ZISTWAR DE KREOL: TOKTOK EK NUTTY par DEV VIRAHSAWMY

(THE TALE OF TWO CREOLES: TOKTOK AND NUTTY)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

NOU FINN FEL

Lilinn fek gagn sez an. Li pe dibout lor bor enn pon e pe get dilo toransiel desann 50 pie anba.

Pandan dis an li ti sof ban lekol primer ek prevok – ena dir li ti al lekol anba ban – me pov tifi la pa ti konn lir-ekrir. So profeser ti dir ki li pares; so fami ti dir ki so latet feb. Li pa ti kapav swiv kour formasion pou aprann enn metie parski li pa ti konn lir-ekrir. Statistik ofisiel ti met li dan kazot “Pa kalifie”. Li pa ti gagn travay parski li pa ti konn lir-ekrir. So mama ki ti travay servant – li ‘si pa ti konn lir-ekrir – ti dir li ki li ti pou kapav travay servant pli tar me pou lemoman li ti bizen okip so frer-ser parski so mama ti bizen al tir jab par lake andeor lakaz.

So papa? Pa kone kot li. Tann dir li finn fer menaz ar enn lot madam.

So vwazen Chounouk ti koumans pran li kont depi ki li ti ankor dan lekol primer. Okoumansman li ti atir li ar bonbon ek sokola; apre tanzantan li ti donn li enn ti fiol losion ousa enn ti po lakrem Tokalon. Apre depar so papa, li ti frekant so lakaz souvan. Li ek so mama ti kontan bwar rom-koka. Apre zot ti dir zanfan al dormi.

Lor bor pon Lilinn tat so vant ki finn koumans vinn gro. Dilo ki pe desann pe fer lekim lor ros kouma araze.

Monper ti dir li dan konfesion ki avortman enn pese grav. Peyna pardon. Lanfer so plas. So mama ti dir li ki li ti amenn laont dan fami; ki li pa pou kapav nouri enn lot batar.
Dilo ki pe desann ar laraz pe dir li vini. Li zete.

Dan lakanbiz samem tou dimoun pe koze. Pa kapav blam Chounouk. Li enn zom. Lilinn ti sirman rode. Enn sel dimoun pa dakor. Normal Toktok pa dakor ar seki tou dimoun dakor. So manier sa!

Lor televizion Premie Minis pe koze. Bizen dir bann madam gagn plis zanfan. Pei bizen plis travayer pou fer devlopman.

Toktok kas enn gran riye e li kriye for, “Paran, profeser, pret ek politisien, zot tou responsab lamor Lilinn! Nou tou nou finn fel.”

Li pran sime danbwa. Sivilizasion fer li gagn maloker.

14.06.2016

WE’VE ALL FAILED

Lilinn is just sixteen. She’s standing on the outer edge of a bridge watching the torrents rushing down fifty feet below.

For ten years she kept the primary and prevocational school bench warm – evil tongues would say she sat under the bench – and yet she was totally illiterate. Her teachers claimed that she was lazy; her relatives said she was soft-headed. She was denied access to vocational training as she failed the entrance examination. According to official records she was ‘unfit’. She coud not get a job because she had failed all exams. Her mother who worked as a housemaid – she too was illiterate – told her that later she too could be employed as a housemaid but for the time being she would have to look after her young siblings as Mama was the only provider sweating and slaving for a meagre pittance.

Her father? Nobody knew where he was. Some said she was living with another woman.

Her neighbour Chounouk showed interest in her when she was still at primary school. He would give her sweets and choccies; later he offered her toiletries. When her father had disappeared, he became a frequent visitor. Lilinn’s mother and Chounouk would have a few drinks and then she would tell the children to go to bed.

Standing on the outer edge of the bridge she touches her stomach which has started to swell. The torrents are frothing, foaming, raving and raging between boulders and rocks.

At confession she was told that abortion was a serious sin. God would not forgive her. Her mother told her that she had brought shame to the family. She would not feed another mongrel.

The furious torrents beckon her. She jumps.

In the tavern they are all talking about that. Chounouk cannot be blamed. He’s a man. She looked for it. One voice is against the general trend. Nutty’s. They all sneer at him.

The Prime Minister is on TV. He wants people to have more children for the country needs workers.

Nutty can’t bear it anymore. He bursts out. “You are all to blame … You parents, teachers, priests and politicians … all to blame. A child is dead. We’ve all failed.”

He leaves, goes into the woods. Civilisation makes him sick.

27.06.2016
Continue reading “ZISTWAR DE KREOL: TOKTOK EK NUTTY par DEV VIRAHSAWMY”

VIGNET, KAMEO EK LEZOT BADINAZ par D.Virahsawmy

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

LAMOR ENN ZEAN

Ler li ti pe fors later avanse, zour so nesans, pou kapav respire, sorti dan nwar, lev lizie ver lalimier, tou bann plant, so gran kouma so piti, ti aplodi. Sa li pou vinn enn kalipa sa! Later karte, les li pase. Li lev latet gayar, ouver so leker koma’nn parosol, pran tou lenerzi soley, kouver so gran frer ar so prop lonbraz ziska li fletri, pati dan labou, e vinn nouritir pou babou grandi. Mari sa!

Depi so nesans, li ti konn enn sel kiksoz. Pran, pran, pran! Li tal so lenportans dan tou direksion: so fetaz grenp ver lesiel, obliz vwazen zet lekor ousa emigre; so rasinn pa zis fons dan fon me tale kouma lapat ourit ki al sous zi lavi dan lavenn lezot; so bann mamb-koutpwen-zean nokawte mem ti rival dan so lantouraz ar sitan efikasite ki vit-vit so sime kler nenport kot gete.

Siklonn vini, siklonn ale nou gran gayar vinn pli gayar. Lalev vire, regar oten, li get letan met prop partou; parta-parta bann bachara tous so lipie ar zot latet. Li tousel krent, frengan, for e pwisan. So lonbraz per li. Seki li dir samem e kot li zet so mepri frwa nanye pa gagn kouraz pouse. So lonbraz fer zot per, tire.

Siklonn vini, siklonn ale, li santi for so solitid. Ler soley bril so seve, li santi tanperatir monte partou kote e so ledwa lipie transpire; ler lapli tonbe li santi teren glise anba so lipie; ler divan soufle peyna paravan pou anpes so lekor net tranble. Parfwa li rod enn soutien me bann vwazen tro-tro lwen pou kapav tann lame. Zot mempa tann li plengne. Souvan-souvan dan gro lapli li santi lipie glise; andire pe gagn vertiz. Parey kouma zansiv vie bonom so rasinn pe desose. Soubasman pe desese.

Enn swar Desam, omilie lanwit, ti ena enn tapaz bizar. Enn ti koutvan ki normalman zis fer pie-fler perdi petal, pa kone kimanier, ti fer gran soliter plati lor later. Ena panse laz ti rantre, inevitab ti arive. Bann ki pa ti tro kontan li ti mirmire ki tou pese pey lor later. Samem refren fezerdespri ek vantardiz.

Siklonn ale, siklonn vini lekor zean vinn lapousier e ar melanz dilo ek ler li ti vinn vitaminn later ki ti nouri nouvo repous parta-parta.

BARLIZOUR

Laba dan les, lapoud kotone gri pal-pal pe timidman sey efas parsi-parla gri fonse ki tir lor nwar. Lanwit ti bien-bien nwar, nwar-zekler kouma enn ledan ki pe lanse. Kalman bliye kalme douler.

Laba dan les, palet ranplas ti penso fen ki finn tranpe dan melanz pali e gri fonse kontign kile. Kile, kile ziska roulo roul so klarte dan tou ti kwen lobskirite. Zwazo sante, azann kriye, lisien zape.

Laba dan les, palet Bondie ofer soley kouler mazik: ble elektrik, oranz mistik borde ar lor, mov-violet, rouz ekarlat. Dife veloute pe amenn lavi.

Taler mo dantis pou bizen ras sa ledan la.

DEJA VU’

Sa kolinn la, enn touf pie, enn ti kabann! Mo’nn deza vinn isi. Non pa posib. Peyna pie tamaren, zanblon, vavang. Isi nou dan Highlands Lekos, pa dan vilaz Goodlands. Me mo’nn deza trouv sa kabann la, sa kolinn la, sa touf pie la. Kan? Kotsa?

Soley finn fini kouse, labrim pe koumans leve. Bann fey lotonn ki talerla ti plen ar dife soley kousan finn vinn maron fonse. Taler bann pie lor kolinn pou zis enn silwet nwar masif ki finn poze lor lorizon enn lesiel san lalinn.

Enn santiman bizar chombo mo lekor ek mo lespri. Eksitasion ek fristrasion met paryaz. Personn pa gagne. Mo tousel dan mo balon transparan andeor letan.

Mo lev latet pou get lao. Detrwa zetwal finn koumans paret, tousel dan lespas ek letan enfini. Tousel kouma mwa? Zot lalimier sorti bien-bien lwen depi koumansman letan kan kreasion ti koumanse. Kan konn gete zot pa tousel – enn etensel dan fon koltar – me zot anpandan par gro-gro grap kouma bouke fedartifis.

Me mwa dan tousa, ki mo ete? Enn gren disab, enn lapousier? Tousel-tousel, mo nene plat kont vit loto dan lotonn fre Highlands Lekos, get kolinn som ar so lonbraz vertikal galoupe al kasiet dan kontour. Enn tristes-lafreyer chom mo lagorz. Eski tousa enn aksidan ki fini sek dan enn ti fraksion letan?

Kifer sa lenpresion ‘déjà vu’? Eski ena lien ant koumansman, zordi ek dime? Eski mo zis enn lapousier ousa plito enn lapousier zetwal ki zame tengn?

Loto arete… Brek titour… Mo pa tousel.

Continue reading “VIGNET, KAMEO EK LEZOT BADINAZ par D.Virahsawmy”