THANATOS LOR BAZ

DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

• HAMLET: Get thee to a nunnery – why
wouldst thou be a breeder of sinners?
W. Shakespeare

• Dear Mother, dear Mother, the Church is cold,
But the Ale-house is healthy, and pleasant and warm;
Besides I can tell where I am used well,
Such usage in Heaven will never do well.
William Blake

•Resuscité le matin du premier jour de la semaine, Jesus apparut d’abord à Marie de Magdala, dont il avait chasé sept demons.
St Marc

1

Lotorout monte-desann
Fer laronn parad gratsiel,
Santinel fezer Lanpir Beton-Neon;
Lasanser monte-desann
Transport marsandiz-dimoun,
Dimoun-marsandiz.
Mahamegapolis mekano-elektronik
Roule kouma moter nef –
Chouning peper.

Laba lor marse mondial
Pri diri pe tonbe, pri kafe pe kraze,
Pri disik degrengole.
Chouning peper.
Bangladesh, Zaïre, Brezil
Get reset grene,
Nivo det monte.
Dan lesiel zetwal pe tengn,
Lor later lizie pe sonbre;
Trip sere, lagorz amare
Planter pe bwar pestisid;
Dan lekiri, dan patiraz
Kadav zanimo pe nouri korbo;
Personn pa fer signdekrwa
Ler laklos legliz sone.

Dan Mahamega-eta
Lendistri militaro-nikleer
Pe ponp resours dan trou kanon
San fon;
Pe fann lasid dan liniver,
Anba later, anba lamer;
Fouy trou dan latmosfer;
Deregle termostat –
Baromet gagn vertiz.
Saser-bonbardie desir lesiel, eklat baryer son,
Depoz semans lamor dan vant lamer, dan vant later;
Krwazer-destrwayer vaxinn plankton ar viris sterilite;
Tenk kraz legliz Eros, met partou plat
Pou fer plas pou moniman Thanatos.

Dan Pakistan, dan Bolivi, dan Somali
Disab pe nway dilo, lamor fer latizann ar lavi.

Senier Pinision-Vanzans
Pe vey enn seke
Pou enstal so tronn
Dan karo brile.
So bann sibaltern
Bien kone ki pou plante
Pou fer tranzaxion pouse.
Chouning peper.
Lapoud tou kalite
Koumans sirkile,
Rant dan nam zenes.
Zarden fler vinn eg.
Disik nepli dou,
Dal sezi pa pe kwi,
Kokoa gagn traka,
Kokainn vinn king.
Biznes nor-sid, sid-nor, nor-nor, sid-sid prospere;
Pikan raket partou,
Fler violet fane.
Sivilizasion kanon finn met ba
Kiltir sereng.

Romeo ek Ziliet tranble,
Pol ek Virzini strese.
Ki pou fer ar ti-baba?
Ti-baba amenn traka.
Ki nou pou manze tanto?
Ki fim lor televizion?
Kot nou’ale prosenn vakans?
Bliye baba!
Tro gran traka.
Ferm robine reprodixion,
Koz zordi, pa koz dime,
Rod eternite dan aster.

Kot enn tom vid enn madam pe plore.
Lamour, lamour, lamour lib,
Lamour kreater, lamour partaz
Kot done pli for ki pran,
Lamour azenou divan bieneme
Pe pati dan zarden granit Senier Thanatos.
Sida kas lelan;
Dezir pe rod soulazman ek sekirite
Dan antray
Ti-zanfan.
Hamlet gagn noze,
Repous Ofelia.

Lasanser monte-desann,
Lotorout monte-desann.
Masinn la bien rode,
Chouning peper,
Friwil roul priz,
Desir koltar,
Kas pake.
Li’nn amenn so liberte –
Liberte aste-vande,
Liberte sakenn so sakenn,
Liberte sakenn so kote.
Letansa envanter masinn,
Enzenier mouvman
Nepli konn done,
Done-partaze.
Enn sel verb reste
Dan dixioner sivilize:
Pran! Pran! Pran!

Hamlet pe repous so bieneme;
Ti-garson Blake pe gagn bate;
Marie-Madeleine pe plore;
Li pe rod so bieneme.

2

Linet roupi dan lizie,
Gous Foulous – li pa fer fos –
Konn okip bien
So masinn prodixion, distribision, konsomasion.
Kouma enn zean li tini lemonn
Lor so lendex.
Tourn, tourn mo toupi
Mo toupi konn bien tourne;
Tourn, tourn mo roupi
Mo roupi fer twa tourne.
Tou pe tourne, roulman marse,
Roupi roule andeor ton, andeor tan
Dan lespas elastik san born, san frontier.
Tou finn konekte. Nek ena aster
Pez enn ti bouton.

Andeor roulman
Devi, Ti-Rajou, Wong Tong, Moustafa,
Ti-Pol, Jamila,
Exper dan gob ler,
Pa konpran kifer, kisannla, kotsa
Me san sey konpran
Zot’si zot tourne,
Tourn-tourne anron,
Desann spiral anbalao.

Roupi san frontier
Barikad partou, dam pion adverser,
Ferm laport-lafnet pou ki so liberte
Kapav foul devlope.
Envestisman rim ar devlopman,
Komision ar protexion,
Gous ar Foulous.

Thanatos kontan.
Bravo Gous Foulous!
Bann andeor kad
Vann seki ena
La kot ena li.
Vande-aste, pa get kat kote,
Pa pran koze kont.
Seki enportan se ki kas roule
E tank li roule pa pou’na larouy.
Gous Foulous Miltinasional
Anbras Gous Foulous Rezional
Ki anbras Gous Foulous Nasional
Ki anbras Gous Foulous Lokal
Ki anbras Gous Foulous Pion.
Solidarite Enternasional
Gousaz Foulousaz
Pe kontrol baz.
Zeneral Roupi, larme mafiozi
Finn mem aste plas –
Koze la koumsa –
Dan enn ti-kwen paradi.
Lapeti Roupi kouma lagratel
Grandi ar grate, rant dan tou kwen,
Dan tou zwen ziska polision
Fer vantalankan
Lor tonbo bann sen.
Thanatos kontan.

3

Anndi ek Beti, lame dan lame,
Bataz fim dideor
Pe sey gagn enn bout lizour
Dan zonnfrans-ofsor.
Lavwa Los Bos Fosfor
Partou pe koz zefor:
Zefor prodixion,
Zefor disiplinn,
Zefor kontrol,
Zefor valer ansestral.
Anndi ek Beti finn fini abriti
Depi premie parol.
Zordi kouma zegwi gramofonn rouye
Dan siyon vie dis 78 tour
Zot swiv mouvman ki ti trase
Bien-bien lontan.
Freser ven-tan dan leker,
Gete lour 78 tour,
Zot liniver koltar-beton-neon
Pa toler varyete, diferans, pa-mem-parey.
Tou bizen rant dan moul,
Ti-kare, ti-kazot
Krwasans ekonomik,
Devlopman roupi.
Liniver inik, iniform
Pa axepte diversion, deviasion;
Respekte norm, zot dir;
Ekoute fenean, zot dir.
Ale, fer bon zanfan,
Rant trankil dan to kazot.
Sant anker im nasional;
Fer salyout pavyon patriyotik;
Mazinn kiltir gran-dimoun, gran-fami;
Pa perdi to idantite.

Depi bien lontan
Anndi ek Beti nepli konpran
Nanye.
Zonnfrans?
Porfran?
Ofsor?
Transfer deviz?
Rapatriman kapital?
Plasman larzan andeor brizan?
Envestisman aletranze?
Envestiser etanze?
Etranz, bien etranz!
Pa manti do ta!

Anndi ek Beti pe vinn gran, pa pe grandi;
Pe gagn zanfan san vinn paran;
Finn fini vinn vie avan letan.
Bann ti-Anndi ek bann ti-Beti,
Bann aryer ti-Anndi ek bann aryer ti-Beti,
Toultan deryer midi,
Finn tas dan entra-enternet Mansonz.

Thanatos kontan.
Gous Foulous ere.
Los Bos Fosfor satisfe.

4

Lafors Feros merit meday.
Li finn prezerv so kiltir ansestral.
So aryer granper ti’ena plizier fam,
Trenn kot so lipie
Pou’enn bouse manze.
So granper parey.
So papa ti kont
Avortman, kontrasepsion,
Emansipasion.
Li li kont kontrasepsion,
Emansipasion
Me li obliz so gerlfrenn
Zet fri so lamour
Parski zanfan
Tro bel tourman.
Li pou perdi so liberte.
Zanfan, fri lamour,
Enn ti-reyon eternite,
Lespwar lavi ki kontinie,
Finn vinn enn fardo isi,
Finn vinn marsandiz laba.
Thanatos kontan.

5

Kan expresion lamour
Vinn enstriman tortir,
Bonte rim ar febles,
Eple pouvwar d.o.m.i.n.e.r
Finn ariv ler
Pou regle pandil,
Sonn laklos,
Fer zanfan kone
Gran maler divan laport.
Finn ariv ler
Rod nou erer,
Retras parkour,
Replant Eros
Dan nou leker,
Dan nou lespri.

Zezi get Marie-Madeleine
Fer enn sourir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.