TRAINING IN BILINGUAL LITERACY

Mersi Google pou bann zimaz

(MATERYO BAZIK POU ANSENGN LITERESI BILENG)
©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

INTRODUCTION

After more than two decades of theoretical and practical work in bilingual literacy (Morisien and English, 2 creole languages) during which time specific ad hoc teaching materials were prepared to service the needs of specific groups – teachers of BEC, Bureau D’Education Catholique; inmates of MPS, Mauritius Prison Services; students of OUM, Open University of Mauritius; students of ICJM, Institut Cardinal Jean Margeot – the time has come to work out a consolidated version to meet the basic needs of teachers, teacher-trainers and teacher-trainees who want to specialise in BILINGUAL LITERACY IN MORISIEN AND ENGLISH. Its main preoccupation is to provide stakeholders including teachers and social workers with a training manual which may globally help them in their tasks of teaching and developing bilingual literacy skills (BLS).
Practising teachers will, of course, have to use it in a creative way, making necessary adaptations and offering supplementary materials wherever necessary with regards to different audiences having different backgrounds and needs.
But right from the start those concerned must understand that a new method is being proposed.
• The acquisition of literacy will be made through the learners’ L1 i.e their mother tongue known as Mauritian Creole or Morisien;
• Once basic L1 literacy competence has been mastered i.e word recognition and spelling, the L2, the official language of the Republic i.e English will be
introduced step by step;
• As both English and Morisien are creole languages, it is believed that a positive transfer of skills will take place;
• To teach the 4 skills (listening, speaking, reading and writing) in both languages, a non-dogmatic approach should be adopted i.e a combination of grammar- translation and direct method.

Continue reading “TRAINING IN BILINGUAL LITERACY”

DISIK SALE

©Dev Virahsawmy and ICJM

TI FANFAN

Enn zanfan lor enn ban pe flote ar letan
Kontan, pa kontan, kontan.
So papa, so mama kouma tou bann krwayan
Finn montre Ti Fanfan kot lebien, kot lemal.

Dan zarden enn serpan ti reysi tant Adan
Lontan, lontan, lontan.
Akoz li azordi nou dan pens mo piti,
Nou fardo ar sak zour vinn ankor enpe lour
Enn-an, san-tan, mil-an.

Ena anz dan lesiel, ti dimoun ar lezel;
Lisifer bien-bien nwar lor so tron dan lanfer;
Enn dragon ki feros manz zanfan ki pa bon
Fanfan, Fanfan, Fanfan.
Ekout mwa, tansion twa, roten la pa bien lwen.
Aret zwe ar to kok sankwa mo pou koup li.
Chi malang, pi malang, chi.

Tousala fer li per, li pa konpran kifer
Bondie ki sitan for pa finn touy Lisifer;
Li finn les enn serpan anpwazonn so zanfan.
Me lalwa gran boug la kot nou kapav konpran?
Seki gran dimoun dir Ti Fanfan pa konpran
Partou zot trouv Satan, so dragon, so serpan;
Zot koz ar enn roten, tousa pou so dibien.

Enn kout ros dan dilo pa kit tras deryer li;
Bann ti serk ki grandi fini par disparet
Me ti ros la dan fon finn fer so ti sanzman.
Zanfan napa fey soz, sak parol les so tras,
Al kasiet dan koray, pa les tras lor sirfas.

Zot tou enpe tok-tok dan latet Ti Fanfan
Me samem Ti Fanfan, enn zour pou vinn tok-tok
Dousma, dousma, dousma.
Ti Fanfan pa kosian, li flote ar leta
Kontan, pa kontan, kontan.

Ti Fanfan lor so ban pe pran ler ar divan.
So lespri dan lezer nepli gagn maloker.
Li pe naz lor enn niaz, so kosmar par deryer.
Fer-sa-pa-fer-sa, tousala bien-bien lwen;
Satan, serpan, paran, demon, dragon, roten.
Bien-bien lwen, bien-bien lwen.

So papa plis pistas, so mama manz mafat,
So mama kraz enn tas, so papa kraz jawat,
Dan lakaz manz mafat, manz pistas, kraz jawat
So papa al travay, so mama kalimay.

Lor so niaz Ti Fanfan naz-naze, get-gete.
Dimoun pe debrouye, zot nepli konn koze.
Kouma enn dis reye:
Ki manier? Ki manier?
Me letan zot peyna pou atann enn repons
Tou dimoun aretar.
Orevwar, orevwar.

Dan karo, dan tou kwen, dan biro, dan moulen
Tou dimoun pe prese:
Degaze! Degaze!
Dan lakaz, dan lekol, dan legliz, dan larme
Tou dimoun pe gagn lord
Ekoute, ekoute!
Sakenn nek pe konte seki li pou gagne.
Tou lespri okipe.
Kalkile, kalkile!

Ti Fanfan dan lezer pa pe konpran kifer
Tou dimoun lor later, dan zot mont pe get ler;
Pe chek kont dan konter, pe kont kas lor kontwar.

Ti zegwi, gran zegwi, ti bouton, gro bouton
Dan lakaz, dan lizinn, dan karo, dan biro
Pe grense, pe kriye, komande, dirize;
Tou dimoun ekoute, tou dimoun aksepte.

Dan lekol profeser fer li aprann par ker
Sak lartik so valer mizire lor later.
Mem lavi li filtre atraver enn konter;
Tou dimoun oblize met lekours ar zot mot.

Letan ek lamone fale pa gaspiye;
Lamone ek letan bizen pran ar legan.
Time is money, money, money.

Lor so niaz Ti Fanfan pe grandi ar letan
Me letan pe sanze Ti Fanfan pa kone.
So mama, so papa lontan finn antere;
Mem so niaz pe sanze, li finn vinn danzere.

Gran Fanfan pe vinn lour, so leker rod lamour.
Pou desann lor later li bizen pas ladwann.
Regleman akey li, enn gro liv dan lame –
Tou seki ekout li zame pou gagn traka.
Dragon finn anvole, ek satan ek serpan.
Aster la direksion dan lame Regleman.
Gran misie, ti misie, polisie, depite
Zot tou bann kapitenn dan larme Regleman.

So papa, so mama ek roten nepli la.
Dan zot plas avoka, gard-prizon, mazistra.
Partou kot ou pase regleman dirize.
Pa gagn drwa poz kestion, pa gagn drwa rod sanzman.
Pa gagn drwa fer sesi, pa gagn drwa fer sela.
Regleman bien serye, tou repons dan so liv,
Kontan, pa kontan, tou bizen aksepte.

Masinn la roul-roule, tou dimoun ekoute,
Tou dimoun debrouye, tou dimoun kalkile,
Tou dimoun galoupe, met lekours ar zot mont;
Bann konter pe fer kont,
Regleman pe veye.

Tou zegwi dan bann mont pe koumans galoupe
Tik-tak; tik-tak, tik-tak.
Kouma lever later pe al drwat simitier
Krak, krak, krak.

Komandan Regleman finn desid fer lager.
So simiz patriyot, so sapo liberte.
Ti Fanfan, Gran Fanfan bizen vinn militer.
Tou dimoun ekoute, Regleman pe koze;
Tou dimoun tap lame, Regleman finn koze.

Zoli koze, zoli koze!

Gro bogi dan lipie, enn fizi lor zepol
Lef-rayt, lef-rayt;
Pou lape Ti Fanfan finn met so iniform.
Pou dimoun kapav viv enn milion bizen mor.
Liberte! Fraternite! Egalite!
Zoli koze, zoli koze.

Continue reading “DISIK SALE”