IM NASIONAL MORISIEN

IM NASIONAL MORISIEN

Bondie beni twa Mama,
Nou Mama, nou Later Sakre.
To bote li dou,
To parfen li dou,
To tini nou ansam
Kouma enn pep,
Enn sel nasion
Dan lape, lazistis, liberte.
Zoli Mama,
Bondie beni twa
Toultan, toultan, toultan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.