SO SEMBOU

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Tamby fer enn rev. Divan so lizie kot lipie enn larkansiel, ena enn sembou an lor masif, dekore ar diaman ek perl rar. Sembou la ki plen ora ar dile ek dimiel koz ar li.

— Tamby, Tamby depi lontan mo pe rod twa. Degaze vini koko avan mo dile kaye, … avan mo dimiel vinn rans.

Ler so somey kase Tamby tann so prop leker bate telman eksitasion finn may li. Li sir aster li pou koumans viv enn lot lavi. Enn lavi extra. Plis nisa ki dan fim jalsa. Dile ek dimiel agogo dan sembou an lor masif dekore ar diaman, ribi, safir, mama perl.

Boner gramaten, avan soley poz so lalev lor lorizon, san mem dir so fam, Savitri, ki li pe ale, san mem verse pou get Trishni dan so ber, Tamby trap sime zegwi, fons drwat pou rod larkansiel spesial sembou laba kot soley al bwar dilo. Eksitasion angourdi so lespri ki pe rev douser zwisans ek zwisans douser. Nanye nepli ekziste apart li, li ek limem. Fini traka, fini problem, fini lamerdman!

Ep! Lor so sime enn gorz profon koup antraver. Ler li verse pou gete li gagn vertiz. Li kone li bizen desann dan vant marenwar pou ki apre li mont ver lalimier. Li chombo so kouraz ar de lame e koumans desann. Brans ek rasinn donn so lipie mordan, anpes li glise; fey lalwes ek pikan loulou rey-rey so lapo. Li kontinie mem so ladesant. Ler li ariv anba, nouvo problem lev latet. Larivier rapid; kouran for. Otour li enn ta ti kaskad e lalimier soley pe desinn larkansiel ar lapousier dilo. Li get kot zot lipie. Peyna sembou. Ki pou fer?

Bizen travers larivier e remont lapant. Tamby santi lafatig kabos so ledo, kraz so zepol me rev sembou an lor masif, rev zwisans eternel remont so moral. Li rode, rode, rode ziska li zwenn enn landrwa kot bann ros andeor dilo permet li traverse. Li trouv enn santie ki dimoun ki vinn lapes kamaron ousa ki vinn sers lerb servi. Li grenpe-monte lantman. So zefor mwen fatigan. Andire li pe gagn labitid fer zefor. Ler li ariv lao lor rebor gorz, li vire pou get deryer. Enn trou nwar. Li pa konpran kouma li finn reysi sap ladan.

Li get drwat divan li dan direksion soley kousan. Lwen laba li sir li pou trouv so sembou an lor masif, sembou ranpli ar dile ek dimiel. Li kontinie so traze, travers montagn, vale, dezer. Enn pa swiv lot, li kontinie so larout. Li zwenn larkansiel par ta me sembou nayba. Li kontinie, kontinie, kontinie … Lor so larout li zwenn boukou dimoun: madam, misie, tifi, garson, zenn, vie, bonom, bonnfam.

Enn zour li zwenn enn sadou ki fer li aprann par ker enn long manntra. Zoli manntra me rev sembou kas tou pake. Li kontinie so resers. Li avanse mem. Fatig aster fer bay ar li. Li trenn so lipie pou marse.

Drol! Kouma enn larou ki finn fer enn foul letour, li trouv divan li seki li ti kit deryer li. So lakaz. So lipie nepli tini li. Li tom pouf kot rasinn dan lonbraz so pie lila. Li perdi konesans. …

Dan enn demi lizour li tann poem sadou:

LALIMIER

1

Dan lizie kler mo bieneme mo kontanple to lalimier,
Dan transparans so lizie kler mo plonz mo nam dan profonder;
Dan profonder so transparans mo rod partou to lalimier
Me transparans so lizie kler li laparans to lalimier.

2

Dan sourir kler mo de zanfan mo rod konpran tou to grander;
Dan inosans zot sourir kler mo plonz mo nam pou dekouver
Kot lenerzi to lalimier pran so nesans dan liniver
Me inosans zot sourir kler li laparans to lalimier.

3

Dan lesiel kler mo get soley pou apresie to lalimier,
Dan so pwisans enkandesan mo plonz mo nam pou rod trouv kler;
So lalimier enkandesan bril mo lizie, tengn lalimier
Pwisans soley li laparans vre lalimier nou liniver.

4

Dan sante kler zwazo kouler mo sey atrap to lalimier;
Dan rezonans zot sante kler mo plonz mo nam pou sey trouv kler;
Dan lalimier zot rezonans mo rod partou tras to grander
Me rezonans zwazo kouler li laparans to lalimier.

5

Dan parfen kler bann fri ek fler mo sey mazinn tou to grander;
Dan lekzistans zot parfen kler mo plonz mo nam dan profonder;
Dan profonder zot lekzistans mo sey tchombo to lalimier
Me lekzistans zot parfen kler li laparans to lalimier.

6

Pardon Senier, dan tousala mo pa finn trouv to lalimier.
To lalimier li ti lamem, me mo lizie pa ti trouv kler.
To tousala, to plis ki sa. Pou konpran sa bizen leker.
Bizen senser pou dekouver vre lalimier nou liniver.

Malgre so febles li fer enn zefor pou ouver so lizie. Enn zimaz flou dousma-dousma vinn pli kler. Kot so latet enn zoli fam, so tibaba dan so lebra pe priye, pe dimann Bondie sov so lavi. Savitri? Wi Savitri ek Trishni dan so lebra pe vey li, anpes maler may li dan lak. Tousa letan la so sembou an lor masif, dekore ar diaman ek perl, ranpli ora ar dile ek dimiel, ti la koste ar li me li pa ti konn gete.

Me 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.