DROPADI – nouvo version

LIBRETO ENN TRAZI-KOMEDI MIZIKAL
ENSPIRE PAR MAHABHARATA.

©Dev Virahsawmy AND ICJM

PREFAS

Apre ‘Zozef Ek So Palto Larkansiel’ (1981) ki ti enspire par Ansien Testaman e ki ti devlop enn senbol politik, larkansiel, kom soubasman pou konstrir nasion Morisien, mo ti al rod enn lot senbol dan enn lot tex relizie, Mahabharata. Dan sa liv la mo ti dekouver lafors Dropadi ki ti tini 5 frer Panndava ansam ar so lespri ek so lekor.

Apre lexperyans ‘Zozef’ mo ti ekrir libreto enn trazi-komedi mizikal ki depi plis ki 35 an pe dormi dan enn tirwar. Me ‘ZOZEF 2014’ finn donn mwa anvi revizit ‘Dropadi’ e fer detrwa ti retous. Kikfwa kan sa travay la fini, ‘Dropadi’ pou retourn dan so tirwar pou enn deziem vwayaz 35 an. Me pa fer nanye!

Enn zour kitfwa bann zenn pou gagn anvi servi sa materyo la pou dir zot aspirasion. Konfli ant zanfan de frer (Panndou ek Dritarashtra) fer nou rapel tou bann zistwar zenosid kot imen touy imen. Pourtan tou imen ena mem anset. Nou tou sorti Lafrik.

Eski bote larkansiel ki tini 7 kouler ansam ek lentelizans leker Dropadi ki tini 5 frer ansam pou kapav ed nou pei vinn enn repiblik miltirasial ek miltikiltirel, toleran ek zenere? Letan pou dir.

Avek experyans ki letan amene, mo santi ki bann azisteman finn vinn neseser pou ki kreasion la reponn lapel REPIBLIK MARITIM MORIS dan 3em milener.

D.V

Avril 2017

BANN PERSONAZ

BANN PANNDAVA

LARENN KOUNTI, mama Karna ek 5 frer Panndava;
5 FRER PANNDAVA:
• YOUDISHTIRA
• BIMA
• ARJOUNA
• NAKOULA
• SAHADEVA
DROPADI, fam 5 frer Panndava

BANN KAWRAVA

LERWA DRITARASHTRA
LARENN GANNDARI
DARYODANA, lider Kawrava
SANNDIAYA, frer Daryodana
SHAKOUNI, tonton Daryodana
VIDOURA, konseye lerwa; li osi tonton bann Panndava ek bann Kawrava
KARNA, zanfan Larenn Kounti ki mars ar bann Kawrava

BANN LEZOT PERSONAZ

NARATER
KER FAM
LAVWA FAM
LAFOUL
ENN ZENN TI GARSON
VIE CHACHA
VIE CHACHI
BANN ZANFAN
ENN TIFI
ENN POLISIE
BANN DIMOUN
ENN MESAZE RWAYAL
BANN GROLEBRA KAWRAVA
SEF GROLEBRA KAWRAVA

PROLOG

DROPADI FINN NE

(Lamizik solanel kouma lapriyer)

NARATER
Ver leker istwar letan tourn so far
Pou depoz so zerm dan vant marenwar;
Lekor kont lekor dan enn mem frison
Zot pe donn nesans zot prop kreasion.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Dan lebra istwar letan bourzone,
Toulede lekor tranble, frisone;
Lekor kont lekor, letan ek listwar
Pou akous ansam pwazon dezespwar.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Lor lezel istwar letan vwayaze,
Li poz so semans dan leren glase
Leklips koumansman, eklat nam silans.
Lamour transparan eklo dan enn dans.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Lame dan lame, letan ek listwar,
Pou seki trouv kler zot amenn lespwar,
Lavi vinn lamor, lamor vinn lavi,
Febles vinn lafors, dezord armoni.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.

NARATER
Letan ek iistwar finn larg bann petal,
Zot pe sof later ar laflam kristal.
Dropadi finn ne, Dropadi finn ne,
Mama nou later, gran ser silansie.

KER FAM
Dropadi finn ne, Halelouya;
Dropadi finn ne, Soubhaan Allah;
Dropadi finn ne, Shanti, Shanti, Shanti.


AK 1 SENN 1

NARATER: Nou an 3017 lor planet Barat ki kontrole par 2 fami: bann Kawrava ek bann Panndava. Okoumansman bann Kawrava ti ena pouvwar ekonomik ek bann Panndava ti ena pouvwar politik me apre enn koudeta tou pouvwar ti tom dan lame bann Kawrava ki ti bann dimoun koronpi ek enkonpetan ki ti kwar ki moralite pa ranpli vant. Dan klandestinite bann Pandava ti organiz rezistans e sitiasion ti pe koumans evolie dan bon direksion. Ti ena enn divan sanzman dan ler. Nou dan enn lari dan kapital Barat pa lwen ar pale lerwa.

LESPWAR PE REVINI (lamizik ge, ritme ek amizan)

ENN ZENN TI GARSON: Ayo Chacha mo ti kwar ou bien fay,
Mem ou dokter finn aret pran pitay.
Ki arive, mo trouv ou bien gayar?
Mem ou lizie pe briye ar lespwar.

VIE CHACHA: Soley zordi pa parey kouma yer,
So lekleraz pe devwal bann froder;
Soley zordi nepli kouma lavey,
Bann leker sal pe tranble kouma fey.

VIE CHACHI: Eta pagla! Kifer to exite?
Pa finn dir twa to bizen repoze?
Tansion aswar to rekoumans plengne,
Si to plengne mo fer twa galoupe.

VIE CHACHA: Choup-chap Bonnfam, aret to vie pannchayt,
Bann vie koze, zordi finn met dan fayt.
Soley zordi nepli kouma lavey,
Zis leker sal ki tranble kouma fey.

ENN ZENN TI GARSON: Ki li gagne, so katorz finn ventwit?
Dan so lespri koulou finn fer enn fit?

VIE CHACHI: Li fer gayar, li bliye rematis,
Lerla aswar, li rod frot sinapis.

VIE CHACHA: E bann zanfann, Granmer pa’le konpran,
Dir li enn kou kifer zot zot kontan.
Zordi soley nepli kouma lavey,
Zis leker sal ki tranble kouma fey.

BANN ZANFAN: Douniya, douniya li pe sanze,
Apre lapli soley touzour leve,
Lor larkansiel bann papiyon sante,
Dan lesiel ble bann ti-zwazo danse.

ENN TI GARSON: Dan mo lakaz enn baba finn vini,
Enn tifi sa, nou apel li Latchmi.
Mo papa dir limem nou lalimier,
Mo mama dir aster nou lesiel kler.

BANN ZANFAN: Douniya, douniya li pe sanze,
Apre lapli soley touzour leve,
Lor larkansiel bann papiyon sante,
Dan lesiel ble bann ti-zwazo danse.

VIE CHACHA: Twa mo beti, kifer to ge zordi?

ENN TIFI: Mama finn kwi ladou ek dilebi,
Finn koud pou mwa enn zoli rob afler.
Aswar nou pou alim lalanp later.

BANN ZANFAN: Douniya, douniya li pe sanze,
Apre lapli soley touzour leve,
Lor larkansiel bann papiyon sante,
Dan lesiel ble bann ti-zwazo danse.

VIE CHACHA: Dir zot Dadi, ankor enn fwa dir li
Ki azordi pa pou ena lapli,
Ki douniya aster pa pou parey,
Zis leker sal ki tranble kouma fey.

BANN ZANFAN: Douniya, douniya li pe sanze,
Apre lapli soley touzour leve,
Lor larkansiel bann papiyon sante,
Dan lesiel ble bann ti-zwazo danse.

ENN POLISIE: Sirkile, zot pe blok sirkilasion!
Sirkile, evit enn kontravansion!
Nou Minis yerswar dan televizion
Ti dir zot napa blok sirkilasion.
Sirkile, sirkile! Tansion, tansion!

VIE CHACHI: Lotorite finn diboute, finn larg enn gran koze!
To’nn kaptile, to pa onte, to paret trakase.

ENN POLISIE: E gran dimoun, pa finn tande, pa blok sirkilasion,
Tansion, tansion mo gro baton deblok sitiasion!

VIE CHACHA: Mo enn sourday, mo pa pe tann ou bien.
Ki ou pe dir, met minis dan enn kwen?
Ou napa kwar ou pe al enpe lwen!
Ki ou pou dir si li trap so roten,
Li rakle ou kout roten lor tonken?

ENN ZENN TI GARSON: Sirkile, zot pe blok sirkilasion!
Sirkile, evit enn kontravansion.

BANN DIMOUN: Nou minis, yerswar dan televizion
Finn dir nou napa blok sirkilasion.
Sirkile, sirkile! Tansion, tansion!

ENN POLISIE: E grengale, eski to koz foutan?
Napa bliye se mwa ki regleman.
Daryodana finn dres enn nouvo plan,
Li finn donn lord anpes rasanbleman.
Depi isi mo tann li grens ledan.

VIE BONNFAM: Eta Bonom, to pa trouve to pe rod lamerdman?
Sa Misie la finn donn nou lord retourn dan nou ti-kan.
Dritarashtra li nou lerwa, bizen ekout so lord,
Sinon tansion sekirite vinn fer nou pas enn kord.

VIE CHACHA: Mwa mo sourday, mo lerwa li kanwa;
Daryodana pa kapav vinn lerwa.
Youdishtira ek bann frer Panndava,
Bann bon zanfan, zot merit fer lalwa.
Bann Kawrava pou amenn gran fraka.

ENN POLISIE: Sirkile, zot pe blok sirkilasion!
Sirkile, evit enn kontravansion.

◊◊◊◊◊◊

BANN GROLEBRA: Nou minis yer-swar dan televizion
Ti dir zot napa blok sirkilasion.
Sirkile! Sirkile! Tansion, tansion!
(Zot pous tou dimoun)

SEF GROLEBRA: Eh bann dalon! Pran kont bann tranzaksion.
Prens Daryodana limem gran patron
Ki bizen gagn foul-foul lenformasion.

BANN GROLEBRA: Lenformasion, komision, promosion!
Lenformasion, komision, promosion!
Lenformasion, komision, promosion!
Lenformasion, komision, promosion!
(enn sega vilger)

◊◊◊◊◊◊

NARATER: Vidoura, limem konseye lerwa Dritarashtra, sef Kawrava me li ena boukou senpati pou bann frer Panndava. Ler li rantre, lafoul antour li.

LAFOUL: O Vidoura, namaste Vidoura!
O Vidoura, konseye nou lerwa!
Rakonte, rakonte seki finn arive.
Rimer pe sirkile, dir nou laverite.
Rakonte, rakonte seki finn arive.

VIE CHACHA: Rakont nou kimannyer bann zanfan Panndava
Dan enn tinel sekre, malgre dife partou,
Ti reysi sap dan pens, tousala grasa ou.
Rakont nou Vidoura, konseye nou lerwa.

LAFOUL: O Vidoura, namaste Vidoura!
O Vidoura, konseye nou lerwa!
Rakonte, rakonte seki finn arive.
Rimer pe sirkile, dir nou laverite.
Rakonte, rakonte seki finn arive.

VIDOURA: Apre enn koudeta, Dritarashtra pran renn.
Bann zanfan Kawrava, antou ti’ena san-enn,
Leker plen ar laenn, obliz bann Panndava,
Pou zot sekirite, kit sato zot papa.

LAFOUL: O Vidoura, namaste Vidoura!
O Vidoura, konseye nou lerwa!
Kifer Dritarashtra pa ti pran pozision?
Li tousel ti kapav anpes sa expilsion.
Rakonte, rakonte seki finn arive.

VIDOURA: Dritarashtra kaylous, so lespri net pagla.
Li les Daryodana, Sakouni ek Karna
Fer seki zot anvi, ziska rwinn nou pei.
Zot bafwe lazistis, zot desir armoni.

LAFOUL: O Vidoura, namaste Vidoura!
O Vidoura, konseye nou lerwa!
Ler zot dan bannwas, kouma zot ti pe fer?
Tann dir Larenn Kounti ti pas boukou mizer?
Rakonte, rakonte seki finn arive.

VIDOURA: Sa senk frer Panndava pa per okenn danze;
Gran-gran difikilte napa fer zot kile.
Ede par zot mama zot travers bann siklonn,
Bann zanimo feros kan get zot bizen fonn.

LAFOUL: O Vidoura, namaste Vidoura!
O Vidoura, konseye nou lerwa!
Dan rwayom Droupada ler zot ti’nn arive
Dan enn tournwa-rwayal, vre zot ti kas pake.
Rakonte, rakonte seki finn arive.

VIDOURA: Fale zame bliye Arjouna so kouraz.
Ler li koumans diploy so ennmi fer laraz.
Li anpes Dropadi tom dan lame ennmi,
Me bizen rekonet Dropadi so lespri.

LAFOUL: O Vidoura, namaste Vidoura!
O Vidoura, konseye nou lerwa!
Laviktwar Panndava finn sanz sitiasion.
Ki nou lerwa pou fer pou donn satisfaxion?
Rakonte, rakonte seki finn arive.

ENN POLISIE: Sirkile, zot pe blok sirkilasion!
Sirkile, evit enn kontravansion.
E ou la, ou peyna televizion? (li dir sa ar Vidoura. Apre kou li realiz so erer.)
Ki mo finn fer? Pardon Misie, pardon!
Ayo Bondie! Fini mo promosion.
Pardon Misie, pardon!
Fini mo promosion!

◊◊◊◊◊◊

(enn mesaze lerwa rantre)

MESAZE RWAYAL:
Atansion, atansion, tou dimoun ekout bien!
Sa Mazeste Dritarashtra
Ek so garson, Daryodana,
Finn deside ki divizion
Finn fer ravaz dan konfizion,
Ki Panndava ek Kawrava,
Zanfan de frer, napeyna drwa
Nouri lager dan zot leker;
Napeyna drwa lor nou later
Fer mesanste ek zalouzi
Ranpli lasiet nou zinndagi.
Ekoute, ekoute, fer atansion!
Ekoute, ekoute, fer atansion!
Sa Mazeste Dritarashtra!

Lor balkon pale lerwa. Dritarashtra, Daryodana, Sakouni, Karna ek lezot paret.

DRITARASHTRA: Mo bann size, mwa zot lerwa,
J’ai decidé ki Panndava
Ek Kawrava bezwen vinn enn.
Zot gran lafors kan zot finn zwenn
Kapav amenn prosperite,
Fraternite, lakorite.
Akoz samem j’ai decidé
C’est nécessaire diviz ande
Nou gran pei pou gagn lape:
Panndava pran Inndraprasta,
Kawrava gard Hastinnpoura.
J’ai decide! Ekzekite!
Mo fatige, mo’al repoze!

SEF GROLEBRA: Bez dan douniya! Bez dan douniya!
Patron dir fer sa, lerla so kontrer.
Bez dan douniya! Bez dan douniya!
Apre zot pou dir nou ki fer erer.
(Tou dimoun kit lasenn.)

AK 1 SENN 2

NARATER: Senk banane finn say-saye ar lezel diplon.
Hastinnpoura pe sengn disan rengn Daryodana.
Laba-laba tou pe tourn ron dan Inndraprasta.
Bann Panndava bon dirizan. Fini resesion!

KER FAM: To kitna badal gaya innsann, to kitna badal gaya!

NARATER: Senk banane finn say-saye lor lezel lager.
Dritarashtra pou gagn lape finn diviz rwayom;
Divizion la amenn frixion. Nou finn vinn kokom!
Bann Kawrava ek zot taper pe sem laterer.

KER FAM: To kitna badal gaya innsann, to kitna badal gaya!

NARATER: Inndraprasta pe zet bourzon lespri Dropadi.
Bann Panndava dan zot pei pe kiltiv lamour.
Hastinnpoura – Maledixion! – pe nway dan lagli;
Lagign file dan konfizion, konfizion ki lour.

KER FAM: To kitna badal gaya innsann, to kitna badal gaya!

◊◊◊◊◊◊

(Daryodana lor balkon.)

DARYODANA: Youdishtira enn gran fezer, mo pou kas so konte;
Li ek Bima ek Arjouna fer mo jabet monte.
Sahadeva ek Nakoula, sa mo met dan mo pos.
Me Dropadi, me Dropadi samem mo pli gran ros!

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker finn amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

DARYODANA: Popilasion Hastinnpoura pe ekout propagann,
Dapre rimer, Inndraprasta so dimoun dan mangann.
Lenformasion ki sirkile fer mwa santi mwa gos.
Me Dropadi, me Dropadi limem mo pli gran ros.

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker finn amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

DARYODANA: Adding insult to injury, li fer Rajasouya!
Partou kote dimoun pe dir sa ki enn bon lerwa.
Youdishtira, Youdishtira zame nou pa pou dos,
Me Dropadi, me Dropadi samem mo pli gran ros.

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker finn amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

DARYODANA: Mo gran laenn dimann vanzans lav mo imiliasion;
Depi zanfan bann Panndava finn tret mwa kouma pion.
Ena Bima ek Arjouna ki fer mwa paret fos,
Me Dropadi, me Dropadi samem mo pli gran ros.

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker finn amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

DARYODANA: Mo bizen dres enn plan sasi pou sali so zimaz;
Si mo reysi may li dan piez lerla mo fer ravaz.

SAKOUNI: Daryodana, fitir lerwa, mo finn trouv so pwen feb:
Dan kazino fer li vini, nou vann li kouma meb.

KARNA: Dropadi kouma lakol pe tini zot tou ansam.
Sel sime nou fann labou. Li fasil lor enn madam!

SAKOUNI: Enn sel kou si nou malen, nou kapav kas zot leren,
Imilie bann Panndava, met enn fren ar nou sagren.

DARYODANA: Seki ena meyer lide pou gagn enn rekonpans,
Zot rekonpans pou balanse ar mo rekonesans.

SAKOUNI: Nou organiz enn gran jalsa, nou envit tou bann frer;
Ler zot vini nou obliz zot zwe enn parti poker.

DARYODANA: Sa enn lide mari korek,
Youdishtira pou naz dan sek.
Nou trik bann kart, nou enstal li,
Nou fer li vann so Dropadi.
Bravo! Bravo! Mo enn zeni!
Momem zeni. Bravo! Bravo!
Zot bizen tom lor mo lipie.
Enn sans mo la! Priye Bondie!

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker finn amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

◊◊◊◊◊◊

AK 1 SENN 3

NARATER: Normal lespri malefik prepar bann piez jabolik.
Si bon lespri rant piktet trazedi lev so latet.
Eski bann frer Panndava pou konn evit piez lera?

LAFOUL: Bizen anpes sa! Bizen anpes sa!
Dir bann Panndava napa axepte.

VIE CHACHA: Ki pe arive? Ki pe arive?
Napa exite! Pa perdi latet!
Ki pe arive?

VIE CHACHI: Kifer to tris mo ti-gate? Vinn rakont to Dadi.

ENN TIFI: Mama finn kwi boukou ladou, korbo finn aval tou.
Mo rob afler ler mo mete kouma enn sak gouni.

ENN TI GARSON: Yer-swar Papa ti rant bien tar; li finn rekoumans bwar.

LAFOUL: Bizen anpes sa! Bizen anpes sa!
Dir bann Panndava napa axepte.

VIE CHACHA: Ki pe arive? Ki pe arive?
Napa exite! Pa perdi latet.
Ki pe arive?

POLISIE: Kan mo pase bes zot latet! Mo finn gagn promosion.
Mo sef kontan, li satisfe, lakle dan so lame.
Lopozision ek bann koutta zordi pou konn zot dans.
Fer atansion, fer atansion! Mo finn gagn promosion.

(Bann grolebra rantre)

SEF GROLEBRA: (Li kas pognedme ar polisie)
Bravo mazor! Bravo sef! Ou merit enn lot meday.
Gran patron Daryodana pou plen ou pos ar pitay.

◊◊◊◊◊◊

AK 1 SENN 4

Dan rwayom Inndraprasta. Vidoura ek Kounti rantre.

NARATER: Okouran marday, Vidoura vinn konsey Panndava.
Eski Youdishtira pou ekout sazes so tonton?
Eski bann frer Panndava pou rant dan lagel boa?
Eski lespwar bann imen pou fini dan fanfaron?

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker finn amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

◊◊◊◊◊◊

VIDOURA: Daryodana zanfan lagign, so santiman bien sal;
Mo rapel bien ler li ti ne bann rachas ti fer bal.
Bizen konsey Youdishtira pa tom dan so siro;
Zoli sourir Daryodana servi pou fit kouto.

KER FAM: Lamer li paret ble me li pa ble,
Later paret anplas me li tourne;
Kan ou get lemonn dan fon enn kouyer
Ou lizie bouse par bann kouyoner.

KOUNTI: Dan lorizon Youdishtira ena enn gran niaz nwar.
Kan li ti ne enn zetwal blan ti anons laviktwar,
Me azordi mwa so mama mo santi enn maler.
Apre bontan pou’ena lapli, siklonn-loraz-zekler.

KER FAM: Lamer li paret ble me li pa ble,
Later paret anplas me li tourne;
Kan ou get lemonn dan fon enn kouyer
Ou lizie bouse par bann kouyoner.

VIDOURA: Dritarashtra pa pran mwa kont, li ekout so garson;
Ler mo dir li pran prekosion, bizen fer atansion,
Daryodana so anbision pou amenn nou dan trou,
Li lev latet, fer enn sourir, li dir mwa mo’nn vinn fou.

KER FAM: Lamer li paret ble me li pa ble,
Later paret anplas me li tourne;
Kan ou get lemonn dan fon enn kouyer
Ou lizie bouse par bann kouyoner.

KOUNTI: Youdishtira ek so bann frer pe fer enn gran erer.
Ler mo dir zot napa ale zot dir zot sime kler.
Bann Kawrava pou servi trik pou may zot dan file;
Ler zot lizie pe get lao met lak dan zot lipie.

KER FAM: Lamer li paret ble me li pa ble,
Later paret anplas me li tourne;
Kan ou get lemonn dan fon enn kouyer
Ou lizie bouse par bann kouyoner.

VIDOURA: Fale pa blam Youdishtira. Dapre nou tradision
Li pa kapav, dapre koutim, refiz envitasion.
Enn sel dimoun dapre lalwa kapav aret tousa;
Dritarashtra ena pouvwar me so lespri pagla.

KER FAM: Lamer li paret ble me li pa ble,
Later paret anplas me li tourne;
Kan ou get lemonn dan fon enn kouyer
Ou lizie bouse par bann kouyoner.

KOUNTI: Ki bizen fer? Ki bizen fer? Dir mwa ki bizen fer?
Mo santi tou pe devire. Dir mwa ki bizen fer?

VIDOURA: Pa trakase! Mo fer konfians sazes Youdishtira.
Li bien kone ki bizen fer, pa bizen pran traka.

KER FAM: Lamer li paret ble me li pa ble,
Later paret anplas me li tourne;
Kan ou get lemonn dan fon enn kouyer
Ou lizie bouse par bann kouyoner.

◊◊◊◊◊◊

Youdishtira, Bima ek Arjouna rantre.

VIDOURA: Ala Youdishtira, Bima ek Arjouna!
Zot ape diskite, zot paret bien serye.
Youdishtira dir mwa ki to finn deside?
To mama boulverse, pe gagn pake traka.

BIMA: Arjouna ek mwa nou kwar dan axion,
Me nou Pedana dan negosiasion
Pe rod solision. Nou nou pa dakor!
Sey fer li konpran ki la li antor.
Bann frer Kawrava pa kwar dan lape,
Zot pou rod pran tou, zot tro anbisie.

YOUDISHTIRA: Fale pa koz koumsa, mo pe rod linite.
Aret get par deryer, nou bliye lepase:
Divizion finn amenn soufrans dan douniya.
Aster nou rod linion Panndava-Kawrava.

ARJOUNA: Dropadi aswar nek fer bann kosmar,
Bann rachas lanfer pe sant laviktwar;
Dan enn fennsifer bann gran zougader
Dan zot lenz krokmor trik bann kart poker,
Sem zot lapipi, zot zwe for gagn for,
Viol bann inosan, riy ziska lamor.

YOUDISHTIRA: Tro disan finn fane, boukou larm finn koule.
Nou bizen negosie, tom enn lakorite.

BIMA: Apre tou nou soufrans, ki tou sa tralala?
Mwa mo kwar ki bizen kraz latet Kawrava.

◊◊◊◊◊◊

KOUNTI: Serpan kasiet dan lerb touf-touf, li atann so viktim;
Bann gran froder dan kazino pa konn kamrad entim.
Bann Kawrava pou servi trik pou may zot dan file,
Ler zot lizie pe get lao met lak dan zot lipie.

KER FAM: Lamer li paret ble me li pa ble,
Later paret anplas me li tourne;
Kan ou get lemonn dan fon enn kouyer
Ou lizie bouse par bann kouyoner.

◊◊◊◊◊◊

KER FAM: Ala Sakouni! Limem konseye
Tou bann Kawrava. Li paret bien ge.
Bizen fer atansion, bizen pran prekosion!

SAKOUNI: Youdishtira, garson Panndou, twa ek tou to bann frer,
Divan zot personalite mo fron li tous later.
Daryodana finn avoy mwa pou dir zot namaste.
Pou selebre zot laviktwar li finn donn enn banke,
Finn envit tou bann gran notab pou fer gamat ansam.
Li’nn dimann mwa vinn dimann zot vinn zwenn tou bann vie kam.

VIDOURA: Sakouni dir mwa, dir mwa ki to plan?
Aret zwe to fim, nou pa bann zanfan!
Bizen fer atansion, bizen pran prekosion!

SAKOUNI: Youdishtira pa ekout li! Aster mo pa parey.
Mo leker finn vinn bien frazil, li kas kouma boutey.
Dan lepase ti fer erer, aster mo regrete;
Kouma kolom mw’amenn lape, bizen rekonsilie.
Dan nou kiltir kan pardone nou zwe enn kout poker.
Enn tradision, mwa mo bien sir, ki for dan ou leker.

ARJOUNA: Youdishtira, mo pedana, mwa mo pe santi lay.

BIMA: Les mo chom li, mo desir li, mo rey-rey so lekay.

YOUDISHTIRA: Ki ariv zot? Zot finn bliye nou ospitalite?
Enn viziter dan nou lakaz gagn drwa sekirite.

KOUNTI: Youdishtira mo gran garson, bizen fer atansion!
Ena sourir ki manigans larwinn ek destrixion.

KER FAM: Lamer li paret ble me li pa ble,
Later paret anplas me li tourne;
Kan ou get lemonn dan fon enn kouyer
Ou lizie bouse par bann kouyoner.

◊◊◊◊◊◊

AK 1 SENN 5

Dan kazino. Bann grolebra ek zot sef.

SEF GROLEBRA: Enn vie bonom pitasie
Dan so arem pe fer kont.
Lavi kout ser! Ki pou fer
Pou satisfer tou leker.

BANN GROLEBRA: Dan kazino sime kler!
Met for gagn for, leker kler!
Nou garanti tou douser
Si ou’le vinn milioner.

SEF GROLEBRA: Zot konn zistwar enn lerwa
Ki ti kontan fer lager?
Sak fwa mank kas dan trezor
Li pik drwat dan kazino.

BANN GROLEBRA: Dan kazino sime kler!
Met for gagn for, leker kler!
Nou garanti tou douser
Si ou’le vinn milioner.

SEF GROLEBRA: Rapel Madam Angourdi
Ti rod marye so tifi?
Kot li ti zwenn zwazo rar?
Enn swar dan tar dan kazino.

BANN GROLEBRA: Dan kazino sime kler!
Met for gagn for, leker kler!
Nou garanti tou douser
Si ou’le vinn milioner.

SEF GROLEBRA: Rapel Misie De-dan-enn?
Li pa ti kwar dan travay.
Kimannyer li ti vinn ris?
Fasil sa dan kazino.

BANN GROLEBRA: Dan kazino sime kler!
Met for gagn for, leker kler!
Nou garanti tou douser
Si ou’le vinn milioner.

◊◊◊◊◊◊

Daryodana, Sakouni, Karna rantre.

DARYODANA: Tamasa, tamasa! Tou dimoun dan nisa.
Dres latab! Prepar kart! Viv bondie tamasa!
Servi grog, pas gajak, tou dimoun dan jalsa!
Napa get kat kote, nou tou fons dan maja!

SAKOUNI: Fer atansion nou pa tom dan file;
Fer atansion nou pa may dan nou lak!
Fer tamasa pou bann frer Panndava;
Redi lalign kan zot mord dan lamson.

KARNA: Panndava, Panndava mo leker rod vanzans!
Mo bizen detrir zot, sirtou Youdishtira.
Mwa ek li, li ek mwa zame pou vinn bon cham.
Mo pli gran anbision se fer li devire.

SAKOUNI: Fer atansion, fale pa exite!
Fer atansion, nou servi larezon.
Nou lobzektif fale pa nou bliye:
Youdishtira bizen manz lapousier.

DARYODANA: Panndava, Panndava! Mo’nn chom zot par likou.
Dan mo piez, dan mo piez peyna sime sorti.
Ler zot may dan mo lak, mo fini Dropadi.
Lerla mo fini zot. Mo pran tou, mo pran tou.

SAKOUNI: Fer atansion, fale pa exite!
Fer atansion! Bizen boukou dwate!
Fer atansion! Ala zot pe vini!
Fer enn sourir pou kasiet nou pwazon.

◊◊◊◊◊◊

Youdishtira, Bima, Arjouna ek lezot rantre.

DARYODANA: Welkom, welkom! Soyez lebienveni!
Kas pognedme, nou bliye lepase;
Nou pas leponz lor nou difikilte.
Mo bien sagren Dropadi pa’nn vini.

SAKOUNI EK KARNA: Manze, bwar donn jaz! Lavi li tro kourt.
Kifer pran traka? Kifer pran traka?
Bondie lasans pe fann roupi partou;
Wiski ek sanpagn pe aroz lavi.
Konsome, konsome! Pa get divan.

DARYODANA: Servi enn ti drink, mo bann kouzen swaf.
Pas pla kamaron, mo sir zot tou fen.
Bann dansez nacho, bouz zot leren bien.
Dropadi pa la, fet la pou bien maf.

SAKOUNI EK KARNA: Manze, bwar, donn jaz! Lavi li tro kourt.
Kifer pran traka? Kifer pran traka?
Bondie lasans pe fann roupi partou;
Wiski ek sanpagn pe aroz lavi.
Konsome, konsome! Pa get divan.

DARYODANA: Arjouna mo frer, kifer ou tike?
Bima, gran gerye, pa ler pou lager!
Gran Youdishtira pa gard dan leker.
Dropadi pa la, li endispoze?

SAKOUNI EK KARNA: Manze, bwar, donn jaz! Lavi li tro kourt.
Kifer pran traka? Kifer pran traka?
Bondie lasans pe fann roupi partou;
Wiski ek sanpagn pe aroz lavi.
Konsome, konsome! Pa get divan.

DARYODANA: Dres latab poker! Viv nou lamitie!
Seki refiz zwe so leker bien sal.
Nou ole lebien, nou pa’le lemal.
Mank zis Dropadi pou fer nou tou ge.

SAKOUNI EK KARNA: Manze, bwar, donn jaz! Lavi li tro kourt.
Kifer pran traka? Kifer pran traka?
Bondie lasans pe fann roupi partou;
Wiski ek sanpagn pe aroz lavi.
Konsome, konsome! Pa get divan.

ARJOUNA: Non! Non Youdishtira, napa fer sa.
Rapel parol nou gran gourou Krishna:
Bann zougader toultan manz lapousier;
Dan zwe poker ena pwazon lanfer.

YOUDISHTIRA: Bizen konpran sa. Li enn tradision.
Bizen respe koutim gran dimoun,
Bizen respe …

ARJOUNA: … Sa li enn obsesion!

YOUDISHTIRA: Pa enn obsesion, sa li enn tradision.

BIMA: Arjouna ena rezon. Dan tradision ena pwazon.
Ar demon, sel solision pou kapav dres sitiasion:
Trap enn sab, sot so likou. Aret zaze lor tradision.

ARJOUNA: Ena koutim ki bar larout progre;
Si les li viv, li vinn enn gran abse.
Bizen koup li si nou’le avanse.

BIMA: Mo foul dakor! Anou sot zot likou!

YOUDISHTIRA: Mo zot gran frer zot pa pou ekout mwa?
Se mwa tousel ki kapav deside.
Mo deside li enn bon tradision.
Si pa kontan al rod tiket ayer!

BIMA ek ARJOUNA: Youdishtira, O Pedana, napa bizen ki to manga.
Nou bien kone ki to pli gran, ki tou lakle dan to lame.
Nou sipliy twa, nou sipliy twa, fer atansion, pa fer erer.

YOUDISHTIRA: Daryodana, o nom nou tradision, dres latab poker!

◊◊◊◊◊◊

AK 1 SENN 6

NARATER: Non, non, non! Fer bien atansion!
Pa fer sa, O Youdistira!
To finn perdi kas, aret zwe aster.
Non, non, non! Tantasion tro for!
Napa zwe to lasenn an-nor!
To finn perdi li, aret zwe aster.

Non, non, non! O Youdistira!
Napa zwe to kouronn lerwa!
To finn perdi li, aret zwe aster.
Non, non, non! Pa zwe to kalson!
Pa fer sa! Napa zwe to frer!
To finn perdi zot, aret zwe aster.

Non, non, non! Tou to finn perdi!
Non, non, non! Pa zwe Dropadi!
Pa fer sa erer! Aret zwe aster.

LAVWA FAM: Non, non, non! Li pa ena drwa!
Non, non, non! Li nepli lerwa.
Li finn perdi tou, mem so dinite;
Li finn vinn esklav, tou li finn perdi.
Li nepli ena drwa lor Dropadi.

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker finn amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

NARATER: Non, non, non! To pa ena drwa!
Non, non, non! To nepli lerwa.
To pa ena drwa trenn dan to lagli
Lespri Dropadi, Lenerzi Shakti.
Non, non, non monwar! Pa fer sa piti!

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker finn amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

YOUDISHTIRA: Non, non, non! Pa kapav kile!
Non, non, non! Zot pa pe konpran!
Mo sir Dropadi pou donn zot enn rens.
Bat sa pake kart, nou zwe Dropadi.

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker finn amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

NARATER: Ayaya, lemonn dan ganndol!
Ayaya! To finn reperdi!
Ayaya! Fini Dropadi!

LAVWA FAM: Youdishtira, beta ki to finn fer?
Nou douniya finn devire aster.
Enn zougader toultan manz lapousier.
Youdishtira, ki to pou fer aster?

KER FAM: Lamwatie ki pa bon
Finn fann so konfizion.
Lamwatie ki ti bon
Pe korde ar pwazon.

LAVWA FAM: Inndraprasta pe nwaye dan lamar,
Bann Panndava finn perdi tou pouvwar.
Enn sel erer finn plonz nou dan koltar,
Bann Kawrava aster finn pran labar.

KER FAM: Lamwatie ki pa bon
Finn fann so konfizion.
Lamwatie ki ti bon
Pe korde ar pwazon.

◊◊◊◊◊◊

VIDOURA: Daryodana oumem sanpion,
Ou adverser rekonet sa.
Enn gran sanpion ki sir so pwen
Kapav fer enn ti sarite.
Kannsel zot det, O gran sanpion!

DARYODANA: Kannsel zot det! Zame, zame!
Mo finn may zot dan mo file.
Inndraprasta, Hastinnpoura
Aster pou’ena enn sel lerwa.
Enn sel lerwa: Daryodana.

VIDOURA: Pran zot later, pran zot trezor,
Tou zot dibien ki dan kofor,
Bizou, diaman, lasenn an-nor.
Fer zot kado zot prop lekor,
Les zot ale ar Dropadi.

DARYODANA: Zot bizen sign enn agriment,
Zot axepte pandan trez-an
Viv anekzil san amerd mwa.
Si mo may zot dan mo paraz
Kwar mwa, kwar mwa mo fer ravaz.

VIDOURA: Mem sa bien dir, zot axepte
Trez-an ekzil dan tourdisman;
Apre trez-an …

DARYODANA: … Apre trez-an!
Kan ler vini va diskite!
Pa deranz mwa, mo okipe.

◊◊◊◊◊◊

LAVWA FAM: Trez banane pei pou balote;
Dimoun partou bes latet pou marse.
Leklips soley pou swiv leklips lalinn;
Lespwar imen pou nway dan mofinn.

KER FAM: Lamwatie ki pa bon
Pou fann so konfizion.
Lamwatie ki ti bon
Pou korde ar pwazon.

LAVWA FAM: Trez banane pouvwar Daryodana,
Kouma Hitler, pou fer so sinema.
Inndraprasta pou vinn Hastinnpoura,
Bann Kawrava pou fer zot tamasa.

KER: Lamwatie ki pa bon
Pou fann so konfizion.
Lamwatie ki ti bon
Pou korde ar pwazon.

LAVWA FAM: Trez banane letan fer so travay;
Seki maye li demay may par may.
Dan nou maler si nou trouv nou erer,
Lerla sir-sir nou retrouv lalimier.

KER FAM: Lamwatie ki pa bon
Pou manz so prop pwazon;
Lamwatie ki’nn vinn bon
Regagn respirasion.

◊◊◊◊◊◊

AK 2 SENN 1

Dan kan Panndava.

NARATER: Trez banane finn say-saye ar lezel diplon;
Mo vie lipie finn kraz feyaz lor sime goudron;
Bann karo kann, bann karo may ranpli ar siendan;
Bann mizisien ek bann santer nepli respe tan.

KER FAM: Letan ek listwar dan leren glase
Dezord marenwar rans ar malpropte
Pe fer zot travay, pe fouy zot sime,
Fit zot lekleraz, poli zot sixe.

NARATER: Trez banane finn trenn-trene dan labou erer;
Mo vie lipie finn tann malang ki respir pianter;
Dan tabisman, lizinn, biro lamone fasil
Finn bous lizie bann parazit, marsan ridikil.

KER FAM: Si nou’le reysi sanz nou destine
Nou bizen chombo letan anplen vol.
Napeyna sixe ar lespri jayde,
Bizen volonte pou devier bol dal.

NARATER: Trez banane finn ranp-ranpe dan lagli lavi
Ki finn rod nway dan pouritir zimaz Dropadi.
Lespri dezir, plezir kanwa kouma bann lagal
Pe kras dipi, pe fann malang, partou pe fer bal.

KER FAM: Letan finn sanze. Leker finn sanze.
Bima, Arjouna pa kouma avan;
Zot pe medite, zot pe ezite.
Trez-an anekzil finn fer so sanzman.

NARATER: Trez banane Youdishtira, Bima, Arjouna
Ar zot de frer ek Dropadi, fami Panndava,
Dan lafore, montagn, dezer finn konn boukou douk
Me letansa bann Kawrava zot manz kari bouk.

KER FAM: Wi Youdishtira aster to’nn konpran
Ant leklips soley ek leklips lalinn
Pa kapav fer pon. Fer lezot konpran
To sime ki bon pou evit larwinn.

NARATER: Trez banane dan penitans, nou nat dan koutvan;
Roder-de-ler finn pran pouvwar dan enn ben disan.
Bann tranzaxion, bann komision pe touf santiman;
Lerwa Paysa dan so fortres dekret regleman.

KER FAM: Wi Youdishtira sakouy to de frer;
Bima, Arjouna pe naz dan erer.
Santiman disan finn vwal zot lespri,
Kan bizen azir zot pe reflesi.

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie;
Li soufer me li konpran, li plore me li kontan.
Dropadi mama later, Dropadi lespri Shakti;
Ar lager li fer lape, ar maler li fer boner.

◊◊◊◊◊◊

AK 2 SENN 2

Youdishtira rantre.

YOUDISHTIRA: Ale degaze apel bann kamwad!
Ler finn arive pou dres bann oustad
Ki napa ole respe zot parol.
Ale degaze, anou devier bol!
Aster mo’nn konpran mo erer,
Ki sime bizen swiv aster.
Ena so ler pou diskite,
Napa tou ler ki negosie.
Li kler kouma dilo lasours!
2
Ale degaze, apel Arjouna,
Dir mo frer Bima, dir tou Panndava
Ler finn arive pou dres sitiasion;
Letan ek listwar pe dimann axion.
Aster mo’nn konpran mo erer.
Lager parfwa li neseser.
Kreasion ne dan destrixion
Kan konfizion lor direxion.
Li kler kouma dilo lasours!
3
Ale degaze, tou dimoun dibout!
Bann frer Panndava pe bar nou larout.
Panndava onet, Kawrava bann tret.
Koutkekout aster zot bizen pey det.
Aster mo’nn konpran mo erer.
Dan zoli fri ena lever,
Dan zarden fler ena kourpa;
Bann ti-moutouk finn vinn lerwa.
Li kler kouma dilo lasours!
4
Ale degaze, ler finn arive.
Letan pa atann dimoun ki tike.
Trez-an dan bannwas finn raport so fri;
Nou finn vinn pli for, nou’nn konpran lavi.
Aster mo’nn konpran mo erer.
Bann zougader manz lapousier.
Kan enn koutim pe kas lalinn
Lerla finn ler anter lafwinn.
Li kler kouma dilo lasours!
5
Ale degaze, nou lav nou loner.
Mazinn Dropadi, mama nou later,
Nou ser silansie so larm finn koule,
Li finn bien soufer, so leker blese.
Aster mo’nn konpran mo erer.
Lavi li pa enn zwe poker.
O Dropadi, lesans lavi!
To regn zame pa pou fini.
Li kler kouma dilo lasours!

ARJOUNA: Youdishtira, O Pedana, enn mesaze Dritarashtra
Pe rod zwenn ou. Li’nn dimann mwa vinn dimann ou ekout lerwa

YOUDISHTIRA: Peyna letan pou mo perdi ar mesaze bann Kawrava.
Ler finn vini pou fit zouti, met enpe lord dan douniya.

ARJOUNA: Mem si ou pa pou axepte kifer ou pa nek ekout li?
Kikfwa Lerwa Dritarashtra anvi lape.

YOUDISHTIRA: Lape? Tro tar, tro tar!

ARJOUNA: Zame tro tar!

YOUDISHTIRA: Bon, bon ! Fer li rantre.

Sanndiaya rantre.

YOUDISHTIRA: Sanndiaya degaze rakonte
Tou seki to patron finn dir twa.
To kone, mo letan bien presie,
Mo ena enn travay bien prese.

SANNDIAYA: Youdishtira, O gran kouzen, mo dir ou namaste.
Nou gran lerwa Dritarashtra, paret bien trakase;
Bel tourdisman dan douniya pe boulvers tou lespri;
Aswar dormi pa pe kapav telman … … …

YOUDISHTIRA: … … tou santi pi.
Sanndiaya to fatig mo lespri!
Depi kan to konpoz poezi?
Degaze, degaze! Rakonte
Ki mesaz to finn vinn raporte.

SANNDIAYA: Youdishtira, O gran kouzen, Dritarashtra dir ou
Ou bizen pran boukou pasians, enn zour tou pou korek.
Mem si isi ou pe pas kord lao tou pou rikord.
Napa retourn Inndraprasta, evit dezagreman.

YOUDISHTIRA: Mo donn lord trap li par fon kalson,
Fer li mwazi enpe dan prizon.

ARJOUNA: Pa fer sa mo gran frer, pa fer sa!
Pa bliye protokol diplomat.

SANNDIAYA: Pa fer sa gran kouzen, pa fer sa!
Mo enn senp mesaze mo lerwa.
Mo finn dir seki li finn dir mwa.
Pardonn mwa gran kouzen, pardonn mwa!

YOUDISHTIRA: O Sanndiaya pov ti-kouyon, to pa konpran nanye.
Diskitasion, negosiasion zot ler finn anvole.
Al dir lerwa bann Panndava pe vinn repran zot plas.
Nou’nn deside Daryodana pou aval so lakras.

SANNDIAYA: Wi patron, kont lor mwa gran patron.
Mo pa pou bliye ou komision.
Eskize gran misie, eskize!
Lor vites mo al donn ou mesaz.
Eskize gran misie, eskize! ( Li sorti. )

◊◊◊◊◊◊

YOUDISHTIRA: ( ar Bima ek Arjouna. )
Ki pe ariv zot? Zot pa pe kapav get fran!
Zot pe fer timid, sa napa zot labitid.
Ki pe manz zot krann? Pa bizen zot ezite.
Dir mwa zot sekre, ki traka zot pe gagne.

BIMA EK ARJOUNA: Youdishtira, O Pedana, napa bizen ou sap lor kal.
Nou pe panse, anfen nou kwar, kikfwa ou’ena, kikfwa nou’ena,
Si koumadir, si vadire, nou sey tom enn lakorite,
Kikfwa nou kwar, anfen kapav, kot pou kone, kikfwa posib …

YOUDISHTIRA: Zot pe tatone, zot lespri pa bien kler.
Pa bizen zot bliye, nou erer nou finn pey bien ser.
Mazinn Dropadi ki mannyer li’nn soufer;
Aster li pa ler pou ekout bann kouyoner.

BIMA EK ARJOUNA: Youdishtira, O Pedana, nou bien dakor ou ‘ena rezon,
Me nou panse, kikfwa kapav sey trouv ansam enn lot sime.
Dritarashtra, si li ole, pou krak lalinn Daryodana;
Kouzen-kouzen ar mem disan napeyna drwa fann zot disan.

YOUDISHTIRA: Nou finn respekte parol ki nou ti done;
Nou finn oblize travay kouma serviter;
Bann move lespri finn mem rod viol Dropadi.
Aster li pa ler pou ekout bann kouyoner.
Inndraprasta, Hastinnpoura pe plor disan bann malere,
Daryodana, enn fay tiran pe fann pikan partou kote.
Sak zour, sak zour nouvel vini lepep finn plen ar tirani.
Ar nou lespri, ar nou lafors, nou kapav plant rengn Dropadi.

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker pou amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

◊◊◊◊◊◊

AK 2 SENN 3

VIDOURA EK NARATER: Dan kan Kawrava, dirizan krever
Pe zwenn pou desid ki zot bizen fer.
Konfizion partou; pouritir donn bal;
Bakanal ki king kan prensip leral.

DRITARASHTRA: Mo finn reyni konsey zordi
Parski nouvel dan nou pei
Li santi pi, li santi pi.
Daryodana, ki bizen fer?
Larme rebel pe rod lager
Pou devier nou, pou devier nou.
Partou kote, partou kote
Move lakot dan nou kote.
Nou rod lape. Sel solision!

DARYODANA: Zame, zame! Peyna sime!
Fer mwa konfians. Daryodana
Pou kraz latet bann Panndava.
Pa koz lape! Rasta nayba!

SAKOUNI: Nou kapav sey mem trik ki yer;
Nou envit zot vinn zwe poker.

VIDOURA: To kwar toultan pou fet zako?

DARYODANA: Pa ekout li, li mars ar zot.
Mo bien kone ki Vidoura
Limem espion bann Panndava.
Dan nou lakaz nou pe nouri
Enn vie serpan ki pe atann
So ler vini pou li pik nou.

DRITARASHTRA: Mo finn vinn vie, mo fatige.
Kifer traka pe tom lor mwa?
Mo desten tris! Ayo BonDie
Mo sipliy ou pran mo lavi.

DARYODANA: Get sa papa! Pran ou retret,
Kit tou problem dan mo lame.
Mwa mo kone ki bizen fer.
Dan mo lame ou kapav sir
Bann Panndava ek Dropadi
– Mo manz zot kouma satini –
Mo vir-vir zot, mo kras lor zot,
Mo fini zot, mo tir zot trip,
Mo manz zot kouma satini.

KARNA: Kit Arjouna dan mo lame,
Mo fer li manz so Ganndiva;
Mo fer Bima vinn sapsiway.

KARNA/SAKOUNI/DARYODANA:
Nou fini zot, nou fini zot!

GANNDARI: Daryodana, mo gran garson, pa bon fer vantar…
Ekout parol ki to mama … ekout mwa monwar.
To disan so, to exite, to pe fer erer.
To gran chacha ena rezon. Nou evit lager.

DARYODANA: Mama, mama mo respe ou, ou’nn met mwa lor later
Me konpran bien, dan politik fam pa konpran nanye.
Mo konsey ou okip papa. Samem travay enn fam.
Les nou bann zenn! Nou plis kone kouma chombo renn.

GANNDARI: Nou gran pei finn divize, krokmor fer tamasa;
Dan tou lakaz larm pe koule; maler finn vinn lerwa.
Later pe fann, lasours pe sek; enn gran maler lor nou;
Kosmar aswar desir somey; bann pizon finn vinn fou.

DARYODANA: Siperstision enn vie bonnfam! Aret zot komeraz!
Zot palab fam kas mo zorey. Vit tourn enn nouvo paz.
Bann Panndava pe retourne pou plant rengn Dropadi,
Olie dibout, zot azenou. Zot merit mo mepri!

GANNDARI: Ayo beta pa koz koumsa, beta Daryodana.
Mo to mama, pa ofans mwa, beta Daryodana.
Pa fer erer, pa fer fezer, maler peyna loder;
Get to bann frer, mazinn loner, ekout mo lapriyer.

DARYODANA: Fer lapriyer! Mazinn loner! Aster li napa ler.
Donn solda zarm! Fiziy bann tret! Lager ki neseser.
Mo dimann tou bann zeneral koumans dres zot bann plan;
Prepar lager, prepar lager, aret perdi letan.

GANNDARI: Bann dimoun fen, pe rod dipen, twa to pe donn zot bom.
To fen laenn, to swaf disan, to lespri finn kokom.
Mo retir mwa dan enn ashram. Ar to prezans mo’nn rans.
Mo vant mama ki pe brile pe modi to nesans.

◊◊◊◊◊◊

KOUNTI: Karna beta vinn enn kou la.
Zordi finn ler pou dir twa
Enn gran sekre ki mo’nn garde.
To vre papa pa enn sartie.

KARNA: Madam Larenn tousa pa kler;
Ou parabol naz dan mister.
Ou parol drol! Napa zwe rol,
Pa blok lelan pou devier bol.

KOUNTI: Bien-bien lontan, dan mo leren
Desten ti poz enn ti zanfan,
Bien-bien avan lezot zanfan.
Sa zanfan la se tomem sa.

KARNA: Kifer zordi ou rakont mwa
Zistwar ansien, malsen kikfwa?
Ou pe tir plan, ou bien malen,
Pou brouy labou, plonz mwa dan ben.

KOUNTI: Karna beta, Youdishtira
Kouma Bima ek Arjouna
Pa to kouzen me to prop frer.
Disan Kounti dan zot leker.

KARNA: Si mo konpran kouma bizen
Mo pa bizen mars ar kouzen,
Mo bizen mars ar Panndava.

KOUNTI: Samem beta, samem beta!

KARNA: Savedir ki se mwa gran frer.
Youdishtira li mo ti frer.

KOUNTI: Samem beta, to finn konpran.
Mo ti kone to pou konpran.

KARNA: Savedir ki dapre gordonn
Tou nou problem zordi finn fonn.
Se mwa ki sef bann Panndava.
Mo mont lor tronn Inndraprasta.

KOUNTI: Pa sa beta, napa koumsa!

KARNA: Lerla mo dir Daryodana
Mo abdike dan so faver.
Li pran pouvwar san fer lager.

KOUNTI: Mo vant mama ape brile;
Mo prop disan ki pou koule.
Karna beta ena pitie
Pou enn mama ki pe plore.

KARNA: Siperstision enn vie bonnfam! Aret zot komeraz!
Zot palab fam kas mo zorey. Vit tourn enn nouvo paz!
Bann Panndava pe retourne pou plant rengn Dropadi.
Olie dibout, zot azenou. Zot merit mo mepri!

KER FAM: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Ar lamour so gran leker pou amenn lakorite,
Linite, prosperite dan pei dimoun ere.
Dropadi mama later, Dropadi ser silansie.

◊◊◊◊◊◊

VIDOURA: Pa bizen ou tris, pa bizen sagren.
Enn youg so lafen li sem so lagren
Dan vant koumansman nouvo flanbwayan
Ki pran so lelan lor lezel letan.

KOUNTI: Ou pe koz pasians, lot pe koz vanzans,
Rachas letansa fertiliz malsans.
Dan toulede kan mo disan koule,
Ler violans flanbe, mo disan fane.

VIDOURA: Tou seki monte enn zour bizen desann;
Nou desten li trase ar nou prop lasann.
Lor lezel letan listwar fer lalwa,
Li peyna pitie pou seki kanwa.

KOUNTI: Ou enn gran gourou, mo respekte ou.
Napeyna lespwar, lemonn finn vinn fou;
Kouzen kont kouzen, disan kont disan
Pe rod regle kont san rod regleman.

VIDOURA: Axepte karrma! Pa bon poz kestion.
Dapre lord lao samem solision.
Tou nou bann demars finn tom dan dilo,
Nek res pou kourbe divan lord lao.

KOUNTI: Ou pe koz karrma! Dir mwa dan tousa
Kot nou liberte. Kifer douniya
Dan gran boulversman pe touy mo piti,
Pe nway nou nasion dan larm Dropadi?

VIDOURA: Bann frer Panndava, tou ou bann garson
Ena enn mision atraver axion
Pou krez tom ansien, akous seki nef
Dan nouvo nasion kot pa pou ena sef.

KOUNTI: Kot rengn Dropadi ar tou so lespwar
Pou fer paradi eklat marenwar?
Laba dan lekzil bengne dan soufrans?
Samem lesperans? Samem delivrans?

VIDOURA: Ou leker mama dan gran penitans
Anpes ou konpran ki dan lekzistans
Atraver soufrans nou’al ver delivrans.
Bizen pran pasians, soufer ansilans.

KOUNTI: Ou pe koz pasians, lot pe koz vanzans.
Letansa rachas fertiliz malsans.
Dan toulede kan mo disan koule;
Ler violans flanbe mo disan fane.

◊◊◊◊◊◊

AK 2 SENN 4

Dan kan Panndava. Bel mouvman lor lasenn. Bann travayer zom ek fam.

NARATER: Kot Panndava, bel mobilizasion;
Lepep ek zot sef dibout lor mem baz,
Sem lagren nouvo sivilizasion
Baze lor lamour, pardon ek partaz.

KER ZOM EK FAM: Lenerzi lavi, lenerzi Shakti,
Lespri Dropadi kouma lalimier
Pe zet bann bourzon, grosi tou bann fri,
Nouri lesperans, egey liniver.

KER ZOM: Nou finn fouy kanal pou amenn dilo;
Later pel-pele pe eklat ar fler,
Bann pie friyapen kourbe ar dipen,
Karo zepi-may sante dan soley.

KER ZOM EK FAM: Lenerzi lavi, lenerzi Shakti,
Lespri Dropadi kouma lalimier
Pe zet bann bourzon, grosi tou bann fri,
Nouri lesperans, egey liniver.

KER FAM: Shakti, nou vas plenn, anfen finn met ba.
Fode get zanfan kouma bwar dile.
Lenerzi travay pe anfant lespwar;
Partou dan pei lavi pe pouse.

KER ZOM EK FAM: Lenerzi lavi, lenerzi Shakti,
Lespri Dropadi kouma lalimier
Pe zet bann bourzon, grosi tou bann fri,
Nouri lesperans, egey liniver.

KER ZOM: Tou dimoun kone lavi pa parfe
Me ar nou kouraz, ar nou volonte
Nou pou kraz rachas, nou pou glorifie
Lespri Dropadi, lekzistans Shakti.

KER ZOM EK FAM: Lenerzi lavi, lenerzi Shakti,
Lespri Dropadi kouma lalimier
Pe zet bann bourzon, grosi tou bann fri,
Nouri lesperans, egey liniver.

KER FAM: Nou grenie ranpli, manze pa manke,
Lespri Dropadi diriz nou lavi.
Bann frer Panndava bann bon dirizan;
Nou kone aster ki nou bizen fer.

KER ZOM EK FAM: Lenerzi lavi, lenerzi Shakti,
Lespri Dropadi kouma lalimier
Pe zet bann bourzon, grosi tou bann fri,
Nouri lesperans, egey liniver.

◊◊◊◊◊◊

Vie chacha rantre.

VIE CHACHA: E bann zanfan, enpe dilo donn enn vie bonom.
So vie lipie lor tou sime finn manz lapousier.
Mo lagorz sek, mo fatige, donn enpe dilo.
Lesiel lao pou beni zot, ed enn vie bonom.

KER FAM: Degaze, degaze donn li enpe dilo,
So lipie fatige, les li pran enn repo.
Asiz anba enn pie, so lonbraz repozan.
Chacha nou pou ed ou. Eta amenn enn ban!

VIE CHACHA: Dan mo pei bann karo kann ranpli ar siendan;
Bann mizisien ek bann santer nepli respe tan;
Lespri dezir, plezir kanwa kouma bann lagal
Pe kras dipi, pe fann malang, partou pe fer bal.

KER FAM: Degaze, degaze donn li enpe dilo,
So lipie fatige, les li pran enn repo.
Asiz anba enn pie, so lonbraz repozan.
Chacha nou pou ed ou. Eta amenn enn ban!

VIE CHACHA: Mo finn vinn get bann Panndava, akot zot ete?
Dan mo pei – ki mo pou dir? – partou larm koule;
Tou bann dimoun, gran ek piti, partou pe pas kord.
Bann Panndava ek Dropadi bizen met enn lord.

KER FAM: Degaze, degaze donn li enpe dilo,
So lipie fatige, les li pran enn repo.
Laba anba pie la sey koz ar Arjouna.
Enn tabisman traka pe trak so gran lavwa.

( Vie chacha ek Arjouna )

VIE CHACHA: Beta Arjouna lonbraz sa pie la
Pe niaz ou soley ar saler traka.
Ou ek ou bann frer ena enn mision:
Dan lebra listwar, lor lezel letan
Alim tou bann far, efas mov-san.

ARJOUNA: Napa koz koumsa, Chacha O Chacha!
Kont mo prop disan, kont mo prop chacha,
Kont mo prop kouzen pou lev mo lame?
Napeyna sime! Sa enn gran pese.

VIE CHACHA: Beta Arjouna, zoli santiman
Kan ennmi prezan, li kas nou lelan.
Servi ou lespri! Pa pans ar leker!
Ou pe koz fami? Dimounn par milion
Finn met zot lespwar dan lafors axion.

ARJOUNA: Chacha O Chacha! Peyna rezonnman
Pou fer mwa konpran bizen vers disan
Zanfan mem fami parski enn erer
Finn boulvers balans ant zanfan de frer.

VIE CHACHA: Arjouna beta, mo finn vinn isi
Lespwar dan leker pou zwenn enn fami
Ini dan lespri lamour Dropadi
Ki pou pran labar sime laviktwar.
Eskiz mwa monwar, mo tro vie mo kwar!

ARJOUNA: Chacha O Chacha! Kwar mo dezespwar.
Mo pa pe trouv kler, partou marenwar.
Donn mwa enn konsey ki mo bizen fer.
Napa ankoler! Mo bizen trouv kler.

VIE CHACHA: Peyna kat sime! Pa fer kouma tang.
Ou nek pran ou zarm, mars drwat kont malang.
Bann zom ek bann fam pou mars ferm ar ou.
Ler finn arive pou aras siendan,
Pou defris teren, plant bann nouvo plan.

Lafoul rant lor lasenn.

KER FAM: Ler finn arive pou sanz destine;
Nou bizen chombo letan anplen vol.
Napeyna sixe ar lespri jayde;
Bizen volonte pou nou devier bol.

LAFOUL: Dropadi mama later, Dropadi ser silansie,
Li soufer me li konpran, li plore me li kontan.
Dropadi mama later, Dropadi lespri Shakti,
Ar lager li fer lape, ar maler li fer boner.

◊◊◊◊◊◊

AK 2 SENN 5

Lager – fon mizikal – diapo/video – britaz – ets. Boukou lamor ek destrixion.

LAVWA FAM: Otan larm ek soufrans!
Ar tousa nou finn rans.
Laba bann orfelen
Pe plor disan imen.

KER ZOM EK FAM: Eski ena lespwar pou nou sorti dan marenwar?
Eski fitir pouvwar pou tengn lager avan tro tar?

LAVWA FAM: Bann karo kokliko
Anlarm pe get lao.
Lager ti neseser,
Neseser tengn lager.

KER ZOM EK FAM: Eski ena lespwar pou nou sorti dan marenwar?
Eski fitir pouvwar pou tengn lager avan tro tar?

LAVWA FAM: Nou repran nou lelan
Pou plant nouvo letan
San ki nou fann disan.
Tou imen dan mem kan.

KER ZOM EK FAM: Eski ena lespwar pou nou sorti dan marenwar?
Eski fitir pouvwar pou tengn lager avan tro tar?

(Youdishtira, Bima, Arjouna ek zot larme rantre.)

LESPWAR PE RENE

YOUDISHTIRA: Nouvo soley laroze
Diaman briyan lor tou fey
Pe vers kristal dan later ,
Later ansent.
Loyo sek pe bourzone,
Pe ras lavi dan somey,
Pe koul lespwar dan leker,
Leker bien krent.

KER FAM: Lespri Dropadi, lenerzi Shakti.

BIMA: Bann fler sezon pe eklat
Silans kouler ar frison,
Sarz liniver ar douser,
Douser gro vant.
Lalinn, soley fer regat,
Travers lesiel san frixion,
Sarye letan dan lezer,
Lezer san fant.

KER FAM: Lespri Dropadi, lenerzi Shakti.

ARJOUNA: Lizie fixe ver dime,
Andey amer par deryer,
Rev nouvo youg pe grandi,
Grandi lespwar.
Nouvo lavi finn zerme,
Lagren lespwar linite
Zordi koste nou kote,
Kote listwar.

KER FAM: Lespri Dropadi, lenerzi Shakti.

BIMA: Lor lezel listwar letan vwayaze,
Li poz so semans dan leren glase
Leklips koumansman, eklat nam silans.
Lamour transparan eklo dan enn dans.

KER FAM: Dropadi finn ne, Halelouya,
Dropadi finn ne, Soubhaann Allah,
Dropadi finn ne, Shannti, Shannti, Shannti.

ARJOUNA: Lame dan lame letan ek listwar,
Pou seki trouv kler, zot amenn lespwar,
Lavi vinn lamor, lamor vinn lavi,
Febles vinn lafors, dezord armoni.

KER: Dropadi finn ne, Halelouya,
Dropadi finn ne, Soubhaann Allah,
Dropadi finn ne, Shannti, Shannti, Shannti.

YOUDISHTIRA: Letan ek listwar finn larg bann petal,
Zot pe sof later ar laflam kristal.
Dropadi finn ne, Dropadi finn ne,
Mama nou later gran ser silansie.

KER: Dropadi finn ne, Halelouya,
Dropadi finn ne, Soubhaann Allah,
Dropadi finn ne, Shannti, Shannti, Shannti.
OM.

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.