Un et un font… un… Crédo de Guy TIROLIEN.

Credo
moi aussi j’ai mon credo de poche,
mais n’allez pas le répéter aux vents bavards
et à la foule qui passe.
on vous rirait au nez.
je crois
que le soleil est un oeuf de lumière
pondu par la nuit
que la prière retombe en pluie de fruits
dans la corbeille des mains offertes
que les étoiles sont des âmes qui brûlent
que la terre est une orange pour la soif de Dieu
que la fleur grimpe aux fenêtres
pour consoler l’enfant qui pleure
que la pierre est un arbre
qui n’a pas voulu croître
que la bonté est ce pays où l’on n’accède
qu’après avoir laissé tous ses bagages
à la douane de la douleur
que un et un font un
même dans les luttes du plaisir
que le parfum du sacrifice
nourrit les fleurs de l’art
et qu’à force d’amour
demain il fera jour.

SOURCE: Guy Tirolien, Feuilles vivantes au matin, présence africaine.

Mo lafwa
(An Morisien)
TRADIXION-ADAPTASION PAR DEV VIRAHSAWMY

TEX SOURS: Crédo de Guy TIROLIEN.

Dan mo pos mo gard mo lafwa
Me matlo, pa les divan palab kone;
Pa les lamas palab kone.
Zot pou boufonn twa.
To kone?
Mo kwar ki soley li enn dizef lalimier
Ki lanwit finn ponn
Ki lapriyer desann kouma enn lapli fri
Ki tom dan panie ouver nou lame zenere
Ki bann zetwal zot bann nam ki pe brile
Ki nou planet li enn zoranz pou tengn laswaf Bondie
Ki mision enn fler se bord kot lafnet
enn zanfan ki pe plore
Ki enn ros se enn pie ki pa anvi grandi
Ki labonte se enn pei kot nou kapav ale
Si nou finn abandonn tou nou bagaz
Dan ladwann soufrans
Ki enn plis enn fer enn
Mem kan zwisans fer koustik
Ki parfen sakrifis nouri
Bann fler kreasion
Ki se lamour, vre lamour
Ki fer soley dime leve.

SANTE MO TATA/ MY GRANDAD’S SONG

PAR/BY TAZ VIRAHSAWMY-COY

©Taz Virahsawmy-Coy

Nou tou nou ne, nou viv, nou mor
Me nou vwayaz diferan.
Par ki sime nou pou pase?
Samem question enportan!
Enn gran bolom finn kompran ki
So lafors li dan so fami.
Li donn so leker so bann zanfan
Pou ki zot kapav fleri.

Wi mo tata mo pe koz twa, kifer to spesial koumsa?
Parski to fer mwa krwar dan mo rev.
Tou seki artistik kouma mo lamizik, to fer mwa trouve.
To kone to ed nou donn enn sans nou lavi, trouv nou sime,
Tras nou destine, fer nou extra ere.
Akoz sa nou kontan twa koumsa, Mo Tata.

Li enn Mari, enn Papa, enn Granper
Me avan tou li enn zanfan later.
Zame li pa finn perdi so rasinn;
So bann valer ankre dan so leker;
Poezi koul dan so lavenn.
Kreasion peyna sekre pou li;
Li enn lalimier ki ed mwa trouve
Kan mo Lemonn vinn nwar

Wi mo tata mo pe koz twa, kifer to spesial koumsa?
Parski to fer mwa krwar dan mo rev.
Tou seki artistik kouma mo lamizik, to fer mwa trouve.
To kone to ed nou donn enn sans nou lavi, trouv nou sime,
Tras nou destine, fer nou extra ere.
Akoz sa nou kontan twa koumsa, Mo Tata.

Parski to fer mwa krwar dan mo rev.
Tou seki artistik kouma mo lamizik, to fer mwa trouve.
To kone to ed nou donn enn sans nou lavi, trouv nou sime,
Tras nou destine, fer nou extra ere.
Akoz sa nou kontan twa koumsa, Mo Tata.

16 Mars 2017