LITERATIR KREOL SAN FRONTIER

TRADIXION-ADAPTASION PAR DEV VIRAHSAWMY

TEX SOURS: 100 BEST-LOVED POEMS,  DOVER PUBLICATIONS, INC. NEW YORK, KINDLE  EBOOK

01. RANDAL MO BABA (LORD RANDAL)

Kot to finn ale Randal mo baba?
Kot to finn ale mo zoli beta?
Mo finn rant dan bwa; ma’a ranz mo lili;
Mo tro fatige, mo bizen dormi.

Kot to finn manze Randal mo baba?
Kot to finn manze mo zoli beta?
Mo’nn manze kot li; ma’a ranz mo lili;
Mo tro fatige, mo bizen dormi.

Ki to finn manze Randal mo baba?
Ki to finn manze mo zoli beta?
Enn kari angi; ma’a ranz mo lili;
Mo tro fatige, mo bizen dormi.

Kot lisien lasas Randal mo baba?
Kot lisien lasas mo zoli beta?
Zot tou finn kaykoun; ma’a ranz mo lili;
Mo tro fatige, mo bizen dormi.

Li finn enstal twa Randal mo baba!
Li finn enstal twa mo zoli beta!
Magema adie! Ma’a ranz mo lili;
Leker pe tire! Mo bizen dormi.

15.07.2016

02. KAPITENN PATRIK SPENNS (SIR PATRICK SPENS)

ALE
Lerwa lor tronn dan so pale
Ver diven rouz dan so lame;
“Eski ena bon kapitenn
Pou roul bato san kas lasenn”?

Premie Minis, gran konseye,
Exper marday deswit koze.
“Patrik Spenns, patron bato,
Limem exper dan fouy dilo”.

Lerwa ekrir enn bien long let
– pa kwar Samazeste tro bet –
Li avoy let la Kapitenn
Ki pe marse pre kot laplenn.

“Agalega, Agalega,
Bato lor vives al laba.
Madam ansent bizen dokter.
Zafer prese, aret fer ler.”

Premie kou Kapitenn trouv drol;
Trap vant li riye kouma fol.
Ler li relir tou vinn golmal;
Larm dan lizie dir zafer sal.

“Ki sa verminn ki responsab,
Ki ar lerwa finn fer palab?
Fode latet anbalao,
Fons dan toufann ar ti bato.

“Divan kriye, lapli kraze,
Bato bizen swiv so traze;
Madam ansent bizen soutien;
Tibaba samem gran dibien.”

Zot ti lev lank enn gramaten,
Travers siklonn ek movetan;
Lelandime zot ti laba
Pou pran abor sa madam la.

RETOUR

– “Aret drame move fatra!
Maren serye peyna traka!”
– “Pa mal konpran mo kapitenn;
Mo kwar pli lwen ena toufann.

“Yerswar nouvel-linn ti touni;
Li ti may dan lamson perdi.
Aster si nou fer latet dir,
Marke-garde, nou pas martir.”

Koze ki long! Apenn soley
Koumans kouse, kouma enn fey
Bato tranble; lesiel boude;
Bato menas pou savire.

Kapitenn ek so bann maren
Debrouye mem pou kal desten.
Enn gro vag kouma sounami
Fer satini ar tou lavi.

Lor warf lanbilans pe atann;
Li pou atann bien-bien lontan.
Lor warf dokter-ners pe atann;
Zot pou atann bien-bien lontan.

Ler siklonn ti finn traverse;
Ler dilo anfen ti kalme;
Pre kot lakot dan gran dilo
Bann peser ti trouv enn bato.

Bato la ti anbalao;
Li ti alonze lor ledo;
Otour li ti’ena, O sagren!:
Kapitenn ek so bann maren.

Enpe pli lwen ti dekouver
Enn mama ek so tibaba.
Akoz samem nou apel sa
‘Nofraz trazik nou Madona’.

16.07.2016

03. YER TI BON, ZORDI NON (THE LOVER SHOWETH HOW HE IS FORSAKEN OF SUCH AS HE SOMETIMES ENJOYED)

SIR THOMAS WYATT

Zordi bat karte seki yer ti kol
Kouma lakol zak ar mo prop lonbraz.
Zot glise-rantre, ranp dan mo lekol;
Dou, soumi, trankil san fer letalaz.
Pa kone kifer zot pe sanz bataz.
Zot ti abitie manz dan mo lame;
Aster toulezour zot pe rod sanze.

Mo ti dan mangann, toultan bien frengan!
Mo rapel enn fwa, zoli trannsenk la
Glis dan mo lasam ar lenz transparan.
Mirak mo dir ou, enn kou tou anba;
Li koste ar mwa, lekor giji mwa;
Li kol net ar mwa, koz dan mo zorey:
“Ki to dir aster? Toulezour parey?”

Pa kwar ti enn rev; lizie gran ouver
Ti get liniver vir anbalao.
Zantiyes ouver laport kas-leker,
Montre mo sime andeor sato
Pou ki madam la gout nouvo koko.
Akoz mo bonte mo ti gagn blese!
Gete ou aster ki li merite.

17.07.2016

04. ENN BERZE DIR SO ‘LAMOUR’ (THE PASSIONATE SHEPHERD TO HIS LOVE)

CHRISTOPHER MARLOWE (1564-1593)

Vinn res kot mwa zoli koko;
Vinn gout plezir dan filao,
Dan bor dilo, lor flan montagn,
Dan sime zigzag lakanpagn.

Nou kas enn poz kot pie leksi,
Get gardien vey troupo kabri
Kot larivier ki sant anker
Ar bann zwazo plim tou kouler.

Mo tres enn nat ar petal fler,
Ranz enn kousen ar parfen ler,
Koud enn bone ar katrepis,
E brod enn rob ar boukou lis.

Mo tis manto ar lalenn so
Sorti lor ledo enn annyo;
Mo ranz pantouf pou to pepe
Dekore ar bann pier presie.

Mo koud enn sang ar vetiver,
Dekor so bouk ar tou kouler.
Si tousa reysi gidi twa
Vinn res ar mwa dan nik nisa.

Bann travayer, lepremie me,
Met lafaya, sante, danse.
Si foul zwisans pa fer twa per,
Koste ar mwa mo zoliker.

18.07.2016

05. SALAM, LAMOR PE KOUP DAN NOU KARO! (ADIEU, FAREWELL EARTH’S BLISS)

THOMAS NASH (1567-1601)

Salam, adie lazwa later;
Isi nanye pa res peper.
Nou pov-pov jos ferm lizie vit
Parski lamor ki enstal bit.
Dan vid nou sey rod fer zoro,
Lamor pe koup dan nou karo.
Bondie donn nou mizerikord!

Eta risar pa fer grannwar
Parski roupi pa donn viktwar.
Mem Ipokrat pou zwenn tase;
Tou seki ne pas dan pake.
Lapest gayar servi lafo;
Lamor pe koup dan nou karo.
Bondie donn nou mizerikord!

Bote parey kouma enn fler
Ki vit-vit perdi lalimier.
Soley desann dan marenwar;
Zenes anfler tas dan koltar.
Sis pie later may Romeo;
Lamor pe koup dan nou karo.
Bondie donn nou mizerikord!

Gran kalipa manz lapousier;
Ero fini dan vant lever.
To lepe fer fanor dan vid;
Labous later zame timid.
Laklos legliz dir nou, matlo,
Lamor pe koup dan nou karo.
Bondie donn nou mizerikord!

Plis to kwar ki to enn terer,
Plis to pou gout lamor amer.
Foseyer ignor tranzaksion;
Li pa ekout explikasion.
Perdi letan met lor tablo:
Lamor pe koup dan nou karo.
Bondie donn nou mizerikord!

Pa per lamor; li nou desten;
Akey desten kouma bizen.
Lesiel ki nou destinasion;
Isi nou fer preparasion.
Anou fer tou pou mont lao;
Lamor pe koup dan nou karo.
Bondie donn nou mizerikord!

19.07.2016

06. BONZOUR LAMOUR, BONZOUR LAVI (THE GOOD MORROW)

JOHN DONNE (1572-1631)

Dir mwa, dir mwa koko, ki twa ek mwa
Ti fer avan sa, avan ki nou de zwenn?
Nou ti zis de teter ki ti pe bouf sipakwa?
De nam anveyez san lazwa okenn?
Wi samem. Plezir zetwal filant san dime!
Si ti’ena bote, admire ek konsome,
Li ti zis enn rev fos mo vre bienneme.

Aster nou de nam kapav dir bonzour;
Sakenn get so lot san tike, san zalou
Parski lamour, vre lamour kontrol parkour,
Fer nou ti lasam vinn tou, tou ek ankor tou.
Les lezot explor grander planet Ter,
Les lezot desinn map sistem soler
Ler nou de pe fer de later vinn enn liniver.

Mo figir dan to lizie; to figir dan mo lizie
E nou de figir montre nou senser.
Kot ena ankor de emisfer egalite
Kot klima dou e toultan lalimier?
Kan debalanse, lamor fer ravaz
Me dan nou ka lamour for lor baz;
De lamour gayar pa per komeraz.

21.07.2016

07. POU SELIA (TO CELIA)

BEN JONSON (1572-1637)

Ale fer chirz ar to lizie
E apre mo swiv twa.
Les enn badou dan fon to ver;
Mo pa’le plis ki sa.
Se mo nam ki pe dimande
Ki donn li anbrozia;
Mem bondie Soma plen mo ver,
Se to ver ki atcha.

Fekferkla mo ti avoy twa
Enn harr pa pou flate
Me pou montre dan to prezans
Zame li pou fane.
Parski to finn soufle lor sa
E apre retourne,
Li’nn res frengan, samem so sans:
Nouvo parfen finn ne.

22.07.2016

08. LAMOUR DIR MWA RANTRE (LOVE BADE ME WELCOME)

GEORGE HERBERT (1593-1633)

Lamour dir mwa rantre me mo nam ti tike
Parski malang ti pe touf li.
Lamour konntou konsian ki mo entimide
Pou rant kot li, gout so kari,
Koste kot mwa zantiman, met mwa ankonfians:
“Kifer, gate, otan mefians?”

“Zis seki merite gagn drwa asiz kot ou.”
Lamour ti reponn, “To gagn drwa!”
“Mwa, Lamour, mo move engra, vwayou bat tou.
Mo onte lev lizie, get twa.”
Lamour trap mo lame; ar sourir Li reponn,
“Pa traka, to pou gagn li bonn.”

“Mo finn gat tou ar mo move manier, Lamour;
Mo laont merit pinision.”
“To pa rapel”, Lamour ti dir mwa, “mo parkour?”
“Gate, mo pou swiv to mision.”
“Asize, bwar mo disan e manz mo lekor!”
Kominion ti vinn extra for.

23.07.2016

09. POU SO TRANNSEK ALERT (TO HIS COY MISTRESS)

ANDREW MARVELL (1621-1678)

Si ti’ena lespas ek letan,
To sinema ti pou’enn pastan.
San prese nou ti pou panse
Ki bizen fer, kot pou ale.
Twa lor bor Ganz rod pier presiez,
Letan mo plor desten dan bez.
Mo lamour, ne avan deliz,
Ti pou atann san fer betiz
Ziska ki bann poul gagn ledan,
Ziska ki Satan vinn krwayan.
Lamour legim pou grosi
Kouma sanpion apre lapli;
Mo pran san lane pou admir
To lizie, nene ek figir;
De san lane pou sak tete,
Trant mil pou seki reste;
Omwen enn youg pou sak parti
E dernie youg pou to zoli.
Parski to merit plis ki sa,
Pa kapav bes pri to kara.

Ayo malsans! Zis par deryer
Letan dan jet pe kraz baryer
E divan mwa ki mo trouve?
Dezer ziska leternite:
To bote finn fini fonndos
E mo lavwa enn sante fos;
Larme lever majakarro
Ar virzinite dan kavo;
To loner vazinal dan pens,
Mo gran pasion ramas enn rens.
Kavo landrwa diskre, prive
Me pa pou kapav fer gate.

Zordi kan bote to zenes
Fer laroze lor lapo pes;
Kan to atma pe exploze
Ar lalimier dis mil dife,
Ale baba, nou fer koustik
Tank nou kapav san per kritik.
Kouma de leg ki amoure,
Nou manz ar letan san regre
Olie les li fer dominer,
Ranpli lavi ar so egrer.
Anou ploy ansam nou lafors,
Nou bote e alim nou tors;
Fouy nou plezir ar lapeti
E kraz baro ipokrizi.
Lamars letan pa arete
Me nou nou fer li galoupe.

24.07.2016

10. MO LAMOUR ENN ROZ ROUZ (A RED, RED ROSE)

ROBERT BURNS (1759-1796)

Mo lamour kouma enn roz rouz
Fek ouver so leker.
Mo lamour kouma enn sante
Ki ena bote ler.

Kouma to zoli, mo gate,
Koumsamem mo lamour.
Pou toultan kontan twa, koko
Tank lamer la touzour.

Tank lamer la touzour, gate
E bann ros pa fe fonn
Pou toultan kontan twa, gate
Tank lavi pe reponn.

Salam, bay-bay mo gran lamour;
Salam, bay-bay, gate.
Mo pou retourne pou touzour,
Silefo anvole.

25.07.2016

11. MO LOGA TI BA MWA (JENNY KISSED ME)

LEIGH HUNT (1784- 1859)

Ler nou zwenn li ba mwa,
Kit so sez, anbrase.
Twa letan, bachara,
Ki tor tou, pa bliye!
Dir mo fay, mo finn mir;
Dir mo langra, pagla,
Vie siko me ekrir:
Mo Loga ti ba mwa.

26.07.2016

12. ASE BADINE! (SO WE’LL GO NO MORE A ROVING)

LORD BYRON (1788-1824)

Ase badine, ase vakarne!
Lamor pe koste trankilman
Mem si mo leker anvi amize
E leman lalinn atiran.

Get kouma lepe pe desir fouro;
Kouma nam desir lestoma!
Bizen respire, leker dir chombo:
Mem lamour parfwa dir ‘basta’.

Mem si aswar ouver lebra lamour,
Si gramaten vinn tro boner,
Pa kapav kontinie lor mem parkour
Malgre lalinn donn lalimier.

27.07.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.