9 POEM KEATS AN MORISIEN

TEX SOURS: Keats, Selected Poems and letters; Heinemann Poetry Bookshelf, Oxford, UK, 1996

1. PREMIE VWAYAZ DAN LEMONN HOMER

Mo finn bien trene dan lespas galan
E mo finn vizit bann landrwa extra;
Explor bann ti lil kot poet maha
Swiv Saraswati pou devlop talan.
Souvan mo’nn tann dir ki bien-bien lontan,
Lor kiltir imans Homer ti lerwa
Me mo pa’nn kapav apresie soma
Parski tradiksion Chapman ti absan.
Aster mo kouma enn obzervater
Lesiel ki souden dekouver komet
Ou explorater lor nouvo later
Ki dibout anplas, grat-grat so latet
Parski so latet ek lizie anger:
Mirak dekouvert pe fer li vinn bet.

12.05.2014

2. RAFAL GLASE PAR AKOU

Rafal glase par akou soufle brit
Dan bwison depaye ek desese;
Bann zetwal lao paret pe tranble,
Mwa mo ena enn long chak avan bit.
Mo pa pe pran kont freser ki bien fit,
Ousa fey sek ki tristes pe sante,
Ousa fanal feb lao pe gagn fre,
Ousa konfor lwen deryer mo finn kit
Parski mo leker bengn dan lamitie
Ki mo finn trouve dan enn ti lakaz
Kot louvraz Milton nouri nou dife;
Zistwar Lycidas angaz boukou paz;
Lamour fou Petrarch pou enn fam marye
Ki fer poezi pran plas lapartaz.

12.05.2014


3. LOR LAMER

Li toultan anvlop ar so lamizik
Bann borlamer tris; kan so vag monte
Li inond bann lakav partoukote
Ziska ki Hekat re-amenn mistik.
Souvan li res kalm, trankil san koustik;
Mem enn ti koki res fix san bouze
Pandan plizier zour kot li ti tonbe
Kan divan desene sem lapanik.
Matlo, kan lizie finn plen ar gonaz
Admir grander ek profonder lamer;
Matlo, kan zorey finn plen ar tapaz
Ou finn rasazie ar son ordiner
Asiz koste ar lipie enn falez
Ziska, O mirak, senfoni lor baz.

13.05.2014

4. PARE POU RELIR KING LEAR

Met dekote bann zistwar eroik,
Sirenn malefik ek larenn lontan;
Ferm liv melodik fer bliye letan,
Bizen replonze dan zistwar trazik.
Bizen al relir konfli fatidik
Imen vilnerab ki’nn tas dan kouran;
Dan laflam Shakespeare les mo sey konpran
Sime bizen pran pou sap dan lasik.
Poezi trazik dan rwayom Albion,
Kan mo finn travers lafore Ebenn
Pa les mwa perdi dan karo lastron;
Nouri mo poem ar disan lavenn
Fenix ki’nn rene apre ki li’nn pas
Dan dife pirifikater lespas.

13.05.2014

5. KAN MO TRAKASE

Kan mo trakase lamor pe vini
Avan ki mo plim finn fini louvraz;
Avan bann tablet ar liv finn ranpli
Kouma godam plen ar prodwi lizaz.
Kan lesiel aswar garni ar zetwal
Giji-giji rev nouvo kreasion
Mo tranble parski tansion mo masal
Fizet malgre mo zefor pou fer son.
E ler mo pe get bote efemer
E mo santi net dime pou tro tar,
‒ mo pa kwar mirak pou fer lekontrer:
Lamour eternel! – lor laplaz dan nwar
Mo dibout tousel dan enn gran langwas
Ki lamour, laglwar finn tas dan lenpas.

13.05.2014

6. ZETWAL SIPER

Zetwal siper, les mo vinn kouma twa –
Pa enn lalimier lwen laba dan nwar
Lizie gran ouver lor nou douniya,
Vadire sadou lizour ek aswar
Pe vey lamare monte-rekile
Ler li pirifie laplaz nou lemonn;
Lor vale-montagn get lanez tonbe,
Ler anba enn dra li fer natir fonn –
Pa sa – me stab, ferm ek depandab
Lor pwatrinn sexi mo gran bienneme,
Santi li monte-desann lor disab,
Eveye plennman dan douser dife
Ler mo tann so alenn vivas ek dous
Nouri lekzistans ousa bous labous.

13.05.2014

7. OD POU PSYCHE

O Dees! Ekout bann psom san lagam
Ki dimann zefor, respe ek lafwa;
Pardonn mo toupe ki pe sant tamam
Sekre to lamour mem si zis pou twa.
Kikfwa enn rev! Kikfwa laverite!
Mo ti trouv Psyche lizie gran ouver.
Mo ti pe mars-marse dan lafore
Kan enn kou ‒ Ayo! enn sok dan leker ‒
Mo ti trouv enn koup dan enn touf lerb soup
Anba enn latant fler ek feyaz tann
Karese par labriz dou mizikal
E pa lwen, rwiso mazikal.

Dan silans enn nik floral kot kouler
Ek parfen nate pou ranz enn lanbians,
Koup la lor zot lili aromatik,
Lekor kont lekor pe maye-dormi;
Lalev pa touse me zame tro lwen,
Separe par ti somey me pare
Pou plis volipte kan rekoumanse;
Lamour jos zenes, pasion volkanik!
Mo konn garson la;
Me twa ki twa, bote mistik?
Psyche, so pyara?

O Dees Psyche! Dernie me premie
Dan Panteon klasik ki’nn efase.
Pli zoli ki Diann so diadem diaman;
Ki Dees Lamour, lalimier dan nwar.
Bote enbatab san landrwa sakre,
San otel fleri,
San koral pou sant to laglwar
Lizour ek aswar,
San lamizik ek parfen lansan
Ki plen narinn ar adorasion,
San pelerinaz, orak ek profet,
San servis, ritiel, lapriyer ek fet.

O Perfeksion! Tro tar pou tradision;
Tro tar pou kadans rime ek ritme
Kan dan lafore, sakre ti regne;
Natirel ti dan leker relizion.
Mem si lepase finn mor, antere,
Dan lespri zordi ankor ena plas,
Atraver poezi, pou ranz enn tanp,
Selebre servis, sant venerasion.
O Psyche, les mwa vinn to prop koral
Lizour ek aswar,
To lavwa, lamizik, parfen lansan
Ki plen narinn ar adorasion,
To pelerinaz, orak ek profet,
To servis, ritiel, lapriyer ek fet.

Les mo vinn to pret! Mo ranz to lozi
Lor enn teren vierz dan sant mo servo
Kot pie konesans larg bann brans nouvo
Dan douler-douser ki ranplas vieyfi.
Enn ranze montagn pou fer so letour;
Enn lafore dans pou vinn enstriman
Labriz mizikal; fonn ek flor vivan
Fer gardien bann pie rezwenn zot lamour.
Dan sa gran lespas lape renouvle
Mo pou ranz enn sanktier miltikolor
Ar treyaz fleri servo anbale;
Ar bouton, kloset, zetwal larzan, lor.
Limazinasion fertil zardinie
Pou kre nouvo gref, nouvo kolori
Pou to nene ek lizie rafine
Ki konn apresie rafinnman lespri.
Lafnet pou ouver, enn tors alime
Pou ekler Kipid so sime.

14.05.2014

8. OD POU ENN ROSIGNOL

Leker lour ek bann sans paralize
Koumadir mo finn aval enn pwazon
Ousa enn foul doz mo finn konsome;
Lor vites mo pe glis ver lorizon
Pa akoz mo gro poumon to boner
Me parski to boner fer mwa kontan,
O lespri anzelik, protekter pie,
Dan lamizik ver
Enn soubwa fertil ar lonbraz plezan,
To larg to lavwa pou akey lete.

Donn mwa enn ver diven ki’nn refrwadi
Dan karaf terkwit pandan bien lontan,
Ar gou fler tipik lakanpagn beni,
Sega ek mehfil, lazwa inosan;
Donn mwa enn koup plen diven tropikal
Soma, nektar rouz, labwason seles
Ar ti boul-boul ki fer pok-pok dan bor,
Ek lalev mov pal;
Les mo devid koup, fonn laba dan lwes
E ansam ar twa viv lavi-lamor.

Fonndos, disparet, efas dan latet
Seki, dan bann pie, to pa pou kone:
Fatig, maladi, tourman ek kastet
Ki nou bann imen toulezour tande;
Vieyes ki tranble akoz parkinnsonn;
Zenes maladi pe al simitier;
Konesans ki plen lavi ar tristes;
Figir ki riy zonn;
Bote ki bien vit perdi lalimier;
Lamour ki faypat san kler lor vites.

Ala mo monte! Ala mo vini,
Pa dan korbiyar Bakis ek konsor
Me lor lezel envizib poezi
Mem si mo mantal finn kas enn resor.
Aster nou ansam! Lanwit li dan dous;
Lao Mazeste Lalinn lor so tronn
Antoure ar enn latroup fe briyan;
Me enn zafer lous!
Isi partou nwar apart enn ti zonn
Pal-pal lor sime obskir serpantan.

Mo pa trouv bann fler anba mo lipie
Ni bann grap kouler anpandan lor brans
Me dan velour nwar mo pe devine
Seki sak sezon bann pie donn nesans:
Lerb, touf bwison ek varyete pie fri;
Saponer varye, belzaminn, mige,
Violet efemer dan lensel fey ver;
Raat ke raani,
Kapisinn ranpli ar disik koule
Kot ensek par milie prepar liver.

Dan nwar mo dres zorey; souvan-souvan
Mo’nn preske gate par lamor maja,
Apel li par bann nom gate ronflan;
Dimann li pran mwa dan so de lebra;
Aster li paret lamor enn zwisans;
Labouzi ki tengn aswar san douler
Pandan ki twa to pe larg to sawal
Dan enn trans!
To pou sante mem! Me ler pou defer
E to rekiem pou vinn enn gro lagal.

Zwazo imortel, lamor ki per twa!
Galimacha pa pou krak to lalign;
Sante dan aswar ki ti vinn ver mwa
Avan ti rant dan zorey dimoun dign;
Kikfwa mem sante lontan ti trouble
Leker tris Ruth ler li ti pans kot li,
Lizie plen ar larm tousel dan karo;
Kikfwa mem sante
Ti ouver lafnet lor tanpet grandi
Dan pei danze sou menas kao.

Kao! Sa mo la li kouma laklos
Ki fons mwa, fors mwa rant dan mo kazot.
Salam mo zwazo! Pa kapav fer fos!
Seki mo ete pa pou vinn enn lot.
Salam! Salam! To kantik deprime
Pe dezentegre dan ler ek dilo;
Dan kolinn bwaze. Hep! Li finn fonn dan
Vale lot kote.
Pe dormi dibout? Koko fer defo?
Lamizik finn tengn! Kot mo mwa ladan?

15.05.2014

9. OD POU LOTONN

Sezon labrim ek abondans mouste,
Konkibinn soley ki nouri krwasans;
Konplis lasaler ki sarz zarb-fritie
Dan lakour riral ar gous exelans;
Sarz bann brans pie pom kouver ar kouler
Ar delis sikre ziska so loyo;
Grosi bann melon ek varyete nwa
Ar nouritir rar; donn bouton nouvo
Pou ki mous dimiel pa aret gagn fler;
Lagam tir nektar fer zot kwar liver
Pa pou revini. Abondans lerwa.

Kisannla pa’nn zwenn twa dan to domenn?
Parfwa nou trouv twa pe kas enn ti poz
Lor sali grenie. Twa ki tini renn!
Seve flot-flote ar divan ti doz.
Parfwa mo trouv twa dan karo kaysou,
Soule ar lesans zoli kokliko;
Parfwa to lafo avoy tou ferfout;
Parfwa mo may twa pe fer lizie dou
Kouma kikenn ki admir so foto;
Parfwa mo trouv twa dibout kot seo
Kan masinn kraz pom pe larg gout par gout.

Lamizik leprentan? Dir mwa kot li?
Bliye! To ena to prop konserto.
Kan niaz kler tanto pe tini-tini,
Avoy klarte roz lor siko karo
Ekout bann ensek sant zot prop romans
Dan bor larivier kot bann brans danse
Amizir zot swiv direksion divan.
Ekout bann annyo kriye dan distans;
Griyo dan baraz; zwazo dan verze;
Plant ek zanimo ape selebre
Ler bann irodel pe sant zot sanzman.

15.05.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.