TANBAV

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Mo vre nom se Oktav; zot apel mwa Tanbav. Zot dir mo nesans ti extra. Mo mama ti ena katorz-an lerla; pa ti kone kisannla mo papa. Mo sipoze ki mo latet oval, mo gro zorey ki sorti kouma zorey lelefan, mo figir mouste ar bourbri permanan, mo lipie gos ki pli kourt ki mo lipie drwat, bos lor mo ledo tousa fer mwa, depi mo nesans, enn dimoun extra. Mo karakter osi extra. Kan mo sap lor kal mo kraz tou. Bizen dir mo’nn grandi dan enn landrwa extra. Labou enn sezon lapli souvan zwenn enn lot. Sekife, labou ek so eksetera finn nouri mo limazinasion depi koumansman mo memwar ziska … anfen vomie pa panse.

Pli gran lekol pou devlopman enn zanfan se lavi. Lavi kouma mo finn konn li pa finn kil parad. Depi bien zenn, lavi finn montre mwa bann trik pou sap dan dif; finn montre mwa pran san dimande kan mo fen, pa koz vre toultan tansion mo fer dimoun ditor; lari, ti mo laplenn foutborl, bor lari ti mo libreri, kwen lari ti mo kaybo; lari ti mo legliz, konfesional, klas e parfwa mo lili. Wey, pa koze. Mo lavi ti extra. Mo zenes ti extra. Sak fwa bann viziter ti vinn rann vizit mo mama, kouma enn bon zanfan ki pa ti kontan deranz gran dimoun dan zot tranzaksion, mo ti konn deklase. Komie fwa mo ti pas lanwit deor pou kont zetwal dan lesiel. Ti ena boukou. Konte fini… Seswar osi ena boukou zetwal dan lesiel e lalinn pe zwe lamarel ar zot.

– “E la! Pa’nn dir zot, ler dormi bizen dormi?”
– “Pa gagn somey sef! Eskize.”
– “Apre sa, dime pa deklar sik.”

Fouf! Ala zot plen mwa. Si mo ti deor, letan li pa ti pou gagne pou ouver so gran lagel. Isi: wi sef, non sef, eskize sef, pardon sef.

Ki finn ariv mo mama? Enn swar li ti ale, dan enn taxi, e zame li ti retourne. Lapolis ti vini. Zot ti fouy partou, poz mwa kestion me mo mama zame pa ti retourne. Bien boner, tousel mo ti bizen aprann trase.

Trase? Toutsort kalite trase mo’nn trase. Trase kan mo vant grogne, trase pou ris enn dam, trase pou kas enn yenn. Trase. Sak fwa eleksion vini, dir ou mo dan goun. Gro pitay pou kol lafis, gro pitay pou fer dibri dan miting advers, gro pitay pou trape-bate, gro pitay pou fer mor vote. Samem peryod lakoup. Tanka mwa ti bizen ena eleksion toulezour. Lerla kifwa mo pa ti pou la.

Bann larme, sakenn tir so kote kan ena taksion. Zame mo ti pou kwar ki kamwad ar ki ou viv kouma simiz-kalson kapav vande pou gagn so bout. Ki nou pe devini? Labou finn touf nou lespri? Kan mo sort isi li pou kone ar mwa. Bezsominn la!

Pourtan nou ti fer tranzaksion la ansam. Ti tom dakor lor tou. Ti enn louvraz extra. Akoz enn ti malen ki ti rod fer so gran-nwar, nou tou al tase. Ki li ti bizen al aste pake-pake lartik delix, roul dan taxi, soule… E ler li soule, li zaze. Bann mous ti al ponn dan zorey ki bizen. Kouma koutvan lapolis ti fer enn lennding kot li. Li ti krake… Bate ti fer li koze. Li ti vomi tou. Ala rezilta. Krawn witnes. Li tir so kanet dan zwe. Malsans pou mwa. Ena ki finn fer pir ki sa, finn sape. Depi mo nesans, toultan soy swiv mwa partou. Sirman akoz sa bann lagratel lor mo figir. Samem zot apel mwa Tanbav.

Sa swar la pa ti dan plan fer disan koule. Ti pou fer enn travay sasi; vit-vit ti pou balye karo, netway prop ek defalke. Dabitid salerla zame pa ti ena personn dan lakaz la. Sa vie bonnfam la ti koumans kriye. Ki mo ti kapav fer apart pike. Sa lepok la personn pa ti dir li pa korek. Zot ti pe mem dir ki mo ti finn dres papie la korek-korek. Me ler troubouyon fer nou letour, vit-vit “pa mwa sa bourzwa, li sa, li tousel sa”. Salte la! Fer mo disan bwi… Extra sa!

Mo finn retase. Pa pe gagn somey. Ankor enn lanwit blans? Dime latet pou fermal, pou gagn vertiz. Bann gard pou kwar pe fer zes. Zoure, maltrete, bate. Pa ti bate. Bate bef.

Si mo mama ti konn mo papa; si li pa ti bez so sime ale, zordi kikfwa mo pa ti pou dan sa kalite treboul. Si mo ti al lekol olie grandi dan labou, kikfwa mo pa ti pou la. Si… Ferfout! Trou boukou si. Si lamer ti bwi tou pwason ti’a kwi.

Extra sa lavi la. Ale-vini mem zafer. Vire-tourne mem laryaz. Sort dan labou, bez dan labou. Sort dan gonaz, tom dan gonaz. Extra, extra, extra. Mo mama, pa kone kot li. Mo papa, pa kone ki li. Mo lagel plen ar bourbri, mo latet oval, mo zorey kouma zorey lelefan, mo enn lipie pli piti ki lot. Mo bosi, mo kas-pat, mo vilen, mo vilen. Pourtan nou tou zanfan Bondie, zot dir. Bondie get ar de lizie? Mo finn ne Tanbav, mo pou mor Tanbav. Pou bann zanfan labou peyna Bondie. Lever pli dan bien ki nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.