LINCONNSING FINALAY

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

LF (avoka – anviron 35 an)
Papa LF
Mama LF
Loulou Konntou (roderdeler)
Krishnadev (dirizan sendika – 35an)
Dea (sekreter Krishnadev – 30 an)
1e Travayer
2em Travayer
3em Travayer
4em Travayer
5em Travayer

AK 1

Salon dan lakaz papa LF. Bann meb, rido ek dekorasion montre klerman move gou bann nouvo ris. Li tipik salon enn ti bourzwa dan vilaz. Kat fotey roten ek trwa sez toutotour salon la. Omilie ena enn latab ronn. Lor latab la ena enn vazafler ranpli ar fler artifisiel. Agos ena enn laport ki amenn dan enn lot lasam. Adrwat se laport lantre. Ler rido leve Mama LF ek Dea pe met lord dan salon la. Mama LF ena enn sifon lor so zepol. Li pe dres bann fler dan vazafler la. Dea, enn balye dan so lame pe diboute, pe get li.

MAMA LF: Ki ou dir Dea, li pa bon koumsa? (Li dres bann fler dan vazafler)

DEA: Li bien bon tantinn … Aret fatig ou. Dokter finn dir ou ki ou bizen boukou repo. Asize…. Aret trakase. Move sa pou ou lasante.

MAMA LF: (Li asiz dan enn fotey)… Age beti, ou kwar li pou anvi vinn viv dan nou lakaz. Ou kone beti, li finn viv dan gran-gran pei. Lot pey bann lakaz zoli-zoli. Get pou nou. Mo kwar mo bonom ti ena rezon. Ti bizen aste sa gran lakaz dan Beau-Bassin… Selma beti, mo per pou al lwen laba. Ki mo pou fer laba. Personn pa konn mwa, mo napa konn personn.

DEA: Ou ena rezon tantinn. Nou vilaz ti pou bien tris si ou ti kit nou. Apre sa kifer bizen al dan lavil? Lavi dan vilaz pa bon?

MAMA L F: Non do beti. Dan vilaz ena boukou kiksoz manke. Samem kan zot sorti lot pey, zot kit vilaz. Dan lavil zot gagn tou seki zot bizen.

DEA: Tantinn. Pa fatig ou latet. Ou garson va al travay anvil. Li kapav vwayaze tulezour. Moris piti…

MAMA L F: Ou kone Dea, mwa mo kontan isi. Me li li enn avoka. Mo per ki li ek so papa rod kite. Lerla mo pou bizen swiv zot.

DEA: Pa trakase. Kikfwa ou garson pa pou rod kit so vilaz. Mo pa kwar ki li pou fer kouma lezot … Mo pa kwar li parey kouma lezot.

MAMA LF: Kot pou kone… asize beti. Asize non! Kifer ou diboute (Dea asize). Ou kone beti, kan dimoun al lot pey zot lespri sanze. Zot bilye tou. Rapel non. Sadar Manick so garson.

DEA: Wey, so garson dokter.

MAMA LF: Samem. Kouma so garson revini dokter li pa ti al aste enn gran lakaz dan Kirpip? Sadarinn la pa ti tro bien mem. Freser Kirpip finn touy li… Kiler la? Avion la finn fini poze?

DEA: (Li get so mont). Wi, avion la finn fini poze depi lontan. Zot pre pou vini… Bon tantinn mo bizen ale.

MAMA LF: Kifer ou prese beti? Taler ou ale.

DEA: Mo ena travay tantinn.

MAMA LF: (Li pa finn tann li. Li preokipe ar so prop problem). Komie letan mo pa finn trouv li. Gete kouma mo pe tranble.

DEA: Pa fatig ou latet. Dan enn timama ou pou trouv ou garson. Nenport kisannla dan ou plas ti pou koumsa.

MAMA LF: Ousi ou pe tranble.

DEA: Mwa! … Ki ou gagne? … Kifer ou dir sa?

MAMA LF: Mo mazine, ou kontan dimoun nou vilaz pe retourne.

DEA: Wi, tou dimoun kontan. Bon! Mo ale.

MAMA LF: Sirman li pou sagren. So mama pa finn al sers li … Zot pe tarde pou retourne.

DEA: Ankor enpe pasians. Ou garson pre pou vini. Tou ou traka pou fini.

MAMA LF: Ou kone, mo pe mazinn enn lot zafer. Mo garson finn vinn ase vie. Li finn depas trant banane. Mo pou bizen rod enn bon tifi pou li. Aster pa kone sipa li pa finn fini marye ar enn tifi lot pey.

DEA: Mo sir non!

MAMA LF: Ki ou dir?

DEA: Mo anretar. Mo bizen ale.

MAMA LF: Dea

DEA: Hen!

MAMA LF: Dea, nou bizen rod enn bon tifi pou li!

DEA: Enn bon tifi?

MAMA LF: Enn bon tifi, bon fami, ki finn lir, ki ena bon manier… Kouma twa.

DEA: Mwa!

MAMA LF: Enn bon tifi nou kalite.

DEA: Ou…Ou pa kwar bizen les ou garson (li ezite) swazir limem.

MAMA LF: To koz kouma sa bann zenn la. Kot li pou konn rode? Mwa so mama, mo kone ki bon pou li. Mo finn trouv boukou lavi. Boukou zenn zan pas mizer parski zot nek marye san get divan-deryer.

DEA: Ou pa kwar ki li pou rod fer kouma dimoun deor. Laba dimoun marye dapre zot leker. Kikfwa li……

MAMA LF: Sa mo napa pou aksepte beti. Li bizen ekout so mama.

DEA: Kisannla ou pe mazine?

MAMA LF: Zis mo mazine li bizen marye… Get ou!

DEA: Mwa!

MAMA LF: Ou zoli, ou ena bonker, ou finn lir. Ou pe vinn vie, ou napa ankor marye. Kifer? Bizen rod enn bon garson pou ou. Ou mama bizen rode beti.

DEA: Pa fatig ou latet pou mwa tantinn. Mo bien koumsa.

MAMA LF: Pa bon koz koumsa beti. Bizen marye, gagn zanfan, okip ou bonom. Lavi sa.

DEA: Mo ler pa ankor vini. Mo plis kontan mo travay…

MAMA LF: Hen ma! Ou kwar mo pa kone?

DEA: Ki sa?

MAMA LF: Ou kwar mo pa kone, ena enn dimoun dan ou leker.

DEA: Kisannla?

MAMA LF: Tou dimoun kone.

DEA: Be kisannla tantinn?

MAMA LF: Ou kontan Krishnadev non!

DEA: Mwa… Krishnadev! Ki ou pe gagne?

MAMA LF: Fer atansion Dea. Dimoun pe koze. Mo kone ki seki zot pe dir pa vre. Ou enn bon tifi. Ou pa pou fer kiksoz malprop… me dimoun pe koze, ma.

DEA: (Klerman ankoler) Si dimoun anvi koze, les zot koze. Krishnadev ek mwa nou travay dan mem biro. Ki demal ena ladan?

MAMA LF: Li pa bon pou ou. Enn zenn tifi, enn zenn garson, toultan ansam. Dimoun koze.

DEA: Dimoun ti bizen aprann vey zot zafer.

MAMA LF: Ou bien zenn Dea. Nou viv dan enn vilaz. Tou dimoun kone ki pe pase.

DEA: Nanye pa pe pase

MAMA LF: Li li enn garson “Hindu”.

DEA: Mo enn zafan batar! Mo papa ti “Hindu”, mo mama “Kreol”.

MAMA LF: Napa ankoler beti. Mo kone ou enn bon zanfan… me selma…

DEA: Me selman enn tifi batar pa kapav frekant enn “bon Hindu” (foutan)… Si ou ti kone kisannla vremem mo kontan, ou…

MAMA LF: (Enterese) Kisannla?

DEA: (Tann tapaz enn loto) Enn loto finn arete. Mo kwar bann la pe retourne. Salam.

MAMA LF: (Diboute. Li paret bien eksite). Ou sir zot pe vini. Reste. Pa ale.

DEA: (Badine). Non tantinn. Taler dimoun pou dir ki mo finn vinn pous bor ar ou garson.

MAMA LF: Ou move Dea… (Li al ver laport divan).

DEA: Salam tantinn (Li sorti par laport deryer)

(Laport divan ouver. Enn zom 35 an, zoli garson, bien abiye – kostim, kravat, zile – rantre. Papa LF swiv par deryer. Li pe sarye valiz so garson).

LF: Ma! (Li ouver so de lebra, enn poz klasik)

MAMA LF: Beta Biswa! (LF anbras so mama ki telman emosione ki li plore) Beta Biswa, to bien mo beta?

LF: O.K. ma, O.K. (aksan Angle)

MAMA LF: Komie zour mo pa finn trouv twa beta? (Li souy so lizie ar enn bout so pagn)

LF: Pa enn zour pou plore zordi ma! Bizen riye.

MAMA LF: Beta, get kouma to meg. To pa malad?

LF: Non! Foul korek!

MAMA LF: To figir blem.

PAPA LF: To pa trouve li finn vinn pli kler? (Li koze sek-sek)

MAMA LF: Hen!

PAPA LF: Kler!

MAMA LF: Ki ou dir?

PAPA LF: Li finn vinn kler.

MAMA LF: To pa finn tro pas mizer laba beta?

LF: Non, t’was fine!

MAMA LF: Bechara! Tousel dan enn “lot-pey”. Pou to manze beta kouma to ti fer? Finn pas mizer non?

LF: Mo finn amenn enn souvenir pou ou. (Li larg lame so mama, tourne pou al ouver valiz. Enn kout sek li arete). How awful!

PAPA LF: What ful LF?

LF: These damned flowers!

PAPA LF: Non, LF pa fler badamie sa.

LF: (Enn poz akter Shakespeare). Get these out of my sight!

MAMA LF: Ki li pe dir?

PAPA LF: Bous to labous twa. To pa trouve LF pe apresie … Zoli non LF?

LF: Zoli! Tir sa divan mo lizie.

PAPA LF: Eta to pa finn tande. LF pa’le get sa kouyonad la… Mo pa ti dir twa met zoli boukie?

MAMA LF: Be… oumem…ti…

PAPA LF: Tir sa. Al rod zoli boukie amene.

MAMA LF: Salerla kot pou gagne?

LF: Forget it!

PAPA LF: Vit! Vit!… Asize LF… Hen! Pran sa fotey la…Met sa kousen la deryer ou ledo. Eta, to ankor lamem (Li koz ar so fam)! (Ar LF) Wi, ou ena rezon. Seki vilen bizen zete.

LF: I’m sorry. Me ou kone bann kiksoz ki artifisiel, mwa mo pa aksepte. What is natural is beautiful.

PAPA LF: Wi, ful, ful! Mo kone ou fatige LF. Eta amenn sa boutey wiski la. Tap enn tipti. Lerla ou manze. Ki ou dir LF?

LF: No, later on.

PAPA LF: Ou prefer rom? LF, enn avoka bizen bwar wiski. Rom! Sa zis bon pou bann zans ordiner. Ou bizen konn gard ou ran LF

MAMA LF: Ki sa LF, LF ou pe koze?

PAPA LF: Ayo jangli! LF sa so nom sa.

MAMA LF: Li li LF! Be kot Biswa?

PAPA LF: Biswa! Biswa! To kwar dan Angleter bann misie la pou apel li Biswa? Dan Lincolns Inn laba zot finn desid pou apel li LF, Linnconnsing Finalay. Linnconnsing finn al Lincolns Inn. Zoli, bien zoli. LF, sa enn nom ki ena standing.

MAMA LF: Vremem Biswa?

LF: (Inpe dekonserte). Get sa, mo ti pou bliye. Mo finn amenn enn kado pou ou ge ma.

MAMA LF: Les sa beta. Taler nou gete. Al lav to lame-lipie, tir sa soulie la, met to savat. To kone to ansien savat? Mo finn ramas li. Mo mazine kouma to ti kontan met li…Mo al tir to manze… Mo finn kwi to kari prefere : satini dal, rougay bomli.

LF: Tro boner pou manze la do ma. Taler nou manze… Hell! fer chaud isi.

MAMA LF: Tir to palto ek to kravat beta. Mo al ouver lafnet la.

PAPA LF: Tir palto! Tir kravat! Ki to pe gagne? Enn avoka san palto, san kravat! Asize LF.

LF: (Asize. Li paret enpe anbarase. Li get otour li. Ena bann foto lor miray) Ou kone!

PAPA LF: Wi LF.

LF: These paintings are terrible!

PAPA LF: Wi LF Terib beautiful. Mo ti aste zot dan enn lavant. Mo ti kone sa pou fer ou kontan.

LF: Bizen tir zot.

PAPA LF: Hen! Miray la pou vid.

LF: Nou va met bann bon paintings : Picasso, Michelangelo, Musset, Debussy, Mozart, etc. (aksan Angle).

PAPA LF: Ki ete sa?

LF: Bann gran pent. Ou kone dan Londres mo ti ena enn kamarad pent…

PAPA LF: Kamarad pent! LF! Ou enn avoka, ou fer kamarad ar pent! Isi fale pa ou fer sa. Ou bizen konn gard ou ran. Bizen konn swazir ou frekantasion.

LF: Pa sa kalite pent.

PAPA LF: Ninport ki kalite pent. Enn pent li enn pent. Enn avoka napa kapav frekant pent (Montre so lotorite)

MAMA LF: Mo al tir to manze beta. Sirman to fatige

LF: Non, non taler… Ki ler la? (Li get so mont). Sizer! finn fini fer nwar. Dan Langleter an ete ziska onzer-diswar fer kler.

PAPA LF: Samem dimoun laba kler. Isi dimoun nwar, zot leker osi nwar. Zot zalou…

LF: Mo trouv drol personn pa finn vinn get mwa?

MAMA LF: To papa…

PAPA LF: Res trankil twa… Ki ou pe dir LF. Enn lafoul ti rod vinn isi. Mo finn anpes zot. Ou fatige, ou bizen repoze. Enn kantite dimoun ti pou plis fatig ou ar zot koze bet. Kisannla dan sa vilaz la kapav koz ar ou. Preferab ou repoze. Dime ler nou al anvil, ou va kapav zwenn bann dimoun dan ou ran.

MAMA LF: Mo dir to papa napa bon li koz brit ar zot. Dimoun nou vilaz sa.

LF: (LF dibout, pran poz enn avoka dan lakour) Mama dir ki ou koz brit ar dimoun. Ki ou ena pou dir?

PAPA LF: (enpresione) Mo mazinn ou dibien LF. Ou kone kimanier zot ete isi. Zot pou vinn rod fer ou travay pou mersi misie.

LF: Bon. Si personn pa vinn get mwa, kot mo pou gagn kliyan. Enn avoka bizen kliyan.

PAPA LF: Ou kwar mo’nn mal fer?

LF: Mo pa la pou zize. Mo la pou poz kestion… Ki manier ou finn trouv mwa?

PAPA LF: Hen!

LF: Koumsamem mo pou fer dan lakour.

PAPA LF: Refer ankor enn kou. Mo gete. (LF repran enn poz avoka). Eta to finn trouve kimanier li ena standing. LF mo trouv ou koumadir…koumadir…

LF: Mo profeser toultan ti pran sa poz la ler li poz kestion. Kan li koze, temwen krake… Kifer zot pa finn vinn get mwa?

PAPA LF: Kisannla?

LF: Mo bann ansien kamarad. Mem Plaisance, mo pa finn trouv zot. Mo ti kwar zot pou vini…

MAMA LF: Mo sagren beta. Mo ti ole vinn sers twa kot avion. To papa dir mwa res lakaz. Dokter finn anpes mwa fatige.

LF: Ki ou gagne? (Li mars ver so mama, li trap so lame).

MAMA LF: Ki mo pou dir twa. Partou mo lekor fermal. Tigit travay mo fer non, mo leker galoupe, mo santi feb. Koumadir respire mo pa kapav.

PAPA LF: Aret fatig so latet.

LF: (Fer koumadir li pa tande). Mo ena enn kamarad dokter. Li finn vinn par mem avion ki mwa. Mo va amenn ou get li. Enn “specialist” sa. Li pou kone ki ou gagne. Sa enn timama li pou geri ou… Kifer dimoun pa finn vinn get mwa?

MAMA LF: To papa…

PAPA LF: Mo finn defan zot vini.

LF: Kifer? (Enn ton otoriter)

PAPA LF: (Paret entimide) Toultan zot koz kont mwa deryer mo ledo. Aster ki ou la… Ki ou mo garson finn vinn avoka, mo pou montre zot.

LF: Krishnadev kifer pa finn vini?

PAPA LF: Krishnadev!

LF: Wi, Krishnadev

PAPA LF: Sa sovaz la!

LF: Kifer ou dir sa?

MAMA LF: Kifer ou koz koumsa do? Krishnadev enn bon garson sa. Dimoun koz bon koze lor li.

PAPA LF: Twa ki to kone… Li finn konn mont latet dimoun kont bann planter… Travayer nek reklan ogmantasion. Kot nou pou al tire pou peye.

LF: Li ankor travay profeser?

PAPA LF: Profeser! Profeser! Lontan finn fini fou li deor.

LF: Be kifer?

PAPA LF: Misie ena tro gran lagel. Li koz pli for ki so sef. So manier sa. Toultan li pa dir ki bann misie blan la bann souser disan?

LF: Li ena rezon non?

PAPA LF: Li ena rezon! Ki ou pe gagne LF? Ou kone ki kantite zot bon sa bann misie la? Tiginn fwa zot finn ed mwa. Si zordi ou finn vinn avoka, LF, ou bizen dir bann misie la mersi. Zot finn donn mwa boukou fasilite. Zordi nou finn arive. Nou bizen rekonesan.

LF: Be ki Krishnadev pe fer?

PAPA LF: Kifer ou interese ar li LF?

LF: Koumsamem. Apre sa nou ti de bon kamarad lontan. Aster…

PAPA LF: Aster enn lot zafer. Ou finn vinn avoka.

LF: Be enn avoka bizen travay; pou li travay bizen li konn dimoun…

PAPA LF: Selma fer atansion ou loner LF

LF: Wey, wey. Ki travay li fer aster?

PAPA LF: Li pa travay fenean la!

LF: Ki manier li viv?

PAPA LF: Li okip sindika. Viv lor laswer travayer.

MAMA LF: Kifer ou dir sa do! Travayer kontan li. Li rann dimoun boukou servis.

PAPA LF: Res trankil twa!

LF: Alors li okip sendika… Li pa finn sanze.

PAPA LF: Ki ou dir LF?

LF: Nanye… Mo bien bizen zwenn li.

PAPA LF: Kifer?

LF: Enn vie zistwar! Apre sa… Enn sendika bizen enn konseye legal.

PAPA LF: Me wi! Aster mo pe koumans konpran ou. Wi… Sa enn bon lide sa. Dime mem mo avoy nouvel pou dir li vinn get ou…. Gagn boukou kas sa?

LF: Dan Langleter konseye legal tap plen. Isi mo pa kone. Bon nou va gete.

PAPA LF: Bizen get bien. Ou bizen reklam ou drwa. Mazine komie larzan finn depanse pou ou vinn avoka… LF!

LF: Yes!

PAPA LF: Kapav get ou sertifika.

LF: Wi! Li dan mo brief case. Amenn li, mo montre ou.

PAPA LF: Brief case? Kot li?

LF: Samem, enn sak pre kot mo valiz. Samem apel brief case.

PAPA LF: (Al sers brief case) Ala ou brief case (Sey imit prononsiasion so garson) Me get sa kouma zoli. Mo kapav trap enn kou? (Li met diplom la divan li pou admire). Nou bizen ankadre li pou met dan salon.

LF: Mo bizen met li dan mo biro. Va fer enn foto kopi pou met dan salon.

PAPA LF: (Ar so fam) Get sa ta! To kone ki kalite gran dimoun finn marke la. (Li montre so fam diplom la. Li reget li ar admirasion ek fierte, koumadir limem finn reysi gagn sa). To kone ki kalite loner pou mwa sa. Sa enn zafer ki mo finn travay pou gagne!

LF: (Enn ton sek-sek) Donn mo ramas li. (Li pran diplom la, li met dan so sak). A! Avan mo bliye! Mo ena enn ti kado. Sa boutey wisky la pou ou (Li donn li so papa.) Pou ou ma, mo finn amenn sa.

MAMA LF: Ki fer ar sa beta?

LF: Sa ou mete koumsa. Apel sa enn “shawl” (Li poz li lor zepol so mama). Gorgeous! Get dan laglas kouma ou zoli.

MAMA LF: Mo tro vie pou met sa. Gard li, kan to marye to va donn li to bonnfam.

LF: No, no! Sa pou ou sa. Pa tir li. Ou bien koumsa. Smashing! Wow! (Li reasize, koumans fouy dan so sak)… Zot ole get enpe zoli foto, mo liniversite, kot mo ti pe viv…

PAPA LF: Sa, mo bizen met mo linet (Li tir so linet depi dan so pos).

LF: Depi kan ou met linet?

PAPA LF: Depi fek!

LF: Ki ou lizie gagn?

PAPA LF: Mo lizie? Nanye.

LF: Kifer ou met linet?

PAPA LF: Ou pa trouve, li aranz mo figir. Paret plis respektab… Mo gete.

LF: (Li tir de lanvlop. Enn li donn so papa enn li donn so mama) … Ouver gete ma.

PAPA LF: Ki ete sa?

(Pandan sa epizod la LF pe toultan sanz-sanz plas. Enn kou kot so papa, enn kou kot so mama)

LF: Samem Trafalgar Square. Sa Picadilly Circus.

PAPA LF: Tou sa lalimier la! Kouran bomarse laba! Sa ki ete?

LF: Sa Buckingham Palace. Kot larenn reste.

MAMA LF: Kisannla sa beta?

LF: (Li tike) Sa… sa li enn kamarad.

PAPA LF: Sa ki ete?

LF: Sa Lincolns Inn. Laba mem mo finn aprann avoka

MAMA LF: Kamarad tifi?

LF: Hen!

MAMA LF: To fer kamarad ar tifi?

PAPA LF: Sa ki ete sa?

LF: Sa Tower Bridge. Souvan mo ti pe al laba.

MAMA LF: Kisasa do! To pe may li koumsa!

LF: Dan Langleter tifi ek garson fer kamarad.

MAMA LF: To finn tir boukou foto ar li. La ki zot pe fer?

LF: La… Les mo get enn kou… an! sa! Wey! Zour New Year. Mo pe swet li bonane (Li pran foto la li met li dan so pos).

MAMA LF: To anbras li lor so labous?

PAPA LF: (Atire par sa konversasion la) Mo gete enn kou.

LF: (Galoup ver li. Pran pake foto dan so lame.) Ou trouv sa! Sa lakaz kot mo ti pe reste. Sa kot Madame Tussaud. Sa se British Museum! Sa…Ki sa foto la vinn fer ladan (Li met li dan so pos).

PAPA LF: Kisannla sa?

LF: Sa… sa enn aktris sinema!

PAPA LF: Touni!

LF: Kot touni… Bon aret get foto. Enn lot zour nou va fer sa… Wey!… Ki ou ti pe dir mwa?..Krishnadev pe organiz sendika. How interesting!

PAPA LF: Wey li fer miting. Li…

MAMA LF: Beta koz vre asam mwa. To napa finn fini marye laba?

LF: (Li vinn kot so mama. Li pas lame otour so likou). Ou kapav kwar mummy! (Tourn ver so papa) Lakoup pou bon sa lane la?

PAPA LF: Pa tro. Finn gagn lasesres… Kouma li apele sa aktris la?

LF: Ki aktris?

PAPA LF: Samem, dan ou pos.

LF: Ki manier finn gagn lasesres?

PAPA LF: Lapli pa finn tonbe… Ki ou ti pe fer ar li?

LF: Alor Krishnadev pe mont latet travayer!… Eski li finn marye?

PAPA LF: Marye! Kisannla pou donn li so tifi? Sirtou ki li pe trenn ar sa fam la.

LF: Ki fam?

PAPA LF: Samem, tifi batar sa koson Manilall la.

LF: Dea! Krishnadev… Dea!

MAMA LF: Non do beta. Bon zanfan sa. Zot travay ansam.

PAPA LF: Normal fam pou pran par fam.

MAMA LF: Taler la mem li ti la. Dea napa pou koz manti.

PAPA LF: (Ankoler) Li ti la! Mo pa finn defan li vinn vir-vir isi? Normal li pou rod so sans ar enn avoka.

MAMA LF: Kifer ou koz koumsa? Momem mo finn dir li vinn koz-koze pou mo napa res tousel.

PAPA LF: Mo defann twa dir li revinn isi ankor. To finn bien tann mwa.

LF: Kifer ou defann li vini papa?

PAPA LF: Pou ou prop dibien LF. Ou kone, so mama ti ena move repitasion… Enn batar pa kapav frekant mo lakaz.

LF: Letan nou ti zanfan, nou ti pe zwe ansam. So mama ti pe vinn lakaz souvan.

PAPA LF: Sa letan margoz. (Ankoler) Aster nou pa kapav fer sa. Nou enan nou ran pou garde.

LF: (Tourn ver so mama) Dea ki ti dir?

MAMA LF: Nanye beta. Nou zis ti pe koz-koze. Enn bon zanfan sa, beta.

PAPA LF: Bon zanfan! Ki kalite bon! Trene, bon lavi sa?

LF: (Paret afekte par sa nouvel la) Trene?

PAPA LF: Tou dimoun kone. Toultan li ar Krishnadev. Swadizan li travay kouma so sekreter. Samem to mama apel bon zanfan… Akoz li enpe zoli…

LF: Li zoli?

PAPA LF: Dimoun dir! Zoli zis pou lizie.

LF: Dea… Krishnadev. Kot li reste?

PAPA LF: Kisannla?

LF: Dea

PAPA LF: Laba mem.

LF: So papa kimanier?

MAMA LF: Li finn mor beta. Li ti boukou malad.

LF: Ki manier?

PAPA LF: Kot mo pou kone? Sirman so fam finn touy li… Gete LF … Fale pa ki ou gat nou loner kouma sa koson Manilall la. Marye enn fam Kreol! Get garson Sadar Manick. Li finn retourne dokter. So papa finn rod enn bon tifi pou li. Li finn marye dan enn bon fami. Li ena enn gran lakaz, enn loto nef ek enn plas dan gouvernman. Ki pli bon ki sa?

LF: Krishnadev… Dea

PAPA LF: (Ankoler) Ki Dea, Dea to gagne… (Li kalme) Gete LF! Mo ena enn koze serye pou koz ar ou. Letan ou finn pas ou lekzame, mo finn koumans fer demars. Mo finn trouv enn bon tifi pou ou.

LF: Depi kan?

PAPA LF: Depi ou finn pas ou lekzame.

LF: Depi kan Dea ek Krishnadev pe…

MAMA LF: To pe vinn vie beta. Finn ler pou to marye. To papa ek mwa nou finn trouv enn zanfan bon fami pou twa. Mo sir to pou bien ar li.

LF: (An refleksion) Kouma sa finn arive?

MAMA LF: Nou finn trouv li dan enn maryaz. Enn zoli tifi beta. Li bien kler.

LF: Pourtan!… “Frailty thy name is woman”!

PAPA LF: Limem, tifi Chumman.

MAMA LF: To kontan beta?

LF: Non! Pa deryer mo ledo? (Touzour an refleksion)

PAPA LF: Ou pa ti la LF.

LF: Zot fer sa deryer mo ledo? Sa pa pou pas koumsa!

PAPA LF: Napa ankoler LF. Nou ti mazinn ou dibien.

LF: Mo bizen zwenn zot.

PAPA LF: Zordi?

LF: Kifer pa zordi?

PAPA LF: Aswar koumsa, nou napa kapav al dan lakaz dimoun. Apre sa zot res lwen. Bizen al St. Pierre.

LF: St. Pierre! Dea pa res pre kot tonton Tamby?

PAPA LF: Dea! Ki Dea? Mo pe koz ou tifi Chumman.

MAMA LF: Enn bon tifi mo dir twa. Mo bien kontan so manier. Zame li lev latet. Li finn al lekol tou.

PAPA LF: Mo kwar li finn al ziska form kat, konte sinior. So de frer dokter. So papa enn gran planter.

LF: Fouf! I think I need a shower!

MAMA LF: Ki li pe dir?

PAPA LF: Shawa! Shawa! Pa kone.

LF: Mo bizen bengne.

MAMA LF: Mo al sof dilo beta?

LF: Dilo fre will do!

MAMA LF: Dilo dou mem sa beta. Kot pou gagn dilo sale?

(Kikenn ouver laport adrwat, li rantre, kit laport ouver. Li apel Loulou Konntou. Li ena anviron 45 an. Li met kostim tisor, sapo fet lor latet, li ena enn ti moustas kouma Eroll Flynn).

LOULOU KONNTOU: Bonswar autant ke vous zet… Maitre!

LF: (Paret agase. Repon sek-sek) Shut the door!

LOULOU KONNTOU: Maitre se ain grand plaisiration de vous revwar. Permete mwa de vous serer lamain (Li al trap lame LF, sakouy li). Me miracle vous etre crainte. (Li tourn ver papa LF) Ou bezwen fier ou ena enn garson comme sa. Sa c’est ain grand bonheur.

PAPA LF: (Gonfle) Bizen plante pou rekolte.

LOULOU KONNTOU: A! Sa vous avez raison. Tout le temps mo dire dimonde ki zot bezwen suivre ou l’exemple. Ou fine travaille; ou fine faire krisifix. Aujourd’hui, ain fleur fine pousse dan ou jardin. (Li tourn ver LF) Maitre, vous etes ain fler dans not villaz.

LF: Fler la bien bizen dilo. Mo pe al bengne.

LOULOU KONNTOU: How intelleligent!

LF: Ma, donn mwa enn serviet.

MAMA LF: Mo al serse beta. (Li sorti par laport agos).

LOULOU KONNTOU: Maitre! Comment ze pe explique se qu’il y a dans mon lecoeur. Vous etes la! Ze suis la!

LF: You are tired?

LOULOU KONNTOU: Tired! Tired! Pa tired! Fired! Mo santi comment un dufeu dans mon dusang. (Li tourn ver papa LF) A! patron! A bourzwa! Ki grand bonheur pour vous! (Li tourn ver LF) Keske ze pe dir? (Li tir so mouswar, souy so lizie, mous so nene).

LF: You’ve got a flu?

LOULOU KONNTOU: Ekout sa Angle la. Ar sa Angle la ou kapav vinn minis. Wi! Mo pe trouv ou desten devant mo lezie. Mo bezwen koz ar premie minis. Prosenn eleksion bezwen ena un ticket pour vous. Yes! Yes! Yes! Ou pou vinn ministre ou. Mo ena beaucoup dumonde dans mo lamain. Bengker! Vous serez eli!

PAPA LF: Loulou Konntou ena rezon LF. Bizen mazinn lavenir. Avoka, mazistra, depite, minis. Kikfwa enn zour premie minis!

LOULOU KONNTOU: Pourquwa pas. Avek so “style”, (prononse an Angle) son gabari, son standing (prononse an Angle). Pourquwa pas cher maitre, pourquwa pas? Kan vous koumanse travaye?

LF: Dans quelques jours, je l’espère. Il me faut d’abord être presenté au chef-juge.

LOULOU KONNTOU: Patron ekouté se franché. Kan vou plede ankour?

LF: Mo bizen kliyan avan!

LOULOU KONNTOU: Kliyan! Zot pou grene sur vous. Les sa dan mon lamain. A! Letan kikfwa ou napa pou gagne. (Li tourn ver papa LF) Ou kone komie kliyan mo avoy garson Baboolal par semenn!… konte fini. Tou sa bann kliyan la aster la kot kisannla zot pou ale? Hen! Dir mwa chez qui? Kot maitre, ou garson.

PAPA LF: To finn tande LF!

LF: (Pa telman interese par sa konversasion la). Bon, mo al pran enn shower. (Li leve pou sorti. Pre kot laport agos, li arete, tourn ver Loulou Konntou). Loulou, mo pou bizen enn pion pou mo biro. To konn kikenn serye?

LOULOU KONNTOU: Enn pion! Enn pion!… Ze krwa ke ze pe vou fer gagne kelkin. Enn sekreter! Serye, bon konfianser, bon travayeur.

LF: Mo bizen enn pion, pa sekreter.

LOULOU KONNTOU: Ou bizen enn dimonde serieux pou okip vot biro. Un konfianser. Mo va rod sa pour vous.

LF: To konn kikenn?

LOULOU KONNTOU: Vous save ojourdwi zour. Tre difisil davwar. Me si mo pa gagn personn, je viendrai mwa-meme.

PAPA LF: To pa pe travay?

LOULOU KONNTOU: Bien sur patron. Me eski ou croire mo kapav les nenport kisannla okip biro maitre. Mo va fer sakrifis ki bizen. (Ar LF) Ou kapav kont sur mwa.

LF: Bon! Pli tar nou va koz sa.

LOULOU KONNTOU: Maitre!

LF: Wi!

LOULOU KONNTOU: Rien d’autre pour vous servir?

LF: Non (Li sorti par laport agos)

LOULOU KONNTOU: Bourzwa! Mo dir ou, ou enn gran dimoun ou. Aster kan ou pou marse dan Port-Louis, dimoun pour tourne pou get ou. Zot pou dir. “Samem papa avoka la”.

PAPA LF: To sir ki li pou gagn boukou kliyan?

LOULOU KONNTOU: Mo dimann mwa si li pou kapav repon lapel telma…

PAPA LF: Lapel, normal li pou konn fer lapel.

LOULOU KONNTOU: …telman dimoun pou vinn get li, letan li napa pou gagne. Ek bann kliyan sir. Mo pou laba pou okip tousa.

PAPA LF: Fale pa les dimoun ki rod avoka kado rantre. Seki pa kapav peye fou deor. Finn kout kas pou fer li vinn avoka. Pie la finn grandi. Seki finn plant pie la ki bizen rekolte.

LOULOU KONNTOU: Ou ena rezon. Foul dakor ar ou.

PAPA LF: Mo finn fer boukou sakrifis. Zordi mo bizen zwir.

LOULOU KONNTOU: Foul dakor ar ou.

PAPA LF: Zot ti kwar ki mo pa pou reysi.

LOULOU KONNTOU: Mo foul dakor.

PAPA LF: Hen! Ki to dir?

LOULOU KONNTOU: Dimoun zalou ou desten.

PAPA LF: Mo ti kone…Ki zot pe dir?

LOULOU KONNTOU: Pa pran zot kont.

PAPA LF: Ki zot pe dir! Dir mwa.

LOULOU KONNTOU: Bann sovaz, bann zalou sa.

PAPA LF: Zot zalou. Mo pou fer zot plis zalou. Ki zot pe dir?

LOULOU KONNTOU: Zot dir ki ou enn manzer dal.

PAPA LF: Manzer dal! Aster ki zot pou kone ki mo ete. Zot pa pou sape ar mwa. Mo pou fer zot zalouzi trangle zot.

LOULOU KONNTOU: Ou ena rezon. Bann groker zame napa pou ena reconnaisance.

PAPA LF: Ki zot dir ankor? Koze napa per.

LOULOU KONNTOU: Zot pou kone ki mo finn rakont ou tou.

PAPA LF: Koze! Ki to per? Nou ena avoka dan nou lame.

LOULOU KONNTOU: (Fer sanblan li pe ezite) Be ou kone… zot dir… ki ou enn souser disan… ou bez malere pou ki ou, ou kapav monte.

PAPA LF: Zot dir sa, bann zanimo la! Zot manz dan mo lasiet, lerla zot kras ladan… koze pa per.

LOULOU KONNTOU: Zot dir ki ou garson finn vinn avoka ar zot laswer.

PAPA LF: Zot laswer! Zot laswer! Zot dir sa! Zot dir mo enn voler?

LOULOU KONNTOU: Wi.

PAPA LF: Mo pou montre zot. Mo pou pourswiv zot. To vinn temwen. Mo fer LF pourswiv zot.

LOULOU KONNTOU: LF! Kisannla sa?

PAPA LF: Mo garson avoka ta!

LOULOU KONNTOU: Li pa apel…

PAPA LF: Li ti apel sa. Aster li apel LF.

LOULOU KONNTOU: LF. Enn gran non. Bravo LF.P.M.

PAPA LF: LF.P.M? Ki ve dir sa? To pe zour mo garson avoka?

LOULOU KONNTOU: Non Bourzwa. Zame pans sa. LF Premie Minis. Sa ki mo ti ole dir.

PAPA LF: Abon

LOULOU KONNTOU: Mwa mo trouv enn gran lavenir pou ou ek ou garson avoka.

PAPA LF: Mo’si… Mo pou montre zot lagel.

LOULOU KONNTOU: Ou ena rezon.

PAPA LF: Apre ki zot dir lor mwa?

LOULOU KONNTOU: Pa traka, sak fwa ki zot koz lor ou mo donn zot zot pake.

PAPA LF: Ki zot dir?

LOULOU KONNTOU: Zot dir ki oumem souser gran misie administrater. Ou donn koudme pou kraz bann ti dimoun.

PAPA LF: Kraz ti dimoun. Onte zot pa onte, zot koz koumsa. Si napa ti ena mwa kot zot ti pou gagn later pou mont siwala nef? Kot zot ti pou gagn enn bout later pou fer laplenn foutborl. Sans misie la fer mwa konfians. Kan mo dimann li kiksoz, rar li refize.

LOULOU KONNTOU: Ou ena rezon.

PAPA LF: To pe fer mwa rapel. Dime mo bizen amenn LF pou al dir bonzour misie la. Li finn rann nou boukou servis. Bizen rekonesan! Get twa, to konn respe seki gran. To pou arive. Get lamem, mo garson avoka finn vini, li bizen enn dimoun pou okip so biro, li normal, to pou gagn to sans. To kwar mo kapav donn sa travay la enn bachara?

LOULOU KONNTOU: Ou ena rezon bourzwa… (LF revini. Li pran so sak) Maitre, keske ze pe faire pour vous?

LF: To ankor la twa?

LOULOU KONNTOU: Mo pe atann pou kone si ena keksoz ke ze pe faire pour vous.

LF: Non, peyna nanye pou zordi… non…Atann…To pou zwenn Krishnadev?

LOULOU KONNTOU: Ki Krishnadev?

LF: Krishnadev, ansien profeser, sindikalis.

LOULOU KONNTOU : (Per enn rival pou job pion). Sa zame kone kot li ete.

LF: Mo bien bizen zwenn li.

LOULOU KONNTOU: Que faire?

LF: Mo ena kont pou rande ar twa?

PAPA LF: Pa bon ou koz koumsa.

LF: I’m sorry!

PAPA LF: Dime lev boner. Nou al enn kou Grannkour.

LF: Ki pou al fer laba?

PAPA LF: Bizen al dir misie la enn ti bonzour.

LF: Kifer?

PAPA LF: Si ou gagn so proteksion, kapav ena bel lavenir pou ou. So tabisma kapav donn boukou travay.

LF: Bon dime nou get sa. Mo ena enn zafer plis prese?

PAPA LF: Plis prese?

LF: Mo bien bizen zwenn Krishnadev.

LOULOU KONNTOU: Mo sipoze sa lerla li bezwin dan son bureau. Li res laba ziska tar … ar … so…..

LF: So ki ete?

LOULOU KONNTOU: So… So… son secretaire.

PAPA LF: Mo finn dir ou LF. Sa li napa enn dimoun pou frekante. Mazinn ou lavenir.

LF: Mo lavenir kikfwa dan so lame. (Li koz foutan) Loulou!

LOULOU KONNTOU: Wi Maitre!

LF: To kapav fer enn komision pou mwa?

LOULOU KONNTOU: Avek plezirasion!

LF: Al dir Krishnadev ki mo bien bizen zwenn li.

PAPA LF: Kot sa?

LF: Isi… (Ar Loulou Konntou) Degaze!

LOULOU KONNTOU: A vos ordres Maitre!

PAPA LF: Loulou, atann!

LOULOU KONNTOU: Wi patron!

LF: Loulou degaze!

LOULOU KONNTOU: Wi Maitre!

PAPA LF: Atann!

LOULOU KONNTOU: Wi patron!

PAPA LF: LF, kifer ou’le frekant sa fenean la. Mazinn ou ran.

LOULOU KONNTOU: Ou ena rezon patron.

LF: Look (Li koz foutan) Pa oumem ki finn dir mwa ki li okip sindika? Enn sindika bizen konseye legal…

LOULOU KONNTOU: Vous avez raison maitre.

PAPA LF: Gete! Nou al zwenn misie la dime. Si li li donn ou enn travay, lerla nou napa pou bizen okenn bachara.

LOULOU KONNTOU: Ou ena rezon patron!

LF: Loulou!

LOULOU KONNTOU: Wi Maitre!

LF: Al get Krishnadev!

LOULOU KONNTOU: Yes Sir! (Li pe sorti.)

PAPA LF: Loulou. Mo donn twa lord res anplas.

LOULOU KONNTOU: Wi patron.

PAPA LF: LF mazine ki kantite sakrifis mo finn fer pou ou vinn enn avoka…. (Letan li pe koze, LF alim enn sigaret)… Ou bizen ena respe ek rekonesans. Mo ou papa. Mo finn dir ou ki mo napa ole ki sa fenean la vinn dan mo lakaz.

LF: (Silans… kontinie fim so sigaret. Trouve ki li nerve).

PAPA LF: (Realize ki so garson napa pou aksepte tou seki li ole, li napa pou mars dapre so lord) To fime divan mwa!

LF: Hen!

PAPA LF: Biswa! Tengn sa sigaret la!

LF: Kifer? Ou kone ki mo fime!

PAPA LF: (Isterik) Respe mwa. Tengn sa sigaret la.

LOULOU KONNTOU: Patron, ou kone dan Langleter…

PAPA LF: Twa ferm to labous!

LF: Look!

PAPA LF: Peyna pou louk. Isi mwa ki sef.

LF: What the hell!

PAPA LF: To zour mwa, mwa ki finn fer twa, mwa ki finn donn twa kas, mwa ki finn fer twa vinn avoka, mwa…ki…ki… Si to pa ekout mwa, kit sa lakaz la ale.

LF: With pleasure (Li sorti par laport adrwat.)

PAPA LF: Biswa, revinn la! … LF! LF!…Ki li finn gagne?

LOULOU KONNTOU: Patron, pa bon ou koz koumsa ar li. Pa bliye. LI ENN AVOKA.

AK II

Dan enn biro sindika. Omilie, dan fon ena enn latab ek enn taipraiter lor la. Pli divan agos ena enn lot latab ar tirwar. Lor li ena enn pake dosie. Lantre, li adrwat. Ler rido leve, Dea pe tipe. Me li pa kapav konsantre. Li tip enpe, li arete, li soupire, li retip ankor enpe, li leve get deor, revinn asize, etc. Letan sa Krishnadev, asize kot latab divan pe koz ar plizier travayer. Dea pa paret interese ar seki pe pase. So lespri enn lot plas.

1e TRAVAYER:Me mo dir ou sef, napa kapav fer sa travay la. Li tro dazere.

2em TRAVAYER: Fale ou vinn gete, lerla ou pou trouve.

3em TRAVAYER: Mwa mo konn enn sel kiksoz. Misie la bizen ogmant fiz si li ole ki nou fer sa travay la.

1e TRAVAYER: Ki ogmant fiz? Sa pa kestion. Travay la tro danzere.

3em TRAVAYER: Samem mo pe dir.

4em TRAVAYER: Gete kamarad. Bann tenk la ranpli ar gaz. Misie la ole ki nou servi salimo pou fer enn travay soude.

1e TRAVAYER: Tou pou sote. Baw!

3em TRAVAYER: Kas li napa ole done

1e TRAVAYER: Eta bous to lagel!

3em TRAVAYER: Ki to ete twa, to tro bay! To koz kouma misie la.

KRISHNADEV: Chombo la! Enpe disiplinn!

1e TRAVAYER: Ler nou dir sa misie la, li dir nou si nou refiz fer so travay, nou kapav bez sime ale.

3em TRAVAYER: Li nek konn sous disan. Mo finn dir li ki pou sa travay la, bizen pey doub.

1e TRAVAYER: Trap mwa avan mo bez li.

KRISHNADEV: (Ar 3em travayer) Twa res trankil, les li koze… Be ki zot finn fer lerla?

1e TRAVAYER: Nou finn al get “general manager”. Li pa ti la. Lerla nou finn prefer vinn isi pou kone ki nou bizen fer.

KRISHNADEV: Mo get enn kou ki lalwa dir (Li ouver enn liv divan li, li koumans rode)

3em TRAVAYER: Bizen degaze. Nou bizen rant dan travay dan 15 minit. Moulin pre pou soufle.

4em TRAVAYER: Ki moulin soufle! Sa travay ki sef la pe dir nou fer, li tro danzere. Bizen refize.

KRISHNADEV
: Dea (Dea pa tann li) E Dea! Ki ariv twa, to finn vinn sourd?

DEA: (Lev latet) Hen!

KRISHNADEV: Get enn kou si mo “Labour Act” dan to tirwar. (Dea koumans rode). (Krishnadev kontinie get dan so liv).

1e TRAVAYER: Kousamem lot fwa li ti obliz de manev mont lor enn lesafodaz ankouyonad. Kouma zot finn ariv enn oter dis pie, lesafodaz kase. Enn finn tom anba, finn kas so lipie. Lot la, enn sans li finn reysi may enn poto-travers pou anpandan.

KRISHNADEV: Aret zaze! To pa trouve to pe anpes mwa konsantre?

3em TRAVAYER: Wey ta, bous to labous enpe. To pa trouve to pe anpes bourzwa la konsantre? Ki ou dir bourzwa, ou pa kwar ki ena enn sime pou fer misie la pey enn tay anplis? (Li get so mont). E, si nou pa fer vit, nou pou an retar! Ler dezene pre pou fini.

4em TRAVAYER: Kris! bizen trouv enn sime. Bizen…

KRISHNADEV: Atann matlo!

4em TRAVAYER: Pa kapav perdi lavi dan rod gagn lavi.

3em TRAVAYER: Wey do! Lavi ser, kas pa ase.

1e TRAVAYER: Eski nou gagn drwa refiz fer sa travay la?

KRISHNADEV: Atann! (Li pe perdi pasians).

3em TRAVAYER: Pa bizen refize mo dir. Bizen fer misie la pey plis.

4em TRAVAYER: Koumsa to kapav ena plis kas pou to lanterman!

KRISHNADEV: Alalila!… Non zot pa kapav refize. Li fer parti zot travay. Si zot sef dir zot kapav fer li, zot bizen fer li. Si ariv zot kiksoz, tou responsabilite pou tom lor li.

1e TRAVAYER: Kot finn ekrir sa?

KRISHNADEV: To pa pou konpran. Li an Angle!

1e TRAVAYER: Ki responsabilite. Si kiksoz arive, nou tou pou kol lor plafon. Apre lamor latizann! Samem lalwa la dir? Ki kalite sa!

4em TRAVAYER: Kris, konpran problem la! Dan sa lasam la ena 3 tenk ranpli ar gaz. Sef la pe dir nour servi salimo pou soud enn tiyo perse. Enn zetinsel kapav provok enn gran explozion.

KRISHNADEV: Eski zot bizen travay ar tenk la?

1e TRAVAYER: Non!

KRISHNADEV: Eski ena enn robine pou ferm tiyo gaz la!

1e TRAVAYER: Wi!

KRISHNADEV: Be kot danze la ete?

4em TRAVAYER: Depi 10 an mo fer sa travay la. Mo kone par lexperyans napa kapav servi salimo dan sa lasam la… Regleman strik lor la. Si nou sef may nou pe fim enn sigaret ladan nou kapav perdi plas… Kris, napa kapav pran risk.

KRISHNADEV: Be kifer misie la pe dir zot servi salimo?

4em TRAVAYER: Pou so travay fini vit. Dapre lord, bizen demont tou bann tiyo, transport zot enn lot plas pou fer travay soude, lerla revinn met zot anplas. Sa enn travay ki pou pran omwen de zour… Pandan de zour moulen bizen res ferme. Misie la pe mazinn so pitay. Akoz sa…

KRISHNADEV: Me dapre lalwa, si zot refize li kapav met zot deor.

3em TRAVAYER: Ou kwar ki kapav fer enn travay koumsa pou enn ti sou enn ti kas? Enzenier la nek asize donn lord, li gagn Rs.25,000 par mwa.

2em TRAVAYER: Pa zis sa. Li gagn loto, lakaz, gratifikasion.

4em TRAVAYER: Gete, nou pa finn vinn koz lapey. Nou finn vinn get nou sendika pou nou sekirite.

3em TRAVAYER: Sekirite! Ki zot pe koze. Gete, fer seki zot anvi, mwa mo ale. Mo al get misie la. Si li aksepte pey doub, mo pou travay. (Li sorti).

2em TRAVAYER: Mo’si mo ale. Si nou anretar misie la pou kapav fou nou deor. Ler dezene finn fini pase. (Li sorti).

KRISHNADEV: To trouve! Ant zot, zot napa fouti tom dakor. Aster zot ole mo ed zot. Kimanyer mo pou fer.

1e TRAVAYER: (Ar 4em travayer) Twa ki to pou fer?

4em TRAVAYER: Bizen tini ferm! Ena lamor dan sa travay la!

1e TRAVAYER: (Ar Krishnadev) Eh! patron! Ki kapav fer?

KRISHNADEV: Nou al biro travay!

4em TRAVAYER: Biro travay! To kone komie letan sa pou pran; fer depozision, fer lanket, letan sa dimoun gagn letan mor.

1e TRAVAYER: Vinn ar nou! Nou al koz ar sef la. Si li kone nou sindika deryer nou, li pou krake.

KRISHNADEV: (Ezite)… Pa kapav fer sa!

1e TRAVAYER: Kifer?

KRISHANADEV: (Ezite)… Be… be rekognisionn mem pa’nkor gagne. Li refiz koz ar mwa.

1e TRAVAYER: Ki rekognisionn ou pe koze! Nou ale, nou fer li donn rekognisionn.

KRISHNADEV: Pa kapav.

1e TRAVAYER: Be kifer?

KRISHNADEV: Be lalwa dir sa!

1e TRAVAYER: Be kifer pa ena rekognisionn?

KRISHNADEV: Akoz zot mem.

1e TRAVAYER: Akoz nou! Kimanier?

4em TRAVAYER: Gete, nou pe perdi nou letan. Koz seki enportan … Bizen trouv enn sime pou anpes enn maler.

KRISHNADEV: Be kimanier?

1e TRAVAYER: Telefonn minis!

4em TRAVAYER: Ena enn sel sime. Bizen tou travayer refiz fer travay la.

KRISHNADEV: To ena rezon, Gaetan. Me get ki pe arive. Sakenn pe get so bout. Peyna lakorite. Dan kat, de finn fini al rod faver.

1e TRAVAYER: Sendika ki fos. Sak fwa nou vini, nek koz rekognisionn, chekof, lalwa, kotite. Zame pa fou nanye. (Sa konversasion la atir latansion Dea. Li koumans swiv seki pe pase). Nek koze! Azir ki bizen. Dir li al get minis, li pa’le. Dir li al get misie la, li pa’le. Ki fou ena sendika.

KRISHNADEV: (sap lor kal) Si to pli kapav ki mwa, kifer to pa fer li tomem.

1e TRAVAYER: Kifer pe pey twa!

4em TRAVAYER: Pa koz koumsa. Nou pe koz kouma pagla.

KRISHNADEV: Akoz dimoun koumsamem ki sendika pa fouti fer so travay.

4em TRAVAYER: Ale bliye tousa. Kot problem ete?

KRISHNADEV: Gete! Mo finn vini parski zot ti bizen kikenn pou donn zot enn koudme. Si zot pa trouv mwa bon, be mo bez mo sime mo ale.

1e TRAVAYER: Be ale!

4em TRAVAYER: Kalme lespri. Nou nepli kone ki nou pe dir. Bizen pasians. Nou finn lite pou anrezistre nou sindika dapre lalwa. Nou pe vinn for. Ankor enpe pasians. Nou pou gagn rekognisionn. Bizen pasians.

KRISHNADEV: Pasians!… Akoz dimoun kouma li nou pa pe gagn rekognisionn.

1e TRAVAYER: Akoz mwa?

KRISHNADEV: Akoz twa!… Dea amenn liv sindika la. Nou gete depi kan li pa anreg ar lakes.

4em TRAVAYER: Ale, aret sa palab la. Nou pe bliye veritab problem.

KRISHNADEV: Les nou get dan liv komie ‘komplayenns memberz’ nou ena. Anou gete.

1e TRAVAYER: Alors akoz mwa…

4em TRAVAYER: To pa kapav ferm to lagel enpe (Ar 1e travayer)

1e TRAVAYER: Anbon to’si to mars ar li. Enn ferfout travay zot napa fer. Nek koz lalwa ek kotite. Sa kalite sindika, ena, pa ena parey! (Li pran sime laport)

4em TRAVAYER: Atann! Pa ale Suresh!

1e TRAVAYER: Atann! Ki pou atann? Enn ferfout pa pou atann (Li sorti).

KRISHNADEV: To trouve kimanier zot ete.

4em TRAVAYER: Bizen sey konpran. Depi bien lontan zot pe rod enn sime. Sak kou zot tase.

KRISHNADEV: Nou pe fer tou seki nou kapav.

4em TRAVAYER: To ena rezon. Me eski nou per fer seki bizen.

KRISHNADEV: Nou pe fer tou seki bizen fer dapre lalwa.

4em TRAVAYER: Kikfwa samem nou pli gran erer.

KRISHNADEV: Ki to’le dir?

4em TRAVAYER: Pa kone… Bon mo ale.

KRISHNADEV: Kot to pe ale?

4em TRAVAYER: Pa kone.

KRISHNADEV: Mo konsey twa rant dan travay. Sinon tou pou tom lor twa… Ale matlo, lalwa kont nou, travayer divize. Ki nou tousel kapav fer? Aksepte to sor Gaetan. Ki lot kiksoz kapav fer!

4em TRAVAYER: (Sakouy so latet, al ver laport. Avan li sorti, li arete. Li tourn ver Krishnadev ki ti pe swiv li ar so lizie) Non… Pa kapav… Peyna sime… Mo avoy so travay ferfout! (Li sorti. Krishnadev res lor so sez. Li alim enn sigaret. Li paret bien dekouraze. Li pe fixe dan vid. Dea santi ki kiksoz pa normal. Li leve, li mars ver latab Krishnadev).

DEA: Ki ariv twa? To finn manz mous zonn.

KRISHNADEV: Hen!

DEA: Ki ariv twa? Kifer to sap lor kal?

KRISHNADEV: Sap lor kal?

DEA: Pa to labitid sa.

KRISHNADEV: (Leve, mars-marse. Ena enn kiksoz pe manz so krann). Mo finn plen!

DEA: Kifer?

KRISHNADEV: Kifer! Kifer! Tou dimoun dimande kifer. Mo finn plen! Personn pa konpran. Mo… finn… plen…

DEA: Wheey! Bon!… Kan siklonn la pase, mo va rekoz ar twa.

KRISHNADEV: To fer koumadir to enn sen, koumadir to pa konn nanye.

DEA: Ki mo finn fer?

KRISHNADEV: Li finn vinn kot twa yer… Li finn res kot twa yer!

DEA: To’si to ena to special branch?

KRISHNADEV: Tou dimoun kone. Tou dimoun pe koze.

DEA: Be les zot koze… Twa to konn laverite… Pa ase?

KRISHNADEV: Laverite?… Ki laverite?

DEA: Kris, to bien kone ki li mo fianse. To kone mo kontan li…

KRISHNADEV: Kontan li?

DEA: Wi, kontan li.

KRISHNADEV: Me… to sanz koze brit-brit.

DEA: Sanz koze! Mwa?

KRISHNADEV: Wi twa.

DEA: Gete Kris, mo kone, semenn dernier dan enn moman koler mo ti dir bann kiksoz ki…ki…mo regrete zordi.

KRISHNADEV: Ki to regrete?

DEA: Seki mo ti dir twa.

KRISHNADEV: Tou sa letan la li finn fer twa atann, li pa finn fer enn demars pou to al zwenn li; depi plis ki enn banane li napa ekrir; to finn bizen aprann ar lezot ki li pe retourne; to…

DEA: Tousala lepase sa. Bizen bliye.

KRISHNADEV: To bliye vit.

DEA: Gete Krishnadev. Tou sa letan la to finn ed mwa, ankouraz mwa, konsol mwa. Aster kan tou pe vinn dan korek, kan…

KRISHNADEV: Korek! (Foutan) Tou korek!

DEA: Wey! Yer, kouma li finn retourne li finn vinn get mwa. Li ti finn tann enn pake rimer lor mwa, akoz samem li ti aret ekrir.

KRISHNADEV: Li finn dir twa sa! Aktris la pran lame akter la dan so lame, souy so larm, fer enn sourir. Tou finn fini pardone. Gran rekonsiliasion.

DEA: Arete Kris. Li pa lemoman.

KRISHNADEV: Akter ek aktris la marye. Enn gran maryaz; tou dimoun amize. Zis minwi zot ale pou enn long vwayaz-de-nos otour lemonn…

DEA: Arete! (Larm plin dan so lizie)

KRISHNADEV: (Realize ki li finn bles so santiman). Eskiz mwa Dea… Mo kwar to ena rezon. Mo finn lev lor lipie gos zordi.

DEA: (Souy so lizie ar so mouswar)

KRISHNADEV: Dea.

DEA: Wi.

KRISHNADEV: Kifer li pa ti finn ekrir pandan plis ki enn banane?

DEA: (Enn sourir) To pou trouv sa komik.

KRISHNADEV: Ki zafer?

DEA: Biswa ti kwar… ki… ena enn zafer ant nou de… sipa kisannla ti’nn ekrir li pou dir li sa. To pa trouv sa komik?

KRISHNADEV: Non!

DEA: Non! Ki to’le dir?

KRISHNADEV: Mo pa trouv sa komik.

DEA: To’nn manz tamaren zordi. ( Li get so mont).

KRISHNADEV: To ena enn randevou?

DEA: Ki to dir?

KRISHNADEV: To pe get to mont. Mo ti kwar ki to ena enn randevou.

DEA: Wi, mo ena enn randevou.

KRISHNADEV: (Soke me li kasiet so sirpriz deryer enn mask ironik) Be… be… Si to ena enn randevou, degaze ale…Mwa mo la pou kontinie travay … (Enn egrer dan so lavwa).

DEA: Kris, to kone. Mo nepli rekonet twa. To finn bien sanze.

KRISHNADEV: Degaze Juliet. Romeo pe atann. Fode pa fer li atann. Twa to kapav…

DEA: Mo peyna pou ale.

KRISHNADEV: (Ar enn sourir soulazman). To finn sanz lide?

DEA: Non!… Mo randevou li isi.

KRISHNADEV: (Li sote) Kisasa! Isi? Isi dan biro?

DEA: Wi.

KRISHNADEV: Pa zardin Panplemous isi!

DEA: Be, si li anvi zwenn twa…

KRISHNADEV: Mwa?

DEA: Wi twa. Li anvi zwenn twa. Normal non. Zot ti de bon kamarad lontan.

KRISHNADEV : (Zene) Kifer?

DEA: Kifer? Kifer? Olie to kontan pou retrouv to kamarad, to prefer fer senn.

KRISHNADEV: (Li al asiz kot so latab, met enn dosie divan li, fer koumadir li pe lir)… Mo napeyna letan …Mo okipe …Mo ena travay enportan pou fer… Les mwa trankil.(Tann tapaz enn loto ki pe arete, enn tapaz laport loto , etc.)

DEA: Ala so loto finn arete. Ale Kris, fer enn zefor, met sourir lor to figir… To vilen kan to boude… Fer mwa plezir. (Krishnadev fer koumadir li pa finn tande) Enn bez ar twa sa! (LF paret lor bor laport)

LF: Eh! What have I done?

DEA: Pa twa, li.

LF: Hello Kris! How are things? Dea my love, give us a kiss.

DEA: Isi! To pa fou.

LF: What’s the fuss! (Li vinn trap Dea)

DEA: Isi non. Dimoun ki pou dir!

LF: To hell with them. (Li al ver Krishnadev) Koze matlo. To bien twa?

KRISHNADEV: (Dibout timidman, donn li lame) Kimannyer twa? Korek?

LF: Yap! Alive and kicking.

DEA: Biswa, mo ti pe dir Kris seki to ti dir mwa yer swar… Mo finn bien riye… Li, li pa trouv sa komik!

LF: As usual, he has no sense of humour.

DEA: (Ar LF) Shhhh! Pa koz koumsa. Li finn manz mous zonn zordi.

LF: Li pa finn sanze! Touzour okipe! Touzour serye! Pa vre Kris? Get sa. “Weather” la “fine” zordi. “What about a trip to the sea.” Nou kapav “sunbathe, swim” enpe, lerla nou va al dan enn “restaurant for a meal”. Ki zot dir?

KRISHNADEV: Ale zot. Mo ena travay pou fer. Ena detrwa zafer pou okipe.

DEA: Anou ale Kris. To nek travay.

KRISHNADEV: (Ar Dea) Non, mo pa’le ser to kwen.

DEA: (Ar Krishnadev) Ala to rekoumanse. To koze kouma enn amoure zalou.

KRISHNADEV: (Li get Dea fix dan so figir, me li pa dir nanye)

LF: O.K… Let’s go Dea. Come on.

DEA: Salam Kris.

KRISHNADEV: (silans)

LF: To sir to pale vini?

KRISHNADEV: Weh! (sek sek)

LF: Bon! Allons al! Nou pou al anvil. Peyna nanye ki nou kapav fer pou twa?

KRISHNADEV: Non.

(LF ek Dea finn ariv kot laport)

DEA: (Ar LF) Al dan loto touzour. Mo vini enn timama. Mo ena enn tizafer pou fer.

LF: (sorti) Cherio mate!

DEA: (Vinn ver Krishnadev) Gete Kris, mo pa konpran twa. Ki pe arive?

KRISHNADEV: Nanye!

DEA: Kifer to finn sanze.

KRISHNADEV: Mo finn sanze! Twa ki finn sanze.

DEA: Mwa mo finn sanze! Ki to gagne. Mo parey kouma avan.

KRISHNADEV: Non, korek, to parey kouma avan. (ironik) Napeyna pou diskite… Ale… Ki to pe atann… Ale… Pran to “sunbath, swim” ek al to “restaurant for a meal”.

DEA: Kifer to foutan?

KRISHNADEV: Foutan! Kisannla foutan? (Enn tapaz sourd, kouma enn gran explozion atir so latansion) Ki ete sa?

DEA: Pa sanz koze.

KRISHNADEV: (Leve) To pa finn tann enn tapaz kouma enn explozion.

DEA: Kris! Tou bizen kler ant nou.

KRISHNADEV: Dakor! Dakor! Li pa sorti dan direksion moulen?

DEA: Ki zafer?

KRISHNADEV: Tapaz enn explozion.

DEA: Non! Sirman laport laboutik Afok finn tape for. Ekout mwa. Fale pa ena malantandi ant twa ek mwa.

KRISHNADEV: Ki malantandi?

DEA: To fer koumadir to pa kone. Get to latitid.

KRISHNADEV: Ki latitid?… (agase) Ki tole mo fer? Donn twa benediksion pou kaka ki to pe fane?

DEA: Pe fane?

KRISHNADEV: Gete Dea, sa boug la ti promet pou marye twa avan li ale. Li pa finn fer li. Apre li ti promet ki li pou fer demars pou fer twa vinn zwenn li. Li pa finn fer li. Li pa ti dir ki li pou ekrir twa regilierman? Eski li finn fer li? Ki manier to kapav bliye tousa. Kouma li revini, li zis lev so ti ledwa, mamzel grene dan so lebra.

DEA: Kris! Li ankor kontan mwa, mo ankor kontan li.

KRISHNADEV: Lamour! Lamour! To tro get fim Endien. Roman damour gagn dan fim, dan liv. Lavi li lot.

DEA: Wi “mon père” (foutan).

KRISHNADEV: Degaze ale. Romeo pe atann deor. Pa fer misie la atann. Attention he is angry (foutan).

DEA: (Li tourn so ledo, mars ver laport. Li ankoler. Li ariv kot laport) Apre sa vey to zafer. (Li sorti. Krishnadev tousel. Li al asiz kot so latab. Li ouver enn dosie divan li. Klerman li pa pe kapav konsantre… Li alim enn sigaret … Li leve, mars-marse, etc… Loulou Konntou rantre)

LOULOU KONNTOU: Bonzour misie Krishna. Comment ou sava?

KRISHNADEV: (Lev latet) Korek Loulou! To kote?

LOULOU KONNTOU: Tres, tres bien Misie Krishna. Mo croire mo finn trouv mo lavenir.

KRISHNADEV: Bien bon pou twa. Twa osi to finn tom amoure?

LOULOU KONNTOU: Amoure! (Li riy enn riye bet) A misie Krishna, ou kontan fer bann plaisanterie… non mo pa amoure. Mo finn gagn enn bon travay.

KRISHNADEV: Bien bon pou twa… Ki travay?

LOULOU KONNTOU: Ou kone Maitre LF finn retourne?

KRISHNADEV: Maitre LF! Kisannla sa?

LOULOU KONNTOU: Ou pa konn Maitre LF? So loto ti fek divan biro. Ou ansien kamarad.

KRISHNADEV: Biswa! Li finn sanz so nom?

LOULOU KONNTOU: Ou pa ti kone?

KRISHNADEV: Non Loulou.

LOULOU KONNTOU: Loulou ki konn tou.

KRISHNADEV: Samem nou apel twa Loulou Konntou.

LOULOU KONNTOU: A misie Krishna! Ou kontan fer “plaisanterie”.

KRISHNADEV: Kouma li apele?

LOULOU KOUNTOU: LF.

KRISHNADEV: LF! Kifer?

LOULOU KONNTOU: Dan Langleter, Biswa li enn vilen nom. Li pa sonn bien dan zorey bann misie Angle. Me LF se ain nom smart.

KRISHNADEV: Kifer LF?

LOULOU KONNTOU: Li pa apel Linconsing Finalay? Abe LF Ou konpran…Apre napa bliye! Li finn al Lincolns Inn.

KRISHNADEV: Li finn sanz so nom!

LOULOU KONNTOU: Pa li ki finn sanz sa. Sa bann misie Angle ki li ti pe frekante ki finn donn li sa nom la.

KRISHNADEV: Anbon!… Be ki job to finn gagne?

LOULOU KONNTOU: Mo pou travay kouma so sekreter. Mo pou okip tou so zafer…

KRISHNADEV: Felisitasion!

LOULOU KONNTOU: Mersi misie Krishna… Ou kone! Kan mo ti dan pens ou ti ed mwa…Kot kapav bliye ou… Mo finn koz ar Maitre LF. Si ou bizen… koumadir…servis enn bon avoka… be mo va fer ou gagn sa pou bomarse. Mo finn fini koz ar li. Maitre LF dakor… Ki ou panse?

KRISHNADEV: Pli tar nou va get sa.

LOULOU KONNTOU: Maitre LF enn gran avoka. Mo dir ou si ou tann so Angle ou krake. Bann mazistra krake. Akoz ou, nou va fer enn pri spesial. Ki ou dir?

KRISHNADEV: Bon, kan mo bizen enn avoka, mo va pans twa.

LOULOU KONNTOU: Mo kont lor ou misie Krishna… Ou konpran, nou bizen protez dimoun dan landrwa…Kot mamzel Dea?

KRISHNADEV: Li finn sorti. To bizen li?

LOULOU KONNTOU: Wi.

KRISHNADEV: Li pa finn dir twa aret fer so letour. To pou gagn lamerdman.

LOULOU KONNTOU: Shhh! Pa koz for. Tansion dimoun tande.

KRISHNADEV: Ki to per?

LOULOU KONNTOU: Ou kone, si Maitre LF tann bann koze koumsa, li kapav pa apresie.

KRISHNADEV: Loulou Konntou, to per enn maron ki fek debarke?

LOULOU KONNTOU: Misie Krishna, fale pa mank li direspe… Apre sa zame mo finn fer letour Mamzel Dea, kouma ou pe rod dir.

KRISHNADEV: Me Dea kwar to pe pous bor ar li.

LOULOU KONNTOU: Pa koz koumsa misie Krishna. Zame mo pou pans enn zafer parey.

KRISHNADEV: Li pou bien sagren kan li konn sa.

LOULOU KONNTOU: Kisannla?

KRISHNADEV: Dea.

LOULOU KONNTOU: Dea?

KRISHNADEV: Wey ta, Dea.

LOULOU KONNTOU: Ou croire ki Dea… Ki mamzel Dea…

KRISHNADEV: Wey ta. Dea, sak fwa to pase li rant dan rev.

LOULOU KONNTOU: Ou sir seki ou pe dir. Anfen mo pa’le mank ou direspe…me ou sir…ou pa pe kouyonn mwa?

KRISHNADEV: To konn mwa bien?

LOULOU KONNTOU: Mwa ki konn tou, kimanier mo pa finn trouv sa?… Me wi… Ou ena rezon. Aster mo rapel. L’autre jour ou pa ti dan biro…Mo rantre, mamzel Dea fer sanblan li pa trouv mwa. Mo’si mo fer sanblan mo pa trouv li. Mo vinn asiz lor enn ban. Mo pionn li dan kwen lizie. Ou kone ki li ti pe faire?

KRISHNADEV: Non!

LOULOU KONNTOU: Li tir so laglas ek so lapoud dan so sak. Li poudre li, pegn so seve, met parfin, lerla li vinn koz ar mwa. Mo dir ou mo leker bat dan mo mole.

KRISHNADEV: Si mo dir sa Maitre LF to zafer pa bon.

LOULOU KONNTOU: Ou pa pou fer sa Misie Krishna?

KRISHNADEV: Me non! Mo pe badine.

LOULOU KONNTOU: Ou finn rod fer mwa per?

KRISHANDEV: Mo pe badine.

LOULOU KONNTOU: Mo pou dir ou laverite. Manti seki mo fek rencontre ou. Mo’si mo ti pe badine. Mo pou koz enn lot laverite ar ou. Si mamzel Dea ti aksepte..mo..anfin ou kone!

KRISHNADEV: To ti va kontan marye ar li?

LOULOU KONNTOU: C’est le reve de ma vie. Mo chagrin ki… non lesli.

KRISHNADEV: (Enterese) Ki zafer?

LOULOU KONNTOU: Ou pa pou dir sa personn.

KRISHNADEV: Non.

LOULOU KONNTOU: Ou sir?

KRISHNADEV: (Agase) Zistwar lezot pa enteres mwa?

LOULOU KONNTOU: Sa zistwar la pou enteres ou. Mo sir Mamzel Dea so lavenir…

KRISHNADEV: Ki ete?

LOULOU KONNTOU: Ou pa pou vann lames?

KRISHNADEV: Swa to koze, swa to pa koze. Aret amerd dimoun.

LOULOU KONNTOU: Pa ankoler Misie Krishna… Maitre LF pe rod tronp lavenir Mamzel Dea.

KRISHNADEV: Ki to pe rakonte? (Trap li par so kole). Koze. Sinon mo trangle twa.

LOULOU KONNTOU: Pa ankoler misie Krishna. Pa mwa ki antor. Mo pou koze; larg mwa.

KRISHNADEV: (Larg li) Koze… Dir tou seki to kone.

LOULOU KONNTOU: Yer swar, li ti pas lanwit kot mamzel Dea.

KRISHNADEV: Sa mo kone.

LOULOU KONNTOU: Ou pa kone kifer.

KRISHNADEV: Li ti anvi al zwenn li. Avan li parti zot ti fianse an sekre.

LOULOU KONNTOU: Pa vre. Mo ti dan lakaz so papa. Enn bagar finn leve. Mazine zour mem ki li’nn vini, li finn lager ar so papa.

KRISHNADEV: Ki sa kapav fou mwa?

LOULOU KONNTOU: So papa finn fou li deor. Premie zour mem ki li vini. Li pa ena okenn plas pou ale. Li finn al kot mamzel Dea.

KRISHNADEV: Ki drol ladan. Li finn gagn lager ar so papa parski so papa pa dakor ki li marye ar Dea, li finn kit so lakaz pou al kot so fianse. Normal sa.

LOULOU KONNTOU: Normal! Pa akoz Dea ki li finn gagn lager ar so papa. Se akoz ou.

KRISHNADEV: Akoz mwa!

LOULOU KONNTOU: Li ti anvi zwenn ou. So papa pa ti dakor. Bagar leve.

KRISHNADEV: Li ti anvi zwenn mwa! Kifer?

LOULOU KONNTOU: Mo pa kone… Mo sipoze…

KRISHNADEV: Ki to sipoze?

LOULOU KONNTOU: Ki li ti finn tann zistwar lor ou…ek mamzel Dea.

KRISHNADEV: Ki to dir? (Li mars ver Loulou Konntou)

LOULOU KONNTOU: Pa mwa sa misie. Dimoun finn sirman koze.

KRISHNADEV: Lerla?

LOULOU KONNTOU: Me samem tou.

KRISHNADEV: Be ki zistwar to ti pe rakonte talerla lor so lavenir.

LOULOU KONNTOU: Mamzel Dea kwar ki li senser me…

KRISHNADEV: (Enteronp li) Me kwa?

LOULOU KONNTOU: So papa finn fini rod enn tifi ris pou marye li.

KRISHNADEV: So papa, pa li.

LOULOU KONNTOU: Li dakor.

KRISHNADEV: Kouma to kone?

LOULOU KONNTOU: Zordi gramatin, li finn retourn so lakaz. Li ek so papa finn retom dakor. So papa finn aksepte ki so garson avoka ki pou sef dan lakaz. Li li finn aksepte pou fer so papa plezir lor kestion maryaz.

KRISHNADEV: Salte la…Be Dea finn sorti ar li…Zot pou al lamer ansam, apre zot pou al restoran.

LOULOU KONNTOU: Samem so plan. Pas letan ar mamzel Dea me marye ar tifi so kalite.

KRISHNADEV: So kalite? (Ar koler)

LOULOU KONNTOU: Pa mwa ki dir sa misie Krishna. Li ek so papa.

KRISHNADEV: Si to pe koz manti…

LOULOU KONNTOU: Mo fer serman misie Krishan (Anmemtan enn travayer rantre, telman esoufle ki li pa kapav koze)

5em TRAVAYER: Misie Krishna! … Misie Krishna!… Bel aksidan…Ayo!…masak…Fer kiksoz misie Krishna!

KRISHNADEV: Ki finn arive foutou! Koze.

5em TRAVAYER: (Emosion for, li pa tro kapav koze) Lasam kot… samem…kot ti ena bann tenk gaz…finn sote. Enn gran tapaz, tou finn fane.

KRISHNADEV: Ki finn ariv bann travayer ki ti ladan?

5em TRAVAYER: Masak Misie Krishna, masak. Fale gete.

KRISHNADEV: Gaetan. Li ti ladan?

5em TRAVAYER : Pa kone… Nou ale. Nou bizen fer kiksoz.

KRISHNADEV: Lapolis finn arive?

5em TRAVAYER: Lapolis finn pran bann dimoun blese…Ziska ler lanbilans pa’nkor arive…bizen fer kiksoz vit.

KRISHNADEV: Anou vit…Loulou res la. Vey biro! (Zot sorti)

(Loulou Konntou tousel dan biro sindika. Li mars-mars enpe partou kouma enn enspekter. Li al asiz kot latab Dea, fouy fouy dan bann papie. Li trouv enn ti flakon lotkologn. Li debous li, pran enn kantite frot lor so figir, anba so lebra, lor so linz. Letan pa res preske nanye, li ferm flakon la, repoz li kot li ti pran li. Li leve, li al kot latab Krishnadev, tal li lor sez la kouma enn gran sef, met so lipie lor latab. Enn lide travers so lespri. Li koumans fouy dan bann dosie. Li trouv enn let. Li lir li. Enn gran sourir mesanste lor so figir montre ki li finn dekouver kiksoz enteresan. Li ploy li, li met li dan so pos. Li ouver enn tirwar. Li fouy ladan. Li tir enn mouswar tifi. Li pran sa osi li met san so pos. Li tann enn loto arete. Li ferm tirwar la vit; galoupe, li al asiz lor ban. Dea rantre. Li paret prese.)

DEA: Kot Kris?

LOULOU KONNTOU: (Bien galan) Bonjour mademoiselle, comment ou sava. Ou bien joli.

DEA: Kot Krishna?

LOULOU KONNTOU: Sa rob la vous va à merveille.

DEA: Loulou, kot Krishnadev?

LOULOU KONNTOU: Li finn sorti je crois. Li finn dire mwa veille bureau la.

DEA: Kot li finn ale?

LOULOU KONNTOU: Je ne sais pas. Li pa finn dir mwa. Ou finn bien promne dan loto?

DEA: Li kone ki finn ena enn gran aksidan?

LOULOU KONNTOU: Accident! Quel accident?

DEA: Tou dimoun kone. To tousel pa kone.

LOULOU KONNTOU: Je surveille le bureau.

DEA: Finn ena enn explozion dan lizinn. Enn pake dega! Enn pake travayer finn blese. Ena lamor.

LOULOU KONNTOU: Anbon! Ou pe cause explozion dan l’usine. Sa je sais. Monsieur Krishna finn al get sur place.

DEA: Loulou, finn ena enn grav aksidan. Twa to pe fer lenteresan.

LOUKOU KONTOU: Ou trouve mwa enteresan. Mo ti kone sa.

DEA: Ki Kris finn dir?

LOULOU KONNTOU: Li finn dir mwa surveille le bureau.

DEA: Bon. Mo finn retourne. To kapav ale.

LOULOU KONNTOU: Non mademoiselle Dea. Monsieur Krishna finn dir mwa surveille le bureau. Si li retourne e li pa trouv mwa la, li kapav crware mo enn kouyoneur…Apre kapav ariv enn aksidan. Si mo la mo kapav anpes enn aksidan. Parole de Loulou Konntou!

DEA: Ki to pe koze. Olie to al gete si to kapav donn enn koudme, to pe res isi.

LOULOU KONNTOU: Mademoiselle Dea, mademoiselle Dea. Ma place est isi… pres de vous.

DEA: Mo pa bizen proteksion. Mo kapav defann mwa. Si to vinn pre to pou trouve.

LOULOU KONNTOU: Pre de vous. Pre de mon coeur (Li apros ar Dea)

DEA: Loulou. Mo warning twa. Gard distans (Loulou kontinie aprose. Dea pil lor so lipie)

LOULOU KONNTOU: Ayo!

DEA: To finn konpran mesaz la… To finn bengn ar lotkologn?

LOULOU KONNTOU: Pou ou Mademoiselle Dea, pou ou.

DEA: To finn devid mo lotkologn?

LOULOU KONNTOU: Pou ou, pou mwa, pou mwa, pou ouuuuu (Dea finn pil lor so lipie ankor enn fwa)

DEA: Aster sorti la ale.

LOULOU KONNTOU: Je souffre pour mon amour.

DEA: To pa finn konpran?

LOULOU KONNTOU: Mo finn bien konpran. Me mo latet dir. (Li met lame dan so pos, tir mouswar ki li finn fek koken dan tirwar) O! mouchoir temwen de mon lespwar!

DEA: To fou… Ki mo mouswar pe fer dan to lame?

LOULOU KONNTOU: Mouswar, mouswar pourquoi ti es dan tirwar?

DEA: Dan ki tirwar?

LOULOU KONNTOU: Dans se tirwar (Montre tirwar Krishnadev) avan. Aster dans mon ker.

DEA: Donn sa mouswar la!

LOULOU KONNTOU: Non mon ker, mo lavi, mon lespwar.

DEA: (Saz taktik) Loulou mon Nounou, donn Dea mouswar, mon petit toutou.

LOULOU KONNTOU: Viens prendre, mon lespwar! ! Pour ain doux baiser!

DEA: (Apros ar li ar enn sourir ranpli ar sarm. Li vinn pre ar Loulou ki kwar ki Dea finn kapitile…Kouma Dea ariv ase pre, li pil lor so lipie, ras mouswar la). Samem to “doux” beze.

LOULOU KONNTOU: Ou kwar ou finn fini gagne? Mo ena enn lot zafer dan mo pos.

DEA: (Get mouswar la)…Kot to finn gagn sa mouswar la?

LOULOU KONNTOU: Pa fer koumadir ou pa kone.

DEA: Mo finn perdi li depi ase lontan.

LOULOU KONNTOU: Ou finn perdi li…dan tirwar Misie Krishna. Ou pran mwa pou enn bet?

DEA: Dan tirwar!

LOULOU KONNTOU: Wi Mamzel Dea, dan tirwar misie Krishna.

DEA: Drol!

LOULOU KONNTOU: Pa drol du tout! Sirtou si ou kone ki ena dan sa let la. (Li tir let ki dan so pos).

DEA: Donn sa la!

LOULOU KONNTOU: Sannkoutla ou pa pou gagn mwa.

DEA: Ki ena ladan?

LOULOU KONNTOU: Des grandes soz!

DEA: Montre mwa!

LOULOU KONNTOU: Ah! Ah! Lor mo kondision.

DEA: Ki to kondision?

LOULOU KONNTOU: Si LF refiz marye ar ou, ou vinn viv ar mwa.

DEA: Ki kalite kondision sa?

LOULOU KONNTOU: Kondision Loulou Konntou.

DEA: To pran mwa pou enn…

LOULOU KONNTOU: Enn dimoun ki dan lerer.

DEA: Twa ki pou vinn ziz mwa.

LOULOU KONNTOU: Sa gete oumem. Ou anvi kone ki ena ladan?

DEA: Loulou (Sey anbet li)

LOULOU KONNTOU: Non. Sannkoutla ou trik pa pou marse. Sat bwar dile so enn sel fwa…

DEA: (Enn sign dekourazman)

LOULOU KONNTOU: Aksepte pa aksepte?

DEA: Ale rayt! Ki ena ladan?

LOULOU KONNTOU: Fer serman!

DEA: Rait, mo fer serman!

LOULOU KONNTOU: (Ouver let la, koumans lir)

(Loulou Konntou pou zezeye tanzantan letan li lir)

“Chere Dea,
Peut-etre que je n’aurais pas dû vous dire ce que je vais vous dire. A plusieurs reprises j’ai voulu vous le dire mais le courage m’a manqué. Je sais que vous etes fiancée secretement à Biswa qui depuis plus de cinq ans est absent du pays.
Je sais aussi que vous l’aimez et que ce que je vais vous dire va vous paraitre temeraire…”
Ki vedir sa? (Li poz sa kestion la Dea)

DEA: Taler mo dir twa. Kontinie lir.

LOULOU KONNTOU: (Kontinie lir) “temeraire mais croyez mwa je suis sincere. Je vous aime… (Komanter Loulou “Ou trouve la, li t’aime”) Je vous aime et cela depuis longtemps mais comme votre coeur a deja choisi, il ne me reste plus qu’à languir (Komanter Loulou : Eh! Li ekrir mari zoli franché!) Signe : Krishnadev”
Pa fini, ena enn tibout anba: “P.S. Je n’aurais jamais le courage de vous donner cette lettre. Je l’ai mis dans un dossier avec l’espwar que peut-etre un jour enn mettant de l’order vous la trouverez”.(Signe: K) Ki ou dir? Bel-bel nouvel!

DEA: Ki dat? Mo gete.

LOULOU KONNTOU: Non. Mwa mo pou dir ou… 13 desam 1975.

DEA: Tou sa letan la. Ena plis ki 2 zan. (Sa nouvel la finn donn li enn sok. Li al asiz lor so sez, li koumans reflesi).

LOULOU KONNTOU: Pa bliye ou serman!

DEA: (San pran kont) Wi!

(Krishnadev rantre. So figir montre ki li fatige ek li tris)

KRISHNADEV: To’nn retourne?

DEA: Wi, mo finn gagn nouvel aksidan, mo finn dir Biswa retourn mwa. Li finn kit mwa biro ek li finn sorti pou vinn zwenn twa pou gete si li kapav donn enn koudme… To finn zwenn li? (Li fixe so lizie lor so figir. Krishnadev tourn so figir enn kote)

KRISHNADEV: Non! Li pa finn vinn zwenn mwa… Mersi Loulou, to finn vey biro dan mo labsans.

LOULOU KONNTOU: Mwa je suis la pour rendre servis. Pa vre Mademoiselle Dea. Bon mo ale …Mademoiselle Dea! (Dea lev latet pou get li) Pa bliye ou serman (Li sorti)

KRISHNADEV: Ki serman?

DEA: Enn ti badinaz…Krishna!

KRISHNADEV: We!

DEA: Non lesli… Pli tar… Ki finn arive dan lizinn?

KRISHNADEV: Gaetan ti ena rezon. Travay la ti tro danzere. Enn veritab masak. Misie la pou pey sa bien ser.

DEA: Ki kapav fer?

KRISHNADEV: Lapolis bizen pourswiv patron ki responsab sa aksidan la, responsab bann blese, responsab lamor travayer. Li pa pou sape sannfwala.

AK III

Trwa zour pli tar. Dan lakaz papa LF. Serten sanzman dan dekor (par egzanp,enn tablo ki montre enn fam touni) montre klerman ki direksion lakaz finn vinn dan lame LF. Papa LF finn vinn sibaltern so garson. LF pe asize konfortableman dan enn sofa, li ankor dan so dezabiye, pantouf dan lipie. Li pe lir so lagazet. So papa pe asiz lor enn sez dan enn kwen. Li paret pe anvi dir so garson kiksoz me li pa ena kouraz.

LF: Damn it! Lagazet pe koz lor aksidan la. Me li pa koz mo koze ditou. How disgusting! These bastards!

PAPA LF: Enn lagazet batar mem sa LF.

LF: (Lev latet, get so papa fix. Papa LF bes latet). Ou bizen kiksoz?

PAPA LF: LF ou kone Chumman ek so fami pou vini zordi.

LF: Wey! Apre?

PAPA LF: Mo mazine ki sa portre … sa kad madam … anfin sa portre li … ou pa kwar bizen tir li … Ki bannla pou dir?

LF: Tir sa! Tir enn sedev. Ou pa pagla?

PAPA LF: Wi LF. Mo finn fer erer.

LF: Samem tou?

PAPA LF: Sori

LF: (Li koriz so prononsiasion) Sorry! Bon ou kapav sorti. (Papa LF pran sime sorti. Zis avan li ale, LF koz ar li) Get sa, ena dimoun pou vinn get mwa. Fer zot rantre… Apre sa pa deranz nou.

PAPA LF: Wi LF.

LF: (Poz so lagazet anba. Li kas pares, leve, mars-marse, soufle-soufle. Li aret divan tablo fam touni la, admir li, retourn lor so sofa, alim so pip, met so lipie lor enn sez). I’m a lucky chap : a good job, a house, a rich wife and a beautiful mistress! (Kikenn tap laport) Kisannla sa?

PAPA LF: Dimoun finn vinn get ou.

LF: Come in!

(Krishnadev rantre. Li bien frwa. Sa vizit la pa paret pe fer li plezir)

LF: Hellow Kris! Come in. Have a seat! How are things?

KRISHNADEV: Dea pa la?

LF: Dea! Non. Kifer?

KRISHNADEV: Akoz samem.

LF: Non, li pa vinn isi! Mo al zwenn li kot li. To konpran!

KRISHNADEV: (Silans)

LF: To pou bwar kiksoz?

KRISHANDEV: Non mersi. Mo finn fek bwar.

LF: Bon! What can I do for you?

KRISHNADEV: Sa zafer aksidan. Loulou finn dir mwa ki to kapav ed mwa.

LF: Ki manier to ole mo ed twa?

KRISHNADEV : Nou dan sindika, nou ole kone si ena enn sime pou pourswiv patron.

LF: Pourswiv patron!

KRISHNADEV: Wi! Pourswiv patron.

LF: Me enn aksidan sa!

KRISHNADEV: Non Biswa. Li pa enn aksidan. Akoz neglizans patron ki sa finn arive.

LF: To ena prev?

KRISHNADEV: Ena prev!

LF: To ena temwen?

KRISHNADEV: Wi ena temwen!

LF: Kisannla?

KRISHNADEV: Gaetan.

LF: Ki Gaetan?

KRISHNADEV: Gaetan Bontemps.

LF: Samem to temwen?

KRISHNADEV: Kifer?

LF: So temwayaz peyna valer.

KRISHNADEV: Kifer?

LF: Li finn fek perdi so plas pou “gross misconduct”.

KRISHNADEV: Akoz li finn refiz fer enn travay tro danzere?

LF: Refiz lord patron se enn zafer bien grav dapre lalwa.

KRISHNADEV: Be si li ti obeir, li pa ti pou la kikfwa. Li ti pou tase kouma so bann lezot kamarad.

LF: Lalwa pa rant ladan.

KRISHNADEV: Kifer?

LF: Gete, mo enn avoka. Mo dir twa seki lalwa dir.

KRISHNADEV: Be lalwa la pa korek.

LF: That’s not my business!

KRISHNADEV: Be ki kapav fer?

LF: Dapre lalwa anplwayer bizen pey “worksman compensation”; … si ena lamor li pey “funeral allowance”.

KRISHNADEV: Sa mo kone. Me bizen enn konpansasion.

LF: Ena konpansasion. Bann blese pou gagn seki apel “worksman compensation”.

KRISHNADEV: Pou seki finn mor peyna nanye.

LF: Seki finn mor, ki pou fer ar konpansasion?

KRISHNADEV: Pou zot fami.

LF: Gete Krish! You must be logical, anplwayer li napa anplway fami anplwaye. Pou sa bizen get gouvernman.

KRISHNADEV: Savedir pa kapav fer nanye.

LF: Peyna nanye.

KRISHNADEV: Be pa ena omisid involonter ladan?

LF: Mo kone kot to pe vini. To finn sirman lir dan bann lagazet sibversif ki an Frans finn pourswiv enn anplwayer.

KRISHNADEV: Samem.

LF: Dan nou pei pa kapav.

KRISHNADEV: Kifer?

LF: Parski…Parski mwa ki dir twa sa …(Paret ankoler). Apre sa, si to kwar ki to pli kone ki mwa, enn avoka, kifer to finn vinn get mwa?

KRISHNADEV: Pa bizen ankoler.

LF: Look here! Seki to pe rod fer, it’s impossible. Kot to pou kapav prouve ki li responsab.

KRISHNADEV: Kapav prouve, si nou etidie dosie la bien.

LF: You’re dreaming, sonny boy!

KRISHNADEV: Gete Biswa, ekout mwa bien. Si par egzanp…

LF: Napa koz “si”. Nou koz realite. Bizen gete seki lalwa dir.

KRISHANDEV: Lalwa! Lalwa! Kan zot pou koumans koz lazistis?

LF: Ki to’le dir par “zot”?

KRISHNADEV: “Zot”, zot tou, zot bann gran koko.

LF: Gete Kris, to pe koz ar enn avoka.

KRISHANDEV: Mo kone… Eskiz mwa si mo ofans twa. Mo finn plen … Mo al biro travay; biro travay avoy mwa lapolis. Mo al lapolis, enspekter la dir mwa mo bizen get enn avoka. Mo vinn get twa, to koz lalwa. Kisannla mo bizen al gete? Prezidan? Longanis? Bondie? Kisannla?

LF: Mwa, mo enn avoka. Mo pa la pou sanz lalwa. Mo travay se fer respekte lalwa.

KRISHNADEV: Eskiz mwa si mo finn deranz twa. Mo bizen ale (Li leve).

LF: Atann. Ki to prese? Asize. Kikfwa nou kapav trouv enn solision pou satisfer tou dimoun.

KRISHNADEV: Pa tou dimoun ki nou bizen satisfer. Ena fami travayer ki finn zwenn lamor. Nous bizen trouv enn sime pou zot.

LF: Kapav trouv solision pou fer tou dimoun plezir.

KRISHNADEV: Ki solision?

LF: Al get manejer la. Plengn ar li; … li kapav par enn lespri sarite kretien donn vev ek orfelen enn ti lamone. Mo konn li bien. He’s not a bad chap.

KRISHNADEV: Difisil!

LF: Kifer?

KRISHNADEV: Be!… Toultan finn ena problem ant nou de.

LF: Sa lepase sa. Bliye. Pas leponz. Mo amenn twa momen. Mo azir kouma enn konsiliater.Mo al pli lwen. Mo kapav koz ar li pou li donn twa enn bon ti travay biro. Tou bann vie blesir sikatrize. Armoni retourne.

KRISHNADEV: Bliye mwa. Se vev ek orfelen kin bizen koudme.

LF: Pa trakase. Mo va okip sa personelman. Me twa, to bizen…

KRISHNADEV: Mo bizen kwa?

LF: Met enpe dilo dan to diven. Lerla tou pou korek. Get mwa. I use tact and diplomacy. And I succeed. Always. To konpran?

KRISHNADEV: Non!

LF: Kris, to enn garson entelizan. Ziska kan to pou perdi to letan ar bann bachara.

KRISHNADEV: Bachara! (Etone)

LF: Wi, ta! Bann bachara. To fer sakrifis. Bravo! Ki rezilta? Toultan to gagn koutpie. Get mwa. Mo “use them, abuse them and confuse them”. Get ki vites mo pou monte…The law of nature! The survival of the fittest.

KRISHNADEV: Nou pa bann zanimo.

LF: That’s where you’re wrong mate! Entirely wrong!

KRISHNADEV: Mo pa konpran.

LF: Vinn ar mwa. Nou al get manejer la. To pou konpran tou.

KRISHNADEV: Konpran tou?

LF: Come off it! You know what I mean.

(Tann enn tapaz lavwa. Kikenn pe galoupe pou rantre. Papa LF pe rod anpes li. Laport adrwat ouver ar violans. Dea paret lor lasenn. Li mank respirasion. Li paret anmemtan ankoler, anmemtan trakase.)

LF: Mo pa finn dir twa zame vinn get mwa isi.

DEA: Mo pa finn vinn get twa … (Li tourn ver Krishnadev) To finn tom dan so piez. Li ti pe atann twa vini pou reysi so sinema.

LF: Ki to pe rakonte? To rant isi kouma enn koutvan. Ki zistwar to pe vinn rakonte?

KRISHNADEV: Ki piez Dea? Ki piez?

DEA: Kouma to finn vinn isi, li finn avoy Loulou al dir partou ki to finn tom dakor ar patron. Misie la pe dir partou ki to finn aksepte enn bout dipen pou bous to labous.

LF: Don’t lister to her. She’s crazy.

DEA: Crazy! To gagn toupe ensilte mwa. Atann enn timama. Mo pa ankor fini ar twa.

KRISHNADEV: Ki finn arive Dea?

DEA: Apre aksidan, tou bann travayer dan lizinn ek dan karo finn koumans reazir. To kone! Dan tou nou bann renion zot finn montre enn volonte pou al delavan.

KRISHNADEV: Wi.

DEA: Be bann marten misie la finn al dir li. To rapel ti ena division, ki manier sakenn ti pe tir so kote … Be aksidan la finn ouver zot lizie. Zot finn konpran ki san linite pa kapav fer lamas.

KRISHNADEV: Wi, me ki finn arive?

DEA: Li senp. Misie la finn konpran li osi ki linite travayer pou fini so rengn. Li finn fer enn plan pou kas nou anmorso, pou detrir nou.

LF: Pa vre sa. She’s lying!

DEA: Twa ferm to labous … taler mo pou regle kont ar twa.

KRISHNADEV: Ki piez to ti pe koze.

DEA: Patron finn desid pou servi li pou fer so plan avanse. (Li montre LF ar so ledwa) Li konn relasion ant Biswa, mwa ek twa. Li finn donn lord Biswa servi so linflians lor nou, kas konfians travayer, fer zot dekouraze.

LF: Kris, pa ekout li. To pa trouve li pe rabase?

KRISHNADEV: Non.

LF: Kifer non?

KRISHNADEV: To pa finn fek dir mwa pa ena sime pou pourswiv patron; to pa finn fek dir mwa ena enn plas pou mwa kot misie la.

DEA: Abon, li finn fini koumans rod met twa dan serk. Mo finn vinn atan.

LF: Dea, don’t be fool. To lentere, so lentere ek mo lentere, mem zafer sa.

DEA: Non Biswa. Mo ti kwar tou seki to ti pe dir mwa. Mo ti kwar ki to pa parey kouma lezot. on. Mo finn konpran. To parey kouma lezot.

LF: Ki kouma lezot? Mo pe rod ed twa ek Krishna. Ala mo rekonpans.

KRISHNADEV: Ki rekonpans to pe koze. Zame mo finn dimann to led. Mo finn vinn get twa pou enn zafer legal. Pa ti pou dimann twa okenn faver. Nou ti pou pey twa … Nou ti kwar ki to pou fer enn travay serye.

DEA: Li finn fini fer so travay serye. Li finn vann mo konfians, li finn vann to konfians.

LF: Pa vre sa Dea. Zot mem de dimoun ki mo plis kontan lor sa later la. Zame mo pou tronp zot.

KRISHNADEV: Zame Biswa? To sir seki to pe dir?

LF: Kifer to poz sa kestion la?

DEA: To bizen enn repons to sir? To sir to pa konn so repons.

LF: Kifer to koz parabol.

DEA: Abon! Parabol!. To kontan zwe rol sen. Mo ti kwar to enn sen, me mo finn dekouver twa.

LF: Gossip! Gossip!

DEA: Gossip! Kimanier tifi Misie Chumman?

KRISHNADEV: Dea!

DEA: Les mwa regle sa enn fwa. To ti ena rezon Krishna, mo ti tro romantik. Realite enn lot zafer. Mo mama Kreol, mo pa ris. Pou dimoun kouma mwa napeyna lavenir.

KRISHNADEV: Pa dir sa Dea.

LF: Dea, ki to pe koze. Mo pa konpran.

DEA: To pa konpran! Mo finn bien konpran. To finn sey rwinn lavi Krishna, to finn sey rwinn mo lavi … To pa konpran (ironik).

LF: So the lady is jealous! To vinn fer to senn zalouzi isi kan ena problem pli serye pou diskite.

DEA: (Sanglo dan so lavwa) Wi, to ena rezon. Ena kikoz plis serye … me tousala liye … tousala finn demaske twa …

KRISHNADEV: Nou ale Dea. Pa nou plas isi.

DEA: Non. Mo bizen regle bann kont avan.

LF: Regle kont! Twa! Ar mwa! Who do you think you are? Get the hell out of here!

DEA: Koz Kreol pou mo konpran!

LF: Sorti la ale, sinon, I’ll kick you out.

DEA: Kick mwa out! Seye si to kapav … Ekout bien Krishna. Sa enn boug danzere sa. Eski to kone ki li finn vinn konseye legal patron tabisman. So travay se defann lentere patron kont travayer.

KRISHNADEV: Vre sa Biswa?

LF: Dont’ listen to her. She’s crazy. She’s just jealous. Can’t you see. She thought I would marry her. She’s out of her mind. She’s alright for the fun of it, not as a wife. Not a barrister’s wife.

KRISHNADEV: Kifer?

LF: To finn vinn pagla to’si. Sa osi bizen explik twa. Zot tou parey.

KRISHNADEV: Eski li pe koz vre?

LF: Ki zafer?

KRISHNADEV: Eski li vre ki tomem konseye legal misie la.

DEA: Me wi! To pa trouv sa lor so figir.

KRISHNADEV: Vre pa vre?

LF: Ale bann zanfan! Nou gard nou kalm. Kouma bann adilt anou get sitiasion la. (Li pran enn liv lalwa) Anou gete ki lalwa dir lor la…

KRISHNADEV: (Mars ver li, ras liv lalwa la) Lalwa, lalwa, ala ki mo fer ar to liv lalwa (Li desir li) … Reponn mwa. Li vre, li pa vre? To finn vinn konseye legal patron, wi ousa non. Sa ki mo’le kone.

LF: Who do you think you are to question me?

KRISHNADEV: Mo finn konpran tou aster. To pa bizen explik mwa nanye. Misie la finn pey twa pou aste nou, pou anpes nou al delavan. To diplom avoka finn sanz twa net. To finn fini al dan lot kan. Tou to bann zistwar se pou dekouraz nou, pou tir lenformasion, pou vann nou. Vilen sovaz.

LF: Ki to dir, to apel mwa sovaz? You rascal, you’re not good enough to wipe my arse.

KRISHNADEV: (Fons drwat lor li, flank li enn gran kalot.)

LF: Ayo papa! Papa, Papa, get li pe bat mwa… (Papa LF rantre atout vites.)

PAPA LF: Wi LF ki pe arive?

LF: Apel lapolis. Sa pa pou fini koumsa.

DEA: Apel seki to anvi.

LF: You, you, you! (Li fons lor Dea pou bat li. Dea gard so kalm. Kouma li ariv ase pre, li pil lor so lipie.) Ayo! Ayo bondie mama! Help! Murder, help!

PAPA LF: Kot mo fizi? Eta amenn mo fizi. Zot met lame lor mo garson avoka. Taler mo montre zot. ( Li pran sime sorti.) Mo al sers lapolis, mo vini.

DEA: Ale. Letansa mo ena enn ti kont pou regle.

KRISHNADEV: Avoy promne. Nou ale.

DEA: Atann Krishna. Toultan mo finn pas lor enn pake kiksoz. Zordi ler regleman kont finn vini (LF rod profit lokazion pou sove. Dea al bar laport.) Asize … To kwar to kapav pran tou dimoun pou poupet doukiya?

LF: Kifer to koz koumsa?

DEA: Kifer? To finn promet pou marye mwa. Aster to’le zis gard mwa kouma to metres. To’le mwa zis pou to bann kapris. Ar mwa to pa pou sape.

KRISHNADEV: Nou ale Dea. Les li dan so pouritir.

DEA: Non. Mo regle mo kont avan. What do you say Master LF? Dapre lalwa to pou bizen pey domaz.

LF: Ki prev?

DEA: Ki prev? (Li ouver so sakamen, li tir enn pake let.) Samem mo prev.

LF: Donn sa isi. Mo ti dir twa bril tou mo let.

DEA: Wi, to ti dir mwa. Mo ti tro amoure pou bril sa bann let la. Mo lir zot gramatin-tanto. Mo lir zot, mo relir zot. Mo atann dan lespwar. “You are the girl of my life”. Manter! Ipokrit!

LF: Mo dir twa donn sa bann let la. (Li leve pou al ver Dea. Krishnadev bar so sime, pous li lor so sofa.)

KRISHNADEV: Pa onte lev lame lor enn fam san defans.

(Loulou rantre. Li pa realize ki finn arive.)

LOULOU KONNTOU: Maitre! Mision akonpli. (Li remark Krishnadev ek Dea.)

KRISHNADEV: Alor Loulou Konntou. To finn bien fer to travay?

LOULOU KONNTOU: Ki travay?

KRISHNADEV: Pous bor ar mamzel Dea deryer ledo Maitre!

LOULOU KONNTOU: Ki ou pe rakonte Misie Krishna. Sa kalite badinaz la pa serye. Ki Maitre pou panse?

KRISHNADEV: Maitre! Maitre finn aret panse. N’est-ce-pas maitre? Anou ale Dea. Nou plas pa isi. Nou plas ar travayer.

DEA: Non Krishna! Pa ankor fini regle kont. Dimann Loulou rann mwa mo let.

KRISHNADEV: Ki let?

DEA: Dimann li. Li kone ki let.

LF: Ki let ankor?

DEA: Shut up! … Loulou, to pou rann sa let la wi ou non?

LOULOU KONNTOU: Let? Ki let mamzel Dea?

DEA: Mo bizen rakont tou seki to finn dir mwa? Mo bizen les to Maitre kone ki to finn rod fer galan ar mwa?

LF: How shocking!

DEA: (Fer koumadir li pa finn tann nanye.) Donn let la. Sa let ki to finn kokin dan enn dosie dan biro sindika. (Li tourn ver Krishandev ar enn sourir. Krishnadev bes latet.) Ale, done. Done. Sinon… (Li menas pou kraz so lipie.)

LOULOU KONNTOU: An! Ou pe dir sa let ki ou finn donn mwa pou garde. Wi! Ala li la (Li met lame dan so pos palto, tir let la, donn Dea.)

DEA: Mersi Loulou. Sa let la, pou mwa ena valer. Pran sa pake let la donn sa to Maitre. (Li tir pake let ki li ti remet dan so sak.) Dir li mo liber li. Nou ale Krishna.

LF: Dea! Res la! Mo bizen koz ar twa.

DEA: Koz ar mwa! Mo peyna nanye pou dir twa. Koz ar to bon kamarad, Loulou Konntou; li mem bann ar twa. Pa vre Loulou? To rod profit febles dimoun pou gagn to bout. “Fer serman”! Pa vre Loulou.

LOULOU KONNTOU: (Dekonserte. Li get LF, get Krishna, get Dea, li pran sime laport.) Get sa, mo ena enn zafer serye pou okipe. Mo anretar. (Li sorti.)

DEA: Bato pe koule. Tou lera sove.

LF: Krishna! Dea! Asize! Nou koze. Ena malantandi. Nou kapav dres papie.

DEA: Nou finn fini dres papie! Anou ale Krishna.

LF: Dea! Reste. Pa les mwa tousel. Reste! Mo pou marye ar twa.

DEA: Non Biswa, sat pa bwar dile so de fwa. (Li trap lame Krishnadev.)

LF: To mo fianse! To plas ar mwa.

DEA: Non Biswa. Mo plas ar li.(Dea ek Krishnadev sorti)

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.