VLADIMIR VYSOTSKY AN MORISIEN

VLADIMIR VYSOTSKY AN MORISIEN

(V. VYSOTSKY IN MAURITIAN CREOLE)

DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

BATO DAN LEPOR (SHIPS IN PORT)

Bato dan lepor, timama li la, timama pa la;
Botan, movetan ala li re la.
Dan sis mwa bayo, mo’si mo pou la
E mo pou rechal pou ankor sis mwa.

Apart bann foul cham, dimoun retourne,
Apart nou lamour, nou prop bienneme.
Apart ki nou’le, dimoun retourne.
Aret koz desten! Mo pa kwar nanye.

Sel zafer mo kwar zour la pe vini
Kan ferm kouma mwa, bann pon pou tini;
Lerla ar ser-frer dan lape-lazwa

Nou pou sant anker. Atann zis sis mwa.

LI TI DIR MWA… (HE SAID TO ME…)

Li ti dir mwa pa rabase:
Apre lamor peyna nanye.
Enn swar dan nwar mo ti reve
Ki Satan ti tir so manze.

PA PE BADINE ( IT’S NOT A JOKE…)

Mo pa pe badine, ena lamor ladan:
Anpes ekout mo sante? Nou fini, zanfan!
Set zour san bwar dilo, nou kapav debrouye;
Senk zour san mo sante? Lemonn net devire.

POU MARINA VLADI (TO MARINA VLADI)

Pe fer bien fre, glason partou;
Mo pou koule ousa flote?
Viv lamour-lespwar toupoutou,
Mem si birokrat pe grense.

Glason pou fonn, mo pou sorti,
Travayer kouver ar laswer…
Sir nou pou rezwenn, pa manti;
Reviv ansam, sant sante yer.

Mo ankor zenn, zis karant-de;
Twa ek Bondie finn beni mwa.
Li pe’apel mwa. Ler mo sante,
Li pou dir, “Al kot Marina.”

(28.02.2016)

LITERATIR ALMAN AN MORISIEN

LITERATIR ALMAN

TRADIKSION-ADAPTASION: DEV VIRAHSAWMY

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is Abax Corporate Services Ltd of 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

TIPIER DEZORDER

MAX EK MORIS

PROLOG

Kan zanfan fer bon-fanfan
Bolom Noel li bien kontan;
Kan zot manz tou zot diri,
Pa gaspiy dipen, kari;
Kan zot zwe zouzou trankil,
Pa fer tapaz initil;
Kan zot pe mars dan lari
Zot trap for lame mami
Lerla Bolom Noel done
Kado ek liv kolorye.
(DER STRUWWELPETER – Heinrich Hoffmann)

TIPIER DEZORDER

Get li laba, get li do!
TiPier seve sal, ayo!
So zong longer banane
Kouma grif dan so lame;
Pengn pa finn konn so seve
Depi lepremie Zanvie.
Ala li malang pappa,
TiPier Dezorder fatra!

ZISTWAR FAY FREDERIK

Fay Frederik, fay Frederik
Ti parfwa pir ki enn sadik.
Li trap bann mous, kas zot lezel;
Li koutpie sez, touy bann tourtrel;
Li gagn plezir martiriz sat,
Kot li pase li met tou plat.
Pli pir ki tou, pli pir ki tou
Li donn kout fwet so prop nounou.
Enn gran toutou dan bor dilo
Enn zour pe bwar ar so mizo.
Fay Frederik, fwet dan lame
Kouma enn tret, move size,
Fwet pov lisien, fer li irle.
Li bate, bate san pitie.

Me ler lisien la atake,
Mord enn gro gob dan so mole;
E ler disan koumans koule
Fay Frederik kriye-plore.
Lisien la sove, sot baraz,
Fwet dan mizo retourn lakaz.

Aster tilom konpran douler,
Oblize ekout lord dokter,
Bwar meksinn amer pou geri.
Dokter asiz kot so lili.

Toutou pran plas pov Frederik,
Ar gro gato li fer piknik,
Balye karo plato sosis,
Plen boyo ar diven delis.
So fwet li’nn gard koste kot li,
Dan kwen lizie li pe vey li.

KAN ZALIMET FER MALER

Polinn tousel ti dan lakaz,
Papa, mama ti an vwayaz.
Ler li pe sot-sote partou,
Sante-danse, fer so fou-fou
Enn kou li trouv dan so lizie
Bwat zalimet extra bote.
“Ayo zoto, ala zoli,
Sa zouzou la napeyna pri,
Mo pou rap zalimet aster
Kouma mama abitie fer.”

Mine, Minou, zot de sat
Montre grif dan lapat
Pare pou fer fas koutvan,
“To papa pa pou kontan,
Miao, miaou, miao, miaou,
Tansion dife alim partou.”

Polinn ekout zis so latet,
Li admir dife zalimet
Ki petiye ar lazwa kler,
Vadire laflam fennsifer.
Polinn, pa dir, foul eksite,
Sote-pile, li dans-danse.

Mine, Minou, zot de sat
Montre grif dan lapat
Pare pou fer fas koutvan,
“To mama pa pou kontan,
Miao, miaou, miao, miaou,
Tansion dife alim partou.”

Abba! Laflam gourman trap li,
Bril tou so lenz, met li touni;
Laflam devor lame, seve
Devor lekor, latet, lipie.

Mine, Minou irle for,
Toulede irle for-for,
“Degaze, galoupe vini;
Vinn ede. Pa tini-tini.
Miao, miaou, miao, miaou!
Dife finn fini aval tou.”

Dife voras finn devor net,
Lenpridans finn pey so det.
Nek res enn ti pogne lasann
Ek de soulie ki pe atann.

Pov Mine-Minou dan souk,
Asize pe plor zot douk:
“Miao, miaou, miao, miaou!
Kot mama-papa ayou!”
Zot larm koule enn bagal
Kouma dilo dan kanal.

Continue reading “LITERATIR ALMAN AN MORISIEN”