TAMTAM, GITAR EK SITAR

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Depi lontan mo somey finn kase,
Lor mo lizie de tanbour pe danse,
Kouma enn rev mo lamak flote
Lor enn lamer lamizik envizib.
Dan profonder lalimier enn refren lwenten
Atraver letan, atraver lespas pe perse
Pli so ki soley Lafrik,
Pli blan ki lanez Lerop,
Pli ansien ki Mohennjo-Darro.
Enn refren ki ti ne ar premie lavi .

Transporte par sa lamizik mazik,
Antoure par bann vibrasion elektrik,
Manitize par lasaler soley liver,
Kouma seki pe dekouver liniver
Bann son, bann mouvman, bann kouler
Pe zwe lakordeon ar mo leker.
Otour mwa, andan mwa, partou kote
Bann kouler mizikal, bann son kolorye
Pe danse, pe fonn, pe melanze
Dan enn jalsa an-mouvman
Parfwa dousman-dousman, parfwa ar lelan.

Mo pe gete,
Me pe santi,
Mo pe ekoute
Ar tou bann por dan mo lekor .
Mo pe respir lalimier,
Mo pe get bann son vibre,
Mo pe ekout bann kouler sante,
Mo pe plonze dan enn sekous oralanti.

Bann zimaz pe kas poz lor montagn Signo,
Verb, non, azektif pe kas poz lor pie lafours,
Ble, ver, zonn, rouz pe zwe kouk lor Lepous,
Bann niaz pe sot mouton lor lerb,
Divan pe sante dan feyaz tekoma.
Tamtam, Gitar ek Sitar pe koz ar mwa
Touletrwa anmemtan, sakenn so mannyer
Atraver trwa gran oparler
Ki kouma trwa far
Move letan,
Bon letan,
Ed bann maren trouv zot sime.
Trwa oparler, trwa lavwa, trwa sante
Ki ansam soulev mwa kouma enn sel vag
Amenn mwa lor disab.
Trwa lavwa,
Trwa lespri
Ki finn fonn
Pou vinn enn
Kouma enn senfoni.

Ler, later, lamer lasours mo lavi,
Tamtam, Gitar, Sitar lasours mo lespri.
Letan ek lespas ti fer enn gref ar trwa zeni.
Li finn grandi, zordi li pe fleri.
So fler pli dife
Ki soley Lafrik
Pli vre
Ki lanez Lerop
Pli vivan
Ki Mohennjo-Darro.

Li pran so nouritir
Dan oter Kilimannjarro
Li pas so laswaf
Dan Ganga so lasours sakre
Li rod so lenerzi
Lor laplaz Lerop
Me li viv so bote
Lor later Moris.

Mo fler kouma enn soley ki zame pou kouse,
Kouma enn far dan nwar li montre mo sime;
So kouler pe danse, so lamizik pe anvlop liniver.

Zanfan Tamtam, Gitar ek Sitar
Finn trouv so sime.
Enn nouvo poem pe ne
Pli dife ki soley Lafrik
Pli vre ki lanez Lerop
Pli vivan ki Mohennjo-Darro
Pli ot ki Kilimannjarro
Pli kler ki lasours Ganga.

Li finn mir atraver lespas, atraver letan
pou vinn ne lor later Moris
dan nouvo lespri enn nouvo dimoun
ki pran so nouritir lor oter Kilimannjarro
ki pas so laswaf dan lasours Ganga
ki rod so lenerzi lor laplaz Lerop
me ki viv so lavi lor later Moris …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.