GREENFIELDS BY THE BROTHERS FOUR

Once there were green fields kissed by the sun
Once there were valleys where rivers used to run
Once there were blue skies with white clouds high above
Once they were part of an everlasting love
We were the lovers who strolled through green fields

Green fields are gone now, parched by the sun
Gone from the valleys where rivers used to run
Gone with the cold wind that swept into my heart
Gone with the lovers who let their dreams depart
Where are the green fields that we used to roam

I’ll never know what made you run away
How can I keep searching when dark clouds hide the day
I only know there’s nothing here for me
Nothing in this wide world, left for me to see

Still I’ll keep on waiting until you return
I’ll keep on waiting until the day you learn
You can’t be happy while your heart’s on the roam
You can’t be happy until you bring it home
Home to the green fields and me once again

KARO VER – VERSION MORISIEN PAR DEV

Ti’ena karo ver dan lebra soley
Ti’ena bann vale kot dilo pa andey
Ti’ena lesiel ble ek niaz kouma koton
Zot tou ti pe beni lamour san finision
Nou ti pe marse dan nou karo ver

Karo ver finn sek, soley bien maf
Larivier finn sek, vale pe gagn swaf
Rafal siklonik pe balye mo leker
Finn kraz nou lamour ki finn vinn lapousier
Ayo karo ver kot to finn ale

Zame mo pou kone kifer to finn ale
Kouma mo pou trouv twa kan lesiel pe plore
Aster li kler mo lavi finn fini
Fini kouma lemonn kot peyna lavi

Me mo pou atann kan to retourne
Mo pou atann twa kan to realize
To pa pou ere tank leker anrodaz
To pa pou ere andeor nou lakaz
Pre kot nou karo ver dan mo lebra

28.03.2016

T. S. ELIOT EK LEZOT

Od lor Melankoli

Non, non. non, pa fer sa, napa tir zi
Lagign dan lasos sanpiyon deler;
Non matlo, napa les pianter fleri
Kares to latet ar fri simitier;
Napa ranz to saple ar lagrin diab,
Napa les kankrela, ousa karya
Manz to krann, ousa les lamous moutouk
Fer gate ar nam tristes insodab;
Mosad ris mosad, bouz-bouz so waya,
Lerla, enn kout sek, boukou-boukou douk.

Ler melankoli grenn lor twa antret
Kouma niaz lapli ki devid so larm,
Fer bann fler timid redres zot latet
Me fer kolinn laba perdi so sarm
Nek plonz to sagrin dan laroze roz,
Dan lapli sale disel larkansiel,
Dan divan velour kouler ibiskis;
Mem si to bougres finn manz mous margoz
Trap so lame lis, les li larg so fiel,
Dan so lizie fier nouri to nam tris.

Li viv ar Bote – Bote efemer;
Ar lazwa ki toultan prepar lalev
Pou dir nou salam; e plezir amer,
Kan lagam tamam, fer kosmar ar rev.
Wey do matlo, laba dan tanp zwisans
Melankoli ena so stati;
Pou trouv li fale nou kapav exploz
Lagrin jos dan labous ki sous so zi;
Lerla to pou gout sagrin so pwisans
Letan to anpandan dan fon so loz.
(Keats)

Continue reading “T. S. ELIOT EK LEZOT”