ZISTWAR EROIK ENN SDF – ENN ALEGORI

[TOU DAN ENN]

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

ENVOKASION
O Saraswatee, gard mo gran dalon
SDF koryas dan pagne legim
Ansam ar sousou, brenzel, ziromon;
Pa les bann gopia zet li dan lekim.

Kamwad SDF merit to konfians
Parski, san plengne e san demision
Li’nn fer fas mokri, maltrete, mefians
Me zame li finn rezet so mision.

Zot tou konn li bien me zot refize
Dir sekre prive lor laplas piblik;
Dan lekol, legliz pa les li rantre;
Ena plas pou zis pirte zenetik.

O Saraswatee kwar mwa mo dir twa,
SDF marse kouma enn revey;
Li finn pran nesans dan nou douniya
Pou fer pa parey resanble parey.

SAPIT 1

NESANS ENN ERO

Personn pa kone kan li ti ne, kot li ti ne. Ena dimoun dir sesi; ena dimoun dir sela. Laplipar panse ki li pa neseser kone; pa enportan. Eski neseser kone kan lastron ti ne? Eski li enportan konn dat nesans lerb bourik? Nek bizen rase, zete. Ennde panse ki so prezans li enn mirak; laplipar panse li enn malediksion ki pe detrir pirte zenetik. Si pa kapav touy li, omwen ferm li dan kazot san manze, san bwar ziska li ale par limem, kouma li ti vini. Depi toultan zot ti refiz donn li enn nom. Pa bizen donn li nom. Eski enn los ena nom? Enn los li enn los; enn lever li enn lever; enn moutouk li enn moutouk. Pwenfinalalalign! Apel li SDF, san idantite; san desten; san frontier; san frer; san ser.
Li malang, li grosie, li vilger. Kan li pase, ferm laport-lafnet; pa les zanfan koz ar li. Tansion kontaminasion. Anpes li rant dan lekol; pa les li rant dan legliz. Li sarye jab dan so lekor san nam. Lapest pli bon ki li; kolera preferab. Pa les li koste ar ou bienneme tansion lagli ek piyanter amenn maler, modi lespri, touy lamour rafine, nek rod fongoyo. Kot ber tibaba, pa les li koste sinon bann anz dan lesiel pou modi zanfan inosan akoz paran neglizan.
Me malgre sa li touzour frengan. Li al partou; li lor tou sime; li dan lakaz kan laport-lafnet ferme. Malelve la, li rant partou. Li peyna plas fix. Akoz li ete seki li ete, li oblize partou. Li kouma ler; kouma dilo; kouma lesiel. Pa fasil ar li! Eski li ena foli-grander?
Dan mo gawn, nou telman abitie trouv li ki mo ena detrwa kamarad – pa bizen pran zot kont, zot enpe tok-tok ‒ ki nepli trouv li malang ousa vilger. Li enn “pabon” neseser kouma Satan neseser pou apresie Bondie. Kifer? Plis nou trouv SDF, plis nou realiz bote dan pirte zenetik. Kikfwa akoz samem Bondie finn kre SDF. Pou ouver lizie tang.
Dan mo pei ena enn lot fouka ki dir ki SDF ena de lapo. Lizour li met so vilen lapo me aswar kan li zwenn so zezer li tir so vilen lapo pou montre so vre bote. Kikfwa zistwar pou fer zanfan dormi.
Zot ole konn sa zistwar la?
Peyna problem! Les mo rakont zot zistwar enn madam ki ti ena de lapo. Zot kapav lir so orizinal lor websayt WORLD OF TALES. Apre nou kontinie zistwar eroik nou SDF.

SAPIT 2

MADAM DELAPO

Eyamba Premie, lerwa Kalabar, ti enn lerwa for ek respekte, souvan kriel. Li ti konkerir bann pei avwazinan. Li ti touy bann vie fam ek zom ek fer bann zenn vinn so esklav ki ti oblize travay dan bann laferm dan so pei.
Malgre ki li ti ena de san fam li pa ti ena okenn garson. So bann size ti trakase parski dan Kalabar zis garson ki ti kapav mont lor tronn. Zot ti dimann li marye ar enn tifi zaregne ki ti pou donn li boukou zanfan. Sirman enn ladan ti pou enn garson.
Me kan lerwa ti get tifi zaregne li pa ti kontan ditou. Li ti extra vilen. Dapre dimoun se akoz so mama ti gagn tro boukou tibaba anmemtan. Malgre so santiman personel Eyamba Premie ti marye ar sa vilen tifi la pou fer plezir so pep. Li ti met li dan mem lakaz ki so lezot fam. So bann lezot madam pa ti dakor. Zot ti dir ki li ti tro vilen e zot pa ti dakor pou viv dan mem lakaz ki li.
Lerwa ti desid pou konstrir enn rezidans separe pou li me li ti gagn mem tretman ki lezot fam lerwa. Bann lezot madam la ti pe sikann li parski dapre zot li ti tro vilen. Me zot pa ti konn laverite. Anverite li ti extra zoli. Kan li ti ne li ti ena de lapo e so merenn-fe ti dimann so mama fer enn promes ki li pa ti pou anlev so vilen lapo avan so bon moman arive. Me aswar li ti kapav tir so vilen lapo akondision ki li ti remet li avan barlizour pwente dan les.
Me tansion! Madam Ansef lerwa ti konn laverite e li ti per ki lerwa dekouver sa laverite la e tom amoure ar tifi zaregne. Li ti al get enn shamann-sarlatan, malefik, plis longanis ki shamann, pou dimann li enn elixir ki ti pou fer lerwa bliye net ki tifi zaregne ti so fam. Pou sa kalite mesanste la li ti bizen pey enn gro lamone. Lamone pa ti enn problem. Li ti donn shamann tou seki li ti dimande e alafen zot ti tom dakor. Shamann la ti prepar enn posion malefik ki Madam Ansef ti bizen melanze ar manze ki lerwa manze. Pandan plizier mwa sa plan la ti marse e lerwa pa ti rapel ditou ki tifi zaregne ti so fam e ler li ti pas kot li, li pa ti rekonet li parski dan so latet tifi zaregne ti enn etranzer pli vilen ki vilen.
Kat mwa ti pase e lerwa pa ti apel li dan lasam nipsial ditou koumadir li pa ti ekziste. Adiaha, samem ti nom tifi zaregne, ti koumans plen e li ti desid pou retourn kot so paran. So papa ti desid pou amenn li get so shamann personel ki ti osi pret dan vilaz, pou kone ki ti pe ariv so tifi. Shamann-pret la ti medite, fer lapriyer ek fer servis pou bondie vilaz. Finalman li ti dekouver ki ti ena oja pou fer lerwa degout Adiaha.
Li ti dir papa-zaregne ki li ti pou prepar enn mexinn ki ti pou donn lerwa so veritab memwar. Papa-zaregne ti rekonpans li e ti donn meksinn la Adiaha ki ti met li dan manze lerwa. Kouma li ti gout manze la, so lizie ti ouver e ti koumans briye ar lalimier onet. Li ti rekonet so fam e li ti dimann li vinn zwenn li dan so lasam kouma soley kouse. Adiaha ti bien erez. Avan soley kouse li ti al dan bor larivier pou pran enn ben. Lerla li ti met enn zoli lenz sexi pou al zwenn so bienneme.
Kouma labrim ti tonbe, li ti anlev so vilen lapo e lerwa ti dekouver veritab bote so fam. Zot ti pas enn lanwit memorab ansam e lelandime kouma premie kok ti sante Adiaha ti remet so vilen lapo e ti retourn kot li.
Li ti fer sa pandan kat lanwit. Avan rantre li ti tir so vilen lapo; kouma kok ti sante li ti remet so vilen lapo.
Nef mwa apre tou dimoun ti gagn sirpriz; zoli pou detrwa me vilen pou mazorite. Adiaha ti gagn enn tibaba-garson.
Seki ti plis extra tifi zaregne ti gagn enn sel zanfan, pa kouma so mama ki ti abitie gagn boukou zanfan anmemtan parfwa ziska senkant.
Aster ki Adiaha ti gagn enn garson, Madam Ansef so zalou ti pe touf li. Li ti retourn kot so shamann-sarlatan ki ti profit lokazion omaximem. Madam la ti pe rod enn posion jabolik ki ti pou fer lerwa malad, ti pou fer li bliye ki li ti ena enn garson e ki ti pou fer li anvi vinn get sa dokter-san-soulie la. Lerla shamann-sarlatan ti pou fer li kwar ki se so garson ki ti pe anpwazonn so ekzistans.
Dapre zot plan shamann-sarlatan ti pou manz krann lerwa e fer li kwar ki si li ti ole geri li ti pou bizen zet so garson dan dilo.
Apre ki li ti finn absorb meksinn la, lerwa ti al get shamann-sarlatan ki ti dir li ekzakteman seki li ek Madam Ansef ti deside. Okoumansman lerwa pa ti manz sa boul la. Li ti tro kontan so garson. Li pa ti gagn kouraz pou nway so prop zanfan. Sa pa fer sa!
Me tou so bann konseye ti vinn get li pou met presion. Madam Ansef ti ena enn gran lenflians lor zot. Pa kone kifer! Ti ena toutsort kalite rimer. Ena ti pe dir ki li ti vang-vang.
Finalman lerwa ti aksepte zet so garson dan larivier. Personn pa ti pran mama la kont malgre ki li ti pe kriye, plore.
Apre sa Madam Ansef ti real get shamann-sarlatan ki ti donn li enn posion jabolik ki ti fer lerwa bliye Adiaha pandan trwa-zan. Pov Adiaha ti pas tou so letan plor lamor so garson. Finalman li ti real get so papa pou gagn enn koudme. Zot ti al get shamann-pret ki ti prepar posion mazik pou lerwa. Sa ti sanz so manier net. Li ti retrouv so lamour ek admirasion pou Adiaha.
Aster mo bizen dir zot enn sekre. Shamann-pret ti osi enn shamann-akwatik. Li ti konn vinn envizib. Li ti laba kan lerwa ti zet so garson dan larivier. San ki personn kone li ti pran zanfan la dan so lebra, ti amenn li dan so lakaz ek ti okip li kouma so prop zanfan.
Garson la ti grandi bien e ti vinn bien kosto.
Detrwa lane pli tar Adiaha ti donn nesans enn tifi ki Madam Ansef ti fer lerwa zet dan larivier. Shamann-akwatik ti laba pou sov so lavi.
Shamann-pret ti panse ki ler ti arive pou aret Madam Ansef so lelan.
Li ti koz ar bann zennzan ki ti fer li konfians pou dir zot ki toulesemenn zot ti bizen organiz enn mach kalipa dan Stad Lerwa Eyamba Premie.
Lerla li ti al koz ar garson lerwa ki ti vinn enn atlet bien gayar.
– To for, to zoli. To bizen antrene pou vinn Sanpion Kalipa kouma Nannka Kalipa dan Nadiagarramparr.
Apre enn filwar eliminatwar ler pou final ti vini. Bann finalis ti pare. Lerwa ek Madam Ansef ti pou prezan dan lozdoner.
Zour gran final, shamann-pret ti dir garson lerwa ki li pa ti bizen per, ki so pouvwar mazik ti telman for ki li ti pou gagn laviktwar. Bann pli gran kalipa ti pou manz lapousier ar li parski so lafors ti sirnatirel.
Stad ti ranpli net. Ti ena bann pri extra pou bann venker.
Kan lafoul ti trouv garson lerwa ki zot pa ti kone, zot ti koumans sikann li.
– He gopia al bwar doudou ar to mama!
Me kan mach ti koumanse zot ti realize vit ki sa etraze la ti enbatab. Li ti gran, li ti for, li ti enn atlet profesionel.
– Drol, ala li resanble lerwa.
Ziri ti donn so verdik: “Sanpion Tournwa Kalipa ti … zot pa ti konn so nom, zot pa ti konn so idantite .. zot ti apel li ‘Enkoni Manifik’.
Apre remiz bann pri lerwa ti envit Sanpion Kalipa pou vinn dine dan pale. Garson lerwa ti met so bes. Ler li ti ariv dan pale, dan lasal banke, li ti trouv tou bann VIP prezan. Lerwa ti dimann Enkoni Manifik vinn asiz kot li. Koste ar li ti ena Madam Ansef lekersal. Pandan repa li ti rod drag garson lerwa. Li ti pe dezir li. Bote tilom la ti finn devir li anbalao.
– Mo bizen sa zenes la dan mo lili. Mo bonom tro vie.
Garson lerwa ti konn bien tou so manigans me li ti zwe lakomedi, ti fer li kwar ki li ti finn tas dan lakol. Me bien vit li ti defalke.
Ler li ti retourn dan so vilav, li ti al get shamann-pret pou rakont li tou.
Shamann-pret ti dir li:
– Aster ler finn arive pou ki laverite eklate. Al dir lerwa ki to ena enn faver pou dimann li. Li bizen konvok popilasion net pou enn gran zizman. Kan tribinal popiler finn deside kisannla antor, kisannla anrezon, lerla bann Gran Pret pou bizen ekzekit volonte popiler. Apre ki to finn koz ar lerwa, ki mo sir pou aksepte, al dir to mama kisannla twa e ki ler finn arive pou ki li anlev so vilen lapo pou debon.
Tou ti mars dapre plan. Zour gran zizman, Adiaha ti asiz dan enn kwen. Personn pa ti konn li. So garson ti vinn asiz koste ar li. So ser ‘si ti la kot so frer. Mama la ti erez parski li ti retrouv so de zanfan.
Lerla lerwa ek Madam Ansef ti vinn pran zot plas rezerve. Tou bann pratik protokol ti respekte. Lerwa ti koze:
– Mo bann size lwayal, Sanpion Kalipa finn dimann mwa organiz tribinal popiler pou donn so verdik. Si tribinal deside ki Sanpion Kalipa fotif, li pou bizen mor; si enn lot fotif li pou bizen aksepte kondanasion amor. Lakour lerwa pa pou get ar de lizie.
Tou dimoun ti dakor.
Lerla Sanpion Kalipa ti vinn divan lerwa, ti salie li e ti koumans so diskour.
– Eski mo pa kapav vinn zanfan nenport ki gran sef?
Tou dimoun ti reponn ‘wi’.
Garso la ti amenn so ser divan zot.
– Eski mo ser pa kapav vinn tifi nenport ki pli gran sef?
Tou dimoun ti dir ‘wi’.
Lerla li ti amenn so mama divan zot. Adiaha ki ti fini tir so vilen lapo, ti met so pli zoli lenz ek bizou. Tou dimoun ti dibout pou aplodi. Zame zot ti trouv enn fam osi zoli ki li. Lerla garson la ti dimann zot:
– Eski sa madam la pa kapav vinn fam lerwa?
Tou dimoun ti kriye anker:
– Normal baba!Normal! Sa madam la kapav donn nou lerwa boukou garson gayar.
Lerla Sanpion Kalipa ti pwent ledwa ver Madam Ansef e ti rakont tou lor li. So zalouzi; so traizon. Li ti rakont zot tou seki ti pase.
– Aster mo les lerwa ek so pep admirab deside kisannla koupab, kisannla inosan e ki pinision neseser.
Mo sir zot kapav kontinie sa zistwar la dan zot prop latet. Me eski nou SDF li kouma Madam Delapo? Enn zour kikfwa nou pou kone.

SAPIT 3

LOR LAROUT BONNVENN

Lor enn ti sime dan enn landrwa pa tro frekante. Anba enn pie ena kikenn pe asize. Li apel Ermafrojit. Li pe get SDF ki pe vini depi lwen.
SDF
(li pe konpoz enn poem oral)
Kan gagn difikilte
Napa dekouraze
Kan nou get dan lesiel
Larkansiel set kouler…
… Non! Li pa rime!
Kan nou get dan lesiel
Set kouler larkansiel
… La li rime!
ERMAFROJIT
Lerla nou dekouver
Ena ki nek fer ler
Ena ki ekrir ver
SDF
Hen!
ERMAFROJIT
Anlanver, antraver…
SDF
Ou latet pa bon?
ERMAFROJIT
Ki zafer?
SDF
Anlanver, antraver…
ERMAFROJIT
Larkansiel set kouler
Soud lesiel ar later
SDF
Soud lesiel ar later?
ERMAFROJIT
Ou ekrir poem?
SDF
Non. Mo zis dir seki pas par latet. Parol la sorti, anvole, ale. Pa neseser ramase.
ERMAFROJIT
Bizen ramase.
SDF
Kifer?
ERMAFROJIT
Li pou perdi.
SDF
Sa pie la li ramas so lonbraz? Soley ramas so lalimier?
ERMAFROJIT
Poem enn lot zafer.
SDF
Lot zafer, mem zafer. Natirel res natirel.
ERMAFROJIT
Kouma ou apele?
SDF
Mo peyna nom.
ERMAFRODIT
Kot ou reste?
SDF
Zot apel mwa SDF. Timama mo la, timama mo pa la; mo partou me mo pa ena okenn plas pou mwa. Kot mo pase bann zans sikane me zot pa kone ki vremem mo ete. Momem mo pa kone ki mo ete. Ou kone ki ou ete?
ERMAFROJIT
Mo kwar, mo pa sir. Mo kwar mo enpe kouma ou. Mo kwar nou tou nou kouma Madam Delapo.
SDF
Madam Delapo?
ERMAFROJIT
Ou pa konn sa zistwar la? Enn bon zistwar pou nou tou. Nou pas nou letan get tou kiksoz lao-lao. Laparans may nou dan lak maya, anpes nou kone seki vremem ete. Donn mwa ou ladres, mo va avoy ou zistwar Madam Delapo.
SDF
Mo fek dir ou mo SDF san ladres fix. … Mo pa konn lir; pa konn ekrir! Kiserti avoy mwa zistwar? Perttan! Ou koze, mo ekoute, mo konpran …
ERMAFROJIT
Nenport ki fatra, bachara, zokris konn koze, zaza, rabase. Zis konn koze pa ase.
SDF
Ki ankor bizen kone?
ERMAFROJIT
Lir … ekrir … konte …
SDF
Ki enn SDF pou fer ar sa? Mo nepli pou SDF! Ou pe rod fer mwa perdi mo idantite. Mo bon kouma mo ete. Pa bizen plis. Ou ki ou ete?
ERMAFROJIT
Mwa? Kouma pou dir sa?… Mo enn zom ek enn fam anmemtan. De idantite. Mo’si mo koumadir SDF. Mo kwar nou tou enpe SDF …
SDF
Ou’si ou SDF?
ERMAFROJIT
Non! Mo ermafrojit e akoz sa mo pa ena plas ni kot zom, ni kot fam. … malgre ki mo toulede.
SDF
Kouma mwa … mo partou me mo pa ena okenn plas pou mwa. … Mo kapav apel ou twa?
ERMAFROJIT
Hen! Pa konpran!
SDF
Olie ouvwaye, si nou titwaye nou kapav mars ansam. De SDF lor baz. De parey!
ERMAFROJIT
Ou’si ou ermafrojit?
SDF
Pa ou … to …
ERMAFROJIT
Hen?
SDF
Pa dir ou, dir to … to ermafrojit … To ermafrojit?
ERMAFROJIT
Mo fek dir ou.
SDF
Pa ou … to … twa…
ERMAFRODIT
Pa konpran …
SDF
Pa dir: “Eski ou SDF?” Dir “Eski to SDF?”
ERMAFROJIT
Haan! To’le nou titwaye. Peyna problem … nou titwaye … ze, ti, il, nou, ti, il.
SDF
Samem! Fouf! Lavi bien difisil. … Be ki nou fer aster? Nou kapav fer pie banann; nou kapav fer bisiklet; nou kapav fer …
ERMAFROJIT
Anou zwe brouet. Enn kou twa to brouet e mwa mo drayver; lot kou mwa mo brouet e twa to drayver.
SDF
Ale rayt!
( Zot zwe brouet ziska ki zot finn fatige net; toulede tom plat anba. Alonze lor zot ledo, zot kontinie zot konversasion.)
SDF
Souvan to vinn isi?
ERMAFROJIT
Kifer?
SDF
Koumsamem. Souvan mo pas par isi. Premie fwa nou koste.
ERMAFROJIT
Erer kamarad. Souvan mo get twa pase; mo get twa, santi to prezans. Me ler zwenn pa ti ankor la. Ti bizen atann so ler.
SDF
To kwar dan desten?
ERMAFROJIT
Mo kwar.
SDF
Kifer?
ERMAFROJIT
Kifer Bondie finn fer mwa kouma mo ete? Mo enn zom ek enn fam anmemtan me mo ni zom, ni fam.
SDF
Toulede?
ERMAFROJIT
Mo klitoris kouma enn ti penis me mo pa pou kapav fer zanfan. Akoz samem mo ti dir twa mo toulede e anmemtan mo ni zom, ni fam.
SDF
Kapav opere?
ERMAFROJIT
Wi kapav me pa fasil.
SDF
Kifer?
ERMAFROJIT
Ler mo ti ne mo papa ki ti ole enn garson ti dimann dokter fer mwa vinn garson. Mo granmer ti kwar lekontrer. Dapre li mo ti plis tifi ki garson. Me mo mama … sa ti enn gran madam! Li ti dir ki bizen donn mwa letan grandi pou ki mo kapav deside ki mo ole vini: tifi ousa garson.
SDF
Kifer to pa deside?
ERMAFRODIT
Mo pa pe kapav deside. Parfwa mo kontan kan mo tifi; parfwa kan mo garson.
SDF
La?
ERMAFROJIT
Ki la?
SDF
La, koste ar mwa …
ERMAFROJIT
To sir to anvi kone?
SDF
Wi …
ERMAFROJIT
Mo kote tifi pli for …
SDF
To kapav kontan mwa enn zour?
ERMAFROJIT
Mo deza kontan twa …
SDF
Vre!
(Zot abrase)
ERMAFROJIT
Kouma to fer pou viv?
SDF
Swa mo lor larout Bonnvenn, swa mo dan bor larivier Bonnvenn. Isi mo get dimoun monte-desann. Drol kouma dimoun vadire zot viv dan enn boul transparan. Trouv zot me pa kapav tous zot. Get nou de, komie letan nou finn pran pou kapav koze, touse, anbrase. Kifer nou finn vinn koumsa?
ERMAFROJIT
Pa kone … ki nou fer aster … pa pou rezwe brouet!
SDF
Nou’al larivier Bonnvenn. Si nou koup andan kot lakaz Bonom Kisne, enn timama nou pou ariv kot larivier. Kapav bengne; kas frez, manze; lapes sevret; ramas bred sonz; mont lor pie pou kas zanbourzwa. Vinn ar mwa, nou rant dan dilo.
ERMAFROJIT
Rant dan dilo? To koz kouma maren.
(Zot trap lame, zot sorti.)

SAPIT 4

ROMANS SDF

Mo partner dir mwa li ena de limem:
Enn limem zom
Ek enn limem fam.
Li panse ki nou tou nou ena de noumem.
Be mwa SDF ki mo lot momem?
Ena SDF. Apre?
Enn lot SDF?
SDF get dan laglas;
Gos vinn drwat; drwat vinn gos?
Si mwa mo landrwat, ki mo lanver ete?
Ousa mwa ki lanver; lotla mo landrwat?
Kisannla lotla la?
Vremem ena enn lotla?
Si sa ti manti, Erma pa ti pou dir mwa.
Li pa abitie koz nenport …
… Li kontan sikann mwa; li dir ki mo koz kouma maren
Ar mo ‘gete’, mo ‘amare’, mo ‘large’…
Dan bor larivier mo kouma enn maren lor bato;
Dan dilo mo kouma enn pwason.
Kikfwa so lizie finn trouve seki lezot lizie pa trouve.
Kikfwa … Non! Pa posib.
Enn maren-eran? Enn maren-SDF?
Be ki pese mo’nn fer?
Eski mo lot momem enn maren-eran-SDF.
SDF larout Bonnvenn sa li enn;
Maren-eran-SDF, sa mo lot momem…
Ki mo pe rabase?
… Si mo pa finn ne lor later?
Si mo mama li lamer ek mo papa maren-eran?
Savedir Erma ena rezon!
Sa enn fwet sa!
Mo bizen dir li sa.
Mo enn lamwatie li lamer; mo lot lamwatie li later.
Mo fix kouma later e mo koule kouma dilo.
Momem linite ant de kontrer!
Aster mo kone ki mo ete.
Kouma likid mo flouid e mo rant partou;
Kouma later mo limit mo teritwar.

Enn fwa mo ti sey rant dan lekol,
Metdekol ti fou mwa deor.
“Peyna plas pou twa!”
Dan legliz: “Peyna plas pou twa, sannyen!”
Dan biro: “Peyna plas pou twa, tonken!”
Me ankasiet zot tou ti frot-frot ar mwa.
Mo pa ti konpran kifer.
Aster mo konpran.
Lespri later kontrol frontier; lespri lamer rant partou.
Kikfwa nou tou nou enpe maren-eran-SDF!
Nou met kostim-kravat pou kourtize;
Nou met gouni SDF pou fer gate.

Lor larout Bonnvenn, dimoun ranz miray,
Met born; me dilo larivier Bonnvenn
Kontinie koule, desann dan lamer:
Finision rant dan leker koumansman.

Kifer depi enn tan mo kontan sante?
Mo priye, mo sante…
Mo kwar mo latet pa bon!
Larivier pe nway larout;
Lamer pe nway later?
Maren-eran nepli anvi viv tousel.
Eski li posib fer kouma Madam Delapo?
Zet enn lapo e gard enn sel.
Me ki pou ariv maren ar so ‘gete’, so ‘amare’ ek so ‘large’.
Ki pou ariv Frojit san so Erma?
Toulede fer enn.
SDF ek maren-eran fer enn
E nou de fer enn.
Bizen aret pans bann panse bizar!

Non, pa kapav aret panse.
Me bizen ramas bann panse.
Pou ramas panse bizen konn ekrir.
Mo bizen aprann lir ek ekrir;
Mo pou dimann Erma ed mwa.
Si mo konn lir ek ekrir mo nepli pou SDF?
Kikfwa lerla mo pou vinn maren-eran.
Mo pou travers osean, al partou …
E mo kapav ekrir mo panse-poem
E mo panse-poem pou kapav al partou.
Me ki pou arive ater?
Ki pou ariv Erma?
Eski li pou rod vinn ar mwa?
Mo kone ki mo anvi:
Vinn maren-eran ki ekrir poem;
Ki dan sak lepor ena so Erma.
… Erma pa pou manz!

Me si mo Erma desid vinn Frojit
Lerla nou va ranz nou baz lor later,
Fer parey kouma Madam Delapo.
Maren-eran vinn teryen konpetan
Pou ranz enn nouvo sivilizasion.

SAPIT 5

LES LAPO KABRI GAZOUYE

Erma ti al get enn spesialis entersex ki ti oper li pou li vinn enn fam. SDF ti al get enn Sheik Soufi ki ti gid li pou li vinn enn teryen responsab. Erma ti sanz so nom. Li ti pran nom Fidou; SDF ti pran nom Dalon. Zot ti aste enn ti teren ant larout Bonnvenn ek larivier Bonnvenn pou ranz zot lakaz. Apre sa zot ti dimann Per G.S beni zot lamour. Ti ena enn gran fet kot tou zot kamarad poet ek mizisien ti zwenn pou sante ek danse. Ti ena bon manze, bon bwar e sirtou bon lamizik ki ti akonpagn bon poezi.
Difisil pou rapel tou detay lor enn lanwit jalsa poetik. Me enn ti sante finn res kole dan mo memwar.
Parmi enn miliar zetwal
Ou finn swazir enn ti lil
pou plant lespri liberte.
Mersi. Dan enn ti pei
ou finn sem diversite,
fertiliz nou pie douri
ar nouritir Sentespri.
Mersi. Nou bien apresie.

Mo dir ou enn gran mersi
ou’nn donn mwa nesans isi;
fer mwa dekouver lamour
dan mo aksion toulezour.

Mersi to’nn donn mwa enn lang
ki permet konstrir enn pon
ant Lafrik, Lerop, Lazi;
mersi pou sa lamizik
ki permet mwa sant ‘Lasours’;
mersi pou zoli kouler
ki pentir mo larkansiel.
Mersi. Nou bien apresie.

Mo dir twa enn gran mersi
to’nn donn mwa nesans isi;
fer mwa dekouver lamour
dan mo aksion toulezour.

Mo dir twa mersi mil fwa
to’nn donn mwa lafwa dan twa.

22 Mars 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.