DROPADI – nouvo version

LIBRETO ENN TRAZI-KOMEDI MIZIKAL
ENSPIRE PAR MAHABHARATA.

©Dev Virahsawmy AND ICJM

PREFAS

Apre ‘Zozef Ek So Palto Larkansiel’ (1981) ki ti enspire par Ansien Testaman e ki ti devlop enn senbol politik, larkansiel, kom soubasman pou konstrir nasion Morisien, mo ti al rod enn lot senbol dan enn lot tex relizie, Mahabharata. Dan sa liv la mo ti dekouver lafors Dropadi ki ti tini 5 frer Panndava ansam ar so lespri ek so lekor.

Apre lexperyans ‘Zozef’ mo ti ekrir libreto enn trazi-komedi mizikal ki depi plis ki 35 an pe dormi dan enn tirwar. Me ‘ZOZEF 2014’ finn donn mwa anvi revizit ‘Dropadi’ e fer detrwa ti retous. Kikfwa kan sa travay la fini, ‘Dropadi’ pou retourn dan so tirwar pou enn deziem vwayaz 35 an. Me pa fer nanye!

Enn zour kitfwa bann zenn pou gagn anvi servi sa materyo la pou dir zot aspirasion. Konfli ant zanfan de frer (Panndou ek Dritarashtra) fer nou rapel tou bann zistwar zenosid kot imen touy imen. Pourtan tou imen ena mem anset. Nou tou sorti Lafrik.

Eski bote larkansiel ki tini 7 kouler ansam ek lentelizans leker Dropadi ki tini 5 frer ansam pou kapav ed nou pei vinn enn repiblik miltirasial ek miltikiltirel, toleran ek zenere? Letan pou dir.

Avek experyans ki letan amene, mo santi ki bann azisteman finn vinn neseser pou ki kreasion la reponn lapel REPIBLIK MARITIM MORIS dan 3em milener.

D.V

Avril 2017

BANN PERSONAZ

BANN PANNDAVA

LARENN KOUNTI, mama Karna ek 5 frer Panndava;
5 FRER PANNDAVA:
• YOUDISHTIRA
• BIMA
• ARJOUNA
• NAKOULA
• SAHADEVA
DROPADI, fam 5 frer Panndava

BANN KAWRAVA

LERWA DRITARASHTRA
LARENN GANNDARI
DARYODANA, lider Kawrava
SANNDIAYA, frer Daryodana
SHAKOUNI, tonton Daryodana
VIDOURA, konseye lerwa; li osi tonton bann Panndava ek bann Kawrava
KARNA, zanfan Larenn Kounti ki mars ar bann Kawrava

BANN LEZOT PERSONAZ

NARATER
KER FAM
LAVWA FAM
LAFOUL
ENN ZENN TI GARSON
VIE CHACHA
VIE CHACHI
BANN ZANFAN
ENN TIFI
ENN POLISIE
BANN DIMOUN
ENN MESAZE RWAYAL
BANN GROLEBRA KAWRAVA
SEF GROLEBRA KAWRAVA

PROLOG

DROPADI FINN NE

(Lamizik solanel kouma lapriyer)

NARATER
Ver leker istwar letan tourn so far
Pou depoz so zerm dan vant marenwar;
Lekor kont lekor dan enn mem frison
Zot pe donn nesans zot prop kreasion.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Dan lebra istwar letan bourzone,
Toulede lekor tranble, frisone;
Lekor kont lekor, letan ek listwar
Pou akous ansam pwazon dezespwar.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Lor lezel istwar letan vwayaze,
Li poz so semans dan leren glase
Leklips koumansman, eklat nam silans.
Lamour transparan eklo dan enn dans.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Lame dan lame, letan ek listwar,
Pou seki trouv kler zot amenn lespwar,
Lavi vinn lamor, lamor vinn lavi,
Febles vinn lafors, dezord armoni.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Letan ek iistwar finn larg bann petal,
Zot pe sof later ar laflam kristal.
Dropadi finn ne, Dropadi finn ne,
Mama nou later, gran ser silansie.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

Continue reading “DROPADI – nouvo version”

ZILIET EK SO ROMEO

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

PROLOG

Dan enn zarden ki dimoun par labitid apel Balfour. Kifer? Personn pa bien kone. Pa neseser kone parski plis nou kone mwens nou konpran. Li enn zarden tropikal natirel. Enn larivier ki pa profon travers li e dan sa larivier la ena plen pwason ek kamaron. Dan zarden la ena plen pie fri kouma leksi, mang, longann, zanblon, bibas, mason, zamalak etc. Zis omilie ena enn pie chalta, zoli pie ki tal so fetaz dan lesiel e aroz so lonbraz lor later. Ena boukou fri chalta lor pie la. Zot bien plen, lour ek initil. Kan zot ver zot grens ledan, kan zot mir zot kouma labou.
Romeo pe kas enn poz anba pie chalta. Li ena lekor enn danser bale, li met enn kolan. Ziliet rantre. Li’si li abiye kouma danser bale.

ZILIET: Romeo mo Romeo, ki to pe fer anba pie chalta. Dan zarden papa ena pie leksi, ena pie longann, bangasay, kerdebef e twa mo zoli to perdi latan anba pie chalta; chalta ver ki kas ledan, chalta mir kouma labou. Romeo, mo Romeo … Mo disik kandi, to pa pou koz ar to siro, siro, siro?

ROMEO: (Li bay enn gran baye) Aaaaaaaaaaaa!

ZILIET: ( Li vinn koste ar li, fer ti gate ar li.) Romeo gate pouri koz ar to gate pouri.

ROMEO: ( baye) Aaaaaaaaaaa!

ZILIET: Ale do fatra. To nek dormi. Kan to’nn bien dormi, to dir to’nn fatige dormi, to bizen repoze e lerla to real dormi pou to repoze. Mo’nn plen get twa dormi. Mo fatige get twa dormi.

ROMEO: (baye) Aaaaaa! repoz twa.

ZILIET: Hen! To konn koze? Mari sa! Ki to ti pe dir?

ROMEO: Si to fatige, repoz enpe. Sirtou aret koze.

ZILIET: Me mo oblize koze. Diferans ant zwazo dan lesiel e tang anba later ek mwa se ki mwa mo ena kapasite, konesans koze. Akoz sa mo pou koze e mem si koze fini mo pou envant koze pou kapav kontinie koze. Si to pa’le koz ar mwa mo pou koz ar momem. … Silans fer mwa per.

ROMEO: Ziliet, mo prefer twa dan silans. Tapaz fer mwa plen.

ZILIET: Silans fer mwa plen.

ROMEO: Mwa, tapaz.

ZILIET: Mwa, silans.

ROMEO: Mwa, tapaz. Ziliet!

ZILIET: Hen!

ROMEO: Si nou zwe Tarzan ek Jane. ( Li gonfle so bisep, tap so lestoma ki rezone kouma enn tanbour. Li galoupe, fer koustik, fransi lor lerb, mount lor pie, anpandan lor brans, may enn laliann, balans dan lezer, trap enn lot laliann, larg so lekor, tom lor so lipie, retap so lestoma.) Mwa Tarzan, twa Jane.

ZILIET: Mo zoli Tarzan, kifer to pa may mwa, roul-roul ar mwa lor lerb, fer koumadir Tarzan pe touy move lion. Ale mo Tarzan, fer to Jane plezir. May mwa, roul-roul mwa.

ROMEO: Mwa Tarzan, mwa pa per mesan lion, mwa pa per krokodil, mwa pa per serpan, mwa pa per …

ZILIET: … lekor fam?

ROMEO: Hen! Ki to dir?

ZILIET: Nanye!

(Enn lavwa bas pwisan, ki fer tou vibre, anvlop teat net.)

LAVWA BAS: Bann zanfan, prepar zot. Lesiel finn bare, lapli pre pou tonbe. Bizen refrwadi zarden e bann lespri. Sove al kasiet lapli.

(Loraz, zekler, lapli toransiel.)

ZILIET: Kot to pe ale?

ROMEO: To papa pa’nn dir bizen kasiet lapli?

ZILIET: To disel, twa? To per to fonn. … Romeo, mo siro laroze, nek mazine. Lapli tom lor to latet, desann to likou, tranp to lekor ar so douser; to seve kol lor to latet, to kolan kol lor to lekor. Lerla to vinn kol ar mwa, mo lekor respir to lekor. Mmmm! Ki to dir?

ROMEO: (silans)

ZILIET: Ki to dir mo doudou?

ROMEO: To papa finn defann.

ZILIET: Mo papa, mo papa, mo papa! Samem tou to kapav panse?

ROMEO: Li pa finn dir nou amize, zwir lavi me les li panse seki bizen panse? Ler li ti klonn mwa samem li ti dir mwa e – to kone kouma li koze ler li serye – li ti dir mwa pangar mo dezobeir.

ZILIET: Kot to kwar li pou kone!

ROMEO: Li konn tou seki pase. So zorey tann tou. So lizie trouv tou.

ZILIET: Li konn tou, tann tou, trouv tou parski to anvi sa. Mo sir si …

ROMEO: Ki zafer?

ZILIET: Pa kone. Me koumadir ena kadna dan nou lespri ki nou lespri finn fabrike. Mo santi sa. Pa dimann mwa kifer. Mo pa kone. Mo zis santi.

ROMEO: To pa per?

ZILIET: Per? Kifer?

ROMEO: Normal to pa per. To papa sa. To kone li kontan twa. Zame li pa pou depler twa. Tandi ki mwa mo ziss enn klonn ki li finn fabrike dan so laboratwar.

ZILIET: Ar ki selil?

ROMEO: Ki selil?

ZILIET: Selil pou fer kloning. Mo sir li’nn pran enn selil ar mwa pou fabrik twa.

ROMEO: (Koumadir li dan enn rev. Li sante.) “Li pran enn kot dan so lekor // Pou fer enn fam pou so garson.”

ZILIET: Ki to pe rabase?

ROMEO: Parfwa dan mo somey mo tann sa sante la. Mo pa kone kifer me mo bien kontan sa sante la. To konpran so mesaz?

ZILIET: Siperstision! Mo sir Kontrario pe manz to krann. Tou seki papa fer, li li fer so kontrer. Tou seki papa dir, li li dir lekontrer. Li finn fer enn zarden kot ena zis pie chalta. Aster li pe rant dan to krann pou met semans konfizion. To pe ekout mwa? Romeo! To pe dormi?

ROMEO: (baye) Aaaaaah! “Li pran enn kot dan so lekor // Pou fer enn fam pou so garson.”

ZILIET: Aret sant sa sante la. Pa fer mofinn. Vinn la mo gate. Mo sant sante ki bizen pou fer twa dormi. To pa pou vinn dan lebra to siro, siro, siro? … Get sa bwat la! Mo pe koz kouma Kontrario. Li pe reysi rant dan mo krann ‘si. Romeo, si nou dans enn dans? Sa pou fer nou bliye lotorite, bliye Kontrario.

ROMEO : Ki pou danse? Mo’nn plen ar Rege, Sega, Sege.

ZILIET: Prokofiev?

ROMEO: Proko kwa? Proko ki? Ki pro ko?

ZILIET: Aret fer zozo! Ekoute, lerla to dir mwa. (Lamizik “Romeo ek Juliette” par Prokofiev ranpli lasal. Dousma-dousma lamizik koumans sarye zot. Spetak bale feerik.) … He! Romeo, kan to dan moud, to dans bien twa. Kikfwa enn zour to pou fer fraka dan Holly-Bollywood.

ROMEO: Ki ete sa?

ZILIET: To pou apel James Dean, Elvis, Michael Jaykisoun.

ROMEO: Ki langaz to pe koze?

ZILIET: Pa pran kont. Mo enn fofol. Mo kwar mo’nn swiv mo papa.

ROMEO: To papa fou?

ZILIET: Non li enn zeni … me tou zeni fou.

ROMEO: (silans) … Kifer nou la?

ZILIET: Kotsa?

ROMEO: Isi, dan sa zarden la. … Kouma li apele?

ZILIET: Balfour.

ROMEO: Kifer?

ZILIET: Pa sey konpran mo koko. Aksepte bann zafer kouma zot ete. Li apel Balfour. Li ti kapav apel Fourbal, Bourfal, Lourbaf … Kouma enn zour kikenn pou dir ‘what’s in a name’.

ROMEO: (enpe rever) Ziliet?

ZILIET: Hen!

ROMEO: Kifer nou la?

ZILIET: Kotsa?

ROMEO: La, isi dan zarden Balfour.

ZILIET: Kifer nou la, isi dan zarden Balfour?

ROMEO: Wi.

ZILIET: (pansif) Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer …

ROMEO: To pou ale mem ar mwa la?

ZILIET: (pa pran li kont) Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer nou la, isi dan zarden Balfour?

ROMEO: To disk finn reye?

ZILIET: Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? … Kifer? … Pa kone.

(Enn lavwa tenor ki pa koze me sante.)

LAVWA TENOR: Li pa kone?
Li pa anvi kone.
Li bien kone
Me li per pou kone.

ROMEO: To’nn tande?

ZILIET: To kwar Kontrario aster?

LAVWA TENOR: So papa enn vantar / So papa enn vantaaaar / So papa enn vantaaaaaar / So papa enn vantaaaaaaaaaaar!

ZILIET: Twa ki twa Kontario?

LAVWA TENOR: Enpe pli vantar ki to papa / enpe pli vantaaaaaaaar!
Dan mo zarden ena enn pie
Enn pie raport chalta;
Dan mo zarden ena de pie
De pie raport chalta.
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta,
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta.
Dan mo zarden ena dis pie, dis pie raport chalta,
Dan mo zarden ena san pie, san pie raport chalta,
Dan mo zarden ena mil pie, mil pie raport chalta,
Dan mo zarden ena nek pie, nek pie roport chalta.
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta,
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta.

Vini, vini zanfan
Vini zanfan vinn manz chalta,
Vini, vini zanfan
Vini zanfan vinn manz chalta.
Si chalta ver grens ou ledan,
Si chalta mir kouma labou,
Kifer ou pa gout demi-mir,
Mang dofine dir mwa ki la,
Vini vinn manz chalta.
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta,
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta.

ZILIET: … demi-mir?

ROMEO: Ki to dir?

ZILIET: Chalta demi-mir.

ROMEO: Chalta demi-mir?

ZILIET: To pa’nn tande?

ROMEO: Ki zafer?

ZILIET: Sante Kontrario.

ROMEO: Non.

ZILIET: Pourtan!

ROMEO: Ziliet nou rezwe Tarzan ek Jane. … To pa tann mwa? … Ki arive? To finn trouv mirak? Ziliet. Ziiiliet! Zilyetyet!

ZILIET: Chalta demi-mir. … Kifer mo pa ti pans sa?

ROMEO: Ki zafer?

ZILIET: Chalta demi-mir. (Li get lao) Get sa chalta ki lao laba. Li pa ver ordiner me enn ver ki tir lor zonn.

ROMEO: Kotsa?

ZILIET: To trouv sa gro brans ki al ver les, dan direksion soley levan?

ROMEO: Wi.

ZILIET: Avans to lizie ver so damilie e get enpe pli lao li. Get kouma li gayar! Li pli gro ki tou leres, so kouler diferan. To’nn trouve?

ROMEO: Wi.

ZILIET: Si to kontan mwa, to al kas li pou mwa.

ROMEO: Rapel ki to papa ti dir.

ZILIET: To kontan mwa, to pa kontan mwa?

ROMEO: Wi, me …

ZILIET: Ale mo Tarzan.

ROMEO: To papa …

ZILIET: Sa mo problem!

ROMEO: To sir?

ZILIET: Wi, mo koko.

(Romeo mont lor pie, grenpe ziska li ariv zis anba fri la e li trap li.)

ROMEO: To sir? Tou manier tro tar. Kouma mo trap li li’nn tom dan mo lame.

ZILIET: Tou manier mo sir. Avoy li, mo gobe.

(Romeo avoy chalta demi-mir e Ziliet gob li ar elegans enn gorlkiper.)

ROMEO: Korek Ziliet?

ZILIET: Foul! Li zoli hen. Ferm, bon pou trape. Desann vit, to ed mwa pou ouver li. Kikfwa pou bizen pil li lor enn ros. Malsans mo peyna enn kouto. Defann nou mars ar kouto dan zarden Balfour. (Romeo desann, vinn zwenn li.)

ROMEO: Nou zet li do ta. Evit lamerdman. To papa pou manga koumadir li’nn manz chalta ver.

ZILIET: Ki to gagne? Chalta demi-mir enn zafer rar. Santi, gete kouma li santi bon. Trap li, gete kouma li bon pou trape. Li bizen bon pou manze, sa mo sir. (Li koumans met li pre kot so labous, ouver so labous pou krok enn bout …)

LAVWA BAS: Ziliet, pa fer sa mo tifi. Pese larogans, dezobeisans. Vit zet chalta demi-mir. Kontrario pe met dibri dan nou zarden. Li pa nou bann sa. Bannla sa. Zot’le detrir mo kreasion.

ROMEO: (mirmire) Ekout to papa Ziliet. Zet sa!

ZILIET: Res trankil twa. To pa pe konpran. Bizen konesans ek dezobeisans pou ouver laport liberte. (Li mord enn gro bout dan chalta demi-mir.) Vremem li bon.

LAVWA BAS: (loraz, zekler) Ziliet zanfan mofinn. To’nn fini dane. Kit mo zarden ale. Pran sime dan les, al rod pardon kot soley leve. Apartir aster to pou bizen travay pou gagn to manze.

ROMEO: (mirmire) Dimann li pardon.

ZILIET: Non! … Aster ki lavi pe koumanse.

LAVWA BAS: Romeo, to enn pov viktim. To kapav res dan zarden Balfour. Mo va apel li zarden Romeo. Res lamem, pa ale mo garson.

ROMEO: Ziliet, atann mwa. … (li get lao) Non, mo plas li ar Ziliet.

Continue reading “ZILIET EK SO ROMEO”