so bann sibaltern. ) Bon, al atann mwa deor. ( Zot paret pa dakor. Kouma tou parazit, zot per zot perdi zot plas. Me zot per pou proteste. Zot sorti lantman, get mesaze la ar gro-gro lizie.) Dir Misie Lakord Pandi li kapav vini.

MESAZE: Oye! Oye! Misie Lakord Pandi, Disip Thanatos, konseye spesial Lider Maximo Zeneral Marto, konsiltan an kominikasion, an stratezi, an koudeta ek galimacha pe vini. Vans zot! Met sime kler. Pa les zot lonbraz polie so dinite. Antre exelans! ( Roulman tanbour, tronpet. Enn ti-bonom mengi-mengi lor zepol de kosto rantre.)

LAKORD PANDI: ( Enn lavwa efemine ki flit-flite. ) Zeneral Marto, pe perdi tro boukou letan. Ou sponnsor prensipal bien ankoler. Si sa kontinie zot pou retir zot soutien, al rod enn lot alye ki konn taye-raze. Sanepepasekontinie!

ZENERAL MARTO: Dir Paren-an-Sef pa ankoler. Mo pe fer tou seki neseser. Nou pre pou ariv dan bit. Bizen pasian.

LAKORD PANDI: Pasian? Lopital Brawn Sekard? Pandan ki ou pe perdi letan manze, bwar, zwe kart, fer gonaz, koz gonaz Orsino pe konsolid so pouvwar. Depi enn mwa li’nn met sa fam la alatet enn gouvernman ki pe amenn nou lavi dir. Li pe plant Eros partou. Par grap pe zet bann zanfan Thanatos dan prizon. Bann fonksioner pe per pran gous. Tansion may dan file. Biznes pe ralanti. Sanepepasekontinie! Mo ti konsey ou marye ar sa fam la. Olie ou kourtiz li, met li dan siro, fer li vinn enn poupet dan mo lame, ou avoy enn vilger nenport al fer enn propozision maryaz parey koumadir pe aste enn vie kachak charli ki personn pa’le.

ZENERAL MARTO: Mo ti dir ou mo pa konn koz ar fam… mo prefer ti-garson.

LAKORD PANDI: To lapeti prive pa ena okenn lenportans. Seki enportan se ki to fer kouma bizen seki dir twa bizen fer. Pou nou plan marse, ofisielman to bizen enn fam ki dimoun respekte ek admire, enn fam marye ofisielman ar twa mem si li zis pou foto ofosiel. Seki zot fer ousa pa fer ansam pa ena okenn lenportans politik. Fode ki pouvwar li senbolize par valer ansestral ki maryaz reprezante. Seki arive vre-vre mem pa enportan. Seki paret ki enportan. Bizen konn anbet lizie dimoun. Samem ki apel marketing politik. Beatris-Shakti ti pou ideal pou nou plan. Malsans proze la finn fware. Bizen rod enn lot… zwazo rar.

ZENERAL MARTO: Be ki mwa mo kapav fer?

LAKORD PANDI: Rann mwa enn gran, bien gran servis.

ZENERAL MARTO: Avek plezir! Ki bizen fer?

LAKORD PANDI: Pa fer nanye. Pa bouze tank mo pa donn lord. Konpran?

ZENERAL MARTO: Wi sef. … Sef, kifer nou pa kidnap sa fam la, fors li marye ar mwa, fors li fer seki bizen fer dapre plan orizinal.

LAKORD PANDI: To finn vinn pagla?

ZENERAL MARTO: Wi sef!

LAKORD PANDI: Sa fam la, kouma to dir, li finn vinn premie minis; li ena enn gran servis sekirite. Difisil pou tous li. Par kont so boyfrenn, Sir Toby, li bien vilnerab. Li finn refiz bann lof ki finn fer li. Li pa’le perdi so liberte. Li pe kontinie viv parey kouma avan. Kapav fer enn lespri ar li. Les sa dan mo lame. Pa koz sa ar personn. Ar personn to’nn tande?

ZENERAL MARTO: Wi sef! … Ki mo fer aster?

LAKORD PANDI: Tourn pous, grate, santi. E atann lord depi lao. Priye Zwisans-San-Fren.

SAPIT 7

( Dan rezidans ofisiel premie minis. Bann travayer, serviter ek responsab sekirite mars kouma revey. Sir Toby, enn liv dan so lame pe mars-marse. Kot li pase ena sourir, enn bon koze.)

BANN SEKIRITE:

Sekirite, responsabilite,
Gramaten-tanto samem nou manze.
Sekirite bann veri importent
Nou okyoupay, sankwa disagriment.

SIR TOBY:

Tou dimoun okipe,
Zot tou pe kas pake
Me si ou dimann mwa
Zot tou pe grat lamer pou zot pentir lesiel.

BANN SERVITER:

Konfor, lezans, tousa dan nou lame;
Gramaten-tanto samem nou sante.
Nou la pou pran traka bann gran dimoun
Pou ki gran dimoun okip nou traka.

SIR TOBY:

Tou dimoun okipe,
Zot tou pe kas pake
Me si ou dimann mwa
Zot tou pe grat lamer pou zot pentir lesiel.

BANN TRAVAYER:

Prodiktivite, kreativite
Gramaten-tanto samem nou done.
Grasa nou travay planet pe sofe
E personn pa’le ki nou sanz sime.

SIR TOBY:

Tou dimoun okipe,
Zot tou pe kas pake
Me si ou dimann mwa
Zot tou pe grat lamer pou zot pentir lesiel.

SIR TOBY:

Lozik, larezon, pasians, sakrifis
Gramaten-tanto zot met lor lafis.
Zot mizir sikse ar roupi ek sou
Kan bizen lamizik lamour.

BANN SEKIRITE, SERVITER, TRAVAYER:

Sir Toby okipe,
Sir Toby kas pake
Me si ou dimann nou
Li pe zis grat lamer pou li pentir lesiel.

( Latmosfer dekontrakte. Tou dimoun riye, fraternize. Sir Toby divan enn laport. Li tape, enn lavwa fam dir li rantre. Li ouver laport, rantre. Li dan biro Beatris-Shakti.)

BEATRIS-SHAKTI: Bonzour gate! Ki to pe lir koumsa?

SIR TOBY: Words, words, words!

BEATRIS-SHAKTI: To finn vinn Hamlet?

SIR TOBY: Non, mwa mo zis enn kloun.

BEATRIS-SHAKTI: Lear’s fool?

SIR TOBY: Non! Orsino’s fool.

BEATRIS-SHAKTI: To bwar enn kafe?

SIR TOBY: Non, fer tro so. Fer mwa gagn enpe dilo glase.

BEATRIS-SHAKTI: Enn zi?

SIR TOBY: Non, zis H2O.

BEATRIS-SHAKTI: Kifer to sek-sek koumsa?

SIR TOBY: To pouvwar entimid mwa mo Bea.

BEATRIS-SHAKTI: To kone mo pa ti gagn drwa refize. Nou pa pou revinn lor tousa. Mo finn dimann twa vinn zwenn mwa parski mo ena enn zafer enportan pou dir twa.

SIR TOBY: To ansent?

BEATRIS-SHAKTI: To kone mo pa kapav gagn zanfan.

SIR TOBY: To anvi adopte enn?

BEATRIS-SHAKTI: Nou ena Gabriyel. Ase.

SIR TOBY: To anvi nou marye parski enn premie minis pa kapav viv dan pese. Enn move lekzanp pou bann zenn.

BEATRIS-SHAKTI: Tob, aret fer to kloun. Li serye seki mo ena pou dir twa.

SIR TOBY: Fouf! Enn sans to biro erkondisione. Saler deor ensiportab. Ki meteo pe dir lor EL Nino.

BEATRIS-SHAKTI: Sir Toby pa rod sanz koze… ( Sir Toby may B.S par deryer, anbras li lor so likou.) Pa fasil ar twa mo gate! Aret fer to zokris. Ekout mwa. To pe ekout mwa?

SIR TOBY: Wi Madam!

BEATRIS-SHAKTI: Mo servis ransengnman, e nouvel la finn konfirme par Entelizans Enternasional, ena prev ki mafia enternasional ena enn plan pou servi twa pou destabiliz gouvernman.

SIR TOBY: Servi mwa?

BEATRIS-SHAKTI: Si to lavi andanze, zot kas mo leren.

SIR TOBY: Ki to’le dir?

BEATRIS-SHAKTI: Ena enn plan pou kidnap twa pou fer santaz. Akoz samem mo pe dimann twa vinn viv isi kot nou pou kapav garanti to sekirite e kas leren mafia… Kifer to pe get mwa koumsa?

SIR TOBY: Pa enn lot ti-magouy politisien sa?

BEATRIS-SHAKTI: Mo kone to pa fer konfians politisien e mo pa blam twa. Me kwar mwa, sitiasion la grav. Tou lor balans. Prosenn mouv pou determinan. Si nou pa fer fo-pa, si nou pa donn ladverser labar nou sir nou donn mafia enn bon kou ki pou permet nou deblok sitiasion e pran sime sanzman. Sinon tou kraze. … Akoz sa li enportan,… pou enn ti-bout letan, to aksepte proteksion leta pou ed leta fer so travay bien.

SIR TOBY: Bea, mo pa’le konplik to lavi. Me mo refiz abandonn mo liberte. … Apre sa mo konn defann mo kadav.

BEATRIS-SHAKTI: Toby, aret fer to teti! Li pa enn problem personel, endividiel. Problem la konsern nou tou. Ansam nou gagne, separe nou kas nou figir. Fode pa nou met lak ar noumem.

SIR TOBY: Pouvwar ekler to vizion realite dan so prop manier. Kolektif pran plas endividiel, global touf spesifik. Ekout mwa bien koko! Mem si mo seye mo pa pou kapav viv isi. Mo pou mank respirasion. To kone mo bizen mo liberte. Mo bizen kapav mars tousel dan lari, bwar enn dile kaye kot Bay Lamous, bwar enn ti-peg kot Bay Topet. Si tir sa dan mo lavi, mo moter tengn. … Kan to pe vinn lakaz?

BEATRIS-SHAKTI: (Silans.)

SIR TOBY: Telefonn mwa!

BEATRIS-SHAKTI: Toby!

SIR TOBY: Hen!

BEATRIS-SHAKTI: … Fer atansion!

ENN LAVOI OF: ( Version tris.)

Mem si koumadir mwa mo ti’enn ate
– Mo’nn deza konn sa –
Ler mo ti zwenn twa Beatris-Shakti
– Lespri transpire –
Dekouver to nam, fer lamour ar twa
– Angst chombo mo trip –
Retrouv kreasion dan sak gout frison,
Pran sime frengan ver lasours sakre …

Mem si koumadir mo ti enn ate
Akoz nou lamour Beatris-Shakti
Mo ti pou envant Bondie Kreater,
Ranz enn katedral dan limaziner,
Eple imortel pou ki twa ek mwa
Zame separe, Beatris-Shakti.

SAPIT 8

( Dan lakaz Beatris-Shakti ver 8 er-diswar. Saler lete pe donn bal. Gabriyel ansort ek tisert pe asiz ar enn liv dan so lame pre ar enn vantilater ki pe tourne foul vites. Tanzantan li get so mont. Kiksoz pe fatig so latet. Li sey fer enn zefor pou lir me li pa kapav konsantre. Telefonn sone. Li al pran resepter ar ezitasion melanze ar lakoler.)
GABRIYEL: Alo! … Ou pa pou aret amerd dimoun? … Ou kwar mo per ou? … Si ou enn bon zom dir mwa kisannla ou … Pran ou grosierte met li kot ou kone. ( Li poz resepter la ar lafors. Detrwa segonn pli tar telefonn la resone. Li dekros li, poz li lor latab. Tann enn lavwa menasan dir mekanikman, ” To kwar to gran mari. Twa, to tonton, to tantinn zot lamor pe aprose. Mwa ki pou detrip zot. … To kwar to gran mari. Twa, to tonton, to tantinn zot lamor pe aprose. Mwa ki pou detrip zot. … To kwar to gran mari. Twa, to tonton, to tantinn zot lamor pe aprose. Mwa ki pou detrip zot. … To kwar to gran mari. Twa, to tonton, to tantinn zot lamor pe …” Gabriyel koup kominikasion la, les resepter andeor baz. Tann enn son kontini, lerla enn sifleman, apre sa silans konple. … Li pe transpir gro. Enn kou, sonet laport sone. Li soke. Li mars dousma ver laport, louk par trou-laport, enn kout-sek kouran koupe; lobskirite total …)

SAPIT 9

( Touzour dan lakaz Beatris-Shakti, anviron 15 minit pli tar. Enn labouzi pe ekler lasam la. Miranda, lor enn sofa, finn ramas so lipie amba li. Li blem ek tris. Gabriyel rantre ar enn labouzi dan sak lame, li al plas zot dan diferan landrwa pou ekler lasam la enpe pli bien.)

GABRIYEL: To dir mwa mo’nn fer twa per, anverite mo leker ti pe bat dan mo mole. Zame mo finn gagn per koumsa. Telefonn anonim, menas-de-mor, koupir kouran. Fouf! Pa fasil mo dir twa. Me aster ki to … Miranda! To pe plore?.. E Miranda, ki pe arive? ( Li al azenou divan sofa Miranda, sey konsol li ar boukou tandres; Miranda zet so latet lor zepol Gabriyel e koumans sanglote for-for. … Sir Toby rantre.)

SIR TOBY: Ena problem?

GABRIYEL: Pa vreman.

SIR TOBY: Mo finn sey kontakte twa me sak kou mo seye telefonn la sonn angaze.

GABRIYEL: Get sa bwat la! Mo ti dekros telefonn.

SIR TOBY: To gerlfrenn pa bien?

GABRIYEL: Li enpe boulverse. … Ton Toby, mo prezant twa Miranda. (Kouran revini.)

SIR TOBY: Mamzel, ou bien zoli … me kifer ou tris?

MIRANDA: Mo normal sa.

GABRIYEL: Non, pa to normal sa. Koze gate!

SIR TOBY: Enn ver porto. Mo sir li pou remont ou moral.

MIRANDA: Non, mo pe gagn noze.

GABRIYEL: Noze? To’le dir … ( Miranda sakouy so latet, kasiet so figir dan so lame.) Enn bez sa! … Ki to’nn deside?

MIRANDA: ( Lev so latet sek, get li fran-fran.) Mwa ki bizen deside? Mo tousel responsab?

GABRIYEL: Pa sa ki mo ti’le dir.

MIRANDA: Finalman to pa diferan ar lezot. Gran-gran koze lor liberte, lor lamour lib! Me tou seki zot rode se zot prop zwisans … parey kouma mo frer.

SIR TOBY: Ou frer?

MIRANDA: (Ar Gabriyel.) To pa’nn dir li? (Gabriyel fer sign non ar so latet.) Get sa Misie Toby …

SIR TOBY: Mamzel Miranda, apel mwa Ton Toby, Sir Toby, Toby, Tobia, Gopia si ou ole, me pa apel mwa Misie Toby.

MIRANDA: Pardon!

SIR TOBY: Mo prefer ou apel mwa Ton Toby e mwa mo ti’a kontan apel ou Miranda. Ale, vinn anbras Tonton Toby, efas ou larm, nou prepar enn bon manze, nou fer li desann ar enn bon boutey diven. Lerla nou get problem fasafas.

MIRANDA: Me ou bizen kone ki mo ete.

SIR TOBY: Ala seki mo kone. Ou enn bay bougres, mo neve ki mo konsider kouma mo garson kontan ou e mo kwar ou ansent. Tousa extra. Pou lemoman mo pa’le konn plis. Pli tar nou gete. Miranda, si ou anvi ou kapav servi saldeben B.S, plonz dan so larmwar si ou anvi sanz lenz. Li pou larz lor ou me sirman konfortab. Mo sir li pa pou mayn. Tou manier pa kone kan li pou revini. Twa Gabriyel, vinn ar mwa dan lakwizinn.

MIRANDA: Ton Toby!

SIR TOBY: ( Sourir.) Wi, ma belle.

MIRANDA: Ou kapav apel mwa twa.

SIR TOBY: To’si parey! ( Tou dimoun riye. Miranda sorti.) Kifer to ti dekros telefonn?

GABRIYEL: Mo kwar ena danze lor nou, sirtou twa. Telefonn anonim, menas-de-mor.

SIR TOBY: Zis bann kapon ki servi sa zarm la. Bann ki vremem pe plann pou fer nou ditor pe fer li ansekre. Zot pa fer enn pake tapaz. Normal ena danze lor B.S e tou so lantouraz. Depi zour li ti aksepte pos premie minis, danze ek risk ti fini dres latet dan lorizon. Bizen pran prekosion me fale pa vinn isterik. … Pou lemoman to ti-zafer ki prese. Ki to plan?

GABRIYEL: Mo sagren mo ti panik. … Mo anvi diskit tousa latet repoze ar Miranda e pran enn desizion ansam ar li.

SIR TOBY: Si mo kapav ede pa ezite dir mwa.

GABRIYEL: To enn jak twa, Ton Toby!

SIR TOBY: Bon aret zaze! Nou’al dan lakwizinn.

SAPIT 10

(Dan rezidans provizwar Paren-an-Sef ki finn enstale pou Operasion Marto. Bann mersener partou. Latmosfer lour ar mefians ek posibilite violans ki kapav eklate nenport ki moman. Prezans bann gro lebra arme ek maske, difil barble lor lafnet, laport blende tousa kre lanbians terer. Nou dan lasal konferans. Paren-an-Sef lor so tronn zean omilie lasenn. De kote ena bann mini-tronn lor ki bann mini-paren pe asize. Zot tou abiye stil Alkaponn. Divan zot, ledo tourne ar lodians, Z.M pe asize kouma enn pov malere.)

KER MERSENER:

Opera-opera-operasion marto
Sinema, sinema, sinema manti
Bizen koulout disiplinn dan serkey lavi
Fer lespri Paren-an-Sef koltar liniver
Koze O Paren-an-Sef

PAREN-AN-SEF:

Zordi enn zour solanel
Konsekrasion laservel
Zeneral Marto
Anba tonel mo proteksion
Benediksion plis komision
Zeneral Marto
Aster ou konn ou mision
Samem ou karne rasion
Pa gagn drwa demisione
E si ou fane
Ou gagn drwa zis swiside
E si ou tike
Lakord Pandi pou bien ere
Donn ou enn koudme.

KER MERSENER:

Opera-opera-operasion marto
Sinema, sinema, sinema manti
Bizen koulout disiplinn dan serkey lavi
Fer lespri Paren-an-Sef koltar liniver
Koze O Lakord Pandi!

LAKORD PANDI: ( Li ranpe rantre.)

O Sef Siprem galaxi
Mersi, mersi, mersi
Ou serviter soumi
Swet ou plennti satini
Sosis dan soset.

PAREN-AN-SEF:

Biznes mondial apel mwa
Partou anmemtan
New York, Moscow, Paris, Londres
Reklam mo prezans
Akoz samem mo bizen
Dime gramaten
Kit louvraz dan zot lame.
Tansion zot fane!!!

KER MERSENER:

Opera-opera-operasion marto
Sinema, sinema, sinema manti
Bizen koulout disiplinn dan serkey lavi
Fer lespri Paren-an-Sef koltar liniver
Koze O Mini Paren

BANN MINI PAREN:

O Lalimier Planeter
Ou sourir koume’nn bal revolver
Ou parol zot transpers nou leker
Ou zeni fer marday vinn akter
O Lalimier Marsenwar
Ou pouvwar fer laglwar vinn pisar
Ou radar gagn nisa dan lamar
Ou viktwar fer pisar vinn laglwar

O Lalimier Marsenwar Planeter
Nou ou serviter
Nou lwe Memwar
Gran Entelizans
Blakmarket Mondial

KER MERSENER:

Opera-opera-operasion marto
Sinema, sinema, sinema manti
Bizen koulout disiplinn dan serkey lavi
Fer lespri Paren-an-Sef koltar liniver
Koze O Paren-an-Sef!

PAREN-AN-SEF: Zeneral Marto!

ZENERAL MARTO: Wi Espri Siprem.

PAREN-AN-SEF:

Eski to dakor
Eski to’nn konpran
Eski to pou fer
Seki bizen fer
Seki dir twa fer
Eski to pou fer
Sakrifis neseser
Pou rant dan rwayom
Kot mwa ki dikte
Lebien e lemal?

ZENERAL MARTO: Wi Espri Siprem.

KER MERSENER:

Opera-opera-operasion marto
Sinema, sinema, sinema manti
Bizen koulout disiplinn dan serkey lavi
Fer lespri Paren-an-Sef koltar liniver

LAKORD PANDI:

Onon Paren-an-sef
Onon Marsenwar, Gous, Baksis
Onon ZwisansSanFren
Nou akey nouvo aswar

ENN LAVOI FAM: ( andeor lasenn)

Ena enn fos not dan zot ti sante.

PAREN-AN-SEF:

Kisannla oze chalenj mo zeni?
Kisannla gagn lodas? Kisannla sa?

ENN LAVOI FAM:

Mwa ki dir twa to proze mank zepis.

PAREN-AN-SEF:

Twa fam san pider, dir mwa twa ki twa.

ENN LAVOI FAM:

Momem gran Marenn Kleomatari.

PAREN-AN-SEF:

Vinn la divan mwa, mo’le get to fas.

( Lamizik triyonfal. Kleomatari rantre lor enn palanken sarye par so latouraz militer-feminen ek swiv par so ti-larme bodigard-feminen. Li enn fam gran, bien bati, sexi e lezerman maskilen. Lamizik ek koregrafi erotiko-militer.)

KLEOMATARI: ( Dans erotiko-militer kontinie.)

Mwa mo donn pwisans seki enpwisan,
Fwet enn vie lasos, refer li kime.
Mwa ek mo bann fam nou met anpratik
Politik siprem zwisans pa konn fren.

Aster zot desid pou met dan mo plas
Enn gabzi lagli, enn los kataplas.
Pwisans, zwisans, sa mo pla, sa mo plezir.

ZENERAL MARTO: Fam so plas dan lakaz, okip mari, fer zanfan, okip zanfan, okip lakaz. Politik se enn zafer zom. Pran to bann laryaz, sort isi ale.

KLEOMATARI: Bann Matakoumari montre Los-Rod-Vinn-Bos ki nou ena dan nou bavant. ( Enn dizenn fam kosto tom lor Zeneral Marto, imobiliz li, dezabiy li, atas li lor enn sez.)

LAKORD PANDI: Sanepepasekontinie! O kreatir divinn! Depi mo nesans mo pe atann ou. Pran mwa dan ou lebra kouma ou ti-baba ki pou ador ou lavi-lamor.

KLEOMATARI: Kouma to apele?

LAKORD PANDI: Lakord Pandi.

KLEOMATARI: Lakord Pandi, vinn otour mo likou, mo konpleman direk. Paren-an-Sef, ala mo propozision. Pouvwar isi bizen dan lame Kleomatari ek Lakord Pandi ek Bann Matakoumari. Sispann Zeneral Marto. Ras tou so meday. Nou met sirpie Operasion Matamari. Ki ou dir Espri Siprem ki finn donn mwa sa lide la?

PAREN-AN-SEF: Se vre toultan mo ti pans sa. Donk, mo pa kapav pa dakor ar momem. Donk, mo dakor ar momem.

KER MERSENER:

Opera-opera-opera Matamari
Sinema, sinema, sinema manti
Bizen koulout disiplinn dan serkey lavi
Fer lespri Paren-an-Sef koltar liniver
Koze O Paren-an-Sef

PAREN-AN-SEF:

Zordi enn zour solanel
Konsekrasion laservel
Kleomatari
Anba tonel mo proteksion
Benediksion plis komision
Kleomatari
Aster ou konn ou mision
Samem ou karne rasion
Pa gagn drwa demisione
E si ou fane
Ou gagn drwa zis swiside
E si ou tike
Lakord Pandi pou bien ere
Donn ou enn koudme

LAKORD PANDI: Mo mor dan ou lebra, otour ou likou, mo lamour pou touzour.

KER MERSENER:

Opera-opera-opera Matamari
Sinema, sinema, sinema manti
Bizen koulout disiplinn dan serkey lavi
Fer lespri Paren-an-Sef koltar liniver

LAKORD PANDI: ( Li lor zenou Kleomatari.)

O Sef Siprem galaxi
Mersi, mersi, mersi
Ou serviter soumi
Swet ou plennti satini
Sosis dan soset

PAREN-AN-SEF:

Biznes mondial apel mwa
Partou anmemtan
New York, Moscow, Paris, Londres
Reklam mo prezans
Akoz samem mo bizen
Dime gramaten
Kit louvraz dan zot lame.
Tansion zot fane!!!

KLEOMATARI: Fer konfians parol fam.

LAKORD PANDI: Mo foul dakor. Sanepepasekontinie!

SAPIT 11

( Dan lari kapital, kot marsan alouda. Pe fer bien so malgre ki soley pre pou kouse.)

BAY LAMOUS: Si…ro, siro, siro, siro, siro. Siro glase, siro frape!
Siro glase, siro frape
Saler lete kraze ale
Siro leksi, siro longann
Douser tropik fer gagn lagam

Vini misie, vini madam
Gout siro fri tropikal
Bliye larak, bliye zamal
Vinn bwar siro, siro glase.

Siro glase, siro frape
Saler lete kraze ale
Siro leksi, siro longann
Douser tropik fer gagn lagam

SIR TOBY: Enn bay sante Bay Lamous.

BAY LAMOUS: Sey-seye, Sir Toby; sey fer kouma ou. Enn ver siro, Sir Toby?

SIR TOBY: Kapav gagn ver dilo glase plito?

BAY LAMOUS: Bien sir Sir Toby.

SIR TOBY: Lontan pa zwenn Dammarro ek Kaspalto. Zot bien?

BAY LAMOUS: Yer zot ti la. Apepre sa ler la mem. Si ou atann enpe, mo sir ou pou zwenn zot. Pran sa stoul la Sir Toby.

SIR TOBY: Ki zot demars?

BAY LAMOUS: Ou konn zot. Kouma bato koumans koule, zot sanz mouyaz. Ala zot pe vini laba.

SIR TOBY: Kotsa?

BAY LAMOUS: Get laba. Zot finn sanz bataz net.

SIR TOBY: Matenva! Pa fasil ar sa de la! Fouttou! (Dammarro ek Kaspalto rantre.) E mo de dalon, ki sa nouvo bataz la? Pantalon laswa kouler vif, semiz afler, foular otour leren. Mari sexi baba! Zot pe al dan parti ge?

DAMMARRO: Sir Toby, ou ki enn gran dimoun dan landrwa, ou konpran ki bizen konn navige. Question de survie, il faut s’adapter, n’est-ce pas.

SIR TOBY: Rakont mwa enpe. Selman, koz enn langaz ki mo konpran.

KASPALTO: Wey Sef! Dammarro tro kontan met dan zar … sirtou depi ki Mataraja Lakord Pandi fer ziedou ar li. Mwa mo prefer Matarani Kleomatari.

Matarani Kleomatari
Tomem mo satini, doudpiti,
Tilani, farata, dalpita
Les mo ranz to kari do baba
Manz kari dan zoli katora

To giji mwa, ala nisa
Mo giji twa, ala nisa
To giji mwa, ala nisa
Mo giji twa, ala nisa

DAMMARRO:

Mataraja Lakord Pandi
Tomem to mo lakrem Chantilly
Mon sucre d’orge au parfum de vanille
To lizie kouma Champagne de France
To lalev? Peyna mo pou dekrir.

To giji mwa, ala nisa
Mo giji twa, ala nisa
To giji mwa, ala nisa
Mo giji twa, ala nisa

SIR TOBY: Mo kwar mo finn vinn tro vie. Mo pa pe konpran. Re-explik mwa. Ki finn ariv Lider Maximo, profet Zwisans-San-Fren, Zeneral Marto ek so bann koulou broket?

DAMMARRO: Samem mo ti pe dir ou. Marto, fay pat san kler. Viv Matarani ek Mataraja! Espri Siprem finn deside. … Sir Toby, zot rapid, zot taye-raze brit-brit. Fer atansion!

SIR TOBY: Mwa? Kifer?

KASPALTO: Pa kone ki ou’nn fer Lakord Pandi. Ala li ay ou la! Si li gagn ou li pou desir ou bout par bout.

SIR TOBY: Lakord Pandi? … L.P … Li pa enn ti-kalite mengi-mengi, degoutan … Loyo Pouri so vre non. Enn enpotan kriel ek visie. So pli gran plezir se fer dimoun soufer. Mo konn li, sa verminn la.

DAMMARRO: Pa koz koumsa Sir Toby. Ena kees ladan! Nou’ale Kaspalto. ( Zot sorti.)

BAY LAMOUS: Tousa pa fasil, Sir Toby! Mo ‘si mo’nn tande. Marto enn anz konpare ar Kleomatari ek Lakord Pandi. Mo ‘si mo kwar ou bizen fer atansion. Ou ek Mamzel Beatris ek Misie Gabriyel. Ena move koze deor.

SIR TOBY: Pa traka matlo. Tousa kouma siklonn. Li vini, li kraze me nouvo lavi zerme.

BAY LAMOUS: Ankor enpe dilo?

SIR TOBY: Non mersi. Mo bizen ale. … Sa saler la pa normal. Pa trouv drol si enn siklonn vinn bat lor nou.

SAPIT 12

( Dan rezidans provizwar Paren-an-Sef ki aster finn vinn kartie zeneral Operasion Matamari. Zeneral Marto anslip lor enn stoul dan enn selil top-sekirite. Lakord Pandi, lor zepol de gro-lebra pe zestikile dan enn ton menasan.)

LAKORD PANDI: Sanepepasekontinie! Sanepepasekontinie! Sanepepasekontinie! Bizen aster servi zarm kontaminasion. Si to’le ki Matarani ek mwa, Mataraja, nou pardonn to pese, to erer, to ensifizans, to enefisians, to bizen san kondision ekzekit san reflesi tou nou plan diabolik ek Matakoumarik. Si to fer nou plezir, … si to fer mwa plezir pou ena bel zwisans pou twa. Zwisans-San-Fren, pouvwar, promosion; to revinn sef lapolis ek larme. Matarani kapav mem tanzantan fer twa ti-faver, donn twa delis siplemanter.

ZENERAL MARTO: (Paret enterese.) Ki mo bizen fer?

LAKORD PANDI: (Li kriye ar so lavwa flit-flite, iritan ek persan.) Alabordaz! Bare ala mo vini!

Bare ala mo vini,
Mera nam Lakord Pandi.
Kot bizen met zizani,
Ti-lespri koup gro koko,
Bare ala mo vini!
Disip Thanatos.

Si bizen bril patiraz,
Si bizen tay-tay bann maz,
Si bizen bwiy ar laraz,
Si bizen ravaz bann saz,
Si bizen kraz-kraz bann baz,
Si bizen piyaz, kasaz

Bare ala mo vini,
Mera nam Lakord Pandi.
Kot bizen met zizani,
Ti-lespri koup gro koko,
Bare ala mo vini!
Disip Thanatos.

Nou bizen fann lapipi,
Kontaminn tou bann tifi,
Kontaminn tou bann lespri,
Met viris dan disan prop,
Fer lamour amenn lamor.
Miranda premie target.

ZENERAL MARTO: Miranda!

LAKORD PANDI: Wi, Miranda, to ti-ser.

Bare ala mo vini,
Mera nam Lakord Pandi.
Kot bizen met zizani,
Ti-lespri koup gro koko,
Bare ala mo vini!
Disip Thanatos.

ZENERAL MARTO: Kifer Miranda?

LAKORD PANDI: Ti-ser bizen fer sakrifis pou ki gran frer kapav gagn pardon. Li bizen rant dan larme Matakoumari, fer serman li pou soumet toultan, aksepte tou seki dir li fer. Dabor enn transfizion disan kontamine. Answit li servi so bote fizik pou pas viris la ar tou nou bann adverser.

ZENERAL MARTO: Ki viris?

LAKORD PANDI: HIV. … Dabor ar Gabriyel, answit ar Sir Toby. Sir Toby pas li ar sa fam la, samem sa Beatris la, sanse premie minis. Li li pas li ar Orsino; Orsino gran vakabon pas li ar tou so minis, zom kouma fam … Pouf! Pouvwar tom dan nou lame. Lakle kontak dan lame Miranda.

ZENERAL MARTO: Si mo refize?

LAKORD PANDI: Refize! Mo regle to kont. Enn sereng plen ar disan kontamine pou ranz to kari. Nou kidnap to ser, fer mem zafer ar li. Aksepte program douser. Sinon to pou fors mwa kont mo konsians servi violans ki mo deteste. Bon, to ena ziska dime pou deside. Pa bliye, sereng finn fini pare.

Bare ala mo vini,
Mera nam Lakord Pandi.
Kot bizen met zizani,
Ti-lespri koup gro koko,
Bare ala mo vini!
Disip Thanatos.

( Touzour lor zepol so de taper, li sorti.)

ZENERAL MARTO: Mo finn may dan mo prop lak. Dan sey gagn tro, ala mo perdi tou. Ti-kalite Kontsezon, Fri Fletri, Loyo Pouri aster kontrol baz pandan ki mwa mo touni lor stoul. Sap lor tronn tom lor stoul. … Bliye to nam egois do Gopia. To pa konte, Miranda ki enportan. Li li prop. Pe rod fann malang lor li.

( Ton ironik.) Sanepepasekontinie!
Miranda,
Mama ti dir mwa okip twa
Avan li kit nou li ale;
Miranda,
Mo ti fer serman sa zour la
Se to boner ki enportan.

Pa kapav les Loyo pouri, Fri Kontsezon
Detourn disan zanfan lamour.
Pa kapav les Loyo pouri, Fri Kontsezon
Detourn disan zanfan lamour.

Miranda,
Mo anbision bous mo lizie
Anpes mwa trouv sime ganndol.
Miranda,
Mo fer serman mo pa pou les
Lame ketren trangle bann fler.

Pa kapav les Loyo pouri, Fri Kontsezon
Detourn disan zanfan lamour.
Pa kapav les Loyo pouri, Fri Kontsezon
Detourn disan zanfan lamour.

Me peyna zis Miranda. Ena Gabriyel ek lezot. Lasenn lavi kont lasenn lamor. Mo swazir lavi. Si ena pou peye mo va peye. Pese pey lor later.

SAPIT 13

( Dan lakaz Beatris-Shakti. Sir Toby tousel. Pe fer bien-bien so. Akoz move letan deor tou laport ek lafnet ferme. Tann tapaz lapli ek divan ki soufle par rafal. Sir Toby paret bien preokipe. Li enkapab konsantre lor nenport ki kiksoz. Li met enn CD, sanz lide, tengn so laparey, tap detrwa not lor piano, ferm piano la, ouver enn liv, referm li … )

SIR TOBY:

Bizar, bizar, bizar!
Lemonn finn vinn bizar, bizar, bizar;
Dimoun finn vinn bizar, bizar, bizar.
Zigzag, zigzag, zigzag!
Tou bann lalinn zigzag, zigzag, zigzag;
Tou bann dimoun zigzag, zigzag, zigzag.

Si Beatris ena rezon!
Si lalinn drwat pa ekziste!
Si lavi enn bien gran kontradiksion!
Si liberte bizen rim ar souples!
Si fermte mars ar flexibilite!
Si Beatris ena rezon!

Bizar, bizar, bizar!
Lemonn finn vinn bizar, bizar, bizar;
Dimoun finn vinn bizar, bizar, bizar.
Zigzag, zigzag, zigzag!
Tou bann lalinn zigzag, zigzag, zigzag;
Tou bann dimoun zigzag, zigzag, zigzag.

Si tou zigzag pa mem zigzag,
Si tou bizar pa mem bizar?
Lavi li enn bien gran kontradiksion
Kot liberte, responsabilite
Fermte, bonte ek zenerozite
Anpes nou bato koule.
Beatris-Shakti, to ti’ena rezon.

( Sonet laport sone enn fason ki montre irzans ek enpasians. Sir Toby al ouver laport. Gabriyel ek Miranda rantre. )

SIR TOBY: E zanfan zot kwar enn ler pou’al chake? Ena enn siklonn pe vinn drwat lor nou.

GABRIYEL: Nou kone. Ena de siklonn. Politik la pli grav.

SIR TOBY: Mo pa kwar mo finn tro bien konpran.

MIRANDA: Bann nouvo azan lokal mafia enternasional finn met mo frer dan zot prizon, enn espes otaz.

SIR TOBY: Sa mo kone.

MIRANDA: Zot ena enn plan diabolik kontaminn zot adverser ar viris HIV. Mo frer, atraver enn kontak sekre, finn avoy mwa lenformasion ki konsern danze ki pe menas twa, Beatris, Gabriyel ek mwa.

SIR TOBY: Ki zot plan ete?

MIRANDA: Enn brigad mersener pou fer enn lennding lor nou, kidnap nou, enzekte viris HIV dan nou lavenn, larg nou dan lebra lamor.

SIR TOBY: Kan?

MIRANDA: Malsans, sa nou pa kone.

GABRIYEL: Ton Toby, to pa kwar to bizen rekonsider lof Beatris.

SIR TOBY: Pa zis rekonsidere, bizen aksepte. Tou sa letan la mo B.S ki ti ena rezon. Politik parfwa li malang me parfwa bizen politik pou netway malang. Dime, kouma letan la kalme, nou toule-trwa nou al refizie kot B.S e gete kimanier nou kapav ed li. … Parfwa liberte personel bizen sede divan responsabilite sosial. Zot kone zot vie tonton enn gro faner… enn gran fezer ‘si.

GABRIYEL: Ni faner, ni fezer! Me enn gran rever. E nou bizen so rev pou nou kapav viv.

SIR TOBY: Bon zanfan! Nou prepar enn ti-nana siklonn. Mo ena enn bon ti-rizling. Miranda, kimanier nou ti-bout?

MIRANDA: Mo zineko dir mwa tou korek.

SIR TOBY: Enn rezon anplis pou azir, pou netway pouritir ki rod touy lavi. … Tifi, ti-garson?

MIRANDA: Tro boner. Tou manier, seki vini samem.

SIR TOBY: Mo sir li pou enn zoli tifi kouma Miranda.

MIRANDA: Kikfwa enn zoli garson kouma so tonton-granper.

(Tou dimoun riye.)

SIR TOBY: Bizen selebre sa! ( Tann tapaz violan, kout mitrayez.) Vit tengn lalimier! Bannla sa! Miranda, bizen sov to baba. Pas par deryer. Anba latab lakwizinn ena enn trapdor ki amenn dan sousol. Laba zot pou trouv enn tinel ki pou amenn zot dan bor larivier. Bonnsans!

GABRIYEL: Nou pa kapav les twa tousel. Vinn ar nou to’si.

SIR TOBY: Mwa mo bizen res la pou amiz bannla enpe e donn zot de … trwa … letan pou fonn depi isi. Zozef, pran Mari sove al kasiet pou donn nesans nouvo lavi. Salam mo bann zanfan. Nou pou rezwenn! Pa per zot! ( Enn explozion, laport lantre voltize.) Degaze sove! ( Dan nwar nou devinn prezans enn dizenn zom kosto. SIR TOBY pa kil parad. Tapaz enn konba bien violan. Meb kraze, vit eklate anmorso, dimoun plengne ar douler. Siklonn deor ek siklonn andan finn vinn enn. Apre detrwa minit, tapaz ek mouvman arete. Bann zom kosto sarye SIR TOBY lao-lao.)

BANN ZOM KOSTO: Viv Matarani! Viv Mataraja! Nou ki mari!

SAPIT 14

( Dan biro Lord Orsino, dan pale prezidansiel. Lord Orsino enn zoli bonom anviron 70-an)

LORD ORSINO: Finalman siklonn la pa finn fer tro gran dega?

BEATRIS-SHAKTI: Non Lord Orsino. Li finn amenn boukou lapli me kouma li’nn pas apepre 100 mil alwes Lemorn bann rafal finn zis kas bann brans ek grenn bann fri. Prodiksion legim finn afekte me bann rezervwar finn plen.

LORD ORSINO: Donn mwa enpe plis lenformasion lor konba kont lespri Thanatos.

BEATRIS-SHAKTI: Kouma mo ti dir ou lot fwa Zeneral Marto finn vinn prizonie Kleomatari ki finn vinn favori Paren-an-Sef.

LORD ORSINO: Okenn nouvo devlopman?

BEATRIS-SHAKTI: ( Silans. Enn ti sanglo dan so lavwa.) Zot finn … kidnap Sir Toby.

LORD ORSINO: Kimanier? Mo pa ti dir ou dir li vinn res dan rezidans ofisiel premie minis pou so prop sekirite? Parye li’nn refize parski so liberte personel pli enportan? Toby, Toby to pa pou sanze! Ki zot pe dimande kom ranson?

BEATRIS-SHAKTI: Nanye. Zot plan lot. (Silans.)

LORD ORSINO: Ki zot ole?

BEATRIS-SHAKTI: Fer li vinn seropozitif.

LORD ORSINO: (Silans.) Detrir zot lamour!

BEATRIS-SHAKTI: Non Lord Orsino, pa sa ki pou kapav detrir nou lamour. Seki pli grav se ki zot ena enn plan kontaminn bann fam ansent ki pa’le mars ar zot. Kontaminn bann baba dan vant zot mama. Sa kalite krim.

LORD ORSINO: Wi li kler! Nou finn rant dan faz final nou konba. Bizen zwe tou pou tou. Swa Thanatos swa Eros. Pa kapav ena konpromi. Swa lavi swa lamor.

BEATRIS-SHAKTI: Lord Orsino, ou permet mwa dir ou kiksoz?

LORD ORSINO: Wi, bien sir!

BEATRIS-SHAKTI: Nou ena resours, nou stratezi bon me malgre sa, demaraz ek dekolaz karote.

LORD ORSINO: Kifer dapre ou?

BEATRIS-SHAKTI: Nou mank enn senbol for pou enspir ek mobiliz popilasion. San mobilizasion popiler nou pa pou kapav mat ar bann azan Thanatos. Bannla pe promet zwisans san fren. Nou ki nou pe ofer? Dinite, respe bann valer sir. Tro abstre!

LORD ORSINO: Be ou pa la?

BEATRIS-SHAKTI: Okomansman mo ti kwar ki sa pou marse. Mo koumans ena dout. Tank ki dan latet dimoun Bondie enn zom, li pou bien difisil fer dapre plan orizinal. Lide la tro an-avans!

LORD ORSINO: Ou ena enn sizestion?

BEATRIS-SHAKTI: Ou.

LORD ORSINO: Mwa?

BEATRIS-SHAKTI: Wi, ou. Popilasion ena enn afeksion profon pou ou. Dan memwar kolektif ou reprezant stabilite; renouvo dan kontinnyite; fines, elegans, fermte ek zenerozite.

LORD ORSINO: Pa ase! Li resanble tro bann valer has-been. Bizen enn nouvo formil kot ansien ek nouvo ansam kre enn sitiasion dinamik ki liber lenerzi kreatif. Enn nouvo kokteyl kot ena ou, Sir Toby ek mwa.

BEATRIS-SHAKTI: Le pere, la fille et l’amant.

LORD ORSINO: Non! Papa, tifi ek poezi. Malsans Sir Toby pa la.

BEATRIS-SHAKTI: … Lord Orsino, Toby la. Li la ar nou si nou konn gete. Dan lespri dimoun li senboliz liberte ek lazwa-de-viv. Si nou fer mesaz pase ki bann disip Thanatos finn kidnap li e pe menase pou touy li, mo sir pou ena enn reaksion spontane kont lenerzi marenwar.

LORD ORSINO: Mo kwar ou ena rezon. Kouma pou prosede?

BEATRIS-SHAKTI: Les mo prepar enn plan detaye, lerla mo revinn get ou.

LORD ORSINO: O.K!

SAPIT 15

( Dan lari kot Bay Lamous.)

BAY LAMOUS: Si…ro, siro, siro, siro, siro! . Siro glase, siro frape!
Siro glase, siro frape
Saler lete kraze ale
Siro leksi, siro longann
Douser tropik fer gagn lagam

Vini misie, vini madam
Gout siro fri tropikal
Bliye larak, bliye zamal
Vinn bwar siro, siro glase.

KASPALTO: Bay Lamous, donn enn ver siro Kapitenn Koulou. Li kouma enn orfelen depi ki so patron finn zwenn tase. Marto san koulou dan vavang.

DAMMARRO: Pa fer nanye! Si li fer bon zanfan, nou donn li enn lot fami plis extra.

BAY LAMOUS: Kot Zeneral Marto ete?

KASPALTO: Zeneral?

BAY LAMOUS: Samem! Marto!

DAMMARRO: Ki traka ou pran Bay Lamous? Li dan bien. Li dan enn prizon dore kot ena 4 Matakoumari peper pou tortir li 24 er lor 24. Depi fek li mem ena enn konpagnon ek 4 Matakoumari anplis. Zwisans-san-Fren 24 lor 24. Pli bon ki sa gate!

BAY LAMOUS: Enn konpagnon?

DAMMARRO: Wey! Toby finn rant dan lasos.

BAY LAMOUS: (Ankoler.) Toby?

DAMMARRO: Wey ta! Samem ki vinn souvan isi pou bwar dile-kaye.

BAY LAMOUS: ( Pli for.) Toby? ( Li fransi andeor so kontwar, chom Dammarro par so kole.) Toby? Move sovaz. Li ti zwe kanet ar twa? ( Li flank li enn kalot. Dammarro roul anba. Bay Lamous poz so lipie lor lestoma Dammarro. Li lev latet, li get otour li.) Ena kikenn ole donn li enn koudme? ( Li get Kaspalto.)

KASPALTO: Kifer ou get mwa Misie Bay Lamous? Mo pa ena nanye pou fer ladan.

BAY LAMOUS: Anbon! Bef dan disab, sakenn get so lizie. (Letansa enn lafoul finn antoure.) Dammarro, koze, dir nou ki zot pe fer ar Sir Toby?

DAMMARRO: Kouma pou koze? Respire mo pa kapav.

BAY LAMOUS: Koze twa Kaspalto! ( Kaspalto koumans kile pou sove. Enn group dimoun, zom, fam, vie, zenn, bos li anplas.) Kot to pe ale Kaspalto? Al kasiet anba zip Matarani?

KASPALTO: Non Bay Misie Lamous.

BAY LAMOUS: Koze foutou! Ki finn ariv Sir Toby?

KASPALTO: Bannla finn kidnap li, zot pou kontaminn so disan ar maladi SIDA.

BAY LAMOUS: Bannla? Ki bannla?

KASPALTO: Bann taper ek laryaz ki travay ar Kleomatari ek Lakord Pandi.

BAY LAMOUS: Bann kamwad, ki nou fer ar sa de la?

ENN LAVWA DAN LAFOUL: Dezabiy zot, aroz disik lor zot, atas zot ar pie laba, les mous amize.   ( Lafoul kriye so konsantman.)

SAPIT 16

( Dan rezidans ofisiel premie minis. Mem sitiasion kouma dan sapit 7.)

BEATRIS-SHAKTI: To trouve Miranda, parfwa kan nou pe atann katastrof lespwar rene. Nou tou ti kwar ki to frer ti fini tas net dan file Thanatos me anverite ti ena dan li enn ti-etensel Eros ki finn alim lalanp ki pe ekler so sime. Li enportan pans pozitif.

GABRIYEL: Me so lavi ek lavi Ton Toby touzour andanze. Bizen osi aksion pozitif. Mo ena enn lide.

BEATRIS-SHAKTI: Dir mwa.

GABRIYEL: Si koumadir mo sey enfiltre dan kan advers?

BEATRIS-SHAKTI: Enn tipe tar pou sa. Finn ariv ler pou konfrontasion ouver. Ti ena enn moman kot larme Thanatos ti pe rekrit banavini. Nou ti profit lokazion pou plas nou bann azan dan bann pwen stratezik. To trouve Miranda, grasa sa mouv la to frer finn kapav avoy mesaz ki to kone.

GABRIYEL: Be Tonton Toby?

BEATRIS-SHAKTI: Ki zafer?

GABRIYEL: Zot pa ti kone ki ti pou ariv li?

BEATRIS-SHAKTI: Wi, nou ti kone. Mo ti dimann li vinn res isi pou enn ti-bout letan. Me kouma zot konn li, so liberte personel pas avan tou. … Ler finn arive pou nou ekzekit dernie faz nou plan kont bann disip Thanatos. Swa lavi, swa lamor gagne. Moman M finn arive. ( Li get so mont, al alim televizion.)

SPIKER:

Madam, misie, bann ti-zanfan
Lord Orsino, nou prezidan
Ena mesaz bien-bien serye
Pou ou zorey ek ou lizie.
Ekoute-gete, gete-ekoute!
Avou lantenn Lord Orsino.

LORD ORSINO:

Sitwayen, sitwayenn ekout mwa.
Azordi nou pei andanze,
Thanatos-anz-lamor finn vinn for,
Telman for ki li pe donn nou lord.
Me
Lavi enn gran kontradiksion,
Nanye pa la san so kontrer.

Thanatos-anz-lamor finn degiz
An Matarani, Mataraja
Ki promet dimoun zwisans san fren,
Lamizman, lavi devergonde.

KER:

Me
Lavi enn gran kontradiksion,
Nanye pa la san so kontrer.

LORD ORSINO:

Mwa, Beatris-Shakti, Sir Toby
Nou’nn fer tou pou anpes destriksion
Nou sivilizasion imen kot
Zezi trap lame Marimadlenn.

KER:

Me
Lavi enn gran kontradiksion,
Nanye pa la san so kontrer.

LORD ORSINO:

Ler li trouv ki so nat dan koutvan
Thanatos-anz-lamor finn avoy
Mersener, gro-lebra ek taper
Pou kidnap Sir Toby, anlev li.

KER:

Me
Lavi enn gran kontradiksion,
Nanye pa la san so kontrer.

LORD ORSINO:

Eski zot pou res lebra krwaze,
Les lamor touf lavi poezi?
Eski zot pou res lebra krwaze,
Les lamor touf lavi Sir Toby?
Sitwayenn, sitwayen diboute,
Nou’al ansam pou liber Sir Toby.
Nou kraz latet azan lamor,
Donn renesans Lavi-Lamour.
Kontradiksion kontradiksion
Amenn nou ver liberasion.

SAPIT 17

( Prizon dan kartie zeneral operasion Matamari. Sir Toby ek Zeneral Marto ansene kont miray. Ena zis enn ti lalimier som.)

ZENERAL MARTO: Ou trouve kouma lavi drol Sir Toby? Fekfekla nou ti adverser, zordi nou dan mem take.

SIR TOBY: Aster nou met lespri ansam pou sorti dan leto. … Bizar! Bann tigres anretar zordi.

ZENERAL MARTO: Sa pa fam sa pappa! Bann veritab tazar.

SIR TOBY: Ensten lamor pe touf ensten lavi. Me ensten lavi pou triyonfe, sa mo sir. Bann Miranda ena enn gran mision pou akonpli.

ZENERAL MARTO: Ou konn Miranda?

SIR TOBY: Bien sir mo konn Miranda. Dayer li pe sarye mo ti-zanfan.

ZENERAL MARTO: Miranda ansent?

SIR TOBY: Amourez ek ansent. Gabriyel ek li ena bien lentansion fond enn fami. Zeneral, ou ek mwa pe vinn fami. Lavi bizar mo Zeneral. Parfwa dan maler ki nou trouv boner.

Bizar, bizar, bizar!
Lemonn finn vinn bizar, bizar, bizar;
Dimoun finn vinn bizar, bizar, bizar.
Zigzag, zigzag, zigzag!
Tou bann lalinn zigzag, zigzag, zigzag;
Tou bann dimoun zigzag, zigzag, zigzag.

Si tou zigzag pa mem zigzag,
Si tou bizar pa mem bizar?
Lavi li enn bien gran kontradiksion
Dan nou maler nou finn trouv nou boner

ZENERAL MARTO: Ou pardonn mwa Sir Toby?

SIR TOBY: Peyna pou dimann pardon Zeneral, mo’si mo’nn fann gro-gro fane. Nou get divan.

SAPIT 18

( Dan lari. Ena enn lafoul dimoun bien determine. Ki so zom, ki so fam, ki so zenn, ki so vie, zot tou respir lespwar ek konviksion ki lafen rengn Thanatos bien pre.)

BAY LAMOUS:

Eski nou pou res lebra krwaze,
Les lamor touf lavi poezi?

LAFOUL: Peyna sime!

BAY LAMOUS:

Eski nou pou res lebra krwaze,
Les lamor touf lavi Sir Toby?

LAFOUL: Peyna sime!

BAY LAMOUS:

Sitwayenn, sitwayen diboute,
Nou’al ansam pou liber Sir Toby.

LAFOUL:

Nou kraz latet azan lamor,
Donn renesans Lavi-Lamour.

SAPIT 19

(Dan prizon. Parey kouma sapit 17.)

SIR TOBY: Bizar, Zeneral! Bann Matakoumari touzour pa la. Ki arive? Zot pe fer lagrev? ( Tann enn tapaz pa ek lakle dan serir.)

ZENERAL MARTO: Koze ki long! Ala zot vini! Bizen envant dileing-taktik. Sir Toby, rann enn servis zordi, ler mo koz manti, pa fer mwa gagn riye.

SIR TOBY: Mo trouv tou sa grimas la tro komik.

ZENERAL MARTO: Atansion! Nou fer koumadir nou bien feb, ki nou pe zet zarm.

SAPIT 20

( Dan lakaz enn dimoun. Televizion alime.)

LAVOI OF: Enn lafoul imans finn anvayir kartie zeneral Thanatos pandan ki larme finn pran pozision dan bann plas stratezik. Finn ena kout fizi, kout mitrayez. Nou pan’kor gagn nouvel lor kazwelti. Nou korespondan sir plas pou donn nou plis detay. Alo Sifon Ble ou tann mwa?
– Wi Misie Zanlwi.
– Ki pe pase kot ou ete?
– Kartie zeneral Thanatos pe grene kouma mir-de-Berlin. Sitiasion la dramatik ek komik anmemtan.
– Explik bann telespektater.
– Bann zimaz rakont realite klerman. Bizen dezord pou met lord. Bizen kraz latet Thanatos pou ki Eros revinn for. Destriksion ek kreasion pe mate e li kler aster ki kreasion pe gagne.
– Finn gagn nouvel Sir Toby?
– Lafoul pe dimann so liberasion san kondision. Pankart, slogan pe reklam so liberte.

Rann nou nou Toby
Degaze do
Rann nou nou Toby
Rann nou nou Toby
Degaze do
Rann nou nou Toby
Rann nou nou Toby
Degaze do
Rann nou nou Toby

– Kot Sir Toby ete?
– Dapre lenformasion ena enn labirent dan sousol kot ena enn lasam tortir. Sir Toby pe pati laba. Ena mem panse ki nouvel la kapav pli grav.
– Setadir?
– Ena ki panse ki finn kontaminn so disan ar viris SIDA. Si enn maler finn ariv Sir Toby, pou ena enn pli gran maler isi. Lafoul pou kraz partou, pou touy brit.
– Mersi Sifon Ble. … Telespektater fidel, res divan ou T.V pou konn bann nouvo devlopman.

SAPIT 21

( Dan Prizon. Parey kouma sapit 19. Lakord Pandi trenn-trenn so lipie, rantre. Li finn telman vwayaz lor zepol ki li nepli konn marse. Enn lipie may ar lot, li tonbe.)

LAKORD PANDI: Sanepepasekontinie!

SIR TOBY: Pov Loyo Pouri! So lipie finn vinn lagom.

ZENERAL MARTO: Telman mont dadak, lipie finn kokom.

LAKORD PANDI: Kot mo sereng?

SIR TOBY: Li pe anpandan lor to deryer. Ler to’nn tonbe, to finn pik to prop tonken.

LAKORD PANDI: Riye mem! Taler mo fer zot riy zonn.

ZENERAL MARTO: Sir Toby!

SIR TOBY: Wi Zeneral.

ZENERAL MARTO: Mo dir li tou?

SIR TOBY: Non, pa fer sa.

LAKORD PANDI: Zot kwar toulezour fet zako. Zot grimas pa pou marse zordi. Zot trouv sa sereng la? Ena disan kontamine ladan. Zegwi la ‘si kontamine aster. Samem mo zarm.

SIR TOBY: L.P kilerla?

LAKORD PANDI: Pre pou minwi. Kifer to dimann ler?

SIR TOBY: To pa kone?

LAKORD PANDI: Non.

SIR TOBY: To sir, sir, sir mem?

LAKORD PANDI: … W… iii!

SIR TOBY: L.P, dan detrwa segonn enn nouvo zour pou koumanse. Dan detrwa segonn to zour pou fini. To bizen rant dan to lakav, dan to trou nwar pou atann to nouvo ler. L.P, Eros finn fini lev latet; Thanatos bizen al dormi, atann ki Eros revinn feb. … Nou konn bien to ler pou revini. Until then, goodbye! ( Enn trapdor ouver anba lipie Lakord Pandi, li disparet.)

SAPIT 22 

( Parey kouma sapit 20. T.V alime.)

SPIKER: Telespektater fidel, Sifon Ble ena enn nouvel so-so pou nou. Koze Sifon Ble!

SIFON BLE: Lafoul finn defons tou laport, tou miray ziska zot finn trouv lasam tortir; zot finn kas lasenn Sir Toby. Sir Toby lib, sen-e-sof. … Lepep pe danse dan lari.

VIE TONTON:

Donn mwa de boutey Bhay Khedou
Samdi mo pey twa.
Napa kapav!
Donn mwa de boutey Bhay Khedou
Samdi mo pey twa.
Larim dan nene,
Dilo dan lizie
Pa may-may ar mwa Lilinn
Va gagn dezagreman.
Charli O! Charli O!
Aret bwar me aret bwar diven banann,
Dan diven banann ena bebet sizo.
( Tex ek lamizik par Ti-Frere)

DAMMARRO: Viv Sir Toby! Limem nou lerwa.

KASPALTO: Viv Lord Orsino! Li zis enn tigit pli piti ki Bondie.

DAMMARRO: Viv Mis Beatris-Shakti! Limem nou Mahamatarani.

KASPALTO: Dammarro! To trouv sa bez la? … Nou finn retourn lor pwen depar. Enn lot, pa twa, finn vinn lerwa. Pa fasil sa mo bayo!

SPIKER: Nou zistwar aret isi. Seki swiv konsern lavi prive. Li pa regard nou. Bonswar.

EPILOG

( Dan lakaz Beatris-Shakti.)

BEATRIS-SHAKTI: Bon sa, retourn dan nou lakaz.

SIR TOBY: Mo ti kone tou pou fini bien.

BEATRIS-SHAKTI: Vantar! To pa ti per ditou?

SIR TOBY: Non, pa vreman … Si! Mo ti per, mo ankor per ki enn zour soley pou leve e to pa pou la dan mo lebra.

Mem si koumadir mwa mo ti’enn ate
– Mo’nn deza konn sa –
Ler mo ti zwenn twa Beatris-Shakti
– Lespri transpire –
Dekouver to nam, fer lamour ar twa
– Angst chombo mo trip –
Retrouv kreasion dan sak gout frison,
Pran sime frengan ver lasours sakre …

Mem si koumadir mo ti enn ate
Akoz nou lamour Beatris-Shakti
Mo ti pou envant Bondie Kreater,
Ranz enn katedral dan limaziner,
Eple imortel pou ki twa ek mwa
Zame separe, Beatris-Shakti.

( Sir Toby pe bese pou anbras Beatris-Shakti kan telefonn sone. Li koumans anbras li. Telefonn kontinie sone. Akontreker li al reponn telefonn. Li lev resepter. Enn lavwa fifi flit-flite koze.)

LAVWA LOR TELEFONN: ( Kouma’nn dis reye) Sanepepasekontinie! Sanepepasekontinie! Sanepepasekontinie! Sanepepasekontinie!…

ZISTWAR FINI

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.