DROPADI – nouvo version

LIBRETO ENN TRAZI-KOMEDI MIZIKAL
ENSPIRE PAR MAHABHARATA.

©Dev Virahsawmy AND ICJM

PREFAS

Apre ‘Zozef Ek So Palto Larkansiel’ (1981) ki ti enspire par Ansien Testaman e ki ti devlop enn senbol politik, larkansiel, kom soubasman pou konstrir nasion Morisien, mo ti al rod enn lot senbol dan enn lot tex relizie, Mahabharata. Dan sa liv la mo ti dekouver lafors Dropadi ki ti tini 5 frer Panndava ansam ar so lespri ek so lekor.

Apre lexperyans ‘Zozef’ mo ti ekrir libreto enn trazi-komedi mizikal ki depi plis ki 35 an pe dormi dan enn tirwar. Me ‘ZOZEF 2014’ finn donn mwa anvi revizit ‘Dropadi’ e fer detrwa ti retous. Kikfwa kan sa travay la fini, ‘Dropadi’ pou retourn dan so tirwar pou enn deziem vwayaz 35 an. Me pa fer nanye!

Enn zour kitfwa bann zenn pou gagn anvi servi sa materyo la pou dir zot aspirasion. Konfli ant zanfan de frer (Panndou ek Dritarashtra) fer nou rapel tou bann zistwar zenosid kot imen touy imen. Pourtan tou imen ena mem anset. Nou tou sorti Lafrik.

Eski bote larkansiel ki tini 7 kouler ansam ek lentelizans leker Dropadi ki tini 5 frer ansam pou kapav ed nou pei vinn enn repiblik miltirasial ek miltikiltirel, toleran ek zenere? Letan pou dir.

Avek experyans ki letan amene, mo santi ki bann azisteman finn vinn neseser pou ki kreasion la reponn lapel REPIBLIK MARITIM MORIS dan 3em milener.

D.V

Avril 2017

BANN PERSONAZ

BANN PANNDAVA

LARENN KOUNTI, mama Karna ek 5 frer Panndava;
5 FRER PANNDAVA:
• YOUDISHTIRA
• BIMA
• ARJOUNA
• NAKOULA
• SAHADEVA
DROPADI, fam 5 frer Panndava

BANN KAWRAVA

LERWA DRITARASHTRA
LARENN GANNDARI
DARYODANA, lider Kawrava
SANNDIAYA, frer Daryodana
SHAKOUNI, tonton Daryodana
VIDOURA, konseye lerwa; li osi tonton bann Panndava ek bann Kawrava
KARNA, zanfan Larenn Kounti ki mars ar bann Kawrava

BANN LEZOT PERSONAZ

NARATER
KER FAM
LAVWA FAM
LAFOUL
ENN ZENN TI GARSON
VIE CHACHA
VIE CHACHI
BANN ZANFAN
ENN TIFI
ENN POLISIE
BANN DIMOUN
ENN MESAZE RWAYAL
BANN GROLEBRA KAWRAVA
SEF GROLEBRA KAWRAVA

PROLOG

DROPADI FINN NE

(Lamizik solanel kouma lapriyer)

NARATER
Ver leker istwar letan tourn so far
Pou depoz so zerm dan vant marenwar;
Lekor kont lekor dan enn mem frison
Zot pe donn nesans zot prop kreasion.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Dan lebra istwar letan bourzone,
Toulede lekor tranble, frisone;
Lekor kont lekor, letan ek listwar
Pou akous ansam pwazon dezespwar.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Lor lezel istwar letan vwayaze,
Li poz so semans dan leren glase
Leklips koumansman, eklat nam silans.
Lamour transparan eklo dan enn dans.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Lame dan lame, letan ek listwar,
Pou seki trouv kler zot amenn lespwar,
Lavi vinn lamor, lamor vinn lavi,
Febles vinn lafors, dezord armoni.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Letan ek iistwar finn larg bann petal,
Zot pe sof later ar laflam kristal.
Dropadi finn ne, Dropadi finn ne,
Mama nou later, gran ser silansie.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

Continue reading

ZILIET EK SO ROMEO

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

PROLOG

Dan enn zarden ki dimoun par labitid apel Balfour. Kifer? Personn pa bien kone. Pa neseser kone parski plis nou kone mwens nou konpran. Li enn zarden tropikal natirel. Enn larivier ki pa profon travers li e dan sa larivier la ena plen pwason ek kamaron. Dan zarden la ena plen pie fri kouma leksi, mang, longann, zanblon, bibas, mason, zamalak etc. Zis omilie ena enn pie chalta, zoli pie ki tal so fetaz dan lesiel e aroz so lonbraz lor later. Ena boukou fri chalta lor pie la. Zot bien plen, lour ek initil. Kan zot ver zot grens ledan, kan zot mir zot kouma labou.
Romeo pe kas enn poz anba pie chalta. Li ena lekor enn danser bale, li met enn kolan. Ziliet rantre. Li’si li abiye kouma danser bale.

ZILIET: Romeo mo Romeo, ki to pe fer anba pie chalta. Dan zarden papa ena pie leksi, ena pie longann, bangasay, kerdebef e twa mo zoli to perdi latan anba pie chalta; chalta ver ki kas ledan, chalta mir kouma labou. Romeo, mo Romeo … Mo disik kandi, to pa pou koz ar to siro, siro, siro?

ROMEO: (Li bay enn gran baye) Aaaaaaaaaaaa!

ZILIET: ( Li vinn koste ar li, fer ti gate ar li.) Romeo gate pouri koz ar to gate pouri.

ROMEO: ( baye) Aaaaaaaaaaa!

ZILIET: Ale do fatra. To nek dormi. Kan to’nn bien dormi, to dir to’nn fatige dormi, to bizen repoze e lerla to real dormi pou to repoze. Mo’nn plen get twa dormi. Mo fatige get twa dormi.

ROMEO: (baye) Aaaaaa! repoz twa.

ZILIET: Hen! To konn koze? Mari sa! Ki to ti pe dir?

ROMEO: Si to fatige, repoz enpe. Sirtou aret koze.

ZILIET: Me mo oblize koze. Diferans ant zwazo dan lesiel e tang anba later ek mwa se ki mwa mo ena kapasite, konesans koze. Akoz sa mo pou koze e mem si koze fini mo pou envant koze pou kapav kontinie koze. Si to pa’le koz ar mwa mo pou koz ar momem. … Silans fer mwa per.

ROMEO: Ziliet, mo prefer twa dan silans. Tapaz fer mwa plen.

ZILIET: Silans fer mwa plen.

ROMEO: Mwa, tapaz.

ZILIET: Mwa, silans.

ROMEO: Mwa, tapaz. Ziliet!

ZILIET: Hen!

ROMEO: Si nou zwe Tarzan ek Jane. ( Li gonfle so bisep, tap so lestoma ki rezone kouma enn tanbour. Li galoupe, fer koustik, fransi lor lerb, mount lor pie, anpandan lor brans, may enn laliann, balans dan lezer, trap enn lot laliann, larg so lekor, tom lor so lipie, retap so lestoma.) Mwa Tarzan, twa Jane.

ZILIET: Mo zoli Tarzan, kifer to pa may mwa, roul-roul ar mwa lor lerb, fer koumadir Tarzan pe touy move lion. Ale mo Tarzan, fer to Jane plezir. May mwa, roul-roul mwa.

ROMEO: Mwa Tarzan, mwa pa per mesan lion, mwa pa per krokodil, mwa pa per serpan, mwa pa per …

ZILIET: … lekor fam?

ROMEO: Hen! Ki to dir?

ZILIET: Nanye!

(Enn lavwa bas pwisan, ki fer tou vibre, anvlop teat net.)

LAVWA BAS: Bann zanfan, prepar zot. Lesiel finn bare, lapli pre pou tonbe. Bizen refrwadi zarden e bann lespri. Sove al kasiet lapli.

(Loraz, zekler, lapli toransiel.)

ZILIET: Kot to pe ale?

ROMEO: To papa pa’nn dir bizen kasiet lapli?

ZILIET: To disel, twa? To per to fonn. … Romeo, mo siro laroze, nek mazine. Lapli tom lor to latet, desann to likou, tranp to lekor ar so douser; to seve kol lor to latet, to kolan kol lor to lekor. Lerla to vinn kol ar mwa, mo lekor respir to lekor. Mmmm! Ki to dir?

ROMEO: (silans)

ZILIET: Ki to dir mo doudou?

ROMEO: To papa finn defann.

ZILIET: Mo papa, mo papa, mo papa! Samem tou to kapav panse?

ROMEO: Li pa finn dir nou amize, zwir lavi me les li panse seki bizen panse? Ler li ti klonn mwa samem li ti dir mwa e – to kone kouma li koze ler li serye – li ti dir mwa pangar mo dezobeir.

ZILIET: Kot to kwar li pou kone!

ROMEO: Li konn tou seki pase. So zorey tann tou. So lizie trouv tou.

ZILIET: Li konn tou, tann tou, trouv tou parski to anvi sa. Mo sir si …

ROMEO: Ki zafer?

ZILIET: Pa kone. Me koumadir ena kadna dan nou lespri ki nou lespri finn fabrike. Mo santi sa. Pa dimann mwa kifer. Mo pa kone. Mo zis santi.

ROMEO: To pa per?

ZILIET: Per? Kifer?

ROMEO: Normal to pa per. To papa sa. To kone li kontan twa. Zame li pa pou depler twa. Tandi ki mwa mo ziss enn klonn ki li finn fabrike dan so laboratwar.

ZILIET: Ar ki selil?

ROMEO: Ki selil?

ZILIET: Selil pou fer kloning. Mo sir li’nn pran enn selil ar mwa pou fabrik twa.

ROMEO: (Koumadir li dan enn rev. Li sante.) “Li pran enn kot dan so lekor // Pou fer enn fam pou so garson.”

ZILIET: Ki to pe rabase?

ROMEO: Parfwa dan mo somey mo tann sa sante la. Mo pa kone kifer me mo bien kontan sa sante la. To konpran so mesaz?

ZILIET: Siperstision! Mo sir Kontrario pe manz to krann. Tou seki papa fer, li li fer so kontrer. Tou seki papa dir, li li dir lekontrer. Li finn fer enn zarden kot ena zis pie chalta. Aster li pe rant dan to krann pou met semans konfizion. To pe ekout mwa? Romeo! To pe dormi?

ROMEO: (baye) Aaaaaah! “Li pran enn kot dan so lekor // Pou fer enn fam pou so garson.”

ZILIET: Aret sant sa sante la. Pa fer mofinn. Vinn la mo gate. Mo sant sante ki bizen pou fer twa dormi. To pa pou vinn dan lebra to siro, siro, siro? … Get sa bwat la! Mo pe koz kouma Kontrario. Li pe reysi rant dan mo krann ‘si. Romeo, si nou dans enn dans? Sa pou fer nou bliye lotorite, bliye Kontrario.

ROMEO : Ki pou danse? Mo’nn plen ar Rege, Sega, Sege.

ZILIET: Prokofiev?

ROMEO: Proko kwa? Proko ki? Ki pro ko?

ZILIET: Aret fer zozo! Ekoute, lerla to dir mwa. (Lamizik “Romeo ek Juliette” par Prokofiev ranpli lasal. Dousma-dousma lamizik koumans sarye zot. Spetak bale feerik.) … He! Romeo, kan to dan moud, to dans bien twa. Kikfwa enn zour to pou fer fraka dan Holly-Bollywood.

ROMEO: Ki ete sa?

ZILIET: To pou apel James Dean, Elvis, Michael Jaykisoun.

ROMEO: Ki langaz to pe koze?

ZILIET: Pa pran kont. Mo enn fofol. Mo kwar mo’nn swiv mo papa.

ROMEO: To papa fou?

ZILIET: Non li enn zeni … me tou zeni fou.

ROMEO: (silans) … Kifer nou la?

ZILIET: Kotsa?

ROMEO: Isi, dan sa zarden la. … Kouma li apele?

ZILIET: Balfour.

ROMEO: Kifer?

ZILIET: Pa sey konpran mo koko. Aksepte bann zafer kouma zot ete. Li apel Balfour. Li ti kapav apel Fourbal, Bourfal, Lourbaf … Kouma enn zour kikenn pou dir ‘what’s in a name’.

ROMEO: (enpe rever) Ziliet?

ZILIET: Hen!

ROMEO: Kifer nou la?

ZILIET: Kotsa?

ROMEO: La, isi dan zarden Balfour.

ZILIET: Kifer nou la, isi dan zarden Balfour?

ROMEO: Wi.

ZILIET: (pansif) Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer …

ROMEO: To pou ale mem ar mwa la?

ZILIET: (pa pran li kont) Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer nou la, isi dan zarden Balfour?

ROMEO: To disk finn reye?

ZILIET: Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? … Kifer? … Pa kone.

(Enn lavwa tenor ki pa koze me sante.)

LAVWA TENOR: Li pa kone?
Li pa anvi kone.
Li bien kone
Me li per pou kone.

ROMEO: To’nn tande?

ZILIET: To kwar Kontrario aster?

LAVWA TENOR: So papa enn vantar / So papa enn vantaaaar / So papa enn vantaaaaaar / So papa enn vantaaaaaaaaaaar!

ZILIET: Twa ki twa Kontario?

LAVWA TENOR: Enpe pli vantar ki to papa / enpe pli vantaaaaaaaar!
Dan mo zarden ena enn pie
Enn pie raport chalta;
Dan mo zarden ena de pie
De pie raport chalta.
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta,
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta.
Dan mo zarden ena dis pie, dis pie raport chalta,
Dan mo zarden ena san pie, san pie raport chalta,
Dan mo zarden ena mil pie, mil pie raport chalta,
Dan mo zarden ena nek pie, nek pie roport chalta.
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta,
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta.

Vini, vini zanfan
Vini zanfan vinn manz chalta,
Vini, vini zanfan
Vini zanfan vinn manz chalta.
Si chalta ver grens ou ledan,
Si chalta mir kouma labou,
Kifer ou pa gout demi-mir,
Mang dofine dir mwa ki la,
Vini vinn manz chalta.
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta,
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta.

ZILIET: … demi-mir?

ROMEO: Ki to dir?

ZILIET: Chalta demi-mir.

ROMEO: Chalta demi-mir?

ZILIET: To pa’nn tande?

ROMEO: Ki zafer?

ZILIET: Sante Kontrario.

ROMEO: Non.

ZILIET: Pourtan!

ROMEO: Ziliet nou rezwe Tarzan ek Jane. … To pa tann mwa? … Ki arive? To finn trouv mirak? Ziliet. Ziiiliet! Zilyetyet!

ZILIET: Chalta demi-mir. … Kifer mo pa ti pans sa?

ROMEO: Ki zafer?

ZILIET: Chalta demi-mir. (Li get lao) Get sa chalta ki lao laba. Li pa ver ordiner me enn ver ki tir lor zonn.

ROMEO: Kotsa?

ZILIET: To trouv sa gro brans ki al ver les, dan direksion soley levan?

ROMEO: Wi.

ZILIET: Avans to lizie ver so damilie e get enpe pli lao li. Get kouma li gayar! Li pli gro ki tou leres, so kouler diferan. To’nn trouve?

ROMEO: Wi.

ZILIET: Si to kontan mwa, to al kas li pou mwa.

ROMEO: Rapel ki to papa ti dir.

ZILIET: To kontan mwa, to pa kontan mwa?

ROMEO: Wi, me …

ZILIET: Ale mo Tarzan.

ROMEO: To papa …

ZILIET: Sa mo problem!

ROMEO: To sir?

ZILIET: Wi, mo koko.

(Romeo mont lor pie, grenpe ziska li ariv zis anba fri la e li trap li.)

ROMEO: To sir? Tou manier tro tar. Kouma mo trap li li’nn tom dan mo lame.

ZILIET: Tou manier mo sir. Avoy li, mo gobe.

(Romeo avoy chalta demi-mir e Ziliet gob li ar elegans enn gorlkiper.)

ROMEO: Korek Ziliet?

ZILIET: Foul! Li zoli hen. Ferm, bon pou trape. Desann vit, to ed mwa pou ouver li. Kikfwa pou bizen pil li lor enn ros. Malsans mo peyna enn kouto. Defann nou mars ar kouto dan zarden Balfour. (Romeo desann, vinn zwenn li.)

ROMEO: Nou zet li do ta. Evit lamerdman. To papa pou manga koumadir li’nn manz chalta ver.

ZILIET: Ki to gagne? Chalta demi-mir enn zafer rar. Santi, gete kouma li santi bon. Trap li, gete kouma li bon pou trape. Li bizen bon pou manze, sa mo sir. (Li koumans met li pre kot so labous, ouver so labous pou krok enn bout …)

LAVWA BAS: Ziliet, pa fer sa mo tifi. Pese larogans, dezobeisans. Vit zet chalta demi-mir. Kontrario pe met dibri dan nou zarden. Li pa nou bann sa. Bannla sa. Zot’le detrir mo kreasion.

ROMEO: (mirmire) Ekout to papa Ziliet. Zet sa!

ZILIET: Res trankil twa. To pa pe konpran. Bizen konesans ek dezobeisans pou ouver laport liberte. (Li mord enn gro bout dan chalta demi-mir.) Vremem li bon.

LAVWA BAS: (loraz, zekler) Ziliet zanfan mofinn. To’nn fini dane. Kit mo zarden ale. Pran sime dan les, al rod pardon kot soley leve. Apartir aster to pou bizen travay pou gagn to manze.

ROMEO: (mirmire) Dimann li pardon.

ZILIET: Non! … Aster ki lavi pe koumanse.

LAVWA BAS: Romeo, to enn pov viktim. To kapav res dan zarden Balfour. Mo va apel li zarden Romeo. Res lamem, pa ale mo garson.

ROMEO: Ziliet, atann mwa. … (li get lao) Non, mo plas li ar Ziliet.

Continue reading

TI-MARIE Enn rev trazikomik fou, fou, fou …

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Bann personaz dan lord ki zot paret.

Maliga
MM
Marie-Ange
Katija
Madam Ponspilat
Ti-Marie
Ograde (lapolis)
Bann polisie
Serzan
Kolonel
Zeneral
Kapitenn
Lietnan
Tifi (Yoni)
Tigarson (Linga)
Polisie 1
Bado
Polisie 2
Siva
Aziz
Madam (Coquille de Carthage)
Biznesmenn
Led-Dekan
Enzenier-sef
Narater (Vie Bonom ek Vie Bonnfam)
Ker
Lavwa Fam
Solda 1,2,3,4,5
Jacob
Esau

PROLOG

Lontan-lontan avan letan
ti’ena enn Gran Mazisien
ki ti soufle balon Big Bang,
sem zetwal dan galaxi.
Enn zour pa kone
ki ti pas dan so latet,
li sey enn ti lexperyans
lor enn bien tipti planet
ki ti apel Jericho.
Mazisien la ti bien kontan
badinaz. Dan zwe-zwe
li ti ranz enn zanimo,
donn li enn siper servo,
pou gete ki li pou fer
kan larg li dan lanatir.
Bien vit li regret so sor.
Pa gagn letan repoze
telman move lerb pous brit.
Souvan li bien oblize
degiz kouma zanimo,
debark lor baz Jericho
pou anpes kafouyaz-derapaz.
Abba! Abba!
Me ala bel sinema!
Zanimo ar so servo
servo-servolan-servo lan
pe tir plan, fer plan, ranz plan
pou pandi Gran Mazisien
lor pie Likonntou ki pous
dan bor sime Kiserti.

Sans ti’ena Ti-Marie!

SENN 1

(Zistwar la koumanse ver lafen lane. Nou dan lasam prensipal dan lakaz M-M Capricorn ki enn madam anviron 40 an. Li travay modis. So lakaz ena plizier fonksion. Se landrwa kot li viv, okip so fami, resevwar so bann vwazen, fer travay sosial ek gagn so lavi. Lasam prensipal la li bien gran. Li konbinn plizier fonksion – latelie, salon kot li resevwar, saldesezour. Se isi ki li koud, resevwar kliyan, rilax pou get televizion etc. Ena detrwa masinn, enn gran latab ki servi pou koup patron ek latwal e pou manze osi, ena enn gran laglas pou eseyaz ek izaz domestik, bife, plakar, sofa, divan, televizion, lekipman stereo etc. Li anplway detrwa tifi-koud – se koumsa ki li apel so bann asistan-koutiryer – ki vinn kot li pou aprann enn metie e anmemtan gagn enn ti kas. Bann tifi la apel li tantinn; so bann vwazinn ek kliyan apel li Madam Jeri. Ler nou zistwar koumanse Maliga ek Marie-Ange, de mamzel anviron 20 an, pe koumans prepar travay pou lazourne. Tanzantan zot koz ar M-M ki dan lakwizinn ki akote so latelie/salon. Li pe prepar ti-dezene pou so tifi, Ti-Marie, enn tifi pre pou gagn 18 an. Malgre ki so tifi finn dir li aret fatig li parski li kapav prepar so ti-dezene e ki bien souvan li zis aval enn gorze dite lor vites, M-M ensiste toulegramaten pou prepar manze pou so ‘ti-baba’. Anmemtan li fer dite pou so bann tifi-koud.)

MALIGA: Tantinn, pa bliye Madam Ponspilat pou vini pou eseyaz e so choli pan’kor pare.

M.M: (andeor) Non, yer swar mo ti mont li. Marie-Ange vinn sers sa dite la. … Katija pan’kor vini.

MALIGA: Fek marye tantinn. Bizen konpran. Enn ti gate gramaten. 4 er bomaten Misie Koutou pens Madam Koutou.

MARIE-ANGE: Alala kok la sante, kok la sante koukouroukou!

M.M: Marie-Ange, olie to fer to kloun, vinn sers sa dite la. Kisannla ole dipen? (Marie-Ange sorti)

MALIGA: Non mersi Tantinn. (Katija rantre). Katija! Get kouma li paret fatige! Lazourne pan’kor koumanse e Madam Katija so batri finn fini plat. (Tann lavwa Marie-Ange ki pe sant: Alala kok la sante, kok la sante koukouroukou!)

KATIJA: Tantinn, dife lor nou. Madam Ponspilat pe vini dan so gran loto nef.

MALIGA: Loto? Be li res akote.

KATIJA: Li bezwin montre nou so voiture. (Marie-Ange rantre ar enn plato dite.)

MARIE-ANGE: La, plas pa pou ena pou met enn virgil. … Mo mari Komiser Prensipal, mo garson anbasader, mo tifi arsitek, mo frer bankie …

MALIGA: Mo ti-zanfan dan lazol … mo ti-tifi dan lazil. (Tann tapaz laport loto deor.) Maten va! So lamone koze. Fer tapaz.

(Madam Ponspilat rantre. Li enn madam anviron 50 an, enpe gro, enpe kler, ki bien farde e ki met enn ta bizou dan likou, dan zorey, dan nene, dan pwagne, dan ledwa pou montre klerman ki li pa enn nwar-touni. Kouma boukou nouvo ris li koz enn langaz barok kot li melanz Kreol ek Franse dan enn farata mal belo. Par ekzanp, parski finn dir li ki ‘u’ Franse vinn ‘i’ an Kreol li panse ki enn dimoun kiltive bizen ranplas tou bann ‘i’ par ‘u’. Souvan li ranplas ‘s’ par ‘ch’ akoz ‘chaise’ finn vinn ‘sez’. Donk dan so ‘chalon’ ena ‘chofa’ dernie model.)

MADAM PONSPILAT: Bonjour Madam Jeru, koman ou sava. (Li fer koumadir bann tifi-koud pa existe. M.M antre.)

M.M: Bonzour Madam Ponspilat. Ou finn ariv avan ler zordi. Ou prese?

MADAM PONSPILAT: Non ma ‘choeur’, mo pa ti kone mo loto nef la roul sitan vit. Kouma li demare li arive. Vadire petar-fizet. Mo lenz finn pare pou eseyaz? Mo kwar li pou larz lor mwa. Mo ‘chanti’ koumadir mo pe retrechi. Mo misie pou bizen reparti. Li pou bizen al Jalsa Douniya, enn planet kot tou dimoun ris, tou dimoun posede, tou dimoun ena boukou lamone. Laba mem mo gran dimoun ti sorti, mo tann dir. … Zot zis mank ler ek delo. Zot anvi aste Jericho. Me sel kondition, zot pa’le pran sarz dimoun isi. Normal non! Ki zot pou fer ar dimoun isi. Zot telman vilen, bet ek pares. Misie Ponspilat dir mwa ki bann sef Jalsa Douniya anvi nom li Konsil Jalsa Douniya dan Jericho. Me li oblize refize parski li pa kapav Komiser Prensipal Jericho ek Konsil Jalsa Douniya anmemtan. Mo bonom la li tro onet; li bet mo dir ou. Mo bizen dir li tou. Kifer li pa kapav okip toulede travay? Okontrer li pli fasil pou bann tranzaksion. Antan ki konsil li fer enn demann pou enn proze ‘x’ – dizon grat lesiel, pentir lamer – e antan ki Komiser Prensipal li donn permision. One stop shop! … Wey do! … Ki mo ti pe dir?

M.M: Ou kwar ou finn megri.

MADAM PONSPILAT: Wi, mo pe swiv sa nouvo rezim la. Anplis mo fer boukou lekzersis.

MARIE-ANGE: (ar limem) Lekzersis koud!

(Li sey so blouz ki pa pe rantre. Klerman li finn grosi. M-M pa’le li perdi fas.)

M-M: Maliga, mo kwar mo finn fer erer kliyan. Mo finn pran latwal Madam Ponspilat, mo’nn tay li lor mizir … kouma li apele … sa lot madam la? To kone. Li ti vini avantier.

MALIGA: Han! Sa madam la?

M-M: Wi limem. Ki pou fer la? Latwal la ti zis pou zis kouma trou bwat-kondane.

MADAM PONSPILAT: Grav sa Madam Jeru! Ou kone pa gagn sa latwal la isi dan Jericho. Mo bonom, Misie Ponspilat, ti aste sa dan enn gran magazun dan Planet Jesuisjela lane dernier kan li ti al laba an mision pou aste dulo lamer pou fer dusel.

M-M: Mo aksepte mo antor. Ki bizen fer? Swa mo ranplas latwal la par enn lot, swa ou fer enn ti zefor megri ankor enpe.

MADAM PONSPILAT: Megru ankor? Ou pe dur mwa aret mangé! Meyer ou ranplas li. Me kot ou pou gagn sa kalite latwal la?

M-M: Les sa dan mo lame.

MADAM PONSPILAT: Madam Jeru, ou pa finn donn mwa mo kontr pou lenz ki ou ti koud lemwa dernue.

M-M: Mo ti donn ou Madam Ponspilat.

MADAM PONSPILAT: Non, ou finn bliye. Ou bezwen bwar chanatozenn. Ou tro bluye. Si mo rapel mo pou dur Misie Ponspilat gete si dan lezot planet pa ena pilil ki fer rapel. Mo’a fer ou gagn sa pou bomarche. Bezwin ki nou pans nou prochin e ed bann ki dan bezwin. (Pandan sa letan la M-M pe reekrir so kont.)

M-M: Ala li la!

MADAM PONSPILAT: Komie?

M-M: Rs 449.50.

MADAM PONSPILAT: Tousala! Fer li Rs 449.

M-M: Fer li Rs 440. Enn sif ron.

MADAM PONSPILAT: Mo donn ou enn konsey. Si ou kontinie pran cher koumsa, kliyan pou aret vinn get ou, Madam Jeru. (Li kont so ti sou, ti kas; pey M-M e sorti. Bann tifi-koud pe toufe ar riye. M-M fer bann sign pou dir zot kontrol zot me abba.)

MALIGA: Kouma pou fer pou so lenz, tantinn?

M-M: Pa fatig to latet. Fos-roule, dantel parsi, antrede parla, riban, rozet ek fanfrelis pou anbet lizie. Madam Ponspilat ar so linet roupi, ar so gou zigmaga pa pou mem trouv mo trikaz. Mo finn abitie desabiy St Pierre pou abiy St Paul. … To kone mo bonom tann mwa! Sans li pa la. Li pa ti kontan sa expresion la ditou. Eski to ti zoue kanet ar zot li ti pou dir mwa.

MARIE-ANGE: Kot li ete tantinn?

M-M: Personn pa kone.

KATIJA: Li ankor vi…?

M-M: Wi, li bien vivan me kot li ete personn pa kone. Sekre profesionel.

MALIGA: Be tantinn, plas enn zom, li pa kot li? Okip so fami?

M-M: Sakenn so program Maliga. Jeri ti santi enn lafors pe ris li. Si mo ti anpes li, mo ti pou kas so resor, detrir so lelan, touy so lenerzi. Dimoun kouma Jeri zot bizen liberte pou akonpli zot mision.

MALIGA: Mo pa konpran tantinn.

M-M: Mo’si mo’nn pran boukou letan pou konpran. Enn zour to pou konpran. (Ti-Marie rantre anmemtan. Li enn tifi pre pou gagn 18 an, lekontrer enn pinup. Li enn personalite plen ar lenerzi, rebel e ki kone ki li anvi. Rar li tatone.)

TI-MARIE: Mwa mo refiz konpran.

M-M: To ankor la Ti-Marie? To pou anretar mo gate. Mo’nn fini prepar to ti-dezene. Li pou fre.

TI-MARIE: Mo zete zordi. Sik! Apre sa, mo pa finn dir twa aret prepar manze pou mwa gramaten? Enn gaspiyaz. Mo zis bwar enpe dite normalman.

M-M: Kifer to pa pe al travay? To malad?

TI-MARIE: Mo finn deside ki mo tro malad pou al travay. Tou manier mo finn plen ar sa travay la. Enn travay routinn ki nenport kisannla ar enn laservel mwano kapav fer. E la mo mem santi ki mo pe ensilte mwano. … Mam, pa sanz koze. Kifer to’nn les papi ale. Si to ti ensiste li ti pou res ar nou, kouma tou papa.

M-M: Ala to rekoumanse! Sanz disk mo baba! Al pran to ti-dezene, avan li tro fre.

TI-MARIE: Fer tro so, mo pa gagn fen.

M-M: Fer tro so, to pa gagn fen; fer tro fre, to pa gagn fen; fer tro bon to pa gagn fen. To anvi vinn enn golet tir tant dan bazar? (Li sorti.)

MALIGA: So vant plen kan li lir gran-gran liv. Tansion Ti-Marie! Tansion to vinn enn vieyfi anmani ant de kouvertir enn liv. Minant, rann!

TI-MARIE: Prefer sa ki vinn kouma madam lonorab Ponspilat.

MARIE-ANGE: Foul dakor ar twa, Ti-Marie. Me dan lavi pa ena zis liv.

TI-MARIE: Pa fasil ar zot. Mo papa kit nou, ale sipa dan ki planet, zot tou trouv sa normal. Li pe swiv so desten, zot dir. Mwa, parski mo viv enpe diferan, zot tou tom lor mwa. Sakenn so program. Les mo viv dapre mo program. Apre sa kifer zot kwar ena zis liv dan mo lavi?

KATIJA: To ena enn pies?

TI-MARIE: Katija, to nek pans manze ek sex.

KATIJA: Sakenn so program!

MARIE-ANGE: To rapel li?

TI-MARIE: Kisannla?

MARIE-ANGE: To papa.

TI-MARIE: Pa vreman. Mo ti tro zenn sa lepok la.

MARIE-ANGE: Dimoun koz bon koze lor li.

TI-MARIE: Kan li lwen. Kan li pre zot fer tou pou avoy li manze. Andire so prezans fer dimoun gagn gos. Pourtan li pa move, ousa brit.

MALIGA: Mo mama dir ki li ti koz tro fran. Li fou dimoun zot pake dan zot figir. Sirtou bann gran misie ek madam. Parey kouma twa. Kontrer to mama.

TI-MARIE: Mwa Ti-Marie mo fou dimoun zot pake dan zot figir?

MALIGA: Non Ti-Marie, to enn anz. Enn mous to pa fer dimal.

TI-MARIE: Pa bizen to koz foutan. Tou manier twa, Marie-Ange ek Katija zot toultan ena enn preferans pou garson. Zame zot solider ar dimoun zot prop sex. Ki bizen fer pou liber zot? Anlev zot klitoris?

MARIE-ANGE: Sirtou aret koz sa kalite koze la. Maliga ena rezon Ti-Marie. To ena enn karakter petar. Kouma to papa!

TI-MARIE: To konn mo papa twa?

MARIE-ANGE: Mo pe dir seki mo finn tande.

TI-MARIE: Planet rimer! Plis rimer gro, plis dimoun kwar. Marie-Ange, mo ti kwar to plis malen ki sa. I am disappointed! (M-M rantre anmemtan.)

M-M: Ki to pe radote ankor mo tifi?

TI-MARIE: Vremem papa ti ena enn karakter petar?

M-M: Ti ena? Mo sir li ankor ena.

TI-MARIE: Kouma to kone? Depi plis ki 15 an to pa finn trouv li.

M-M: Nou pa bizen zwenn pou nou kominike.

TI-MARIE: Madam M-M Capricorn ou’le fer mwa kwar ki ou kapav kominik ar Misie Jeri Capricorn alias J.C par telepati?

M-M: Mo Ti-Marie, kan enn zour to dekouver veritab lamour to pou konpran. Pou lemoman, kouma to pa ena lentansion al travay vinn donn nou enn koudme. Ena travay prese pou rande. Tou dimoun atann lane vinn pre pou donn zot komann e lerla zot tou prese parski zot tou ole met lenz nef pou lane. (Sonet laport divan sone.) Maliga, al get enn kou kisannla sa.

TI-MARIE: Sirman Misie Jeri Capricorn. Drol! Li sone pou rant kot li.

M-M: Aret fer fofol twa. Vinn defer lenz Madam Ponspilat plito. To pou trouve seki mo apel konn adapte. Enn ti lez latwal larzer enn riban de kote lor lalign koutir e madam la pa pou remarke. Li pou kwar dekorasion sa. Anmemtan li pou persiad limem ki li pa finn grosi.

TI-MARIE: Samem to politik laverite?

M-M: Otan ki posib anpes dimoun soufer.

TI-MARIE: Alor to konsey mwa koz manti?

M-M: Ti mansonz ki pa fer ditor me pa koz gro manti ki ogmant soufrans. (Maliga rantre, enn let dan so lame.)

MALIGA: Enn let pou ou tantinn.(Li donn let la M-M ki ouver li e koumans lir.)

TI-MARIE: Bon nouvel, move nouvel, ma? (M-M kontinie lir san pran li kont.) Koze ma, pa gard mwa dan sispans.

M-M: (Sante) Mo zwazo ti anvole,
Mo zwazo pe retourne.
Niaz pe avanse pou ekler mo lesiel ble,
Lesiel ble.
Mo zwazo pe retourne.

MALIGA: Ton’ Jeri?

MARIE-ANGE, KATIJA: (Anmemtan ki Maliga.) Misie Jeri?

TI-MARIE: (Anmemtan ki Maliga, Marie-Ange ek Katija.) Papa? Dife! Mo gete. (Li ras let la dan lame so mama.)

M-M: Non, pa fer sa! (Enn lavwa ‘off’, lavwa Jeri Capricorn, lir let la). ” Mo gate,
Li ti neseser pou mwa ki mo gard silans tousa letan la pou enn rezon sekirite. Kot mo ete ti ena boukou danze; ankor ena boukou danze me pa otan ki avan. Mo pa kapav dir twa plis. Nou pe zwenn biento.
Salam mo lamour,
J.C ”

TI-MARIE: Li fer koumadir mwa so tifi mo pa ekziste.

M-M: Let la pa ti pou twa. To’nn trouve ki arive kan nou tro kirye?

TI-MARIE: Li pa mansionn mwa. Mem pa dir twa anbras mwa.

M-M: Fode li dir twa li kontan twa, lerla li kontan twa? Lamour profon, trankil san tapaz, san letalaz pou twa sa pa ekziste?

TI-MARIE: Mama! (Li may so mama li plore.)

M-M: Ekout mwa bien Ti-Marie. To papa ek mwa nou finn deside ki nou lamour li pa bizen enn sertifika leta sivil pou li ekziste. Twa to fri natirel nou lamour. Kan to ti ankor baba, bann adverser to papa ti rod kidnap twa pou fer santaz ar li, kas so determinasion. Depi lerla mwa ek li nou ti deside ki nou bizen viv separe pou to proteksion … Zot tou ekout mwa bien. Fale ki zame zot repet seki zot pou tande isi.

BANN TIFI-KOUD: Nou fer serman!

M-M: Si zot koze zot pou met boukou lavi andanze. Dan liniver ena enn kategori dimoun. Zot enn minorite. Zot ena enn lafors moral extraordiner. Se grasa zot ki lavi ameliore. Mem zot enn ti group zot amenn sanzman, zot fer bann baryer tonbe. Pou anpes kreasion tom dan larouy, ramas mwazi sa bann dimoun la zot ena enn pouvwar spesial vwayaz atraver liniver e partou zot sakouy dimoun, fer zot reazir kont pouritir, kont malang. Okoumansman enn pogne dimoun, fam kouma zom, mars ar zot ziska ki mouvman la vinn sitan for ki miray grene. Jeri li enn parmi zot. Li isi enn zour, enn lot zour li enn lot plas. So desten ki koumsa. Mo soupsone kifer li pe vini. Me mo kone osi ki li pa pou res lontan parmi nou. So vre plas pa isi, ni okenn plas. So vre plas se partou. … Bon! Nou nou bizen kontinie. Pa bliye, lane pe aprose. Ena boukou louvraz pou rande.

TI-MARIE: Be kouma rekonet zot?

M-M: Zot parey kouma nou me ena enn ti zafer dan zot manier panse, dan zot konportman ki separ zot ar dimoun ordiner. Ena dimoun ki pa konpran zot, dir ki zot tok-tok, ki enn vis finn las me anverite zot ena enn regar diferan lor lavi. Get twa.

TI-MARIE: Ki mwa?

M-M: (Ton sikane.) To pa enpe tok-tok?

TI-MARIE: Mo tok-tok mwa? He ma! To fek dir ki to soupsone kifer papa pe vinn isi. Dir mwa silteple.

M-M: Ena de rezon. Enn mo kapav dir twa; lotla les limem dir twa.

TI-MARIE: Ki rezon?

M-M: To laniverser pre. Le 24. To pe vinn mazer. To papa enn gran romantik. Li pou vinn zoue Bonom-Noel pou plezir so ti baba.

TI-MARIE: Donk li parey kouma twa. Zot toulede kwar mo ankor enn ti baba.

M-M: To pou toultan res mo ti baba.

TI-MARIE: Enn vie ti baba …

3 TIFI KOUD (anmemtan): … malelve.

( Tann enn gran dibri deor; vadire enn ta veykil finn arive atout vites, finn aret sek, laport ouver ferme for-for …)

M-M: Ki sa tapaz la sa? Al get enn kou mo tifi. (Ti-Marie sorti e revini preske toutswit.)

TI-MARIE: Ma, enn trale polisie an sivil ek iniform finn anserkle lakaz. ( Tann tapaz pe defons laport. Enn ograde ek plizier polisie rantre.)

OGRADE: Kot li?

M-M: He misie kot ou kwar ou ete?

OGRADE: Bous to labous! Taler mo fer ramas twa.

M-M: Ou ena warant?

OGRADE: Warant? Ou sorti dan enn lot planet? Depi lontan finn fini aboli sa. Mo konsey zot tou al dibout dan enn kwen. Mo bann zom pou fouy sa lakaz la anba lao, apre mo pou fouy zot enn par enn. Aster bous labous! Ferm bwat. Les mo fer mo travay. Ale bann zom! Vir tou anbalao, pa les nanye sape. ( Enn dezord napa-badine.)

M-M: Pa fer sa! Lenz Madam Ponspilat sa. Li pou araze, so mari …

OGRADE: Lenz Madam Ponspilat. Amenn sa isi. Ala ki mo fer ar li. (Li desir-desir li.)

M-M: Ou pa respe personn, ou misie.

OGRADE: Mo respe zis mo galon ek galon mo siperyer. Apart sa nanye peyna valer. Isi finn fini. Aster al fouy bann lezot lasam. Ou abiy bann gran-gran dimoun ou?

M-M: Oui mo kasiet zot defo.

OGRADE: Bon! Nou aret perdi letan. Plis nou tarde, plis pou ena dezord. Si ou’le aret dezord dir mwa kot li ete.

M-M: Kisannla?

OGRADE: Pa fer lenteresan! Kot li?

M-M: Be kisannla?

OGRADE: Jeri Capricorn.

M-M: Misie Jeri Capricorn.

OGRADE: Hen!

M-M: Li pa la.

OGRADE: Be kot li foutou?

M-M: Fode pa ou grosie misie.

OGRADE: Taler mo fer kraz tou.

M-M: Ou for, misie. Kisannla kapav anpes ou. Amize!

OGRADE: Kot ou tifi?

MARIE-ANGE: (Avans divan.) Ki ou’le ar mwa misie?

OGRADE: To bizen vinn Kazern ar mwa. Nou kone kouma fer twa ek to mama kone kot sa enposter la ete. Mo konn larg lalang.

TI-MARIE: Be Misie …

M-M: Twa res trankil. Koumans met lord. Apre sa to kapav retourn to lakaz.

OGRADE: Non, personn pa bouze tank louvraz la pa’nn fini. ( Bann polisie la retourne.) Mision akonpli, serzan?

SERZA: Pa’nn trouv nanye sef.

OGRADE: Real fouy partou. Devir tou anbalao, si neseser. Li dan ou lentere dir mwa avan tro tar kot sa koson la ete.

MALIGA: Dan park.

OGRADE: Han, to’le fer lenteresan. Taler mo montre twa ki mo fer ar seki fer lenteresan.

MALIGA: Ki to kapav fer? Mo kone to pa bon. Akoz samem to violan pou fer kwar to enn terib. To pa konn mwa, me mwa mo konn twa bien. To bann zom ‘si konn twa bien. Zot koze deryer to ledo. Rapel …

OGRADE: Mo’le zot ligot li, bayonn li e fou li detrwa kalot. (Serzan vinn koz dan so zorey, ris li dan fon e kontinie koz ar li.) Mo donn zot enpe letan pou zot reflesi. ( Ar Marie-Ange.) Twa, to pe vinn ar nou. Zot tou, konpran bien. So bienet dan zot lame. Si zot tarde li li pou pas kord, pey lepo-kase.

MARIE-ANGE: Mo kapav anbras mo mama orevwar?

OGRADE: Zis anbras li samem tou. (Marie-Ange anbras M-M.) Bon nou pe ale me nou pe revini. Prosenn fwa … Prefer pa koze. ( Bann polisie sorti. M-M, Maliga, Katija ek Ti-Marie dibout fix anplas. Souden …)

M-M: Kot li ete? (Li galoup partou, get partou, fouy partou.) Kot mo’nn poz li? Tansion zot finn pran li.

KATIJA: Ki zafer Tantinn?

M-M: Pourtan li ti dan mo lame.

TI-MARIE: Ki zafer, Mam? Dir ki zafer pou nou kapav ed twa rode.

M-M: Let Jeri.

TI-MARIE: Li ar mwa. Mo’nn souk li, mo’nn kasiet li.

M-M: Kotsa?

TI-MARIE: Dan mo kilot! (Soupir soulazman tou dimoun.) Ki nou fer aster? … Kifer Marie-Ange finn al pas kord dan mo plas?

M-M: Enn bon tifi sa.

MALIGA: Bizen fer ‘Ton Jeri kone.

M-M: Li kone. Mo’nn fini dir li. … Kifer enn kout brit koumsa sitiasion finn sanze?

KATIJA: Mem lenz Madam Ponspilat!

M-M: Sa pli drol ki tou. Misie Ponspilat limem Komiser Prensipal, sef Komite Kordinasion Jericho. Lapolis tom sou so responsabilite. Bizar! Bien-bien bizar!

TI-MARIE: Zot finn fini bliye Marie-Ange? ( Kikenn tap laport.) Rantre! Nepli ena laport. (Madam Ponspilat rantre.)

MADAM PONSPILAT: Ayo Madam Jeru! Zot finn met Misie Ponspilat dan pruzon.

TI-MARIE: Koudeta! Ayaya!

Continue reading

MAMZEL ZANN

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

PROLOG

Nou le 30 Me 3431. Dan enn selil iltra-modern ( probableman dan enn pakbo-entersideral ), garni ar gadjet elektronik zenerasion XTRA, ena enn tifi eternelman 19 an. So bote kosmikman rar e dan so personalite ena enn dimansion ki ni langaz imen, ni langaz elektronik pa finn reysi dekrir ziska ler. Dan so selil ena tou konfor ki gagne dan tou lotel 5 zetwal atraver Milki-We. Enn sel diferans: so laport peyna pwagne, pa kapav ouver depi andan.
Enn kout sek tou lalimier tengn; tann lamizik “Happy Birthday”; enn mesaz paret lor enn lekran: “Bonnaniverser! Ou finn regagn 19 an.” Enn gato desann depi plafon.

TIFI: Ki dat zordi? [ Li pez enn bouton. Enn dat paret lor lekran : 30 Me 3431.] Ki mo pou dimande zordi? Depi 1431, toule 30 Me mo dimann pou vizit enn planet dan lespas. Dedir lontan mo ti kwar ki zis lor Later ki lavi … lavi entelizan ti ekziste. We live and learn! E ki ariv mwa? Mo koz Angle? Zot ti bien fer mwa mizer! E! Mo ti bien fann ar zot ‘si. Pa manti! … Aster bizen servi zot lang pou kominik ar bann lezot planet. … Kot kapav ale zordi? Kifer mo gagn for anvi retourn lor later? Pou enn sezour … apre… 2000 an. Li ankor lamem sa? Pa drol si li’nn disparet. So bann abitan ti telman kontan lager… E lorla polision. Pov planet! … Nou get enn kou. [Li servi so kompiouter. Enn lavwa sentetik dir lenformasion la.] “Galaxi: Milki-We; Sistem: Zetwal Kakaloulout; Planet Later: preske steril; presion popilasion, polision ek enn gran lager simik-bakteriolozik finn preske aneanti bann diferan form lavi. Me bann siyantis kosmik finn dekouver lekzistans enn ti-koloni reskape ki viv lor enn ti-lil, lor zepol enn montagn ki apel Petrousmok. Kot lipie montagn la ena enn tribi zom-mangous (zangous) – rezilta mitasion zenetik. Ant imen ek zangous ena enn lalit san mersi.” … Dan ki lekor mo pou rantre?

[Li tap enstriksion lor so kibord. Enn seri fayl (foto + biyodata) paret lor lekran. Li aret lor fayl enn tifi 19 an, Zann. Lavwa sentetik donn lenformasion la: “Nom: Zann; sex: feminen; laz: 19 an. Zanfan abandone, Zann enn tomboy (garson manke) ki vilaz Petrousmok finn adopte me ki laplipar dimoun mefie parski zot pa konpran li.” ] Mo kwar mo’nn gagn mo lekor teres! [Li pez enn bouton. Lamizik kosmik. Tourbiyon kouler ek lalimier strobo. Blakaut. … Lalimier realime. Nou dan vilaz Petrousmok.]

AK 1 SENN 1

Divan lakaz Zann Lagitar ki parfwa zot apel osi Mamzel Zann. Li pe asiz lor so peron ki tom lor sime; enn lagitar dan lame, li pe sant “Larivier Tanie”, version Rosemay Nelson. Enn kout sek enn zekler travers lesiel. Lagitar sap dan so lame, tonbe. Mamzel Zann dibout red koumadir enn desarz elektrik finn travers so lekor depi latet ziska lipie. Letansa bann abitan Petrousmok monte, desann divan lakaz Zann Lagitar san remark nanye. Bann abitan Petrousmok zot tou kouler. Ena rouz, ena ble, ena zonn, ena ver. Sa bann la zot bann San-nom. Pros ar zot ena bann Demi-nom. Malgre ki zot ena nom kouma Brik, Brak, Brok, Drik, Drak, Drok, Krik, Krak, Krok, Prik, Prak, Prok, Trik, Trak, Trok, seki bien drol se ki personn parmi zot pa bien kone ki vremem so nom. Akoz sa souvan ena boukou konfizion. Kan kikenn kriye Brik se Prik ki reponn… ets. Ena lezot, enn minorite, dimoun kouma Zann Lagitar, zot lapo li diferan parski bann kouler finn malanze e finn donn nesans enn varyete nouvo ton. Apel zot bann Avek-nom.]

TON JONN: [Enn bonom Avek-nom. So labarb ek seve blan.] Zann! Ki ariv twa? To’nn aval enn lapens?

ZANN: Kifer ou dir sa Ton Jonn?

TON JONN: To pe dibout red kouma enn efare. To lagitar finn tonbe, to mem pa bese pou ramas li. To finn trouv mirak?

ZANN: Ou pa finn trouv enn zekler travers lesiel?

TON JONN: Ala to rekoumanse! Rapel ki ti ariv twa dernie fwa to ti tann lesiel koze. Enn sans ti finn reysi anpes bann San-nom bril twa vivan. Pa zwe ar dife mo piti.

ZANN: Ou kone Ton Jonn, ziska zordi mo pa konpran kifer dimoun ti exite koumsa. Mo ti pe zis dir….

TON JONN: Shuuut! … Zann, Zann, Zann! To tro inosan mo tifi. Zame bliye. Dimoun per pou sanz labitid. Dimoun per seki enkoni. Personn pale sanzman drastik. Bizen donn zot tipti doz. Twa to rod efase, refer.

ZANN: Me pourtan…

TON JONN: Nou pa pou rekoumanse?… Zann, tou sa bann dimoun ki pe monte-desann, … ki zot ble, rouz, zonn, ver … zot tou konsider twa kouma enn menas. To diferan ar zot dan mil fason. Si to’le trankilite, si to’le lape … fer zot bliye twa, … fer zot bliye ki to ekziste. Debrouy to difil trankil dan to ti-kwen. Pa aste lager lezot … To pe ekout mwa? … To tro teti Zann.

ZANN: Pa sa Ton Jonn. Mo gagn enn lide… Anverite li tom lor mwa kouma zekler. Li prop, li kler kouma lalimier. Ler mo dir lezot ki mo panse olie zot konpran zot koumans araze. Aster mwa mo nepli konpran.

TON JONN: Depi koumansman nou istwar bann dimoun ble, rouz, zonn, ver – pa bliye ant zotmem peyna lakorite – … ki mo ti pe dir? … Wey! … tou dimoun kwar ki bann Zangous se bann zanfan Satan, serpan dan zarden nou Sennyer. Konpran zot! Ler to dir ki bann Zangous zot ‘si zanfan Bondie li normal ki zot koumans soupsonn twa. Kikfwa to enn Zangous degize an-Avek-nom. Deza li difisil pou bann San-nom ek bann Avek-nom koabite. Aster to’le fer plas pou bann Zangous. Pa bliye bann Zangous zot mazorite … trwa pou enn. Pa fasil Zann!

ZANN: Ou ti dakor okoumansman! Kifer ou ti sanze apre?

TON JONN: Mo ti per …

ZANN: Mwa mo pa per.

TON JONN: Les mo fini mo fraz! … Mo ti per ki nou ti pe koumans kiksoz ki nou pa ti pou kapav kontrole.

ZANN: Lesiel ti pou ed nou. Mo lavwa ti dir mwa.

TON JONN: Zann! Mo finn dir twa pa koz sa. Zot pou dir to latet pa bon. E lerla … to kone tomem.

ZANN: Be pourtan …

TON JONN: Be pourtan, be pourtan! Aret reve Zann!

[Detrwa fam ble, rouz, zonn, ver pas pre ar zot, arete … ]

ZANN: Tou seki mo tande se “pa kapav, pa kapav, pa kapav …”

FAM BLE: Tann li do! Sanse li tro kapav li.

FAM ROUZ: Me wi maser li kapav li. Vey bien to mari, li kapav li. Vey bien to garson, li kapav li. Vey bien to papa, to frer, li kapav li. Mem bonom Jonn! Li kapav li. Dan so kafe peyna triyaz.

TON JONN: Zot pa onte zot koz koumsa?

FAM VER: Get kouma vie sounouk pran so par.

FAM ZONN: Normal! So bann sa! Parey kouma li.

TON JONN: Jo garre!

FAM ROUZ: Get so zar do! Li koz langaz ar nou koumadir nou pa konn koz lang.

FAM VER: Nou’al parl nou mari li pe ensilte nou.

TON JONN: Mesdames!

FAM BLE: E tann li fer so senn, koz bel koze.

(Zot mok Ton Jonn. Zot sant: “Zann gagn malad souna, Bonom Jonn pik so souna, Kenkina-kenkina, Bel-bel tamasa.”)
ZANN: E bann ser, kifer nou lager ant nou? Tou bann fam, ki zot San-nom, ki zot Avek-nom, ki zot Zan…

TON JONN: zonn, ble, rouz…

ZANN: Hen!

TON JONN: Zann, retourn dan to lakaz. To plas pa isi!

FAM ROUZ: Li peyna plas okenn plas. [Bann Fam San-nom sorti.]

ZANN: Zot fer koumadir mo finn plant pikan dan zot zarden.

TON JONN: Me to enn pikan dan zot lagorz. Sak fwa to ouver to labous to provok zot lakoler. To fer zot santi to diferan. Parski zot pa konpran, zot per. Tansion Zann! Si zot gagn sans zot pou bril twa vivan. Zot pou dir to fol, to posede par Satan, to enn eretik. … Bon mo bizen ale! Retourn kot twa. Pa sorti brit-brit! Sitiasion pa normal. Ena rimer ki bann Zangous pe prepar enn latak.

ZANN: Fos!

TON JONN: Kifer to dir sa?

ZANN: Mo kone. Difisil pou explike me mo kone … Mo sir!

TON JONN: O.K! Mo bizen ale. Mo pou res lakaz tout lazourne. Si to bizen mwa pa ezite vinn kriye mwa. … Kifer to pe fer enn ti-sourir mesanste?

ZANN: Mwa? … Salam Ton Jonn! [ Li sorti.]

TON JONN: Salam felonn! [Ar limem] Sa enn bwat sa! Difisil pou konpran sa tifi la. Li pa normal ousa li extra? Mo pa kwar li fol. Ena enn zafer bien spesial ar li. Dan so regar, dan so manier get lavi. Me mo per tansion li gagn dezagreman.

Continue reading

THE WALLS

(LIBRETO ENN OPERA ROK)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

Joshwa Abraham
Kounti Abraham
Shakti Abraham (Tifi Joshwa ek Kounti)
Mark Samsonn (patron ek aman Shakti)
Azad (Kamwad Shakti)
Narater
Ker
Piblik Porlwi

Prolog

Nek plonz to nam dan fon lamer
Si to’le konn zistwar enn fler
Ki finn ouver so bann petal
Dan enn gran tourbiyon rafal.
Si to’le konn zistwar mo fler
Tranp to lespri dan lamer kler.

Lontan-lontan enn gramaten
Dan koumansman so gran desten
Douler-douser dan vant later
Ti donn nesans enn bout later.
Dan bout later enn zwazo bren
Ti vinn depoz enn ti lagren.

Lerla bann flev lor nou later
Plonz zot lespri dan fon lamer
Pou tras ansam sime Listwar
Pou ranz lespwar ar dezespwar.
Dan profonder desten amer
Tou larivier zot rev mem fler.

Dilo Lasenn, Lalwar, Nizer
– Dan profonder desten amer –
Dilo Ganga ek Zambezi
Ponnaïyarr, Godavarri,
Flev Yangtze Kiang, tou larivier
Ar zot lespwar aroz mem fler.

Tou bann dilo finn melanze,
Li bet aster sey separe!
Nou bout later finn donn enn fler,
Nou selebre so lalimier.
Olie tir lay ar lepase
Nou dir ansam ” Mersi Bondie ” .

*******

Ak 1 Senn 1

(Kot Joshwa)

NARATER: Bomaten, bomaten dan lesiel, laflam ble
Pe aroz lasesres, fer later transpire
Dan zarden Abraham.
Ton Joshwa Abraham, fidel ar so program
Pe kiltiv so zarden, aroz later kram-kram
Pou prezerv paradi.

KER: Walls, walls everywhere you look!
Walls, walls everywhere you go!
Walls, walls they creep up like hell!
When will the walls come tumbling down?

NARATER: Dan tourman move tan li pa dekouraze;
Mem soley kras dife lapli bizen tonbe,
Li kone, li kone.
Li aras bann bagas, li fer bann nouvo gref;
Li detrir bann vieyri, li protez seki nef
Pou transform destine.

KER: Walls, walls everywhere you look!
Walls, walls everywhere you go!
Walls, walls they creep up like hell!
When will the walls come tumbling down?

NARATER: Lavi li anmouvman, zame li arete;
Ler soley al dormi, anmemtan li leve,
Li kone, li kone.
Maler amenn boner, ena far dan brouyar;
So lafwa dan lavi permet li gard lespwar
Bann miray pou grene.

KER: Walls, walls everywhere you look!
Walls, walls everywhere you go!
Walls, walls they creep up like hell!
When will the walls come tumbling down?

*********

JOSHWA: Lontan letan ti mars lantman,
Sa lepok la finn fonn, finn fonn.
Me letan lontan avan li fonn
Finn donn nesans nouvo letan.

Nouvo letan kouma Shakti
Finn balye prop letan lagli.
Me li finn met soulie labou
Parey kouma miray zalou.

Old walls, new walls
When will they ever go?
Old walls, new walls
The same damn’d walls
Creeping up in hell’s haven.

Vie fler finn fini so letan;
Nouvo bizen chombo letan,
Gard tan ar sanzman dan letan,
Anpes miray blok nou lelan.

Old walls, new walls
When will they ever go?
Old walls, new walls
The same damn’d walls
Creeping up in hell’s haven.

Vie fler finn fini so letan;
Nouvo bizen chombo letan,
Gard tan ar sanzman dan letan,
Anpes miray blok nou lelan.

********

NARATER: Ton Joshwa tann Kounti apel li,
So lavwa resanble so tifi.
Pandan ki li kiltiv so zarden
So madam finn prepar so dipen.

KER: Enn Kretien, enn Endou finn dekouver lamour,
Shakti finn pran nesans dan leker zot lamour.
Zot zanfan finn grandi dan lespri tolerans
Petri dan liberte ek respe diferans.

********

KOUNTI: Joshwa Abraham vinn bwar to dite,
Manz enn bout dipen, lerla to piose;
Kouver to latet, soley la tro for.
Joshwa mo bien kwar Shakti pa tro bien,
Li gagn maloker, li pa’le manze,
So figir bien blem, so lizie rantre.

JOSHWA: Kounti mo koko, nou tifi Shakti
Kone ki li fer, kouma tras lavi.
Mo pa kas latet, mo fer li konfians;
Li regle lavi koumadir enn dans.

KOUNTI: Joshwa mo bien per ariv li maler;
Maler to kone napeyna loder:
Gran soley lete fer siklonn vini.
Dimoun ti lespri zot zalou Shakti;
Zot priye maler tom lor nou later
Pou zot kapav dir nou ti fer erer.

JOSHWA: Kounti mo koko, to tro pran traka!
Shakti, nou tifi, li pa enn baba.
Bann zanfan zordi zot bien debrouyar;
Dan desten dime li pou met so par.

Ler nou nou ti zenn ti enn lot zafer,
Lespri aryere ti fer nou soufer.
Grasa nou lamour nou finn tini ferm.
Enn miray grene, enn lot diboute;
Parey kouma twa, parey kouma mwa
Shakti dan so tour pa pou bes lebra.

KOUNTI: Joshwa mo gate, mo gagn mari per
Ki enn zour Shakti tom dan pit maler
Parski bann dimoun tarde pou konpran
Ki lamour-pran-kont li plis enportan.

*******

KER: Enn Kretien, enn Endou finn dekouver lamour,
Shakti finn pran nesans dan leker zot lamour.
Zot zanfan finn grandi dan lespri tolerans
Petri dan liberte ek respe diferans.

*******

(Shakti rantre andansan)

NARATER: Shakti O Shakti, nouvo gref dan zarden lavi,
Bouton parfime, nouri ar lamour de imen
Ki finn grenn miray pouri par tradision vieyi,
Ouver to lizie, donn nou sok, ekler nou vilen.

KER: Nou bann gran batiser, nou fer gran-gran travay:
Nou konstrir Piramid, nou konstrir Taj Mahal,
Lotorout, soumaren, sitadel, katedral.
Toulezour otour nou, nou konstrir bann miray.

NARATER: Shakti O Shakti, nouvo fler experyans imen,
Kalis tou kouler deborde ar nouvo diven
Ki resof leker aswafe ki pe rod lespwar,
Ouver to lebra, repous bann santiman barbar.

KER: Nou bann gran batiser, nou fer gran-gran travay:
Nou konstrir Piramid, nou konstrir Taj Mahal,
Lotorout, soumaren, sitadel, katedral.
Toulezour otour nou, nou konstrir bann miray.

*******

(Joshwa, Kounti, Shakti)

JOSHWA: Eta Shakti! Mo tann dir to pe fer grevdelafen;
To mama dir to’nn refiz tous mem enn bout friyapen.
Tansion! Tansion! To vinn kouma enn golet kass-mason.
Gard lalign pa vedir vinn enn lalinn-san-lamson.

SHAKTI: Twa ek mama, pou enn ti wi, pou enn ti non zot trakase;
Zot bien kone kan pe fer so mo lapeti li mont lor pie.
Je me sens bien, je vais très bien; je suis en forme, don’t you worry.
Pe fer bien so! Labriz absan. Tansion! Tansion! Siklonn vini.

KOUNTI: Shakti beti, pa koz manti, to paret blem, to pa bien twa.

JOSHWA: Kounti koko, li pe dir twa ki li korek. Peyna traka!

SHAKTI: Mama, mama, lapli tonbe, rafal soufle, mo kontan twa.
Mo anretar, bis pa atann. Mo bizen chal. Salam, salam. (Li sorti)

*******

KOUNTI: Joshwa mo bien per ariv li maler;
Maler to kone napeyna loder:
Gran soley lete fer siklonn vini.
Dimoun ti lespri zot zalou Shakti;
Zot priye maler tom lor nou later
Pou zot kapav dir nou ti fer erer.

Continue reading