LATER 7 KOULER

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

KAISE BELONA 2

Kan berze nepli protez annyo,
e sadou pe fer krim dan berso;
kan lekol napa donn lekleraz
me plonz zanfan dan pit kafouyaz;
kan legliz napa konn gid nou pa
kaise belona do koko, kaise belona?

Kan lerwa Salomon divage
e Rachel so plore res mouye;
kan Noe so rado pran dilo
e Zozef pe desir so palto;
kan Aya finn fini vinn pagla
kaise belona do koko, kaise belona?

Kan progre met kostim roupi-sou,
devlopman dan lesiel pe pers trou;
kan sikse kas pake nikleer
e viktwar pe beni nou maler;
kan pouvwar dan lame bachara
kaise belona do koko, kaise belona?

Kan servi Zezikri pou modi,
souy malang ar sari Dropadi;
kan alim sanbrani ipokrit,
kan partaz parrsadi pou fer kit,
kan sakre finn nwaye dan paysa
kaise belona do koko, kaise belona?

WI ENN GRAN PEI …

Kot imitasion pas pou kreasion,
fer vadire pran plas obzervasion;
kot touk-touk parsi e kol-kol parla
fer sanblan partou ki samem lafwa
laba mem, baba, mo lonbri ete.
Wi enn gran pei me bien tilespri.

Kot lamare ot manz pie tamaren
e bef, vas, kabri patoz dan basen,
pa zeometrik pe fer lasansion
lor fron Piterbot san transpirasion
laba mem, baba, mo lespwar ti’ete.
Wi enn gran pei me bien tilespri.

Kot mil verb rasi kas ledan lespri,
routinn karyate andormi Shakti,
lalinn san lamson desann so kalson
pou vers so pwazon dan Trou Fanfaron
laba mem, baba, ‘enn fwa dan’enn pei’.
Wi enn gran pei me bien tilespri.

Enn fwa dan’enn pei ti’ena Ti Rajou,
Ti’ena Bay Abou ek Tonton Toulsi;
enn fwa dan’enn pei, boukie banane
ti larg petal lor pou anons dime.
Laba mem enn fwa mo ti kwar kikfwa.
Wi enn gran pei me bien tilespri.

ODEK 2

Odek,
lalinn laba pe zigzage, enn gro zetwal pe aval li;
soley pe perdi so petal ki grene kouma vit kraze;
larkansiel ki finn gagn enn fit pe pandi ar lakord enn wit.
Gro zero manz ti zero, samem nou takdir mo bayo.
Bliye to tanbour tanbourye!
Ramas to ravann ravanie!
Lapli finn mouy lapo bouk.

Odek,
Laflam pe griye Makabe e so soufrans pe touf lesiel;
lasid pe ekrir ar lank rouz lor ros lagal Montagn Signo;
lasann pe anvole partou, ranpli poumon ar lamor gri.
Gro zero manz ti zero, nou dal pa pe kwi do matlo.
Bliye to tanbour tanbourye!
Ramas to ravann ravanie!
Lapli finn mouy lapo bouk.

Odek,
Disel finn fini bwar lamer, leponz pe bronze lor disab;
niaz lao gagn lafiev karant, pe rod meksinn dan koray mor;
enn dernie dofen pe kriye, peyna zorey pou ekout li.
Gro zero manz ti zero, dife dan langka mo frero.
Bliye to tanbour tanbourye!
Ramas to ravann ravanie!
Lapli finn mouy lapo bouk.

Odek,
Nou bann zanfan pa rapel yer, zot viv dan zordi permanan
e zot refiz get pli divan – pou zot dime pa ekziste.
Ayo ki erer nou finn fer? Nou finn fer lavi vinn lanfer.
Gro zero manz ti zero, tou finn vinn golmal mo dalon.
Bliye to tanbour tanbourye!
Ramas to ravann ravanie!
Lapli finn mouy lapo bouk.

SANTIMET DEZAKORDE

_ “santimet dezakorde, termomet anpwazone
(merkir pe mont dan latet, fer poumon vinn asmatik);
lalign drwat, ki kabose, zigzage lor lorizon,
may-may ar orizontal ki fer sanblan vertikal.
garrbarr! bousol pe mont dadak lor seval fou medenn.

planet Ti-Prens finn vinn fou net: topet doub fon perse;
lazorz anons dilwil mem kan moter pre pou brile;
balans tourdey; bann sif sove ler zegwi aprose;
bann sante andeor ton; bann poem finn vinn gounga;
senfoni finn vinn touni; lapentir finn vinn pagla.”

_ “Me lizie ferme nou kone ki nou ete do ta!
Alala seki ete li dan lamar fer vadire!
San get divan nou kone kot sime pe savire!
Fatra! Pa kwar nou gopia! Twa ki enn pov bachara!”

LOMDEZES

Lomdezes, sef sirk inik mouvman mazisien marday,
finn dekouver solision tou problem san eksepsion.
Ala komannman ki li finn dikte bann istoryen:
“Kapitalis neseser; nou soufer akoz voryen”.

Lomdezes, sef manter mouvman mazisien mardayer,
fer kichiri ar lespri: langaz koz parol fer ler;
larezon mont lor pie; santiman trangle seki vre …
– Dan brouyar so kreasion li fer vadire bondie.

Lomdezes, sef triker dan mouvman manter mazeskil
antoure ar patriyot-pos-plen, debrouy so difil;
fer chamcha aplodi manti, grosi misk gran bwana …
– Shouuut! Tansion riye kas so konte, tengn so sinema.

Lomdezes ar so bweter, li bien neseser mo kwar
pou nou mizir distans reste pou nou sorti dan nwar.

KORDE

Teknolozi-touye fer lavi korde dan gran fon;
ar aspirater riss-tou plizir milion banane
pas dan pake e dezer soumaren tal so tristes.
Resif dinamite, anpwazone ris so febles,
kasiet so lekor korde, malad dan lakav alge
kot plankton yer pe nouri vezetasion polision.
Mangliye korde nepli riye; so lapat dan vid
rod so labou nourisan me al tase dan lasid.

Lor laplaz artifisiel, anba parasol lapay
bann esklav modern pe rod paradi manti-manti;
dan bordroum laba bann koko ki chombo gouvernay
finn deside ki lapes samem pli gran lendistri.

Apart Neptinn ek Varouna personn pa’le konpran
kifer lasirenn korde ar sagren san soulazman.

TOUF

Ase! Aret touf nou zanfan dan kazot prezize!
Aret pandi pov ti marmay ar lakord ignorans!
Ase, ase, ase klak fwet! Ouver laport-lafnet!

Avan li ne ble-roz met paryaz pou may so lespri
dan plise enn rob poupe ousa lagoul enn fizi;
avan li fer premie pa paran pe rev koup Medenn
mem si Nadenn-Madlenn-Kenn prefer desinn larkansiel;
papa-mama-meusieu-mis-panndit-gourouji fabrik
program touy zeni, touf komik, larg lapipi trazik,
trangle sourir inosan, martiriz fraz, kas kreyon,
plonz orizinalite dan prizon vie tradision.

Vie tabou kraz-kor pe touf sawal ravann, jal, dolok;
sof represion, alim ipokrit, fer nou vinn toktok,
gounga, langra, bayra, kannwa, gaga, dogla, fatra.

VILEN TIKANAR

Enn vilen tikanar enn swar liver
rant dan mo lakaz pou kasiet freser.
Kwen, kwen! So lavwa grosie, detone
mari irit mwa, anpes mwa dormi
dan lebra dous ek parfime zoli
Marianne seve blon, Albion lizie ble
– kafe san triyaz pourvi garanti
jos siperlatif, meday, promosion.

Liver traverse ar so ti lapli,
so divan glase, so brouyar lagli
ziska enn Lendi kan soley leve
boner gramaten. Mo rod tikanar.
Kot mo tikanar? Ler mo sort deor
omilie basen mo trouv mazeste.

KI PE ARIVE?

Ki pe arive Ferdinan beta?
Ki pe arive Miranda beti?
Pourtan zot zarden fleri ar lavi:
fler, fri ek fouzer egey nou landrwa.
Pou enn bout dolar zot met li angaz?
Les kawboy marday met plat plantasion,
viol mama later ar zouti foraz?
Permet trikmandaz touf respirasion?

Dir zot bann zanfan pa fer mem erer.
Nou ti bout later, nou ti kwen zarden
nou ti gagn kado pa pou kraz lagren
me pou nou montre Senier Kreater,
parey kouma li, nou ‘si nou sagren
kan fler, fri, fouzer nepli konn sourir.

SAK PIKAN ENA SO PETAL II

Ler lafiev polio bril mo lame gos
mo mama plore, mo papa onte,
mo tantinn relizie koz pinision,
– pese pey lor later, li dir for-for,
bondie kone ki li fer! –
dimoun sikane, apel mwa moyon,
tilame zot dir – riye, mo sagren.
Bondie kone ki li fer?

Ler nou zoue foutborl, mwa mo zwe gorli;
ler zwe voleborl zot gagn tarrtarri
ki li lor servis, ki li lor smas.
Aster kan mo get ti lame moyon
Ala mo riye. Li ti’ena rezon.
Bondie kone ki li fer.

LAMOUR SAKRE

Mo kamwad Edouard pa fer diferans
ant fer ti koko, fer gate, lamour
ek fer malis. Mo pa kone kifer.
Eski li dir sa pou mok mo kiltir,
pou dir ki mo lang zis bon pou lisien
– enn desarz difout fertiliz dizef?
Eski dapre li extaz erotik
li zis ekziste lor trotwar Paris?

Kwar mwa mo matlo, dan mo ti lavi
sorti bitasion, lamour li sakre
kan mo bieneme ek mwa donn nou tou
dan tandres, kares, zwisans partaze.

Nou partaz lamour dan plezir lekor
parski samem pli gran kado Bondie.

YONI EK LINGA

Mo tantinn veritab lera legliz,
nam kalimay, sanbrani, tanbalon
kontan dir chichi kan lisien krwaze,
zenes anbrase ou kares lekor
– tousala bisagn, sime perdision.
So program virzinite eternel
dan rwayom Bondie modi ar lakras
pese ek pianter dan lekor imen.

Sa gran Endou la ki priye Buddha
finn pas akote – finn refiz gete? –
sazes oryantal dan zarden zepis,
plezir parfime, erotism tantrik.

Finn tro tar pou li konn adorasion
dan lalians sakre Yoni ek Linga.

ADORASION

Dilo sakre Granbasen
Kavo sakre Perlaval
Ros Nwar sakre dan Kaaba
Tou bann pelren zwenn pou ador sakre
Mwa pov bachara dan tousa Senier
Mo pa pe trouv twa. Pardonn mwa!

Me kan lame-lipie enn bieneme
atas lekor ar lekor; kan lalev
fonn dan zwisans parfime;
kan laverite touni pe ofer
bote eternel partaze;
kan lekor ekler lespri,
lespri fer lekor vinn sen
dan li se Twa mo adore.

PA PER PITI

Trap to kreyon, fit to kreyon, pa per piti;
Ekrir to nom, eple prop-prop seki to’ete;
Aprann to tab, mizir distans ek profonder
Seki ti yer, seki dime.Pa per piti.
Servi lareg, piedrwa, konpa ek protrakter
Tras to sime, desinn kontour to lekzistans;
Dan to kiltir ena matier pou mont letaz
Lor soubasman ki koul rasinn dan rok bazalt.
Pa per piti.
Pa les maya dideor angourdi to nam,
May to lizie, zorey, lalang ek to lespri
Dan rev kolorye, lapoud ki fer nam rousi,
Promes dan vid, zwisans fizet. Tansion piti!

Tansion piti! Pa pran zot kont ler zot dir twa
Twa to zis bon pou peple landrwa malfame;
Zot fer twa kwar ki to katar; ki to pares;
Ki to finn tas deryer midi; ki to soley
Ti al dormi avan li gagn letan leve.
Tousa palab.

Trap to kreyon, fit to kreyon, pa per piti!
Get bien dan les. To barlizour ar parol kler
Aster pe fer zoli ver ar langaz senser,
Ar parol onet, ar mo natirel …
Pa per piti!

ZOZEFINN, DEVI EK BIBI

Tou dimoun pe dir Zozefinn malang,
Enbesil, katar; laba dan lekol
So plas anba ban.
Touleswar kot li, li gard enn kouto
Anba so lorye. Konsey so mama:
Atansion boper!

Zot tou rakonte Devi li pagli;
So latet pa bon, so lespri kokom;
Li’nn fel CPE.
Enn zour gramaten ler kok ti sante
So lekor ti fre lor payas pianter.
Latet so papa!

Zot tou kontan dir Bibi santi pi;
So lespri lagli, enn lalo fletri.
So latet bien feb!
Enn swar dan danbwa, dilo debordman
Ti revey lemor. Lezo enn tifi
Ti fane partou.

Zozefinn, Devi, Bibi ek lezot
Ni malang, ni pagli, ni santi pi.
Mwa ek twa fatra, noumem ki pagla,
Malang, santi pi.
Mari bachara!

Nou konsom zanfan, detrir inosans.
Lapeti rachas briz zot lavenir;
Tranp lespri bebet dan larm ti-zanfan.
Lerla ki nou dir?
Nou sivilize.

MO FANFAN

Kan mwa mo ti zanfan, mo fanfan,
Mo paran, granparan ti dir mwa
Fer tansion; laba kot lakrwaze
Ena bolom loulou, move nam
Mesanste, san pitie ki devor
Bann zanfan ki finn perdi sime.
Me pou ki nou pa vinn bann kapon
Zot ti kontan rakont nou zistwar
Ti-Zan ki ti trik bolom loulou,
Avoy li manz feyaz dan ganndol.

Zordi ‘si, fanfan, ena boukou douk
Pe louk partou, pa zis dan lakrwaze.
Me paran zordi nepli konn rakont
Kouma Ti-Zan Yer vir bolom loulou
Ambalao, avoy li dan ganndol.

Ayo zoli fanfan! Fim HollyBollywood
Finn koken zot lespri, finn dezarm zot defans.
Zot finn perdi pie dan zot prop basen;
Zot pe rant dan trou dan zot prop lakour.
Bolom Loulou finn vinn bien vantar;
Aster li pa atann aswar dan nwar.

MIS EK SIR

Ayo mo fanfan! To mis ek to sir,
Malsans, finn rant dan trou ziska likou.
Zot zis trouv labou divan zot nene;
Zot pa pe kapav lev lizie pli ot
Pou get zwazo set kouler dan lesiel;
Zot zorey bouse; zot pa pe kapav
Tann sante mazik zwazo Samarel.

Ayo mo fanfan! Seki ti bizen
Al lekol zordi, pe diriz lekol;
Seki ti bizen enn gid pou gid li,
Zordi finn vinn gid. Seki fek aprann,
Pa’nkor bien konpran, detrwa premie pa
Pe deklar exper. Ala met dan zar!

Pardonn mwa fanfan! Pa kwar mo pli bon.
Mo ‘si kouma zot, mo’nn tas dan labou.
Me kwar mwa baba, mo pe sey trouv kler.
Parfwa dan enn rev mo kwar mo pe tann
Sante kolorye zwazo set kouler.

Kan somey kase mo anvi plore.

ZANFAN TI-RAJOU

Kouma so papa, li ‘si li fatra:
Li pa apresie bote papiyon,
Ni seren safran, ni fler flanbwayan;
Ler rod dans sega, lipie may-maye;
Ler rod zwe foutborl, rey so prop gorli.
Me li enn oustad lor repet par ker.

Kouma so papa li ‘si li fatra:
Li konn alfabet, li pa konn ekrir;
Li konn tab par ker – li rapel so ler,
Li’nn bliye parol – li pa konn konte;
Pannditji eple so idantite.
Me li enn oustad lor fer vadire.

Kouma so papa li ‘si li fatra:
Li pa konn rode, li bizen agwa;
Kan bizen vote li swazir senbol;
Pou enn doz nisa, dir ou mons manti,
Ti-Rajou jinior kouma so papa
Defons linosans.

SO PAPA, SO MAMA

So papa panse piti la bizen
Swa vinn enn dokter, swa enn avoka;
Mama la panse seki papa dir.
Papa la panse piti la bizen
Fer loner fami, marye dan enn gran
Fami renome ki mizir loner
Ar pwa portmone.

Personn pa’nn dimann piti la si li
Dakor ar tousa.

Piti la kontan zwe so lagitar –
Jimi Hendrix manti;
Ar mo natirel li konpoz sante;
Ar so bieneme parey kouma li
Li finn deside pou viv so lavi
Mem lalwa defann e bann bon dimoun
Krase, dir chichi.

So papa panse piti la bizen
Swa vinn enn dokter, swa enn avoka;
Mama la panse seki papa dir.
Piti la? Piti la panse
Enn lot manier.

PARADI DAN REV

Mo lot momem finn swazir
Enn metie bien difisil
Me kouma li enn gran jak
Fabrik rev enn bagatel,
Peyna nanye pli fasil.
Pa zis fabrik rev,
Limem sef-selsmenn rev,
Kalite lor kouler:
Rev Siberaylenn, Joutifriaylenn,
Fer Vadireaylenn, Fermliziepouvivaylenn,
Plenposaylenn, Gropitayaylenn …

Malsans pou mwa, mo tro gourman.
Mo rod ankor rev: Rev Lazistisaylenn,
Paferdomineraylenn, Prankontaylenn,
Anoupartazeaylenn …
Mo tro gourman.
Akoz samem mo malere.
Bondie pini mwa.

KI DIMOUN POU DIR!

Touleswar, matlo, avan zot dormi;
Toulegramaten kouma zot leve
Parol brital, koze gra voltize;
Koutpwen, koutpie valse ar grosierte.
Zanfan, dan zot kwen, tranble.
Pa koz separe, pa koz divorse.
Ki dimoun pou dir!

Garson la fer pipi lor lili;
Tifi la, sezisman chombo li;
Dan lekol zot lespri lor lalinn.

Profeser fer rapor metdekol;
Metdekol avoy let bann paran.
Mama-papa pran roten
Pou koriz zanfan.

Touleswar, matlo, avan zot dormi …

TWA, KI TO ROL?

To dir zanfan la pares,
Li pa fer devwar;
To dir zanfan la malang,
Pa kontan bengne;
To dir zanfan la katar,
Li’nn fel CPE;
To dir zanfan la move,
Pa respe lalwa;
To dir zanfan la felonn,
Bizen sot likou, pirifie later;
To dir …

Kifer to pa dir so mama tousel
Bizen zwenn de bout?
Kifer to pa dir so papa somer?
Kifer to pa dir patron so papa
Finn ferm so lizinn pou ouver enn lot
Lot kote dilo kot profi mari?
Kifer to pa dir ki gran patron la
Ena tabisman, lotel senk zetwal?
Kifer to pa dir
Ki dan sak roupi ki angres roulman
Trwa kar dan so pos?
Kifer to pa dir
Ki gran misie la pe touf dinite
Pou fer roupi bouldoz karo Bondie?

Twa to kontan dir zanfan la sesi,
Zanfan la sela. Me …
Les mwa mo dir twa akoz to gourman
Fer roupi kare, zanfan nou pei
Pa pe respire.

ZARDEN BALFOUR

zarden balfour nepli fleri
bann pie leksi nepli donn fri
fler goyavie finn vinn touni
e lekipman zarden zanfan
finn rouye net
liver fer so, lete kime
-vantilater pe rann lekor –
lapli pa pe aret tonbe
dilo rouz finn anserkle nou
kolinn monnron dan waterfront
so nene dan dilo sale
ler pa ena pou respire
pa trakase, pa trakase
telefone, telefone
ler pir dan bonbonn tou kouler
donn garanti leternite
ou aste douz nou donn ou trez

MALINI

Enn serkey soliter, trwa pogne later,
Detrwa petal fler. Samem tou Malini.

Dimoun sivilize, ki priye Bondie,
Ki frekant kalimay, alim sanbrani;
Pou protez zot kadav vivan ti prefer
Kas koko, alim kanf pou pous movezer
Olie donn twa bwar enn gout dilo beni
Ed lavi ale Malini, Malini.

Pardonn zot Malini; pardonn zot!
Enn sans ki enn zour enn gran madam kouraz
Ti eklat silans pou ki laverite
Lev latet lao dan salon ipokrit,
Ouver laport-lafnet, les ler fre rantre,
Met mansonz dan desbinn.

Enn sans to ti la
Malini, Malini! Enn sans to ti la
Pou ouver lizie tang e sarye lakrwa
Bann ki ti dan prizon prezize.
Pardonn zot Malini; pardonn mwa.

CHRIST-ELLE

Ayo mo baba!
Vant ti sarye twa, vant ti nouri twa
Pe brile baba, pe plor to martir.
Lespri detrake finn kraz bouton fler
Avan li ouver pou bwar lalimier.
Kouma pou dir twa bizen pardonn zot
Ki pa pe kapav konpran Shakti Youg,
Prensip liberte dan lamour pran kont?
Kristel mo Christ-Elle lespri detrake
Finn krisifie twa.
Kristel mo Christ-Elle, bizen pardone
Me …
Kouma pou bliye?

ENN ROZ ROUZ

1

Enn kou san atann, enn gran tranbleman.
Ronfleman, grognman eklat ouvertir;
Koul labav dife lor lekor blese;
Pa kone kifer parol ofansan
Flash kouma zekler, kras lor santiman;
San personn atann kouma kout pwagnar
Ensilt provokan bles profondeman
Bond ki finn sele par promes lamour.
Ki pou fer aster?
Onte mok onte!
Bes latet, plore, dimann li pardon?
Parol pa sorti!

Al poz enn roz rouz kot lipie Zezi,
Al poz enn roz rouz kot lipie Gandhi,
Avan al poz li lor leker blese.

2

La kot to reste pourtan tou trankil.
Pa kone kouma, pa kone kifer,
Kouma enn volkan, dife la monte,
Violans pet partou, eklat lor figir
Zanfan inosan; san konpran kifer
Lamitie ki yer ti donn zot lape
Finn vinn so kontrer e pe pwagnard tou.
Personn pa kone kouma pou’aret sa.
Ki pou fer aster?
Onte mok onte!
Bes latet, plore, dimann zot pardon?
Parol pa sorti!

Al poz enn roz rouz kot lipie Zezi,
Al poz enn roz rouz kot lipie Gandhi,
Avan al poz li lor leker blese.

3

Pei kot nou viv paret pasifik.
Enn kou san atann, mefians al asiz
Lor sez tolerans; palab ek rimer,
Ensilt ek zoure plen lasiet manze;
Etensel ase pou alim dife
E koze ki long, bel garrbarr partou.
Mari pe touy fam; piti so papa;
Frer pe trangle frer, kamrad so kamrad.
Ki pou fer aster?
Onte mok onte!
Bes latet, plore, dimann zot pardon?
Parol pa sorti!

Al poz enn roz rouz kot lipie Zezi,
Al poz enn roz rouz kot lipie Gandhi,
Avan al poz li lor leker blese.

SELEBRASION

1

Bann mizisien pe akord enstriman;
Dansez ek danser pe teste zot pa;
Barmenn pe prepar enn nouvo kokteyl;
Sef dan lakwizinn pe gout bann lasos.
Latmosfer tamam! Me kiksoz manke!

Ki pe selebre? Kifer selebre?
Kadans erotik? Lanbians exotik?
Zepis touristik? Mazik pou bliye
Trwa siek matrete; de siek pa pran kont?

2

Bizen selebre bann sen ferm lizie
Pou pa get soufrans ek imiliasion?
Selebre imen ki deryer midi?
Selebre zanfan kiltirelman mor?
Selebre foulous ki pe plen kofor?

Ki pe selebre? Kifer selebre? …

3

Anou selebre sime dinite!
Nou liberasion dan mesaz Zezi;
Liber nou kiltir dan prizon roupi.
Anou selebre konba kont teneb,
Pou nou donn nesans nouvo destine.

Ki pe selebre? Kifer selebre? …

4

Pa’le sarite; pa’le fos promes;
Pa’le dirizan ki nek mont dadak;
Pa’le sinema ki anbet lizie;
Soulezon boutey, deksi briyani.
Nou pe selebre sime dinite.

Ki pe selebre? Kifer selebre? …

5

Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.

KAN POUL MOUYE DEKLAR KOK

Papakok ti dir ki so proteze
li enn kokderas ne dan kars gerye
ki kriye pli for ki Segner Leo;
ki pa per zekler, loraz ou tronpdo;
ki dir Ton Albert Einstein, “Shut up man!”.
Papakok ti dir ki mem Hanoumann
vans dan kwen kan so mahasoupermann
rote – ki pou fer, masala garam –
… Kifer Hanoumann vit-vit vans dan kwen?
Li pa bet matlo! Evit kontazion.
Mahasoupermann ti gagn enstriksion
lev enn gran choula, alim konfizion,
fer manti vinn vre, envant alibi,
konpot bilenbi, satini kiwi.
“Pa bezoin to peur! Mo pou protège toi.”
Pov, pov bechara! Telman gagn maja
defons douniya, fer so prop lalwa,
li fini par kwar ki so prop pouvwar
toultan pou bwar laglwar dan laviktwar
ziska ki enn swar li tas lor poto.
Papakok fonndos. Lom gagn kongolo.
Krep rouz lor latet sap lor so koko –
perik las manti! Olie li kriye,
fer lesiel tranble, ala li plore.
Fame kokderas ti enn poul mouye.

KAN LI VINI SAN PANSE

Mo papa dir mwa panse
Mo mama dir mwa
Mo piti, les leker koze.
Mo papa dir mwa
Reflesi, fer lespri travay;
Kone ki bon pou twa,
Ki bon pou loner fami.
Fer gran dimoun kontan!
Mo mama bes so lizie, res trankil.
Mo papa dir mwa
Roupi ron tro ordiner;
Mazinn roupi kare.
Mo’nn donn twa enn tabazi,
Dime dan so plas,
Met soupermarket, beta;
Mo mama finn ferm lizie, ale.

Rar-rar mo ti tann lavwa mo mama.
Lavwa mo papa ti prezan partou:
Dan lakaz, dan lekol, dan rajo-televizion, lagazet, magazinn, enternet, legliz, kovil, moske … lakanbiz …
Enn swar san panse,
Mo tann lavwa mo mama.
Fouzer pe sek!
Pie mang touni!
Zwazo pe mor!
Ki to finn fer, beta?

SIRMAN MO ENN PAGLA!

Senier,
Ou ki finn donn nou nene pou nou met linet,
Ou ki finn donn nou lipie pou nou met soset,
Dir mwa kimanier Per Zoslen Gregwar
Ki pe tir so pep dan lak marenwar,
Dan lespri sen gardien moralite,
Patriyotik, eklere, zenere,
Finn vinn kominalis.
Koze la, samem sa:
Lapay dan lizie zot trouve;
Poto dan lizie pa trouve?

Senier,
Ou ki finn met vie sifon ant nou de zorey,
Ou ki fer dime vinn parey kouma lavey,
Pret mwa diksioner lor kominalis
Pou mo gagn lizour lor Gregwar so vis
Ki pe fer bann sen degoute, vomi;
Kriye traizon, proklam enfami,
Modi, moulougande.
Koze la, samem sa:
Lapay dan lizie zot trouve;
Poto dan lizie pa trouve?

Senier,
Get zot laba pe zestikile;
Zot kime, zot plim pe bave:
To met sari, kominalis;
Fer signdekrwa, kominalis;
Dimann to drwa, kominalis;
Rod lazistis, kominalis.
Barik vid!
Touk vid!
Tou touk vid!

Senier,
Ou ena rezon.
Sirman mo enn pagla.

NIKOLA, DIRENN, RAMA EK HILDA

Fode gran maler pil lor nou kasket
pou nou vre valer lev drwat so latet;
fode katastrof koutpie nou deryer
pou nou konpran kler ki nou bizen fer;
fode dezespwar pe bros nou fetaz
pou nou aret fer zes ek letalaz;
fode lalimier pe koul dan fernwar
pou lizie ouver lor ravaz vantar.

SIDA, enn maler, pe eklat klwazon,
pe defons baryer, pe dir Morisien
Viris-HIV pa konn get figir,
pa konn get kouler. Nou dan mem kales.
Nikola, Direnn, Rama ek Hilda
pe montre sime. Enn sans nou’ena zot!

FRIYAPEN

Li pome ar manze ek vitaminn;
li kapav nouri fami ek vwazen;
frengan, galan, li rant dan tou lasos
depi so tigrog ziska so deser.
Nourisan, li tal so lonbraz peper
ler soley lete pens nou nam, kabos
lekilib. Kan gagn fen fwet so refren,
friyapen pous lafaminn dan desbinn.

Pa lagren, pa proven, pa kwar boutir!
Se so rasinn ki donn nesans lavi
ki peple zarden e lakour vwazen
ar nouritir pou tou bann kreatir
– nouritir lekor, nouritir lespri –
ki bizen konstrir enn nouvo desten.

KI AVTARR TO KOZE?

– To’le melanz sanbrani ar dilar?
Diven ar manteg? Bhagavad Gita
Ek to tralala pa mem zafer sa!
Pa vinn vers soma sakre lor koltar!

– Kifer to pe sap lor kal, mo matlo?
Grandimoun pa finn dir nou dan nou liv
finn dir ki Bondie desann lor later
kan li neseser met nou sime kler?
Pa ti’ena Rama, Krishna ek Buddha?
Li pa drol aster Zezikri vini.
Avtarr mo fami. Samem, peyna lot.
Aret get deryer; get enpe divan.

– Aret get deryer; get enpe divan?
Melanz sanbrani ar disan koson?

MAYA MAY LESPRI

Enpe boul tamaren! Pa kafe nwar!
Plito kafeole. Zoli bronzaz.
Parol giji zorey, zoli bataz;
mari ideal, papa kaspake.
Malen, edike, otman kalifie,
peyna so segon dan kominike;
Mem so adverser bizen aksepte
ki limem meyer pou alim nou far.

Zeneral dakor, militer ere;
fabrikan fizi, kontrakter lager,
kourtie tranzaksion, larme mersener,
marsan kanon ek serkey satisfe.
Kofor pe ranpli; lepep angourdi
aplodi lamor zwazo paradi.

POU BANN TIZANFAN

Pa swiv gran dimoun lor larout ganndol.

Zot koz personel vadire valer
iniversel. Zot koz krwasans plen-pos
vadire toultan kapav viv lor bos
mama later e zot fer koumadir
zwisans alemem peyna finision.
Zot vinn sourd kan koz sime perdision.
-Sa enn envansion gro poumon, groker.

Zwisans konsome finn bous zot lespri;
dan fer gaspiyaz zot trouv zot profi;
plezir partaze finn vinn aryere;
zot trouv aryere lavi san flafla
e senplisite finn vinn bachara.

Tras enn lot sime, Zanfan Lalimier!

MO SARET TAS DAN LABOU

Pa bate li misie
Ayo mo gran misie
Li pe koz laverite
Li napa enn pares
So saret finn tas dan labou …

Ou enn gran misie
Ou fwet dan ou lame
Mwa mo enn ti nwar
Mo kone mo anretar
Me mo napa enn pares mo dir ou
Mo saret finn tas dan labou

Respe mo fam gran misie, respe mo fam.
Napa fer sa gran misie, napa fer sa.
Mo napa antor, li napa antor
Partou lapli, gran misie, sime labou
Ki mo pou fer
Mo saret finn tas dan labou.

Ou finn kit ou fwet gran misie
Pou viol mo fam
Ou touni aster gran misie, ou touni aster
Dan mo lame gran misie, dan mo lame
Ou fwet, gran misie, dan mo lame
Ou fwet, gran misie kouma zekler
Pou desir ou laser gran misie
Ar ou disan, gran misie, ar ou disan
Mo pou souy mo larm,
Mo pou lav mo loner,
Ar ou disan gran misie.

Ayo! Gran misie
Ou disan rouz
Parey kouma pou mwa
Ou laser desire
Parey kouma pou mwa.
Kisanla premie, kisanla
Finn donn ou enn fwet gran misie
Pou ou viol lavi gran misie
Pou nou viol disan limanite.

LERLA LARM LI KOULE

Kan enn zanfan ris leker
Kan li bizen manz later
So vant ranpli ar lever
Lerla larm li koule

Kan enn zanfan pe tranble
Dan so ti lenz kas-kase
Divan fre pe sirkile
Lerla larm li koule

Kan enn zanfan ferm lizie
Kan so lemonn finn vinn fre
Avan so soley leve
Lerla larm li koule

Me bann poet gran misie
Linet roupi lor lizie
Dir nou ferm lizie pou viv
Dir nou tou aret panse
Bliye larm, bliye zanfan
Ferm lizie, aret panse.

Me bizen larm ek laswer
Pou nou konbat lanatir
Pou nou fer nou lavenir
Bizen larm ek laswer
Ena laswer ek disan
Dan lizie Palestinien
Dan listwar bann Vietnamien
Dan lespwar tou bann dane
Ki pe rod zot dinite
Ki pou ras zot liberte
Ki azordi pe mwazi
Dan prizon misie Roupi

Me bann poet gran misie
Linet roupi lor lizie
Dir nou ferm lizie pou viv
Dir nou tou aret panse.

LENTERNASIONAL

Dibout tou dimoun ki pe soufer
Dibout prizonier lamizer
Nou lizie aster li finn ouver
Nou pou balie bann diktater
Yer nou finn fini antere
Zordi nou pe prepar dime
Enn nouvo lemonn ape ne
Kot nou desten dan nou lame

Laviktwar li dan nou lame
Asam nou pou gagne
Lenternasional samem nouvo dime

Pou lepep napeyna okenn sover
Ar kouraz nou tou bann travayer
Nou pou ranvers tou bann souser disan
Kapitalis ek so azan
Pou ki nou liber dinite
Anprizone dan kofor gran misie
Pou ki nou liber nou lespri
Ki dan prizon misie roupi

Laviktwar li dan nou lame
Asam nou pou gagne
Lenternasional samem nouvo dime

Nou laswer pe nouri bann bourzwa
Zot koken tou seki nou ena
Zot lalwa ek tou zot bann solda
Zot pe servi pou kraz boja
Nou rezet tou diminasion
Koze jati li nou pwazon
Nou dir non nou pale divizion
Tou travayer enn sel nasion

Laviktwar li dan nou lame
Asam nou pou gagne
Lenternasional samem nouvo dime

Travayer ek bann ti dimoun partou
Nou lalit nou amenn li pou tou
Kont diktater ek bann roder-de-ler
Souser disan ek bann voler
Lenzistis bizen mont lor pie
Pou egalite kapav regne
Kan liberte finn triyonfe
Lerla soley li pou briye

Laviktwar li dan nou lame
Asam nou pou gagne
Lenternasional samem nouvo dime

CHINIRAJA

Chiniraja ki to pe panse?
Barlizour timid pe ouver so lizie
Pou fer laroze glase briye
Ar freser mat gramaten
Lor fey kann ki finn kasiet
So kouler dan marenwar.
Lavi pe leve, somey pe kase.
Chiniraja ki to pe panse?

Lapay sek anba to lipie pe kriye,
To pa tande.
Lapousier roz bes latet, zet lekor al kraze
Lor feyaz, to pa trouve.
Fangouren later, pe aroz ler
Ar parfen sikre, to pa santi.
Lor enn mel divan twa
De perdri trakase pe pare
Pou anvole, to pa kone.
Lavi pe leve, somey pe kase,
Chiniraja ki to pe panse?

To bann frer kouma twa pe bese, pe leve
Kouma panten
Pa tande, pa trouve, pa santi, pa kone,
Zot tou parey.
Loto la arete, kolom la diboute
Bonzour misie.
To lame pe leve, pe bese, pe leve
Kouma masinn.
Soley out demi-tied pe lite ar enn niaz.
Ayo bondie!
Dive kann antere partou kot li gagne.
Sa mo desten!
Sirdar la lor enn ros diboute pe donn lord.
Sa so desten!
Manejer lor balkon so lame dan so pos,
Li satisfe.
Lavi pe leve, somey pe kase.
Chiniraja ki to pe panse?

Divan finn balye niaz,
Soley out gonfle so
Lestoma, avoy so
Lalimier lor ledo
Tabisman.
To bann frer lev latet
Get lesiel fer sourir.
Bann fler kann divan twa
Pe danse ar kouler
Lalimier.
Bann fey sek pe sante
Ar kadans to mouvman.
Enn jalsa pe monte
Ar siro linite
Dinite.
Zot tou pe tourn ver twa;
Lamizik akorde;
Enn sel not pe manke
Pou ki twa ek leres
Vinn enn sel
Lavi pe leve, somey pe kase.
Chiniraja ki to pe panse?
(1979)

LAPRIYER

Senier lao dan lesiel
Ere kouma mwa isi
Mersi pou bel tamasa
Gramaten ziska tanto
Tanto ziska gramaten
Pa dir mwa ou pa ere
Si mo ere ou ere
Pa Mark Twain ki ti dir mwa
Ou ti gor lor mo pei
Pou ou ranz ou paradi?
Savedir kot ou osi
Ena bel-bel tamasa

Momem Gran Sef mo landrwa
Mo’apel Abs Lemanifik
– Mo prefer bondie later
apre ou momem pli gran –
Samem bann soupervayzer
Travay sibaltern ar mwa
Mo donn lord zot ekoute
Zot pa gagn drwa poz kestion
Pa gagn drwa fer sizestion
Pa gagn drwa donn lopinion
Pa gagn drwa gagn drwa dir non
Ti’ena enn soupervayzer
Rod fer Lisifer ar mwa
Mo finn tay-tay so palto
Li kwar li endispansab
Li’nn bliye ki simitier
Ranpli ar dimoun koumsa
Aster mo foul satisfe
Mo donn momem enstriksion
Pou soupervaiz tou travay
Kot mwa tou dimoun ere
Tou pe mars kare-kare

Mo soupervayzer sosial
Mo’nn touf li ar enn moulton
Mo soupervayzer later
Mo’nn avoy li plant sousou
Mo soupervayzer lezer
Li dan lebra so zezer
Soupervayzer lendistri
Pe netway so lekiri

Ar mwa peyna badinaz
Lor koupe-transe mo red
Soupervayzer ki’nn reste
Zot tou lwayal ek onet

Mo soupervayzer komers
Pe rod petrol dan Lil Plat
Mo soupervayzer kiltir
– Sa enn veritab lakrem –
Li finn redekor nou lil
Ar larkansiel tou kouler
Tou form ek tou dimansion
Dir ou lot zour enn avion
Rat Plezans al may dan enn.

Si ou’le enn ti koudme
Vinn bat enn kare kot nou
Ou va gagn enpe lide
Pou redekor ou rwayom

Senier mo’enpe fatige
Momem pe bizen fer tou
Mo pe mank soupervayzer
Ena detrwa pos vakan
Si ou konn bann lardwaz prop
Avoy zot dan mo kavern

Kondision bon
Be selman zot bizen konn bous labous
Les mwa soupervaiz
Tou soupervayzer

Senier … lizie ferm tousel
Somnifer la fer lefe
Bonswarotankevouzet
Absmem

OUMEM PAPA, OUMEM MAMA

1

Enn nouvo vie sante nou pe tande;
Piten vierz tou kouler pe sant anker.
Lor sawal makiye enn vie sega
Kalipa ek agwa pe fer extra.

Oumem papa, oumem mama
Apre Bondie oumem pli gran.

2

Arme ar sekater, sab ek sizay
Bann nouvo sakristen relizion nef
Pe koupe, pe transe, met sime kler
Pou bondie Waste Island ek so madam.

Oumem papa, oumem mama
Apre Bondie oumem pli gran.

3

Bann adzwen-propriyeter Waste Island
Pe tal kataplas pouvwar dan tou kwen,
Dan tou zwen; bous tou trou, laport-lafnet;
Fer dime vinn yer, zero manz zero.

Oumem papa, oumem mama
Apre Bondie oumem pli gran.

4

Nouvo vie sega kouma’nn disreye
Rabas-rabase enn filwar zaze:
Nou pa’le Her Majesty, Privy Council, Senior Cambridge!
Viv nou bondie ek so madam!
Alelouya! Soubann Allah! Shanti, Shanti!

Oumem papa, oumem mama
Apre Bondie oumem pli gran.

LAVI ENN BAZAR

Bann disip bazarolozi
Pe ekrir kantik lor kantik
Pou selebre laverite
Iniversel fondamantal:
Lavi enn bazar,
Les bazar diriz lavi.

Premie disip, deziem disip,
Trwaziem disip pe ekout red
Vie kantik nef nouvo disip
Ki finn gagn enn revelasion:
Lavi enn bazar,
Les bazar diriz lavi.

Tou bann mouton, tou bann kabri,
Bann ti koson, bann gro koson
Swiv ankanter, pe sant anker
Refren mazik liberasion:
Lavi enn bazar,
Les bazar diriz lavi.

Bann bazarye aster dan goun.
Tou dimoun finn konpran gordonn:
Ena enn sel laverite
Iniversel fondamantal:
Lavi enn bazar,
Les bazar diriz lavi.

Lisou pouri finn bous bann dren?
Bous to nene. Gaz pe pet for?
Bous to zorey. To pa tro sir?
Bous to lespri. Aprann par ker:
Lavi enn bazar,
Les bazar diriz lavi.

YAPANA-SAPONER-SITRONEL

– “Kifer fors-forse to rod lwen laba
Dan pikan loulou enn petal fler rar?
Kifer fatig nam dan rod kas montagn,
Deplas gro mel ros pou zis enn ti pier?
Kifer bes latet, fons drwat divan twa
Dan lagel kayma pou enn ledan lor?
Pou enn bout mazik, enn kwen lesiel ble
Kifer, kifer, kifer to rent to kadav?
Parfen yapana pourtan li bien dou;
Kouler saponer pourtan li bien kler;
Saler sitronel pourtan rafresi.”

– “Mwa, mo enn pagla, pa sey konpran mwa!
Parfen Yapana, kouler saponer,
Saler sitronel gagn gou pa ase.”

MOÏSE

Revini Moïse, nou bien bizen twa.
Nouvo Faraon finn remet lasenn
dan lipie to pep; pouvwar dominer
finn akapar tou e finn ferm to pep
dan nouvo Lezip, Site Depotwar.

Bann berze ki to ti les par deryer
telman atire par bote Marianne,
par laglwar lapo, par L’Académie
e par De Sela ki zot finn desid
pran enn ben minwi dan bafon Paris.

Revini Moïse, vinn montre to pep
kouma pou travers nouvo Lamer Rouz.
Me rann enn servis pa revinn tousel.
Vinn ar Zezikri ek Marimadlenn.

NAPA BES LEBRA

Kan nanye nepli kler
dout pe rant partou kote
sertitid finn pran sikliv
napa bes lebra mo bayo, napa bes lebra.

Kan sourir to bieneme
gagn enn ti gou rans ek eg
so lamour pe rod vakans
napa bes lebra mo bayo, napa bes lebra.

Kan lor figir to zanfan
to lir silans bes lizie
ler tourman pe ronz so nam
napa bes lebra mo bayo, napa bes lebra.

Ler rant dan dernie viraz
ar pwa seki pa finn fer
bilan paret negatif
napa bes lebra mo bayo, napa bes lebra.

Pans tou bann ki avan twa
san rod plas dan liv istwar
finn tay enn ti bout granit
pou konstrir enn moniman;
pa bliye ki konesans
li gran kouma lenfini;
pa bliye do mo matlo
lamour pa fix-depozit,
zanfan bizen liberte …
Akoz samem mo dir twa
napa bes lebra mo bayo, napa bes lebra.
napa bes lebra mo bayo, napa bes lebra.
napa bes lebra mo bayo, napa bes lebra.

MESAZ DIVALI

Dan mo ti vilaz laba
avan devlopman, baba,
devor pie badamie,
tamaren, boukie banane
kan pavyon Divali
depi lwen pe anons
disik kouler parfime
nou ti netway nou lakour,
met freser dan nou lakaz,
badizonn ros ar laso
pou trouv sime mem dan nwar.
Li vini, li ale,
li vini, li ale,
poz born lor nou sime
ziska leternite.

Ler so ler finn vini
pou poz petal dife
lor lalev bann diya
nou dimann nou vwazen
pardonn erer pase,
axepte nou mitay
dan plezir partaze.
Me aster do baba,
dan vilaz devlope
ler lanpoul alime
lalimier Divali
met paryaz for-for ar
lalimier Divali
pou gete kisannla
pli for, pli gran, pli ris.
Li vini, li ale,
li vini, li ale,
poz born lor nou sime
ziska leternite.

MATLO, MO MATLO!

Matlo, mo matlo
ki pe ariv douniya?
Matlo mo matlo
dir mwa kot Sen Nikola?
Kifer Fanfan ek Fantine
dan lafore nwar aswar,
dan ti lapli san pitie
nepli pe trouv zot sime?
Kifer anz gardien lao
nepli tann detres zanfan?
Kifer lapli tonbe mem
rant dan soulie inosan?
Matlo, mo matlo
ki pe ariv douniya?
Matlo mo matlo
dir mwa kot Sen Nikola?

Kifer pe touy ti baba
zis parski li enn tifi?
Kifer mama donn koudme
martiriz sex so tifi?
Kifer zot obliz tifi
disparet dan enn kagoul?
Kifer soley san pitie
pe griye lizie lapen?
Kifer divan san pitie
pe sifonn petal zasmen ?
Matlo, mo matlo
ki pe ariv douniya?
Matlo mo matlo
dir mwa kot Sen Nikola?

SHAKTI O SHAKTI

To kone gate, depi gramaten
Mo pe grifone san tengn mo lafen.
Bann parol slogan, bann zimaz rasi
Pe fletri kolaz ar fraz konfeti.

To kone gate, lapli pe tonbe,
Pe mouy mo gete, mwazi mo papie.
Mo plim pe bave; laliann lapat mous
Pe kas mo lelan, atas mo labous.

Mo rod-rod partou enn bout lesiel ble,
Enn kwen lekleraz lor laplaz tranpe.
Zefor kalkile karot mo lalang,
Angourdi mo nam, may mwa dan vavang.
Shakti O Shakti! Demay mo lespri,
Les mo nam sante kouma’enn bengali.

KASKAD ENDIFERANS

To kone gate, pa tou dimiel ki dou.
Zordi gramaten enn kaskad zimaz fou
Finn devers lor mwa enn Montagn emosion
Pelmel, san baraz, kouma inondasion.

Kouran sarye mwa, voltiz mwa lor lekim,
Vertiz balot mwa, say-say mwa kouma enn plim.
Mo sey reziste! Tourbiyon aval mwa,
Sakouy-sakouy mwa, dan gran fon ris-ris mwa.

Kaskad zimaz fou ena so gou dimiel,
Me gagn enn gou fiel kan lespri deborde
Ar zimaz fouka ki koule dan tou sans.
Mo’nn ranz enn ladig; pou met lord dan pelmel,
Mo’nn rente gate, mo nam finn transpire.
Res zis pou fer fas kaskad endiferans.

KOT MWA

Mwa mo finn fek aste Toyota joutifri,
Mo pa finn tir plastik pou so siez pa sali,
Mo garson enn oustad, li finn pas G.C.E.
Enn minis finn ed li gagn job dan gouvernman,
Mo tifi pou marye enn planter mem jati,
Enn swami fer pouja akot mwa sak Zedi,
Mo fer lekonomi, lamone fer piti,
Mo baitka bizen mwa, finn nom mwa prezidan.
Aster to vinn dir mwa sipa ki komeraz:
Aparteid, demokrasi, dezarmeman,
Palestinn, koripsion, ozonn, anvironnman!
Nou tou ere kot mwa, aret to badinaz.

II

Bien boner gramaten azann kas mo somey,
Mo leve, mo priye pou mo akey soley,
Mo okip mo zarden, mo ramas bann boutey,
– Fale pa lalimier get bann erer aswar –
Toule-mwa dan sevings mo vers tou mo lapey,
Atraver antivol mo vey bien mo soley,
Deryer enn miray ot mo kasiet mo lavey,
Mo biznes raport gro, bien gro, kwar mwa monwar.
Aster to vinn dir mwa sipa ki komeraz:
Salman Rushdie! Perestroyka! Pasolini!
Poezi! Filozofi! Meritrokrasi!
Nou tou ere kot mwa, aret to badinaz.

III

Finn nom mwa direkter, gran bwana enstiti.
Enstriksion bien formel : bizen fann lapipi,
Envant bann teori. Si bizen koz manti;
Mo patron kontan mwa, mo gagn boukou zwisans,
Mo metres seve blon efas soy mo lavi,
Fer mwa bliye mo fam ki finn res enn jangli,
Ar so lapo bien blan li finn penn mo lespri,
Mo’enn manm lakademi, les mo zwir mo pwisans.
Aster to vinn dir mwa sipa ki komeraz:
Frantz Fanon, lang Kreol, metisaz, tolerans,
Kreasion nouvo rol, nouvo baz, nouvo dans!
Nou tou ere kot mwa, aret to badinaz.

IV

Mo viv dan enn “bunker”,
Mo loto pa per bal,
Mo bann zom bien arme,
Aret to komeraz,
Ar mwa pa badine
Tansion! Sinon.

MARISIA

Marisia ledan dile
Bann ti petal margerit
Dan freser tied so sourir
Lor laplaz ki tal disab
Garni ar koki boner
Pou anpes lalang dilo
Sikann lipie filao
Pe get lekim zwe piano

Marisia labous onte
Finn fel de fwa CPE
Get ledan lansar bles-bles
Kolie mouye disab fen
Laroul sourd mont kadadak
Kras lekim lor brizan mor

Marisia latet bese
Lekor sifone
Lespri rapiese
Get soley kouse
Per soley leve

THINKING IS SINKING

O pardonn mwa Réné Descartes:
” Non cogito ergo sum.”

Dan mo pei ena’nn vilaz,
Enn ti vilaz kasiet dan niaz.
Dan mo vilaz kasiet dan niaz
Ena enn maz kontrol labaz.
Nou tou ere, nou tou bien saz,
Swiv li partou, manz so mesaz;
Nou ekout li ar lapeti:
Satini verb, zansar adverb,
Rougay pronom, kichiri nom,
Bouyon prefiz, salad sifix –
Li fer vinnday ar azektif;

Enn briyani filozofi
Depi Lendi ziska Samdi;
Dimans nou sans, pla rezistans:
Kalya sentax ziska nou rans.

Pardon Plato! Pardon Sokrat!
O Panini pardon, pardon!
Nou lerwa maz pe fer laraz.
Bann derapaz, bann kafouyaz,
Bann magouyaz andeor baz
Zot enn menas sekirite
Nou ti vilaz kasiet dan niaz.

Fekla do ta nou lerwa maz
Finn dikte nou dernie mesaz:
“René Descartes enn ti-lespri
ki’nn fer erer vokabiler.
Nou tou bizen ziska zordi
Met enpe lord dan nou lespri,
Aprann par ker, repet par ker:
‘ I SINK, ZERFOR I AM’.

Pa manti!
Mari mesaz premie Avril.

CHACHA LALL

Li sarye swasant-kenz-an
Kouma enn zenes;
Veda, Bhagavat-Gita
Finn moul so sazes;
Kostim, kravat, dhoti, pagri
Pran lor li;
So linet epe, tras enn katarak,
Sel sign so vieyes;
So sourir frengan, fermte so figir
Plen ar zantiyes.
Tou dimoun konn li. Nou tou respe li.
Chacha Lall.

Laba kot li reste lesiel rod zwenn later;
Larivier dilo kler
Pas kot enn simitier,
Aroz enn tabisman, refrwadi enn moulen,
Lerla retourn lakaz.
Yer, zordi, dime
San gran boulversman
Kontinie file dan enn gran serk transparan.
Dan silans lamor, lavi rezone,
Lerla koul dousman
Dan silans lamor pou revinn lavi.
Li finn get tousa, li’nn konpran tousa,
Chacha Lall.

Kan de frer lager akoz enn bout later,
Kan biz-biz desir lamour dan lakaz,
Kan labriz leve
Akoz de zanfan
Napa mem jati
Finn tom amoure,
Li sey tou pou amenn larezon
– parfwa reysi parfwa non.
Me zame li dekouraze,
Chacha Lall.

So leker zenn,
So lespri zenn,
So leksperyans peyna frontier,
Li lir lespri lor bann figir,
Li konn dir seki bizen dir.
Enn ti fraz ki’nn bien swazir
Fer ti mirak,
Fer nou sourir,
Fer dife tengn.
Li partaz so leksperyans,
Li donn nou so konesans,
Pa pou fer vatar,
Me parski li kwar
Aprann zame fini,
Chacha Lall.

LALANP LATER/ DIYA

Dan marenwar epe
Enn ti petal dife
Pe petiy ar lespwar
Ki dime marenwar
Pou plati dan enn kwen
E lerla nou desten
Kouma lalanp later
Pou ekler liniver
Ar mil petal dife
Fer marenwar sove.

KAN OU GRAN

Kan ou gran
Dan ou darrma
Ena serman
Pou ranz mandirr.

Kan ou gran
Ou dir mersi
Lasours lavi
Parski Shakti
Finn beni ou lespri.

Kan ou gran
Mem ou lennmi
Ler li swaf
Donn li dilo.

Kan ou gran
Vremem gran
Ou pa bizen deklar gran
Ou grander li kler
Kouma kristal
Li briye kouma zetwal
Dan lanwit.

Kan ou gran
Alim lalanp
Pou ekler
Ti lespri
Dan nwar.

SAK SEZON ENA SO FRI

Pa plore, plore granmer,
Pa plore, plore;
Pa plore, plore granper,
Pa plore, plore.
Sak sezon ena so fri,
Parfwa fri amer;
Sak sezon ena so pri,
Parfwa pri la ser.
Bann dimoun finn perdi pie
Telman zot prese.
Dan dilo zot pe nwaye
Zot pa konn naze.
Bar direksion finn fizet
Ala zot ale
Piktet dan ganndol raket
Deryer lamone.

Bann dimoun nepli rapel,
Memwar finn zanfout,
Dan loulou so gran lagel
Zot pe rod zot bout.
Boulon sant finn kas kontour,
Zot pe zigzage,
Napa rod sanz zot parkour
Zot pou araze.

Ena dimoun finn konpran
Ki sime pou pran,
Sak pa ki li met divan
Fer leker kontan.
So moter finn bien regle
Peyna pou kas kot,
So larou bien balanse,
Napeyna fos not.

Get kouma li’ale, granmer
Get kouma li’ale;
Get kouma li’ale granper,
Get kouma li’ale.
Sak sezon ena so pri,
Ena pri ki mou,
Sak sezon ena so fri,
Ena fri ki dou.

FALE PA MO SAP LOR KAL!

Enn zour boner gramaten
– malgre Lendi kordonie –
mo pwent lor santie travay
pou enn ti-boulo manev
e formenn ar koze gra
dir mwa fonn, grate-ale.
Fale pa mo sap lor kal!
Fale pa mo sap lor kal!
Mo boper rant dan lakaz,
kraz partou, bat mo mama.
Mo vwazinn, perdi latet,
ti bwar pestisid yer swar,
mo ti-baba dan so vant.
Fale pa mo sap lor kal!
Zordi Dimans gramaten
kouma mo sort dan legliz
lapolis fou kap lor mwa.
Yeroswar ti’ena dibri,
zot panse se mwa koupab.
Fale pa mo sap lor kal!
Ler zot fini bien bate
lerla zot rod explike.
Fale pa mo sap lor kal!
Mo kapav ale zot dir.
Kouma mo finn tom deor
lapolis reramas mwa;
ler zot fouy dan pos mo jins
zot dekouver enn bout mas.

Fale pa mo sap lor kal!
Fale pa mo sap lor kal?

ETRANZE MO FRER

Enn ti labriz ti pe kares lamer,
Soley ti pe aroz later ar lalimier.
Enn etranze bronze mars timidman ver mwa;
Otour so likou miskle enn lasenn larzan;
Anplas lakrwa enn bal fizi anpandan.

Etranze, kifer bal fizi dan to likou?
Kot to sorti eski tou dimoun ape vinn fou?

Li dir mwa namaste vadire enn Endou,
Li dir mwa enn fraz li’nn aprann ar so gourou.

“Dan mo pei desire par laenn
lamor kontsezon toulezour apel bann zenn;
dan Soweto, lor frontier Angola laba
bann poem tou kouler pe plor lamor bann anz.
Si enn zour Zezi desid pou retourn isi
olie lakrwa, enn bal fizi pe atann li.”

Etranze, kifer bal fizi dan to likou?
Kot to sorti eski tou dimoun ape vinn fou?

Li dir mwa namaste vadire enn Endou,
Li dir mwa enn fraz li’nn aprann ar so gourou.

DILE DAN BWAT

Enn zenn mama dan so lebra pe pran so ti baba;
So tete nwar ki bien gonfle pe donn li so repa;
Ant mama la ek so baba kontak pe kontinie,
Lasours lavi pe donn lavi dile limanite.

Me dan rajo enn ti sante
Ki peye pou fer ekoute
Pe dir tou bann mama
Aste, aste dile dan bwat
Ou pey pou trwa nou donn ou kat
Plis bon pou ou baba.

Bann komersan, gran kouyoner, finn desid pou explwat
Bann dimoun senp fer zot aste tou zot dile dan bwat,
Bwat kolorye tou kalite dan magazen lavil
Peyna traka pou prepare so teknik bien fasil.

Dan rajo ek televizion
Reklam pe explwat konfizion
Pe kouyonn bann mama.
Aste, aste dile dan bwat
Ou pey pou trwa nou donn ou kat
Plis bon pou ou baba.

Piblisite pe rakonte ki bann mama modern
Pa gagn drwa gat zot silouet, bizen gard tete ferm;
Si lanatir ek so dile pe koul kouma lagrek
Al farmasi ena pikir pou fer zot dile sek.

Dan rajo ek televizion
Reklam pe explwat konfizion
Pe kouyonn bann mama.
Aste, aste dile dan bwat
Ou pey pou trwa nou donn ou kat
Plis bon pou ou baba.

Bann gran misie dan zot biro finn fini fer zot kont;
Zot panike, zot trakase, zot dir li enn laont:
Enportasion pe kas pake, vit bizen met enn fren;
Balans deviz pa favorab, nou aste Morisien.

Zot kol lafis partou kote,
Fer enn nouvo piblisite
Konsome Morisien.
Zot finn bliye ki letansa
Tete finn sek, dile nayba,
Bann ti baba pe fen.

POU ANOUSHKA

Beti, mo beti, fale pa reve
Pa perdi letan, lavenir dan liv.
Beti, mo beti, mazinn lekzame,
San sertifika kouma to pou viv.

Papa dir mwa papa, kifer laba
Lor pie filao bann zwazo sante,
Bann papiyon tou kouler dans bale
Dan zarden parfen kolorye laba?
Kifer niaz pe sot mouton dan lesiel,
Bann pizon lor lerb pe zwe lamarel?
Kifer soley pe desinn larkansiel
Laba lor ledo later Samarel?

2

Beti, mo beti, aprann to leson,
Papa pou sagren si to pa pase;
Beti, mo beti, to bizen fer bon,
Lerla mo pou donn twa boukou-boukou gate.

Papa dir mwa papa, kifer laba
Divan pe zwe kouk ar zepi may tann.
Lalinn pe zwe sapsiway ar fler kann,
Fourmi pe zwe gouli-dannta laba?
Kifer mous dimiel dan touf sitronel
Pe tourn-tourne dan enn gran karousel?
Kifer soley pe desinn larkansiel
Laba lor ledo later Samarel?

3

Beti, mo beti, vit fer to devwar,
Zet to lagitar, bliye lamizik.
Beti, mo beti, ferm to liv zistwar,
Mazinn lavenir, fer matematik.

Papa dir mwa papa, kifer laba
Bann solda, bayonet dan lame
Pe zwe boul ar fler ar gran-gran koutpie;
Bann zouzou lamor kras dife laba?
Zot pe devir tou ar zot manivel,
Zot pe fouy bann trou ar enn gro lapel,
Zot pe pers bann trou dan mo larkansiel
Laba lor ledo later Samarel?

LI FINN VINN VIE A VENNSENKAN

Ler li ti ena katorz an
Li ti fer enn gran axidan
Dan site kot li ti reste
Enn swar dan nwar li zwenn tase
Grengale la ti so vwazen
Ena mem dir ti so kouzen

Li finn vinn vie a vennsenk an
Pou tou dimoun li enn pastan
Kan tou dimoun finn al dormi
Li leve pou rod so kari
Li finn ne dan lonbraz lavi
Li pou mor dan lonbraz lavi

2

Dan enn ti fet kot so fami
Li fer konesans Ti Gaby
Ki promet li bel lamizman
Si li swiv li dan enn kanpman
Depi sa zour la touleswar
Li fer roupi dan marenwar

Li finn vinn vie a vennsenk an
Pou tou dimoun li enn pastan
Kan tou dimoun finn al dormi
Li leve pou rod so kari
Li finn ne dan lonbraz lavi
Li pou mor dan lonbraz lavi

3

Vit-vit li gagn repitasion
Ti Gaby konn fer promosion
So komision rekta li pran
Depresiasion pa dan so plan
Fer maximem avan liver
Zenes ize peyna valer

Li finn vinn vie a vennsenk an
Pou tou dimoun li enn pastan
Kan tou dimoun finn al dormi
Li leve pou rod so kari
Li finn ne dan lonbraz lavi
Li pou mor dan lonbraz lavi

4

Zordi li finn gagn vennsenk an
Deza bann kliyan koz foutan
Zot trouve ki li finn vinn rann
Ti Gaby finn rod enn pli tann
Enn marsandiz dernie model
Pou so bann kliyan dan lotel

Li finn vinn vie a vennsenk an
Pou tou dimoun li enn pastan
Kan tou dimoun finn al dormi
Li leve pou rod so kari
Li finn ne dan lonbraz lavi
Li pou mor dan lonbraz lavi

SOLEY FENEAN

So lalimier filtre dan bann niaz alienan,
Li prozet bann zimaz lor enn vwal transparan,
Li fer manti vinn vre, li fer vre vinn manti,
Kouma enn mazisien li angourdi lespri
Soley fenean

Bann reyon lalimier fer rikose lor vag,
Zot may-may dan lezer, fer fofil dan enn bag,
Bann masinn magnetik finn manitiz soley
Aster dime finn vinn parey kouma lavey
Soley fenean

Lesiel ranpli ar bos, larkansiel pe fer wit,
Niaz pe fer kolizion, lalinn finn gagn enn fit,
Bann reyon elektrik vit-vit nat enn lekran
Pou prezerv ilizion, gard tou kouma avan
Soley fenean

Soley finn al Lerop pou vinn sivilize,
Bann gran espesialis finn poli so sixe
Pou kouv dizef Lafrik, eklo miraz Lerop,
Fixe bann prozekter, ekler zoli lanvlop
Soley fenean

Mem bann zwazo Lafrik pe rod imit Konkord

KATARAK

nwar nwar nwar do mama
get kouma fer nwar
lonbraz bann silouet
pe devor bann form
kaskad koltar bouyant
pe bous bann por
pa kapav respire
lev zalouzi

bes zolouzi
larder soley tro for
li kas lizie
koumadir
koumadir bizen met linet soley
bann boul fosfor lor lamer plat
kouma diaman zean pe alime-tengn
ferm lizie
pa gete gate
li kas lizie
bes zolouzi

dan nwar li bon
met to bizou
sari laswa
alim rajo
televizion
zoli zimaz zoli tapaz
kouma nou bien

pran enn martini
martini on the rocks
li pou resof to leker fletri
ris enn dam
li pou fer twa bliye traka
dan nwar li bon
deor soley pe kas lizie
li ekler nou dezespwar.

mo pa’le konn ki pe pase
mo bien dan mo nik katarak
les mo viv mo rev anvrak

KAISE BELONA

Enn peser ki so lalinn san lamson,
Enn kouper ki so laserp pa fite,
Planter ki so later ipoteke,
Da enn lemonn ki pa pe tourn bien ron.
Kaise belona do koko?

Enn lalanp ki napeyna petrol,
Enn labouzi ki napeyna lames,
Enn loto ki pe dibout lor de kes,
Dan enn lemonn kot tou finn bien drol.
Kaise belona do koko?

Dan enn vilaz kot karya pe fer nik,
Dan enn vilaz kot bann vie pe plore,
Dan enn maray kot zanfan pe kreve,
Dan enn lemonn kot jab pe fer piknik.
Kaise belona do koko?

Kan nou zanfan oblize bes latet,
Kan pie kiltir raport bann fri amer,
Kan konesans pe fer dimoun vinn fier,
Dan enn lemonn kot reken pe fer fet.
Kaise belona do koko?

Kan labrim pe anpwazonn gramaten,
Kan lalinn pe zet lonbraz lor soley,
Kan montagn pe tranble kouma’nn fey,
Dan enn lemonn kot dimoun mordefen.
Kaise belona do koko?

Dan enn pei kot ennmi fer mari,
Kot vale etranze pe dirize,
Kot dinite, respe finn anvole,
Dan enn lemonn kot bann fri pe pouri.
Kaise belona do koko?

TON TOULSI

dan vilaz kot mo’nn grandi
tou dimoun konn Ton Toulsi
ar lepase li finn mir
li zenn kouma lavenir
toultan li sant mem sante
zame dimoun rasazie

dan batem ek dan fiansay
dan karem ek dan travay
dan maryaz ek dan lamor
ar bann feb ek seki for
parmi zenn, parmi vieyes
zame li montre febles

dan traka li pa tike
dan treboul li pa tranble
dan bontan li pa kontan
exite kouma zanfan.

li respe entelizans
matirite, experyans
lavi li pa enn mister
pou seki anvi trouv kler

anou ekout so sante
ki bon pou limanite
ki kapav sanz sosiete
dres enn nouvo destine

lasaler fer dizef vinn ti poul
lasaler pa fer ros vinn ti poul;
dizef poul napa donn ti kanar
nou kouraz par limem pa ase
nou bizen dekouver bon sime
sinon nou fini kouma nanar

napa tap nou latet kont miray
– enn lamas li kapav grenn miray –
nou lespri li bizen kouma far
lasaler fer dizef vinn ti poul
lasaler pa fer ros vinn ti poul;
dizef poul napa donn ti kanar

BALAD BAY ABOU

laserp fite dan so lame
li pa chombo so destine
tou bann fler kann pe larg zot lor
akoz bay abou so zefor

lwen-lwen laba enn gro kargo
so vant bien plen ar nou disik
pe fouy lamer pou al lerop
lwen-lwen laba how do you do
disik moris li bien-bien dou
tansion tansion

vant bann marel bien-bien sikre
bann mons lasie pe bien manze
zot kras disik partou kote
akoz bay abou kontigne

lwen-lwen laba enn gro kargo
so vant bien plen ar nou disik
pe fouy lamer pou al lerop
lwen-lwen laba how do you do
disik moris li bien-bien dou
tansion tansion

boukou pitay rant dan pei
pou mersedes kapav roule
lartik delix partou tap pil
akoz bay abou res trankil
tansion tansion

baldeo maniel ek bay abou
nepli kapav tini bann kou
laserp fite dan zot lame
zot finn chombo zot destine

pre-pre isi baldeo maniel
ek bay abou pe fouy lesiel
pou kiltiv enn nouvo lavi
pre-pre isi dan zot lame
zot finn chombo zot destine
tansion tansion

(Out-Septam 1977)

WI ENN TI PEI ME ENN GRAN LAVI

depi senegal ziska katmanndou
depi tamatav ziska ti kowloun
depi labretagn ziska mozanbik
listwar finn amen enn nouvo lespri
wi enn ti pei me enn gran lavi

bato bann esklav bato bann kouli
bann derasine dane explwate
travers losean, travers bann siklonn
ar tou zot maler pou kre enn boner
wi enn ti pei me enn gran lavi

Enn lafore vierz zot finn netwaye
bann gran marekaz zot finn desese
enn later fertil zot finn aranze
pou ki zot zarfan kapav get dime
wi enn ti pei me enn gran lavi

okenn gran bagaz zot pa ti ena
apart zot kouraz ek zot volonte
zot get lavenir zot difikilte
me napa kapav nwaye dan divan
wi enn ti pei me enn gran lavi

souvenir ansien lavenir dime
kiltir gran fami kiltir azordi
senfoni lavi armoni imen
pe fer enn melanz pe bouz zot leren
wi enn ti pei me enn gran lavi

listwar avanse li axelere
biari sinwa mazanbik endien
mizilman endou non-krwayan kretien
lame dan lame finn marye pike
wi enn ti pei me enn gran lavi

bann dane pale okenn divizion
pale dominasion explwatasion
dan zot lame destine zot nasion
vedir dinite ek liberasion
wi enn ti pei me enn gran lavi

(Out-Septam 1977)

SENK SEZON

Ti-lapli finn pe tonbe
Kouma enn pense lapoud
Kanz lor later pares.
Labriz gagn febles dan fours
Pie-zak, larg lekor, tonbe.
Lao dan lesiel, soley
Gagn fre, met triko niaz gri.
Tou normal, normal, normal;
Anplas pas bag ar anplas;
Peyna friksion, peyna tansion;
Nanye pa bouze, preske.
Lonbraz rod so silouet,
Fey sek sey plane, tonbe,
Abba!

Misk finn vinn mou, sperm leze,
Kolonn vertebral dir,
Disan lour.
Bann baba pares mor dan vant mama
Ki pe vers dile lor later pares;
Leyet pe servi pou abiy divan.
Bann baba anfen finn aret plore.

Oralanti zegwi revey
Trenn so lipie
Ziska dime gramaten
Pou al priye soley.
Dan kler-nwar, lor enn
Difil razwar
Zegwi revey finn bloke;
Tou finn aret sek
Ant nanye ek nanye, koumadir letan
Finn gagn sok poler.
Sirzele,an-ekilib parfe
Lor nanye-ditou,
Letan pe atann
Nouvo souf kreasion
Ki pou dekonzel istwar.
Pe atann mirak soley.

II

Lalev later fann-fann
Pe toufe ar so prop lapousier
Kouma goudri gouni lamoniak
Ki pe sof saler anpwazone.
Enn niaz nwar finn desann;
Kankrela gayar partou
Enstal lantenn pou kapte niouz;
Niouz marday, trikmandaz;
Niouz met for gagn for;
Niouz kouto mousana.

Sef kankrela enspekte desarz sek,
Fouy partou. So gran lekor
Listre kouma serkey,
So ti-latet groser so lizie
Rode, rode, rode
Dan kreasion anrwinn
Enn gout limidite.
Abba! Partou sek.
Lemonn finn vinn kramkram.
Lapousier lavi pe trene
Par ti-ta lor trotwar defonse
Dan lavil fantom.
Lonbraz anba pie desese
Pe transpir sek.
Oxizenn finn gagn lopresion;
Poumon esofe finn aplati;
Leral kouma loraz
Pe bonbard lorizon.

Bizen kas ros pou tir dilo!

III

Tanpet elektrik pe alim lesiel violet,
Kolizion niaz pe sakouy planet,
Azenou later dimann pardon.
Enn gout freser tom lor tawa so,
Fonn. De gout; trwa, kat, senk.
Lavaper monte kouma lafime lansan,
Oxizenn rekoumans respire.
Dilo Kilimannjaro
Amenn freser dan dezer,
Sikann lerb patiraz,
Badinn ar bourzon nouvo.
Me bien vit, rasazie, angorze
Later rann dilo Kilimannjaro
Ki devor fertilite,
Derasinn bann pie,
Tal kataplas labou
Ziska dan vant lamer.

Bizen pous niaz, bar dilo,
Les soley resof later.

IV

Tourbiyon mouye sakouy bann pie;
Feyaz desire, voltize,
Al kol lor montagn.
Semans fane,
Rod so nouvo nik,
Atann disab poze,
Atann dilo vinn kler
Pou kapav rekoumans lapes.

V

Soley, dilo, divan
Finn sign enn promes lekilib
Pou permet varyete enfini fleri.
Pou komie letan?

POU AMIAPA

Ti labriz nanye ditou
Finn tengn enn diya laba.
Diya ki pandan lontan
Finn ekler santie dan nwar,
Finn souy larm dan dezespwar.

Enn ti labriz fatige
Finn perdi so souf laba.
Labriz fre ki touletan
Finn fer lavi pran lelan,
Finn rafresi bann tourman.

Labriz ek diya, kouma de bon miz,
Lame dan lame finn mont ver lesiel,
Zwe kouk ar bann niaz, al ver Lalimier
Pou repran zot plas dan leker Lavi.

LASANS?

Mo aryer-granper anba so pie mang
Ti kontan kas poz ler soley lete
Ar laraz Desam bril Montagn Signo.

Mo aryer-granper anba so pie mang
Ti kontan partaz ar zanfan vwazen
Douser mezon-rouz, parfen dofine.

Ler li ti’ankor zenn mo aryer-granper
Ti met dan later detrwa loyo mang,
Rod e trouv letan pou koz-koz ar zot.

Bann vwazen riye, zot dir li toktok,
So koko pike. Ar balti beton
Zot swazir pou konstrir zot anbision.

Bolom la touzour anba so pie mang.
Bann vwazen pase, zot dir li ere,
Li ena lasans. Li ena lasans?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.