KI ETE SHINNYO-EN? BOUDISM POU NOU LEPOK – Tradixion-adaptasion par D.V

Shinnyo-en li enn kominote relizie Boudis ki baze lor Nirvana (Mahaparinirvana) Soutra. Sa li konsidere kouma “lansegnman final” ki Bouda ti donn nou. Sa lansegnman la li dir ki tou dimoun ena dan zot profon lagren Lalimier e kan nou pran kont soufrans lezot nou fer lagren la zerme e nou dekouver nou vre natir anmemtan.

Depi boukou siek dimoun ki ti ole, ti gagn lansegnman Boudis gratis. Me bann ki ti ariv enn nivo bien ot e ki ti vinn profeser zot ti, preske tou, kit lavi sosial pou gagn treyning dan monaster ousa bann landrwa retire. Shinnyo-en ti kree pou gagn enn lot sime ek enn lot sistem pou fasilit formasion ek pratik e aster tou dimoun, so gran kouma so piti, zot kapav aprofondi zot lavi spiritiel dan lavi toulezour. Mem si doktrinn Shinnyo-en li baze kare-kare lor Boudism tradisionel, li enn kominote relizie kot bann laik kapav kontinie zot formasion lor mem baz ki bann pret klasik. Pou rezime, li enn kominote relizie diferan (Sangha) ki sey ed tou so bann fidel mars drwat lor sime Lalimier.

ISTWAR

Bann lide fondamantal Shinnyo-en zot pran nesans dan lavi ek lansegnman Shakyamuni Buddha ki ti viv plis ki 2,500 banane desela. Kominote relizie Shinnto-en, li li ti koumanse dan Zapon ver 1935 kan Shinjo Ito ek so madam, Tomoji ti pe viv enn lavi san problem ar zot de zanfan. Me parski zot ti oule trouv enn sime ki amenn tou dimoun ver boner, zot ti koumans tras zot prop sime relizie apartir 1936. Bien vit apre sa, Shinjo Ito ti vinn enn ermit ek enn exper (acharya) lor Boudism esoterik Shingon. Sa ti permet li koumans so prop kominote relizie.

Ler li ti pe kontinie so travay, li ti dekouver Nirvana Soutra e vit li ti gagn lizour: Nirvana Soutra, parski li konpran ek anvlop tou, ti donn li baz solid ki li ti bizin pou permet tou dimoun pran sime boner spiritiel. Boudism esoterik ki li ti aprann avan, ti atas gran linportans lor nesesite pran konsians ki partou dan liniver ena boukou bonte, konpasion ek sazes ki kapav inspir nou nam. Dan Boudism sa konsians la souvan apel li “natir-Bouda” (potansiel pou zwenn ekzistans-Bouda) me bann ki ti pe konsantre lor sa parti zot zotmem, zot ti pe vinn lefrer ousa leser. Nirvana Soutra li, li ankouraz tou dimoun, so laik kouma so bann relizie-reliziez, ed zotmem par ed lezot parski nou tou nou posed enn natir-Bouda dan nou profon, mem si nou pa konsian. Kapav dir ki Soutra ena kat prinsip:
1. Nou tou san exsepsion nou posed enn natir-Bouda.
2. “Bouda” li enn ekzistans permanan ek eternel.
3. Mem pli gran kriminel (seki par expre sey detrir lafwa dimoun) kapav enn zour zwenn ekzistans-Bouda.
4. Nirvana li enn leta-despri ki nou kiltive isi lor later. Li “touzour prezan, li donn lazwa, limem laverite e li parfe”.

Angro, Nirvana Soutra li porter enn gran mesaz lespwar: tou dimoun ki pa pans zotmem me pans lezot e ki dekouver zot prop profon atraver refleksion ek meditasion, zot amenn dan lavi boukou boner, bonte, lamour ek konpasion bann Bouda.

Premie fwa dan istwar, bann laverite dan dernie soutra Bouda finn marye ar sazes ki ena dan mouvman Boudis esoterik tradisionel (tandans-Dharma). Ansam avek pouvwar spiritiel (Shinnyo Reino), Nirvana Soutra ek tandans-Dharma Shingon ti vinn fondasion enn nouvo kouran: enn lansegnman esoterik ki gid, ki so bann sinpatizan laik, ki so bann fidel relizie, dan sime Lalimier ek Benediksion Final e ki servi lavi toulezour kouma teren lantrennman.

An 1957, Kyoshu-sama ti skilpte enn stati ki ti reprezant “Bouda dan Nirvana” an pozision rilax. Stati la kapte bann laverite eternel ki ena dan Nirvana Soutra e enspir tou kreatir ki ena santiman ek entelizans pou zot kiltiv zot natir-Bouda. Depi lerla sa stati la finn vinn prensipal senbol Shinnyo-en.

Continue reading “KI ETE SHINNYO-EN? BOUDISM POU NOU LEPOK – Tradixion-adaptasion par D.V”

SEY KONPRAN BHAGAVAD-GITA ANMORISIEN/Tradixion-Adaptasion: D.Virahsawmy

TEX SOURS:
THE BHAGAVAD GITA, TRANSLATION BY SHRI PUROHIT SWAMI; http://www.thebigview.com/download/bhagavad-gita.pdf
LIV REFERANS:
THE MAHABHARATA OF VYASA, CONDENSED FROM SANSKRIT AND TRANSCREATED INTO ENGLISH BY P. LAL, VIKASH PUBLISHING HOUSE PVT LTD.
BHAGAVAD-GITA AS IT IS, SWAMI PRABHUPADA, THE BHAKIVEDANTA BOOK TRUST
PREZANTE PAR DEV VIRAHSAWMY

SAPIT 1: MORAL PA BON

(Lor sandbatay sakre KURUKSETRA, larme Pandava ek Kawrava finn pare pou lager. Lerwa Kawrava, Dritarashtra pe koz ar so sekreter, Sannjaya.)
DRITARASHTRA
Sannjaya dir mwa! Aster ki mo bann garson ek bann garson mo frer Pandu, finn pare pou lager enn kont lot lor sandbatay sakre Kuruksetra, dir mwa ki pe arive.
SANNJAYA
Mazeste, ler ou garson Duryodhann get lamanier bann garson Pandava finn organiz zot larme, li al direk kot so Gourou Drona. Ala ki li ti dir li:” O Guruji, get sa larme pwisan Pandava ki organize par ou disip ekzanpler, garson Lerwa Drupada. Dan sa larme la ena gran ero ek gran-gran arse; gerye osi kouraze ki Arjuna ek Bheema, Yuyudhana, Virata ek Drupada; zot tou bann gran solda renome; Dhrishtaketu, Chekitan, vayan Lerwa Benares, Purujit, Kuntibhoja, Shaibya – pli for ki boukou; Yudhamanyu, Uttamouja, Soubhadra ek bann garson Dropadi, bann dimoun gran repitasion.
Aster get tousa bann kapitenn ki mars ar nou, O gran lider spiritiel, pli gran ki tou. Samem bann dirizan mo larme. Les mo donn ou zot nom toutswit. Ou, oumem nimero 1; apre ena Dada Bheeshma, Karna, Kripa, bann mahasolda; Ashwaththama, Vikarna ek garson Somadhatta; ek enn ta ankor ki pa kil parad e ki pare pou donn zot lavi pou mwa; zot tou bien arme e lager pa fer zot per.
Me nou larme paret pli feb malgre ki li dirize par Dada Bheeshma e zot larme paret pli for malgre ki li dirize par Bheema.
Ala lord ki mo done: tou solda dres latet, tini ferm batayon par batayon; bann zeneral pran pozision otour Dada Bheeshma; pa les ennmi kas nou falanx, eklat kordon velere solda.”
(Lerla koumadir pou remont so moral brav Dada Bheeshma, pli vie dan klan Kuru, ti soufle dan so kontch ziska ki son ki sorti ti kouma rizisman enn lion araze. E san atann tou bann kontch, tanbour, tronpet ek bigoul ti larg enn rafal tapaz kouma loraz. Bien kale dan zot gran saryo lager, rise par seval blan, Senier Krishna ek Arjuna ti soufle dan zot koki beni. Senier Krishna ti soufle so Pannchajannya e Arjuna so Devadata, brav Bheema soufle so koki renome, Poundra. Lerwa Dharmaraja, garson Kunti, soufle Ananntavijaya, Nakula so Sougosh ek Sahadeo so Manipoushpaka. Mahalerwa Benares, gran arse Shikandi, gran solda, Dhrishtayumna, Virata ek Satyaki ki pa konn defet, Drupada, bann garson Dropadi ek Soubhadra, sa gran gerye la, soufle dan zot koki kontch. Enn gran tourbiyon tapaz ti desir leker bann garson Dhritarashtra e so eko ti fer lesiel ek later tranble. Ler Arjuna ki ti pe sarye pavyon Hanuman ti trouv bann garson Dhritarashtra pare pou lager lor sandbatay li ti lev so ark e ti koz ar Senier Krishna.)
ARJUNA
O pwisans ki pa konn defet! Bondie Liniver! Rann enn servis met mo saryo ant sa de larme la pou mo kapav obzerv bann ki dan mo kan ek bann ki kont mwa; pou mo get bien sa bann degoutan ki pe mars ar garson malang Dhritarashtra.

(Senier Krishna ti ekout lapariyer Arjuna. Li ti plas so saryo mazik kare-kare zis omilie ant sa de larme ennmi la, kot li ti kapav trouv tou bann dirizan sou direksion Bheesma ek Drona. Senier Krishna dir: ” O Arjuna! get laba tou bann fami Kuru.” Ki Arjuna ti trouve? Papa, granpapa, tonton, kouzen, garson, tizanfan-garson, profeser, kamarad; boper, bienfeter toulede kote. Arjuna ti fixe so lizie lor so prop disan, lor so prop fami toulede kote. So leker ti boulverse ar sagren ek pitie. Parol tris ti sorti dan so labous.)

ARJUNA
Ayo Bondie! Ler mo trouv mo prop dimoun, mo prop disan swaf disan so prosen, mo lipie vinn feb e mo lagorz amare, mo lekor tranble e mo seve dibout drwat. Mo ark Ganndiva sap dan mo lame, tonbe e mo lekor net gagn lafiev. Enposib res anplas parski mo lespri dan konfizion. Lagign, lagign, move lagign! Ki debon kapav sorti dan masak mo prop dimoun lor sandbatay? Senier, mo pa’le laviktwar, mo pa’le rwayom, mo pa’le okenn plezir. Ki pou fer ar tousa kan dimoun ki mo plis kontan pe dibout la e zot fite pou sakrifie tou, mem zot lavi? Get zot! Mo prop profeser, papa, granpapa, zanfan, tizanfan, tonton, boper, bofrer. Mo prop fami dekote. Zame mo pou touy zot! Mempa pou trwa rwayom lao. Aster mo kapav masakre mo prop disan pou enn bout later? Prefer mwa ki mor! Senier! Ki profi kapav tire dan lamor bann garson Dhritarashtra? Pese sa, touy sa bann pov dimoun dan pens, dan dezespwar. Nou devwar se fer travay nob, pa tir disan nou prop fami. Ki boner kapav ena dan asasina nou prop fami? Mo kone bann garson Dhritarashtra zot lizie bouse par gourmandiz; zot sitan aveg ki zot pou touy zot prop fami, avoy zot prop kamarad manze. Me nou, nou lizie trouv kler. Eski li pa nou devwar anpes enn krim ki pou detrir nou fami net? Dan destriksion nou fami ena destriksion nou tradision ek nou kiltir e kan nou perdi sa, tou pou vir anbalao. Valer moral ek relizie pou fonn. Kan sa arive nou bann fam pou gat nasion e pirte nou ras pou disparet. Lespri vis pou polie nou disan e disan bann ki polie nou disan. Letansa nam nou anset pou trime dan soufrans parski pa pou ena servisdemor pou zot. Dan destriksion nou fami e dan polision nou disan ena lamor kiltir, tradision ek pirte nou ras. Bann saz finn dir nou Senier, kan enn dimoun perdi so valer, li perdi so nam. Drol sa! Pou nou zwir plezir enn rwayom nou dispoze touy nou konpatriyot e fer gran-gran pese… Me si mo les bann garson Dhritarashtra touy mwa li pa pou meyer pou mo biennet?
(Apre sa omilie ant de larme, Arjuna ti larg so lekor, asiz dan saryo; zet so ark ek fles. Lasagren kas so leker.)

Continue reading “SEY KONPRAN BHAGAVAD-GITA ANMORISIEN/Tradixion-Adaptasion: D.Virahsawmy”