ARET FER VADIRE

ENN MONOLOG DRAMATIK

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Dan Moris?
Nou pastan prefere?
Ki to pe rabase?
Ki pastan prefere, gopia?
Nou kiltir nasional, enspire, revele, imortel,
Soubasman nou sivilizasion kaspake,
Sivilizasion milener, peper, fezer
Sivilizasion fer-liniver-zalou; fer liniver tranble
Pa fer vadire! Samem vadire.
Mo pa onte fer vadire.
Bizen fer vadire parski nou bann vre vadire.
Pwason pa pou mor nwaye
Si zot fer vadire
Zot konn naze.
Pa zwe ar nou, matlo! Pa zwe ar nou!

Si nou fer vadire, nou kone ki nou fer.
Enn gran lespri sort lot kote dilo –
Pa ti lespri mini-mini lokal, lespri dan gawn –
Ti dekouver
Ki Bondie ti fer nou pei
Avan,
Lerla li ti servi li kouma model pou fer paradi
Zoli-zoli.
Sa laverite la finn enskrir lor nou boutey!
To badinn ar nou?
Ki manti? Ki manti?
To tro kone twa!
Pa manti ditou! Foul laverite!
Dan Levanzil Sen Mark finn dir sa! Pa dan patwa,
Pa dan pijinn sipa poudinn! Pa dan jalek pete bourik.
Dan parol samazeste; dan lang
Sespir … Enn ti parol sa!
Ki to kwar!
Chacha ti ena rezon: ena enn Bondie spesial pou Moris.

Continue reading “ARET FER VADIRE”

BAGET JAZ

(ENN TI POGNE SIS PAR KAT)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM1. ALA BAGET-JAZ!

Kot li pase sikann fer vant:
“Ala baget-jaz, do mami!
Vilen baget-jaz, mo fami!
Li meg kouma golet tir tant;
Kouma golet pou kas mason;
Kouma lalinn ki san lamson.”

Me touleswar dan kabare
Li fer nou lespri voltize
Ler so baget ritme batri,
Met lesans-lanbians dan lavi.

2. KARTIE MILITER, GOUDLENS

Dan vilaz nesans ek vilaz krwasans
Tou bann zans kontan rod sans pou tir lay.
Enn ti detay mens gagn gran lenportans
Si li met lesans dan moter fay-fay.
Enn ti pous traver, enn ti kabosaz
Ase pou aroz zarden rabasaz.

Continue reading “BAGET JAZ”