JALOG/TWO VOICES

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

POU SEDLEY ASSONNE
MERSI POU SOUTIEN EK SOLIDARITE LITERER

PREMIE PARTI/PART 1

‘TON ZAN EK TI-ZANN/UNCLE JOHN AND LITTLE JOAN

TIFIFI REZENBE
Eta tififi, aret rezenbe!
Enn tifi bizen ekout so tonton
Ki konn seki bon pou tou sitiasion.
Akoz sa mo dir, falepa fronte.

Tonton dir mwa kan, ou ou pou sanze.
Gramaten-tanto, mem sante malad;
Letansa kabri pe devor salad.

IMPUDENT HUSSY
Nuncle knows better! Impudent hussy!
Why don’t you listen? Listen to me.
Wisdom in my white hair. See! See!
Quit that insolence and a good girl be!

You’ll never change? Nuncle, you tell me.
The same corny lay, both night and day?
Your world is dying. Can’t you see?

RAPEL SA!
Rapel sa fifi! Si to ekziste
Se grasa paran, granparan, fami.
Akoz sa nou dir, zot bizen ekout
Parol gran dimoun parski nou kone.

Be dir mwa, Tonton, kot Bondie ladan?
Kot bann liv sakre – Gita ek Koran?
Falepa ekout profeser, monper?

HARK THERE!
Listen girl, listen! If you’re here, say ‘ta’;
‘Ta’ parents, grandparents and ancestors.
Hark there, listen! We know what’s good
For you and you and all of you.

But tell me Nuncle, where’s God in all that?
The Book? Teachings of prophets?
Teachers and gurus? Forget all that?

KI GALILEO TO KOZE?
Ayo mo tonton! To’le remet li
Dan prizon parski li dir reflesi;
Pa les laparans kabos to lespri.
Siyans finn prouve li pa ti manti.

Ki Galileo to pe rabase?
To Galileo li enn gro lalo.
Ekout mwa piti! Mwa ki konn lavi!

FORGET GALILEO!
You want him in jail, Nuncle? Dearie me!
Just because he says he doesn’t agree
To let maya hide truth from you and me;
Beyond appearance lies what we don’t see.

Galileo and you, get stuffed! Hear me!
Don’t waste my time with loony theory!
Think you know better? That’s the tragedy.

DAN LESIEL KOUMA LOR LATER
Mo dir twa, ekout mwa, aret fane.
Dan lesiel Gran Sef donn lord so bann fe;
Lor later Bourzwa diriz tabisman;
Travayer bizen swiv so komannman.

Ki Karl to koze? Kominis! Ate!
Tansion twa, mafi! Lanfer to rasion.
To deklar Bondie? Tansion pinision!

HEAVEN AND EARTH
Listen to me, babe, you get it all wrong.
The Lord in heaven has supreme power
And the boss on earth sings the same old song.
Subalterns must learn and this remember.

Karl? What Karl? Atheist! Communist!
Watch it girl! The gate to hell!
Don’t play God; listen to the bell!

REVIV OU RENE
Si Li Bon kifer dimoun dan mizer?
Kot Lamour-Pardon ki efas erer?
Mo dir ou Tonton, pa fasil konpran.

Pa fasil konpran parski latet dir!
Dan lavi avan zot ti nek pans zwir;
Be aster finn ler pou pas dan lanfer.

Koumadir reviv mem zafer rene!

RESURRECT OR REBORN
If S/He is good why are we poor?
Has merciful Love become dour?
Help me understand, Nuncle.

Easy thickhead, easy! Hear my meaning!
Once they lived a life of sin;
The price of sin is suffering.

Resurrect and reborn are then the same?

SISTEM FER GAMAT
Get misie panndit! Tirer plan extra!
Sak zour envansion nouvo tamasa;
Sak nouvo system dimann plis paysa.
Eski dan nou Liv ekziste tousa?

Pa bon koz koumsa, fifi malelve!
Gran dimoun ti dir kiltir li sakre.
Aksepte system enn nesesite.

RITUALS GALORE
See yon panditji, calls himself swami!
Every day he coins new ceremony;
And each new ritual costs much more money.
On this is our book happy?

Come off it naughty! Stop that nonsense!
Culture, you should know, is life’s essence.
Don’t question, accept! Don’t be a nuisance!

LI, LI TI, LI POU KOUMSA
Ekout mwa chokrri, aret fer mofinn!
Si napeyna zom pou sem so lagren,
Lavi dan pei ti pou tom anrwinn.
Zom-fam pa parey. Peyna pou sagren.

Diferan, sa wi me pa enferyer!
Later fertil ki donn lagren valer
Parski de kontrer vinn konplemanter.

IT IS, IT WAS AND WILL BE THUS
Listen to me girl! Stop your grumble!
We need man to sow his seed.
Otherwise chaos will rumble.
Equality? Rubbish! We’re not the same breed.

Different, yes, but not empty.
Fertile soil fosters vitality
For opposites bring unity.

BIYOKILTIREL
Bondie finn donn nou nene pou terne;
Ledwa dan lame, pou nou fouy nene;
Labous pou krase; sex pou fer zanfan.
Tou leres harram, sime lanterman.

Savedir, Tonton, linet lor nene,
Ledwa lor piano, sex pou dir lamour,
Enn mari pese ki merit lamor.

BIOCULTURAL
The Lord has given us a nose to sneeze;
Fingers to pick, our nose to squeeze;
A mouth to spit; sex to have children.
All the rest is damnation through fun.

You mean Nuncle, no specs on nose;
No piano play; no sex “I love you” to say.
Love and music are roads to doomsday.

PARDONN MWA TONTON
Mo sori, Tonton, mo finn fer enn fot.
Sey konpran zenes. Zot lemon enn lot.
Seki kouma yer, zordi paret drol;
Akoz sa dimoun pe rod enn lot rol.

Lemonn la parey! Me sel diferans,
Nou ti konn respe. Zordi move zans.
Zot nek konn zape, san get konsekans.

I’M SORRY NUNCLE!
I’m sorry, Nuncle, I was unfair and wrong.
Try to understand, things are changing;
The song you sang when you were young
Now sounds creaking, lacking in swing.

Nothing is new but with a difference.
We knew respect. Now all is arrogance.
Rubbish and nonsense spell pleasance.

MAMA LATER
Nou mama-later pa enn marsandiz
Vantalankan dan godam lakanbiz.
Li donn nou manze, lakaz pou reste
E nou nou bizen get so lasante.

Depi kan to finn vinn ekolozik?
Nouvo lamod sa! Aret fer komik!
Later so valer li dan tranzaksion.

MOTHER EARTH
Our mother earth is not market goods
To be auctioned and looted.
She gives us food and a home to live in
And we must, in return, look after her.

So, you’re now one of them green!
The new fad! You must be joking!
Land is wealth and good business. Full stop!

KIFER TO GROKER?
So dada ti ris; so papa ti ris;
Kote so mama ti’ena ankor plis.
Arpan ek Arpan ti fer sakreman.
Rezilta: ti’ena gran-gran tabisman.

Pa kwar mo groker. Explik mwa kifer
Esklav ek kouli finn perdi later
E kolon finn vinn miltimiliarder.

IS IT BITTERNESS?
His grandad was rich; his father was rich;
On his mother’s side there was still more.
Estate joined Estate, became big-bellied,
Delivered more estate. Don’t you be jealous!

Is it bitterness? Pray tell me, how come
Slaves and coolies lost God’s little acre
And masters became filthy billionaires?

LEPOK MO BABAM
Mo babam zame ti konn ban lekol
Me li ti konn lir bann fraz ek bann paz
Lor pie friyapen, lor kouler lesiel,
Kan later ouver enn nouvo sapit.

Bliye so lepok, mazinn to lepok:
Robotik, siber, siber-panari.
Get sibersiti, aret koz jangli.

GRANMA’S TIME
My granma’s never went to any school
But could read pages on our breadfruit tree,
On our sky’s changing mood and dress,
When our earth opened a new chapter.

That time is gone, think of your time!
Robotics, cyber, cyber rock and roll city.
Hail cyber lord! Goodbye silly!

KARO MO PAPA
Karo mo papa ti ranpli ar mel,
Miray ant rigol. Normal li ti fel.
Akoz sa rannman zame ti extra.
Li ti bizen fer kouma Misie la.

Lepok mo Tata, Tonton, pa bliye,
Kotez, Fondisak pa ti pe nwaye.
Diroking aster, samem nou maler.

MY FATHER’S FIELD
In my father’s field there were rock hillocks
And between sugarcane lines, walls of rocks.
Unprofitable it was and wasteful too!
What the Big Boss did, why did he not do?

Nuncle, don’t forget, in my grandad’s days,
Cottage, Fond Du Sac were not waterlogged.
With profitable de-rocking, our future’s bogged.

MOUS-DIMIEL-PAPYON
Lepok mo Tata, ti’ena’nn lot lizaz;
Mel ek miray ros ti protez later;
Vetiver ti bar maler balizaz;
Mous-dimiel ti tir zi dan petal fler.

Ki to pe koze? Prodiktivite,
Sa ki nou bizen. Mous-dimiel-papyon?
Kouyon! Monnsannto, sa ki solision!

BEES AND BUTTERFLIES
When grandad was young, it was different;
Rocky hillocks and stone walls offered protection;
Vetiver grass helped us stop erosion
While bees sucked nectar indifferent.

Nonsense! For productivity and growth, we fight.
Stuff your bees and butterflies.
Stupid! It’s Monsanto, your kindly kingly light!

KI PE ARIV NOU?
Ki pe ariv nou, beti? Drol tousa!
Sak fwa mo koze, to dir lekontrer;
Sak fwa to koze, mo dir lekontrer.
Enn bien drol natak, enn drol sinema.

Li pa drol Pedpap, li pa drol Tonton.
Akoz nou kontrer, nou de ekziste;
Lavi li toultan enn kontradiksion.

WHAT’S GOING WRONG?
Tell me Little Joan, what’s this fuss about?
Whatever I say, you say the opposite;
Whatever you say, I say the opposite.
Is it doubt or severe drought?

Dear Nuncle! Dear, dear Tonton!
There’s nothing wrong. It’s in the Book:
The Gita says clearly: “Life’s a contradiction”.

DEZIEM PARTI/PART 2

RAMDEO EK ZILIET/RAMDEO AND JULIET

RAMDEO PA DAKOR
Ramdeo, kifer to pe koz golmal
Ar nou tibaba? Koko, koz normal,
Kouma kan nou de rakont nou dezir,
Rapel lepase, prepar lavenir.

Mo’le nou baba koz sivilize;
Gagn plas dan enn gran liniversite;
Vinn enn avoka, kikfwa depite.

RAMDEO THINKS OTHERWISE
Ramdeo, tell me why you speak Mauglish?
You confuse baby with your gibberish!
Why don’t you speak to our baby
The way we do speak, you and me?

Baby must speak Universalish;
Go to top university,
Be a bright lawyer, perhaps deputy.

KREPI PA BON
Nou dres so seve, anpes li krepi,
Seve drwat, kouma to mama, zoli.
Ena solision pou fer li drese.
Saroj so seve bizen pa boukle.

Ziliet, mo koko, li Saroj-Zorzet!
Mwa mo kontan twa kouma to ete.
Si Saroj swiv twa, pou mwa sa oke.

FRIZZY HAIR NO GOOD
Not so beautiful, hair that’s frizzy;
Your mother’s straight hair, lovely.
A good model for Saroj’s hair!
That will make her nice and fair.

Juliet, my love, she’s Saroj-Georgette.
I love you the way you are
And if her hair’s like yours, GREAT!

LI ENPE FIFI
To pa trouv Raj-Pol vadire enpe
Fifi? Koumadir enn tifi manke?
Tansion, mo per, li vinn garson manti,
Dimoun pou riy nou. To tro mou ar li.

Ramdeo, to’le enn garson Rambo?
Pa bizen to per! Raj-Pol pa molo.
Si li diferan, les dimoun zaze!

ISN’T HE RATHER QUEER?
Don’t you find our son, Raj-Paul, a bit sissy?
Girlish mamma’s boy! Silly, queeny, poofy.
I’m the laughing stock, can’t you see?
You’re too soft with him. A softie!

You want a Rambo son, Ramdeo?
Don’t worry! Raj-Paul is not piano.
If he is, what’s the big deal?

KI PESE MO’NN FER?
Ziliet mo tann dir ki Saroj-Zorzet
Kontan enn garson ki apel Ismet.
Koz ar li, dir li pans loner fami;
Pa perdi letan, mazinn pihechdi.

Ki problem? Ismet? Ousa pihechdi?
Pa bliye koko, se enn Sheik Soufi
Ki bien-bien lontan ti sov nou lavi.

WHAT DID I DO WRONG?
Juliet have you heard that Saroj-Georgette
Loves a Muslim boy whose name is Ismet?
Tell her her duty to our good name;
Think of her duty to fortune and fame.

What’s wrong? His name? Your fame? The truth?
You seem to forget that once a Sufi Sheikh
Saved two young lovers from the grip of death.

TROUVE? MO TI’ENA REZON!
Mo ti’ena rezon! Met enn ti presion,
Tilom voltize. Koz bel-bel koze;
Kan bizen fer fas, so kalson tranpe.
Dir Saroj vinn la. Mo konn enn garson…

Saroj ek Ismet fini pran avion
Pou ranz zot menaz lot kote brizan.
Dan mesaz Soufi, zot trouv solision.

SEE? I WAS RIGHT!
You see I was right! Put in some pressure
And lover-boy falls flat. Swashbuckling swagger!
But when it’s time to fight, his pants get wet.
Tell Saroj to come down. Forget Ismet!

Saroj and Ismet are to new lands away
To start a new life where love has a say.
Sufism now shows them the way.

ZEZI TI DIR
Avan ferm lizie, Zezi lor lakrwa
Ti pardonn erer ki lezot ti fer.
Twa Ramdeo to pe soufer lanfer
Parski to pa’le pardonn to erer.

Zanfan Saroj zame finn vinn kot mwa;
Raj ek so partner zame vinn get mwa.
Kouma Zezi, mo ‘si mo lor lakrwa!

JESUS SAID
When the end was near, Jesus on his cross
Forgave all those who caused his suffering.
But you my Ramdeo, undergo hell-fire burning
Because you can’t face your own misgivings.

Saroj’s child has never come to see their Tata;
Raj and what’s his name ignore their Papa.
I know what it is to be nailed to a cross.

PA DIFISIL
Saroj-Zorzet sa? Wi, isi papa!
Ki zot fer seswar, twa, Ismet, baba?
Vinn manz set kari pou selebre Pak.
Wi, nou pou ansam. Raj-Pol ek Ti-Zak.

To trouve Ramou? Pa ti difisil.
Rekonet erer. Apre pardone.
Rekonsiliasion, samem mesaz Pak.

EASY!
My Saroj-Georgette? This is me, your dad!
Please come home tonight, you, Ismet and Ramu.
Seven-curry food, sago, poppadom.
We’ll all be there; Raj-Paul and our Jack.

You see, my Ramu? It was not that tough.
First ‘Mea culpa’, then forgive-forget.
Reconciliation is Easter tidings.

EKOUTE, TO POU TANDE
Aprann ekoute, si to’le tande
Mesaz Gita, Levanzil ek Koran
Me tansion Tartif ki servi paz Liv
Pou sem zizani, detrir armoni.

Anou selebre nou lakorite
Otour enn latab pou nou dir mersi
Senier Zezikri ki’nn montre sime.

LISTEN IF YOU WANT TO HEAR
Learn to listen if you want to hear
Wisdom from Gita, Gospels and Koran
But beware of Tartuffes who use the Book
To sow discord and destroy harmony.

Let’s celebrate love and friendship
Around a table to thank Lord Jesus
Who taught us the way to walk.

GARSON OUSA AVTARR
To kone Ramou, malgre to Endou,
Zame to’nn fors mwa swiv to relizion;
Nou de zanfan konn Gita, Levanzil
E nou tizanfan aster lir Koran.

Depi koumansman, nou ti tom dakor
Lamour, liberte zame separe.
Avtarr pa avtarr, ena ENN Bondie.

THE SON OR AVATAR
You know Ramu dear, you may be Hindu
But you also respect other’s faith.
Our children read Gita and Gospels;
Our grandchild reads Koran as well.

From Day One we said, my Juliet,
Love and freedom go together.
Avatar or not, there’s just ONE God.

SI NOU NOU KAPAV KIFER LEZOT NON
Pak enn lokazion pou nou get dime –
Pa Lendi dan fet, manze, bwar donn jaz –
Me dime partaz, dime solider.
Si nou nou kapav, kifer lezot non?

Dime dan partaz, solidarite
Kan so ler vini, pa kapav bare.
Falepa prese. Get sime Zezi.

IF WE CAN WHY CAN’T THEY
Easter is the time to imagine tomorrow –
Not Monday full of fun, wine and rich food –
But Monday of solidarity and sharing.
If we two we can, why can’t others do?

Monday of sharing and solidarity,
When its time has come, it will come.
No need to rush! Jesus has shown us the way.

TRWAZIEM PARTI/PART 3

TOUKOREK-LIDYFISIL/JOHN COCKY-MARY WORRY

TWA DAN MITING?
Lydi, tomem sa? Enn siek nou pa zwenn.
To finn bien sanze. To vinn dan miting?
Ki to bonom dir? Li les twa sorti?
Mo ti kwar ki fam so plas dan lakaz.

Eh wi Toukorek, to ti kont sanzman
Me tou pe sanze, kontan pa kontan.
Pli tar nou koze. Mo pe al koze!

YOU? IN A PUBLIC MEETING?
Mary is that you? When did we last meet?
You have changed a lot! I can’t believe it!
You and politics? And hubby agrees?
I thought woman’s place was in the kitchen.

Oh yes John Cocky! You were against change
But change is here, willy-nilly.
See you later! It’s my turn to talk.

TO PA SANZ DIS-REYE?
Hen Lydi, touzour Marksis-sosialis?
Lemonn finn sanze me Lydie bouzfix!
Globalizasion fer akter-aktris
Me twa to koz mem koze kominis.

To pa’nkor trouve ki to bann fer vis?
Kreasion Bondie, zordi gagn soulpis
Me twa to kontan, to bann pe vinn ris.

WON’T YOU CHANGE YOUR SONG?
O worry Mary! Still in your red dress?
The world has changed; there’s no more fuss.
Globalization is now the sole king;
Only you still cling to the old thing.

You’re still blind to the muck and grime;
God’s garden is now just a heap of trash
But you’re happy for your friends are full of cash.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.