4 INDIAN POETS

AN INTRODUCTION by KAMALA DAS

I don’t know politics but I know the names
Of those in power, and can repeat them like
Days of week, or names of months, beginning with Nehru.
I am Indian, very brown, born in Malabar,
I speak three languages, write in
Two, dream in one.

ENN ENTRODIKSION
Mo pa konpran politik me mo konn bann nom
Seki dan pouvwar e mo kapav resit zot kouma
Zour dan lasemenn, ousa mwa dan lane, koumans ar Nehru.
Mo enn endien, bien nwar, pran nesans dan Malabar,
Koz trwa lang, ekrir
Dan de, rev dan enn.

Don’t write in English, they said, English is
Not your mother-tongue. Why not leave
Me alone, critics, friends, visiting cousins,
Every one of you? Why not let me speak in
Any language I like? The language I speak,
Becomes mine, its distortions, its queernesses
All mine, mine alone.

Pa ekrir an Angle, zot ti dir,
Pa to lang maternel sa. Zot pa kapav
Fou mwa lape, zot tou – kritik, konesans,
Kouzen-kouzinn? Les mo koz lang
Ki mo anvi. Lang ki mo koze,
Li pou mwa, so lanver ek so landrwat
Zot pou mwa, zis pou mwa.

It is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest,
It is as human as I am human, don’t
You see? It voices my joys, my longings, my
Hopes, and it is useful to me as cawing
Is to crows or roaring to the lions, it
Is human speech, the speech of the mind that is
Here and not there, a mind that sees and hears and
Is aware. Not the deaf, blind speech
Of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the
Incoherent mutterings of the blazing
Funeral pyre. I was child, and later they
Told me I grew, for I became tall, my limbs
Swelled and one or two places sprouted hair.

Li moso Angle, moso Endien, kikfwa komik, sirtou onet,
Li imen parski mo imen – zot
Pa konpran? Li kriye mo lazwa, mo dezir, mo
Lespwar e mo bizen li kouma
Zwazo bizen sante e lion bizen kriye, sa
Parol imen sa, parol lespri ki
Isi pa laba, lespri ki trouve, ki tande e ki
Kone. Pa parol sourday ek kaylous
Bann pie dan toufann, lapli toransiel, ousa
Bla-bla dan vid dife ronflan
Krematwar. Enn baba
Ti pe vinn gran parski mo ti pe pouse,
Mo lekor ti pe sanze e pwal ti pe pouse.

When I asked for love, not knowing what else to ask
For, he drew a youth of sixteen into the
Bedroom and closed the door, He did not beat me
But my sad woman-body felt so beaten.
The weight of my breasts and womb crushed me.
I shrank Pitifully.

Kan mo ti rod lamour san kone kifer,
Li ti ferm mwa dan enn lasam
Ar enn tilom sez an. Mem li pa ti violan,
Mo lekor zenn fam tris ti kraze.
Pwa mo tete ek mo vant ti fini mwa.
Mo ti pe koule san soulazman.

Then … I wore a shirt and my
Brother’s trousers, cut my hair short and ignored
My womanliness. Dress in sarees, be girl
Be wife, they said. Be embroiderer, be cook,
Be a quarreller with servants. Fit in. Oh,
Belong, cried the categorizers. Don’t sit
On walls or peep in through our lace-draped windows.
Be Amy, or be Kamala. Or, better
Still, be Madhavikutty. It is time to
Choose a name, a role. Don’t play pretending games.

Lerla … mo ti met semiz ek pantalon
Mo frer, koup mo seve kourt, movi ar
‘Tifi pa fer sa’. Zot ti dir
Met sari, to enn beti,
Mazinn maryaz. Aprann koutir, kwi manze,
Okip lakaz. Swiv sistem, swiv kiltir,
Bann ortodox kriye. Aret asiz lor miray, louk par lafnet.
Pa bliye to apel Amy, Kamala. Si to’le
Nou apel twa Madhavikutty.
Swazir to nom, mazinn to rol. Aret fer vadire.

Don’t play at schizophrenia or be a
Nympho. Don’t cry embarrassingly loud when
Jilted in love … I met a man, loved him. Call
Him not by any name, he is every man
Who wants a woman, just as I am every
Woman who seeks love. In him . . . the hungry haste
Of rivers, in me . . . the oceans’ tireless
Waiting. Who are you, I ask each and everyone,

Aret zwe katorz-vetwit, aret
Fer bebet ansaler. Aret fer senn kan lom la
Finn kil twa … Mo ti zwenn enn zom, tom amoure. Apel
Li Zom, zom ki bizen
Enn fam kouma mwa Fam
Mo bizen lamour. Li … enn larivier
Ki fonse, mwa … enn losean eternelman
Ouver. Twa ki twa, mo dimann tou dimoun,

The answer is, it is I. Anywhere and,
Everywhere, I see the one who calls himself I
In this world, he is tightly packed like the
Sword in its sheath. It is I who drink lonely
Drinks at twelve, midnight, in hotels of strange towns,
It is I who laugh, it is I who make love
And then, feel shame, it is I who lie dying
With a rattle in my throat. I am sinner,
I am saint. I am the beloved and the
Betrayed. I have no joys that are not yours, no
Aches which are not yours. I too call myself I.

Repons: mwa ki mwa. Partou-partou, kot pase
Mo zwenn misie mo-mwa-momem
Ki dan bien kouma kouto dan fouro.
Mo-mwa-momem ki bwar tousel
Gramaten, midi, tanto isi-laba,
Mo-mwa-momem ki dan goun, ki fongoyo,
Lerla gagn onte, ki pe mor
Ar enn ronfleman dan lagorz. Mo enn peser,
Mo enn sen. Mo mo konn adorasion
Ek traizon. Mo boner li to boner,
Mo maler li to maler. Mo’si mo Mo-mwa-momem.
22.07.18

02. JEWISH WEDDING IN BOMBAY by Nissim Ezekiel

Her mother shed a tear or two but wasn’t really
crying. It was the thing to do, so she did it
enjoying every moment. The bride laughed when I
sympathized, and said don’t be silly.

Continue reading “4 INDIAN POETS”

SANTE EK POEM POU MARMAY

SANTE EK POEM POU MARMAY

KREASION/TRANSKREASION: DEV VIRAHSAWMY

©©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

1. Rasel Ti’ena Enn Kabri

Rasel ti’ena enn kabri
enn kabri
enn kabri
Rasel ti’ena enn kabri
so seve nwar koltar.

Partou kot Rasel ale
li ale
li ale
partou kot Rasel ale
kabri swiv so lake.

Enn zour li al lekol ar li
kol ar li
kol ar li
enn zour li al lekol ar li
sa li pa ti dan kont

Tou zanfan kriye-sante
zot sante
zot sante
Tou zanfan kriye-sante
Enn kabri dan lekol!

2. Briye-Briye ti zetwal

Briye, briye ti zetwal! Twa ki twa mo ti zetwal?
Lao dan lesiel fonse to enn diaman ki briye;
Ler soley finn al dodo lerla to alim flanbo;
Ler tou lames finn brile lerla pou twa alime.
Vwayazer dan marenwar grasa twa trouv so lagar;
Zame li ti pou kone kot so prop sime pase.
Si to pa ti alim far fernwar ti pou fer vantar.
Mem aswar li ble fonse, to reyon kares lizie;
Tank soley li pa leve, to lizie li pa bate.
Mem mo pa konn to masal, briye, briye mo zetwal.

3. Zak Ek Linn

Zak ek Linn mont lor kolinn pou plen zot seo dilo;
Zak tonbe, kas so koko
E Linn desann lor ledo.
Zak leve, retourn kot li
Tipa, tipa torti;
Lor vites mont lor lili,
Sey dormi…
Abba! Abba!

4. Marsan Disab

Marsan disab lor so saret somey;
So bef klerdelinn, so larou kristal.
Pa bizen zot per, mo zoli zanfan,
Tonton dan lalinn, limem ranz somey.

So saret roul lor sime klerdelinn
ki mont drwat ver fernwar diamante.

Finn ler zanfan! Met pizama!
Fer lapriyer!
Dir Bondie mersi!

5. Gran Bato Dan Ti Kanal

Enn gran bato rant dan enn tipti kanal
Dan enn tipti kanal, dan enn tipti kanal.
Ayo, gro bato rant dan enn tipti kanal
Vandredi trant Septam.

Kapitenn dir bato pe tas dan fon,
Bato pe tas dan fon, bato pe tas dan fon.
Kapitenn dir bato pe tas dan fon
Vandredi trant Septam.

Bato la so token tas dan disab,
Tonken tas dan disab, tonken tas dan disab.
Bato la so token tas dan disab
Vandredi trant Septam.

Vini zanfan, nou plonz dan fon lamer,
Nou plonz dan fon lamer, nou plonz dan fon lamer.
Vini zanfan, nou plonz dan fon lamer
Vandredi trant Septam.

6. Fourmi Ti Pe Mars

Fourmi ti pe mars enn par enn, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars enn par enn, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars enn par enn
Tipti chombo pou kenn enn senn
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars de par de, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars de par de, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars de par de
Tipti chombo pou badine
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars trwa par trwa, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars trwa par trwa, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars trwa par trwa
Tipti chombo pou fer fatra
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars kat par kat, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars kat par kat, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars kat par kat
Tipti chombo pou pik enn sat
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars senk par senk, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars senk par senk, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars senk par senk
Tipti chombo pou devid tenk
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars sis par sis, bravo, bravo
Foumi ti pe mars sis par sis, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars sis par sis
Tipti chombo pou ris enn bis
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Foumi ti pe mars set par set, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars set par set, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars set par set
Tipti chombo pou trap enn fwet
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars wit par wit, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars wit par wit, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars wit par wit
Tipti chombo pou kol enn fit
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars nef par nef, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars nef par nef, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars nef par nef
Tipti chombo pou yam enn bef
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars dis par dis, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars dis par dis, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars dis par dis
Tipti chombo pou fer kapris
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

7. Ti Kardinal Asiz Lor Enn Brans

Ti kardinal asiz lor enn brans;
Mimisat fer lepri pou may li.
Ler li grenp lor pie la pou manz li
Ti zwazo bat lezel, tous later.
Mimisat fransi depi lao;
Kardinal bat lezel, sot miray.
“May mwa si to kapav bachara!”
Mimisat vir ledo, fer fanor:
“Mo labous refiz gout sak lezo.”
8. Zanfan Lendi
Zanfan Lendi pa koz manti;
Zanfan Mardi pa fer sanblan;
Merkredi beni tou zanfan;
Zanfan Zedi kontan manz fri;
Vandredi fet, lekol fini.

Bann zanfan Samdi pa fer fenean!
Ler Dimans vini, dir Bondie mersi!

9. Mo Lamour Li Lot Kote Dilo

Mo lamour li lot kote dilo;
Mo lamour li lwen-lwen laba.
Mo lamour li lot kote dilo,
Rann mwa mo lamour deswit.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit-deswit.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit.

Yer swar ler mo ti lor mo lili;
Yer swar ler latet lor lorye;
Yer swar ler mo ti lor mo lili,
Mo ti rev lamor mo lamour.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit-deswit.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit.

10. Komie Dimoun Al Makadam?

Ler mo ti pe al Makadam
Mo zwenn misie ar set madam;
Sak madam ti sarye set sak;
Dan sak sak ti ena set sat
E sak sat ti’ena set tisat.
Tisat ek sat, sak ek madam!
Komie dimoun al Makadam?

Continue reading “SANTE EK POEM POU MARMAY”