KI ETE SHINNYO-EN? BOUDISM POU NOU LEPOK – Tradixion-adaptasion par D.V

Shinnyo-en li enn kominote relizie Boudis ki baze lor Nirvana (Mahaparinirvana) Soutra. Sa li konsidere kouma “lansegnman final” ki Bouda ti donn nou. Sa lansegnman la li dir ki tou dimoun ena dan zot profon lagren Lalimier e kan nou pran kont soufrans lezot nou fer lagren la zerme e nou dekouver nou vre natir anmemtan.

Depi boukou siek dimoun ki ti ole, ti gagn lansegnman Boudis gratis. Me bann ki ti ariv enn nivo bien ot e ki ti vinn profeser zot ti, preske tou, kit lavi sosial pou gagn treyning dan monaster ousa bann landrwa retire. Shinnyo-en ti kree pou gagn enn lot sime ek enn lot sistem pou fasilit formasion ek pratik e aster tou dimoun, so gran kouma so piti, zot kapav aprofondi zot lavi spiritiel dan lavi toulezour. Mem si doktrinn Shinnyo-en li baze kare-kare lor Boudism tradisionel, li enn kominote relizie kot bann laik kapav kontinie zot formasion lor mem baz ki bann pret klasik. Pou rezime, li enn kominote relizie diferan (Sangha) ki sey ed tou so bann fidel mars drwat lor sime Lalimier.

ISTWAR

Bann lide fondamantal Shinnyo-en zot pran nesans dan lavi ek lansegnman Shakyamuni Buddha ki ti viv plis ki 2,500 banane desela. Kominote relizie Shinnto-en, li li ti koumanse dan Zapon ver 1935 kan Shinjo Ito ek so madam, Tomoji ti pe viv enn lavi san problem ar zot de zanfan. Me parski zot ti oule trouv enn sime ki amenn tou dimoun ver boner, zot ti koumans tras zot prop sime relizie apartir 1936. Bien vit apre sa, Shinjo Ito ti vinn enn ermit ek enn exper (acharya) lor Boudism esoterik Shingon. Sa ti permet li koumans so prop kominote relizie.

Ler li ti pe kontinie so travay, li ti dekouver Nirvana Soutra e vit li ti gagn lizour: Nirvana Soutra, parski li konpran ek anvlop tou, ti donn li baz solid ki li ti bizin pou permet tou dimoun pran sime boner spiritiel. Boudism esoterik ki li ti aprann avan, ti atas gran linportans lor nesesite pran konsians ki partou dan liniver ena boukou bonte, konpasion ek sazes ki kapav inspir nou nam. Dan Boudism sa konsians la souvan apel li “natir-Bouda” (potansiel pou zwenn ekzistans-Bouda) me bann ki ti pe konsantre lor sa parti zot zotmem, zot ti pe vinn lefrer ousa leser. Nirvana Soutra li, li ankouraz tou dimoun, so laik kouma so bann relizie-reliziez, ed zotmem par ed lezot parski nou tou nou posed enn natir-Bouda dan nou profon, mem si nou pa konsian. Kapav dir ki Soutra ena kat prinsip:
1. Nou tou san exsepsion nou posed enn natir-Bouda.
2. “Bouda” li enn ekzistans permanan ek eternel.
3. Mem pli gran kriminel (seki par expre sey detrir lafwa dimoun) kapav enn zour zwenn ekzistans-Bouda.
4. Nirvana li enn leta-despri ki nou kiltive isi lor later. Li “touzour prezan, li donn lazwa, limem laverite e li parfe”.

Angro, Nirvana Soutra li porter enn gran mesaz lespwar: tou dimoun ki pa pans zotmem me pans lezot e ki dekouver zot prop profon atraver refleksion ek meditasion, zot amenn dan lavi boukou boner, bonte, lamour ek konpasion bann Bouda.

Premie fwa dan istwar, bann laverite dan dernie soutra Bouda finn marye ar sazes ki ena dan mouvman Boudis esoterik tradisionel (tandans-Dharma). Ansam avek pouvwar spiritiel (Shinnyo Reino), Nirvana Soutra ek tandans-Dharma Shingon ti vinn fondasion enn nouvo kouran: enn lansegnman esoterik ki gid, ki so bann sinpatizan laik, ki so bann fidel relizie, dan sime Lalimier ek Benediksion Final e ki servi lavi toulezour kouma teren lantrennman.

An 1957, Kyoshu-sama ti skilpte enn stati ki ti reprezant “Bouda dan Nirvana” an pozision rilax. Stati la kapte bann laverite eternel ki ena dan Nirvana Soutra e enspir tou kreatir ki ena santiman ek entelizans pou zot kiltiv zot natir-Bouda. Depi lerla sa stati la finn vinn prensipal senbol Shinnyo-en.

KOMINOTE ZORDI

Tanp prinsipal Shinnyo-en li trouv dan fobour Tokyo, lavil kot nou kominote relizie ti ne (Tachikawa). Dan bann serk relizie ofisiel Boudis lansegnman Shinnyo-en li konsidere kouma enn brans endepandan ki finn sorti dan Boudism esoterik (Mikkyo). Depi ki Shinjo Ito finn kit sa later la an 1989, nou kominote li dirize par so sikseser, Shinso Ito (nou osi apel li Keishu-sama ki vedir “sikseser Dharma”).

Shinnyo-en li respekte tou bann laverite spiritiel. Akoz samem li pa dimann personn konverti ousa abandonn so relizion. Ninport kisannla ki enterese li dimann pou vinn manm e li koumans pratike avek konsey ek led sa dimoun ki finn amenn li dan nou kominote relizie. Depi diferan pei ek relizion, bann fidel zwenn dan diferan plas lor later e si sa posib, zot al gagn treyning dan bann sanktier ki ekziste dan Lazi, Lamerik-Dinor, Lerop ek Lostrali.

PRATIK MEDITASION

Tou bann lekol Boudism zot ankouraz meditasion ki permet nou dekouver dan nou profon bann zafer ki pa vizib normalman. Anplis, nou tou nou poz enn pake kestion: kifer nou lavi deroule dan sa manier la; kifer soufrans ekziste; ki pli gran satisfaksion? Ar enn bon pratik meditasion, nou kapav trouv bann repons e nou kapasite pou grandi spiritielman vinn ilimite.

Shinnyo-en li ena so prop kalite meditasion ki apel ‘sesshin’ (“ mouvman ver nwayo”). Pratik li fer ar led bann lezot fidel ki ena sifizaman treyning ek lexperyans pou vinn gid spiritiel (reinosha) e ki azir kouma mirwar spiritiel pou bann debitan dan meditasion. Dan detrwa mo, ‘sesshin’ li permet dimoun explor zot prop profonder pou zot kapav eliminn gourmandiz, lakoler ek ignorans ki vwal zot natir-Bouda e anpes zot chombo lesiel ek reysi enn pli gran devlopman. Lakle treyning se aplikasion konesans dan lavi toulezour. Nou met an pratik dan lakaz, dan travay, dan sosiete, tou sazes ki nou devlope atraver meditasion. Lavi ar tou so konfli, problem ek difikilte, samem pli gran lekol pou devlop sazes, imilite ek ouvertir lespri.

Atraver ‘sesshin’ nou gagn enn pli gran lizour lor nou karma, enn konsep enportan dan Boudism. Ki ete karma? Pou konpran, anou reflesi lor enn zimaz senp. Nou pran enn lagren (“akoz-kifer”). Si kondision favorab, later fertil ek ena kantite dilo ki neseser, lagren la pou zerme (“rezilta”). Seki nou rekolte zordi, so lagren ti seme dan lepase; seki nou seme zordi, nou pou rekolte dan lavenir. Pase, prezan ek fitir zot lie ant zot atraver karma ki nou kapav apel “koz ek efe”. Karma negatif touf nou devlopman; enn bon karma fer nou avans ver laverite, Lalimier ek enn meyer lavi. Ar sa kalite konesans la, ar bon leson ki nou finn bien aprann pou reysi manz ar karma negatif, nou pou kapav fer seki bizen dan lavi toulezour pou mars ver lavenir Lalimier.

TREYNING BAZIK

Bann nouvo aderan dan Sinnyo-en dabor partisip dan servis ek renion dan lakaz bann fidel. Sa bann lokazion la permet zot partisip dan seans sante-soutra e zot ekout lansegnman ek lexperyans bann ki la avan. Diferan zour ena diferan servis pou diferan rezon: konsolasion spiritiel pou seki finn perdi enn pros; pirifikasion; bann sistem inportan dan Boudism.

Apart servis, lasanble ek pratik meditasion ena treyning spesial ki nou apel “Trwa Pratik”. Zot baze lor “done” ki premie lor sis sime pou ariv perfeksion (Sis Paramita) dapre Boudism. Sa Trwa Pratik la zot permet nou pratik zenerozite e devlop enn leker ki pran kont soufrans lezot. Premie dan Trwa Pratik se “rann servis/okip lezot” (gohoshi). Nou aprann servi nou letan pou okip lezot, swa dan aktivite tanp ousa dan lavi toulezour. Deziem pratik apel “lazwa” (Kangi) parski li endik kado ki nou donn lezot dan lazwa, setadir kan nou done, pa parski nou oblize, me parski nou anvi. Bann donasion ki nou fer antan ki fidel servi pa zis pou roul nou kominote relizie me osi pou finans nou travay sarite ek filantropik andeor. Trwaziemman ena “gid lezot” (otasuke) ki dimann nou partaz nou konesans e gid lezot pou mars lor sime Lalimier. Seki fondamantal dan toule Trwa Pratik se lamour pou lezot ki Bouda montre ler li rod Lekleraz-Benediksion pou tou kreatir vivan. Bouda dir nou ki vre zenerozite amenn lazwa dan nou leker e met nou an armoni ar lezot.

LETID PAROL SAKRE

Apre enn bon peryod pratik bazik bann aderan kapav swiv kour dan seminer (Chiryu Gakuin) pou ki zot kapav konpran ek explik pli bien mesaz Bouda. Bann etidian etidie bann ritiel ek lekritir sen e zot koumans gagn konpran bann aspe esoterik dan lansegnman Shinnyo-en. Kan zot finn gradie zot gagn tit pret e pli tar zot gagn sans pret serman kouma disip Bouda.

SISTEM PARAN-ZANFAN

Nenport ki dimoun li rant dan Shinnyo-en atraver enn “paran-gid” ki amenn nouvo aderan la dan kominote e ed li fer so bann pratik. Okoumansman kan kominote ti tipti, Shinjo ek Tomoji Ito ti pe gid bann aderan personelman e fer zot santi koumadir zot mem fami. Me ler mouvman la grandi sa li ti vinn enposib e ti oblize kre bann paran-gid ki aster gagn responsabilite pou akeyir, donn formasion bann nouvo aderan e fer zot santi bonte, lamour ek konpasion parey kouma avan dan lepok Shinjo ek Tomoji Ito. Sa relasion Dharma la (lansegnman) permet paran-gid ek zanfan-gide partaz lexperyans, amelior konesans e viv dan enn manier ki devlop sakenn so natir-Bouda.

Atraver sa sistem paran-gid ek zanfan-gide la, nou kominote relizie li organize angroup “paran-zanfan” kot bann aderan kapav exprim santiman solidarite dou ek for ki finn ekziste depi koumansman Shinnyo-en.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.