MALVOLIO MAY DAN LAK

THE GULLING OF MALVOLIO
(ENN EXTRE LERWA BWAR)

TWELFTH NIGHT SHAKESPEARE – TRADIKSION/ADAPTASION PAR D.V
Enn lasam dan lakaz olivia; Sir Toby ek Sir Anndrou rantre

SIR TOBY
Vini Sir Anndrou. Si to pa ankor al dormi apre minwi, savedir to finn lev boner. Early bird catches the worm. Bravo!
SIR ANNDROU
Kaajani! Toultan mo ti kwar lev tar donn retar.
SIR TOBY
Erer kamarad! Erer! Rezonnman rann kouma enn ver vid. Al dormi apre minwi se al dormi boner gramaten. Komprenndo! Dan lavi ena kat eleman.
SIR ANNDROU
Laverite vre. Anverite dan lavi ena zis de: manze ek bwar.
SIR TOBY
To enn fizolof! Anou manze-bwar. (Li kriye for) Mariya, amenn enn brok diven.
Mangann rantre
SIR ANNDROU
Ala jalsa douniya!
MANGANN
Eh mo de koko, anou fer enn triyo.
SIR TOBY
Vini, vini, vini, mo fouka. Bat enn sawal.
SIR ANNDROU
Vre sa. Li sant bien. Olie pitay mo ti pou prefer ena so zoli lazam ek so zoli lavwa. Yer swar to ti fer mwa bien riye ar to jok lor bakanal mont souval, lor karay so dan sodier, lor cholo ki bwar diven kaspalto. Mo ti donn twa enn zoli gousaz pou to laryaz, pa vre.
MANGANN
J’ai empoché votre generosité. Nene Malvolio pa enn dekapsilater; mo trannsenk met legan e mo dalon pa frekant mezon.
SIR ANNDROU
Zoli jok, zoli jok! Aster sant enn sante.
MANGANN
Zot ole enn sante moral ousa sante lamour?
SIR ANNDROU
Sante lamour. Moral rann!
MANGANN

Kas gouyav baba, pa tini-tini
Letan pa atann personn:
Samem sa fler ki pe riye zordi
Dime, dime pou riy zonn.

Lerwa soley, lalanp parasol ble
Amizir li mont lao
So dife refrwadi, so ler vinn pre
Pou tranp lasann dan dilo.

SIR ANNDROU
Vava!
SIR TOBY
Alime dife!
MANGANN

Kan bann zenes zot dife ankor for
Lavi nisa, jos partou;
Me ler laz rantre, laflam pe al mor
Freser liver bous bann trou.

Pa fer to timid baba, chom lavi;
Tank to kapav, gout enn gous
Parski baba, kan to fri finn fletri
Fini! Pa pou’ena repous.

SIR ANDROU
Enn lavwa dimiel!
SIR TOBY
Alenn pouri!
SIR ANNDROU
Wi, wi! Dimiel pouri.
SIR TOBY
Si servi nene, li sant kouma dimiel fermante. Anou fer lesiel tranble. Lev makanbo ziska sovsori boure. To do or not to do, that is the question.
SIR ANNDROU
Anou fer. Mo kouma lisien dan lamizik
MANGANN
Mo toutou zap de ton anba bef.
SIR ANNDROU
Foul laverite! Nou sant ‘Gopia’.
MANGANN
Choupchap gopia. To fer mwa apel twa gopia.
SIR ANNDROU
Pa timan nean! Dimoun kontan apel mwa gopia. Avoy lamizik. Li koumanse: ‘Choupchap’.
MANGANN
Kouma pou koumanse e fer choupchap anmemtan?
SIR ANNDROU
Pa fer fos Mangann. Larg sa lavwa la.
Zot sante, danse
Mariya rantre
MARIYA
Aret sa tapaz la. Si Madam pa finn fini dimann Malvolio vinn aret zot lelan, mo pa apel Mariya.
SIR TOBY
(Li sant enn melanz) Ki ti balye la, madam lonorab ki ti balye la. Kaise belona do koko, kaise belona. Bay Abou trap to direksion, vir to manivel. Dil deke deko, dil deke deko. Donn mwa de boutey bay Kedou, Dan Lenn at ana, a Moris bahout atcha…
SIR ANNDROU
Sir toby, ou enn zeni mizikal, parey kouma mwa.
MARIYA
Trankil vouzot. Li pe vini.
Malvolio rantre
MALVOLIO
Mesie, zot latet pa bon? Kot zot kwar zot ete? Lespri pa bon; manier finn fonn? Yap-yap, fer tapaz kouma soular dan tavern? Zot pa respe dimoun ki bizen dormi? Okenn respe pou ton ek tan!
SIR TOBY
Fos! Nou gard ton ek tan kan nou sante. Grate ale!
MALVOLIO
Sir toby, les mo dir ou kare-kare: Madam axepte ou isi parski zot fami me li pa dakor ar ou move manier. Si ou kapav dir orevwar ou move manier, bien bon. Ou kapav reste. Sinon bay-bay Sir Toby.
SIR TOBY
(Li sante) Salam, bay-bay, avidesein, sayonara;
Salam, bay-bay, avidesein, sayonara;
Salam, bay-bay, avidesein, sayonara …
MARIYA
Tini-tini Sir Toby!
MANGANN
Larim dan nene, dilo dan lizie,
Laz pe rantre, li ganase.
MALVILIO
Abon!
SIR TOBY
Pa kwar mo pe mor, do baba,
Pa kwar mo pe mor.
MANGANN
Koze mo mam, koze!
MALVOLIO
Mo pou raport zot.
SIR TOBY
Mo fann ar li?
MANGANN
Fann ar li. Fann ar li.
SIR TOBY
Ki to dir? Ki to kwar to’ete? To zis enn anplwaye isi. Mwa mo tonton Madam la. Parski to deklar piriten, dapre twa, lemonn bizen aret amize.
MANGANN
Sa ki apel zoli koze!
Li sorti
SIR TOBY
Malvolio, al okip to okipasion e fou mwa lape. Mariya, amenn enn brok diven.
MALVOLIO
Si ou respekte Madam, ou pa gagn drwa, Mariya, ankouraz dezord dan so lakaz. Mo oblize raport ou.
Li sorti
MARIYA
Al denge!
SIR ANNDROU
Mo bien anvi bwar kan mo gagn fen; chalenj li pou enn diel, refiz lager e boufonn li.
SIR TOBY
Fer sa. Drafte enn chalenj e mo pou livre to let momem, viva-voce.
MARIYA
Sir Toby, tini-tini. Depi vizit sa zenn Misie ki travay pou Dik Orsino, Madam koumadir finn manz mous-zonn. Les Mister Malvolio dan mo lame. Si mo pa reysi tourn li anbourik e fer tou dimoun boufonn li, mo pa apel Mariya.
SIR TOBY
Dir mwa tou.
MARIYA
Zot kone li kontan deklar piriten?
SIR ANNDROU
Si mo ti kone, mo ti pou kas so lagel.
SIR TOBY
Akoz li enn piriten? Donn to rezon.
SIR ANNDROU
Peyna rezon me mo pou fer li kanmem.
MARIYA
Enn move zokris sa. Enn roderdeler, enn roder bout, enn boufon ki aprann bel-bel expresion par ker e servi zot andeor kontex. Li kwar li enn terib, lerwa pa so kouzen; li kwar ki tou fam ki get so vizaz tom amoure ar li. Mo pou servi sa pou may li dan lak.
SIR TOBY
Kimanier?
MARIYA
Mo pou ekrir enn biye dou ki dekrir ‘so bote’. Mo pou imit lekritir Madam. Fasil sa. Mo fer Malvolio gagn let la. Mo sir li pou persiade ki Madam amoure ar li.
SIR TOBY
Mo pe santi lay.
SIR ANNDROU
Lay dan mo nene.
MARIYA
Benker sek, Malvolio rant dan latrap. Mo pou dir zot kot zot bizen kasiet pou get tamasa. Prepar zot pou trap vant, riye. Al dormi, dime nou regle kont. Salam
Li sorti
SIR TOBY
Bonswar O Kamasoutra!
SIR ANNDROU
Enn bay 35!
SIR TOBY
Li enn ras apar e li ador mwa.
SIR ANNDROU
Mo ti konn sa enn fwa.
SIR TOBY
Finn ler pou al kaysou. Sevalie Anndrou, pitay pe manke.
SIR ANNDROU
Si mo pa may ou nies mo pou fat net.
SIR TOBY
Avoy fizon. Si to pa gagn li, apel mwa trou may.
SIR ANNDROU
Si mo pa dir sa, mwa mo enn trou may.
SIR TOBY
Tro tar pou al dormi. Ena enn boutey dan mo lasam. To vini?
Zot sorti

LELANDIME. DAN ZARDEN OLIVIA. Sir Toby, Sir Anndrou ek Fabien rantre

SIR TOBY
Ou vinn ar nou Misie Fabien?
FABIEN
Pa manti! Pa kapav rat sa natak la.
SIR TOBY
Ou dakor ki sa lisien la bizen pey so pese zordi?
FABIEN
Mo foul dakor. Sa koson la finn raport mwa ar Madam Olivia ki aster refiz koz ar mwa.
SIR TOBY
Pou fer li vwar, nou fer plis ki avan. Pa vre Sir Anndrou?
SIR ANNDROU
Sinon nou ki lisien-koson.
SIR TOBY
Ala mo lagam souna vini!
Mariya rantre
Ki li dir, joyau de la couronne?
MARIYA
Ale, al kasiet deryer banbou. Malvolio pe vinn par isi. Pandan enn demi-er li ti dibout dan soley pou admir silouet so lonbraz. Yam li bien si zot kontan enn bon jok. Sa let la, mo sir, pou fer li kwar limem katalog mannken. Kasiet vit. Sinon zot kas lakle.
Trwa zom la al kasiet
Fer to louvraz mo baba (li poz let la anba). Ala li pe vini, zibie ki kontan siro.
Li sorti
Malvolio rantre
MALVOLIO
Li dan mo desten, peyna lot. Enn fwa Mariya ti dir mwa ki li ena enn feb pou mwa e limem ti fer mwa konpran ki si zame li tonbe, kikenn kouma mwa pou fer li grene. Peyna dout ki li tret mwa pli bien ki so bann lezot serviter. Ki so konklizion?
SIR TOBY
Sa ki apel mari toupe!
FABIEN
Trankil. Les li gonfle kouma tekwa Medenn.
SIR ANNDROU
Mo anvi kalot li.
FABIEN
Trankil vouzot.
MALVOLIO
Konklizion: mo pe vinn Kont Malvolio.
SIR TOBY
Eta koutta!
SIR ANNDROU
Biw, biw; mo touy li.
FABIEN
Shooouuut!
MALVOLIO
Ena presedan. Markiz Strache ti marye ar so mazordom.
SIR TOBY
Trap mwa sinon mo bez li.
FABIEN
Shooouuut! Get li, zokris la! Rev pe sarye li lao-lao.
MALVOLIO
Apre linndemiel, mo asiz lor fotey Kont Malvolio …
SIR TOBY
Pret mwa enn fizi!
MALVOLIO
Dan mo dezabiye velour brode; apre lasies; mo les Olivia repoze; mo apel mo bann ofisie …
SIR TOBY
Etae!
FABIEN
Shooouuuuuut!
MALVOLIO
Ar mo regar, mo fer zot konpran zot plas. Mo dir zot al sers Tonton Toby…
SIR TOBY
Baprrebap!
MALVOLIO
Dis zom al sers li, vini. Mo dir li ar enn regar sever. ‘Tonton, bizen fer bon garson. Aret fane.’
SIR TOBY
Li pa plati to nene?
FABIEN
Trankil. Zot pou kas lakle.
MALVOLIO
Apre, aret perdi letan ar sa enbesil Sir Anndrou.
SIR ANNDROU
Eh! Li pe koz mo koze.
MALVOLIO
Ki ete sa? Enn let. (li ramas let la) Lekritir Madam sa. Wi, samem so ‘q’; so ‘p’,’t’… ; sa so ‘s’, so ‘f’. Peyna lot. So lekritir sa.
SIR ANNDROU
Ki li pe zaze: so q, so p t, so s, so f? Sa latet pa bon.
MALVOLIO
(Li lir) ‘Pou mo bienneme chorri-chorri.’ Sa se so expresion favori. Ki ena ladan? Lanvlop pa sele. (li ouver let la, koumans lir)

“Bondie kone kisannla mo lamour
Me kisannla, personn pa pou kone.
Samem sekre fer mwa soufer lanfer.”

To kwar twa sa Malvolio?
SIR TOBY
Ala li mord lamson!
MALVOLIO
Mo sibaltern, limem mo mari.
Mo bizen bostayt akoz tilespri,
Soufer ansilans akoz partipri.
M.O.A.I, vinn ouver mo prizon.
FABIEN
Enn husband lak. Sirandann mont lor pie.
SIR TOBY
Sa fam la, peyna so segon!
MALVOLIO
M.O.A.I, vinn ouver mo prizon. Atansion! Pa prese. Mo sibaltern, limem mo mari. Mo so sibaltern ki li kontan. Li ole marye ar mwa. Li mo patronn; dime mo metress, mo fam. Me ki sa M.O.A.I? M kouma Malvolio; me O swiv olie A. Ti bizen fini par O me li fini par I.
SIR TOBY
Taler mo kraz to zafer, mo fer twa kriy AIO.
MALVOLIO
Madam bien malinn. Li finn met zot andezord pou kasiet sekre. He! Ena enn mesaz lor verso.
“Si to trouv sa let la, pa per. Mo kapav pli gran me mo pli piti. Ena ki ne gran; ena ki vinn gran; ena vinn gran parski pli gran fer li vinn gran. To nouvo desten pou fer twa vinn gran. Pa per, bes latet, fonse. Fann ar mo tonton; dres ar bann serviter; koz kouma sefdeta; sanz louk, sanz bataz. Met stoking zonn ar lase krwaze. Si to’le mont lor mwa (ayo ki mo pe dir?) servi lesel promosion. Sinon res enn sibaltern, enn senp serviter ki pa vo mo lestim. Salam. O Maitre, laisse moi devenir ta maîtresse. BONERE-MALERE”

Banane zanfan! Mesaz la kler. Mo pou lir Makiavel ek Mein Kampf. Mo pou imilie Sir Toby; mo pou aret frekant dimoun ordiner. Mo pou swiv preskripsion dan tou so detayman. Ase reve aster. Mo patronn kontan mwa. Lot zour li ti remark mo stoking zonn. Li ti felisit mwa lor manier mo krwaz lase lor mo stoking. Wey! Li ti pe deklar so lamour. Li ole ki mo abiy dan so manier. Mo ena enn gran lavenir. Zipiter ki mo bondie!
Ena enn P.S: (li lir)
“Mo sir to kone kisannla mwa. Si to aksepte mo lamour, mo’le ki to toultan fer sourir dan mo prezans parski to sourir kouma akter Boliholiwoud. Tomem mo gate-pouri. Pa aret sourir.”
Zipiter desinn mo sourir, fer li permanan.
Li sorti
SIR TOBY
Mo kapav marye ar sa fam la akoz so lespri.
SIR ANNDROU
Mo’si parey.
SIR TOBY
Mo refiz dot exepte enn lot plezantri koumsa.
SIR ANNDROU
Mo’si parey.
FABIEN
Ala li vini, Larenn Metdanlak.
Mariya rantre
SIR TOBY
Seki to dimande, mo donn twa.
SIR ANNDROU
Mo’si parey.
SIR TOBY
Atas mo lame-lipie, fer mwa to esklav.
SIR ANNDROU
Mo’si parey
SIR TOBY
Kan so somey kase e so rev fonn, pov jab la pou vinn fou.
MARIYA
Li finn glis lor diber?
SIR TOBY
Li finn aval labwet, lamson, diplon, bouson ek lame peser.
MARIYA
Aster nek gete ki pou ariv sef boufon. Madam deteste kouler zonn; lase krwaze se lamod depase; Madam pou agase ar so sourir sirtou ki li andey. Zot ole manz pistas, get sinema? Swiv mwa.
SIR TOBY
Kot to’le mo’ale, mo pou vinn ar twa. O lespri diabolo!
SIR ANNDROU
Mo’si parey.
Zot sorti

ENPE PLI TAR. ENN LASAM DAN LAKAZ OLIVIA. Sir Toby, Sir Anndrou ek Fabien rantre

SIR ANNDROU
Sir Toby, mo pe ale. Pa kapav reste.
SIR TOBY
Quefaire Sir Anndrou, quefaire?
SIR ANNDROU
Ou nies pe fer so alert ar mesaze Orsino. Li pa pran mwa kont.
SIR TOBY
Kouma to konn sa?
SIR ANNDROU
Mo finn trouve ar mo de lizie. Li fer sa okler.
FABIEN
Abon! Li fer sa pou provok ou, fer ou vinn agresif.
SIR TOBY
Samem. Mon cher chevalier, to pa trouve ki se konportman enn fam ki amoure. Li trouv to demars tro lan, tro timid. Li ole exit to zalouze, giji-giji to pasion, fer twa vinn plis antreprenan. Li anvi to montre to virilite. Kler sa! Chalenj tikouyon la; fer so kalson tranpe. Kan Olivia konn sa, so lamour pou twa pou vinn sitan for ki li pou grene dan to lebra.
FABIEN
Sir Toby ena rezon.
SIR ANNDROU
Kisannla pou livre mo chalenj?
SIR TOBY
Ekrir enn chalenj marsial, dekar lager. Zour li, titway li. Koz otan manti ki lider lopozision. Plis pa posib. Met lasid ek pwazon dan to lank.
SIR ANNDROU
Kot nou zwenn?
SIR TOBY
Dan mo lasam.
SIR ANNDROU
Oke!
Li sorti
FABIEN
Li ou poupet doukiya prefere, Sir Toby.
SIR TOBY
Mo prefer li parski li ed mwa pey tou mo det.
FABIEN
So let pou plito komik. Ou pa pou livre so makacha?
SIR TOBY
Non, mo pou pas pou boufon. Toulede kapon. Aster bizen fer toulede tranble. Fasil sa. Nou fer zot kwar ki ena lamor dan sa tranzaksion la.
Mariya rantre
SIR TOBY
Ala mo gato koko!
MARIYA
Si zot ole trap vant, riye, swiv mwa. Malvolio finn tas dan lakol. Misie la finn met stoking zonn ar lase kwaze e so sourir konstipe forse pe desinn lor so figir plis kontour ki map Moris ek Rodrig met ansam.
SIR TOBY
Nou’ale mama!
Zot sorti

ENPE PLI TAR. DAN ZARDEN OLIVIA. Olivia rantre, Mariya swiv li

OLIVIA
…Kot Malvolio? Li toultan tris ek sob –
Enn bon serviter pou mo kondision.
Kot Malvolio?
MARIYA
Li pe vini, Madam, me li bizar, vadire movezer lor li.
OLIVIA
Ki pe arive? Eski li koz drol?
MARIYA
Non, Madam me li pa aret fer sourir. Madam, mo konsey ou fer atansion. Mo kwar so latet finn gate.
OLIVIA
Al apel li.
Mariya sorti
Mo parey kouma li
Si foli tris ek foli ge parey.
Mariya retourne; li pe akonpagn Malvolio
Ki nouvel Malvolio?
MALVOLIO
Ah zoli Madam, zoli, zoli.
OLIVIA
To paret bien ge kan mwa mo bien tris.
MALVOLIO
Tris, Madam? Mo kapav bien tris sirtou ar sa lase krwaze ki pe blok sirkilasion disan? Me mo gard sourir. Mo sir mo sourir fer plezir, ou kone kisannla (li pez lizie ar li). (Li sante, li bouz so leren)
Ki li bizen mama ki li bizen
Donn li ki li ‘le.
OLIVIA
Ki pe ariv twa? To latet pa bon?
MALVOLIO
Mo latet bon; mo mole ki zonn. Mo’nn gagn mesaz la. Vos desirs sont des ordres. Ala li zoli sa lekritir la!
OLIVIA
Mo kwar to malad. Al lor lili.
MALVOLIO
Lor lili mo gate pouri? Wi, wi, wi. Je viens.
OLIVIA
Aret anbras to lame koumsa! Pov jab!
MARIYA
Ou bien Malvolio?
MALVOLIO
Hen, koumadir rosignol reponn korbo!
MARIYA
Kifer ou fer koumsa divan Madam?
MALVOLIO
‘Pa per seki gran!’ Bote parol!
OLIVIA
Ki to’le dir?
MALVOLIO
‘Ena ki ne gran – ‘
OLIVIA
Kisasasa!
MALVOLIO
‘Ena ki vinn gran – ‘
OLIVIA
Ki to pe rabase?
MALVOLIO
‘Ena vinn gran parski pli gran fer li vinn gran.’
OLIVIA
Bondie soulaz li.
MALVOLIO
‘Met stoking zonn ar lase krwaze.’
OLIVIA
Stoking zonn? Lase krwaze.
MALVOLIO
‘Si to’le mont lor mwa servi lesel promosion. Sinon res enn sibaltern, enn senp serviter ki pa vo mo lestim. Salam. O Maitre, laisse moi devenir ta maîtresse.’
OLIVIA
So katorz finn ventwit net!
Enn serviter rantre
SERVITER
Madam, zenn mesaze Dik Orsino finn revini. Li ensiste pou koz ar ou.
OLIVIA
Dir li atann, mo pe vini.
Serviter sorti
OLIVIA
Mo bon Mariya, okip sa boug la. Dimann Sir Toby ek detrwa lezot okip li. Mo pa’le okenn ditor ariv li.
Olivia ek Mariya sorti
MALVOLIO
Bann malang, pa koste ar mwa. Sir Toby finn gagn lord okip mwa. Kler sa. Li ole ki mo fann ar li. Aster mo bizen sanz mo bataz, mo mouyaz, mo fetaz; koz vokabiler gramatikal; servi ton noblesse oblige; mars kouma senatoryal. Wi, wi, wi, mo finn may li dan mo lak. Li pa pou sape. Ena lame bondie ladan. Li pa dir ‘okip Malvolio’ me ‘okip sa boug la’. ‘Sa boug la’ vedir seki li vedir. Pa sey konpran. Familiarity breeds contempt. Alalila! Samem so yes. Peyna dout. Mo tann laklos legliz pe sone. Kont Malvolio lor baz.
Sir Toby, Mariya ek Fabien rantre
SIR TOBY
Onom Tousakre, dir mwa kot li. Mem si tou bann demon lanfer pe asiz dan fon so nam, mo pou koz ar li pou ekzorsiz li.
FABIEN
Ala li la! Koman ou sava?
SIR TOBY
To sava mersi?
MALVOLIO
Pa deranz mwa, bann toutouk!
MARIYA
Lisifer pe koz ar ton gra. Li posede par malefik. Madam finn dir okyoupay li.
MALVOLIO
Pa manti je vous dis.
SIR TOBY
Dousman vouzot. Pa britaliz li. Misie Malvolio, pa les Belzebeb dominn ou. Pa bliye, limem ennmi limanite.
MALVOLIO
Aret rabase!
MARIYA
Trouve? Ler kritik Satan, misie la manga.
FABIEN
Fer Madam Titalber analiz so lirinn.
MARIYA
Dime mo okip sa.
SIR TOBY
Mo finn dir zot pa bouskil li. Les mo okip li.
FABIEN
Bizen servi douser. Belzebeb li violan. Akoz sa li rezet violans. Servi douser.
SIR TOBY
Kirr, kirr, kirr, kirr, kirr, mo ti poul apone la; denn, poul, kanar, lezwa, pentad enn lagren may, kisannla ti manz li; li rant dan so lakaz. Bon fanfan pa zwe ar bonom loulou. Lapli-soley, jab marye anba pie pima.
MARIYA
Fer li dir so lapriyer pou pous jab. Ayo li refize. Li finn pas bag ar jab. Li pou fini dan lanfer. Priye Sen Expedi, malere.
MALVOLIO
Ki lapriyer to pe koze. Olie blage, al fer louvraz.
MARIYA
Manman! Ala vantar la.
MALVOLIO
Sort divan mwa, zot tou. Zot pa mo grad, mo ran. Zot zis bann valtay. Al frekant zot bann, dimoun kouma zot!
Li sorti
SIR TOBY
Etae! Pa fasil, sa boug la.
FABIEN
Si mo ti get sa dan teat, mo ti pou dir zot pe ekzazere.
SIR TOBY
So latet finn gate net. Anou ferm li dan enn lasam nwar. Kouma mo nies panse ki li finn vinn pagla net, nou pou kapav pran nisa ar li.
Chombo li la, chombo li;
Chombo li, chombo li napa large.
Chombo li la, chombo li;
Chombo li, chombo li napa large.
Chombo li la, chombo li;
Chombo li, chombo li napa large.

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.