BISTOP

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ
BRAMINEVA
LAKADEDAM
FAYPAT
KATPAT
TAYKAT
SAM

Lor bistop. Omilie lanwit. Dan selter enn personaz pe asize tousel. Li paret ti kalite, mens; so seve drwat plat lor so latet ek enn bert omilie fini ar de lake par deryer; li met enn kostim zom kouler nwar extra larz ki anpandan lor li kouma lenz enn zean lor enn nen; lamans so palto ploye pou liber so lame; lagoul so pantalon ploye pou ki li kapav marse; so lipie pa vizib. Li apel Bramineva. Li pe asiz lor ban, lipie gos lor lipie drwat; li fixe drwat divan li; … li sanz pozision; li met lipie drwat lor lipie gos; … resanz pozision; … lipie gos lor lipie drwat. Li dibout, mars-marse, al dibout lor ban; fer koumadir li pou dir kiksoz; sanz lide; re-asiz lor ban, ti lipie lor gro lipie. Enn lot personaz rantre. Li enn lom ki paret demi-porsion; so long rob iniversiter trene anba; so kap gradie tini lor so zorey. Li apel Lakadedam. Li al direk dan lot extremite selter la san get Bramineva koumadir li pa ekziste. Li skwat dis fwa; galoup anplas; re-fer skwat; alonz lor ban, fer lekzersis vant.
LAKADEDAM
Mens sana in corpore sano. ( Li roul enn kanon ganja, koumans fime. Li get Bramineva koumadir premie fwa li dekouver so lekzistans.) Enn dam? … Non? … De dam? … Mo prezant momem. Profeser Lakadedam. … Enchanté! … Mademoiselle? … Madame? … Monsieur?
BRAMINEVA
Sovaz! Ou’le enn klak? … Taler mo fer lapolis ramas ou. Ou kwar mo ou zans mwa? Al sikann ou mama! Al sikann ou ser! … (Li tir enn liv dan so pos, li koumans lir.)
LAKADEDAM
Ayozoto! Enn sovsouri. Enn sovsouri!
BRAMINEVA
Kotsa? Kotsa?
LAKADEDAM
La! (Li montre li ar so ledwa.)
BRAMINEVA
Hell is the other people. … Ou rekoumanse?
LAKADEDAM
Rekoumanse? Mo pa ankor arete. Ou pou dir, ou pa pou dir?
BRAMINEVA
Ki pou dir?
LAKADEDAM
Mwa mo Lakadedam, ou ou …. ou ou? Ou ou ou ou? Pa kone!
BRAMINEVA
(Li remet so liv dan so pos, get otour li, mont lor ban, fer koumadir li pe al koze, sanz lide, reasize, tir so liv, ouver li, met lame dan enn pos, tir enn ti tors elektrik, ekler paz so liv, koumans lir.)
LAKADEDAM
(Peyna okenn reaksion koumadir tousa bien normal. Li kontinie fim so mas.)
Ris enn dam? (Silans) … (Li koumans sante.) Dam maro dam, Hare Krishna, hare Ram… (Li sante, danse. Li kler ki li ena boukou stil. Apre enn bout letan, fatige, li dormi lor so ledo lor enn ban, krwaz so lame lor so vant kouma enn kadav, li bouz fix. Bramineva lev so latet pou gete ki pe pase. Li fixe Lakadedam ki pa pe bouze ditou. Li tengn so tors, met so liv dan so pos, al ver Lakadedam, apros ar li dousma-dousma ar boukou ezitasion okoumansman. Li met so zorey bien pre kot so nene pou gete si li pe respire…. Enn kou, san atann, Lakadedam drese, asize. Bramineva galoupe, retourn dan so plas, tir so liv, alim so tors, fer sanblan li pe lir.) Dernie bis pre pou pase ousa finn fini pase? (silans) Dernie bis finn fini pase? Ousa pankor? (silans) Fini? Pa’nkor? Pa’nkor? Fini? Fini? Pa’nkor? Pa’nkor? Fini? Fini? Pa’nkor? Pa’nkor? Fini? Fini? Pa’nkor? Pa’nkor? Fini? Fini? Pa’nkor? Pa’nkor? Fini? Fini? Pa’nkor? Pa’nkor? Fini? (Li koze ar ritm enn lokomotiv ki demare, akselere e finalman ralanti, arete.)
BRAMINEVA
(Lev latet, met so liv dan pos.) Latet pa bon? Depi lepok Walter nepli ena tren. (Li mont lor ban.) … Aster nou vwayaz par bis, taxi, taxi maron, loto joutifri, loto fri net, motosiklet, mobilet, trotinet. Bisiklet, pa koze, … finn rant dan mize tren. Nou ena sime enn vwa, de vwa, trwa vwa, kat vwa. We are civilised. Nou dekouraz dimoun marse ousa pedale. Sa zis barbar ki fer. Nou pou konstrir metro leze, metro lour, pwa plim, pwa kok, pwa poul mouye. We are modern. More modern than that, spoil. Dan nou koze ena vites, dan nou gete ena vites, dan nou panse ena vites, dan nou santi ena vites; ena vites, ena vites, ena vites, ena vites,ena vites, ena vites, ena vites, ena vites, ena vites, ena vites, chaka, chaka, chaka, chaka … chaka, chaka, chaka, chaka … chaka, chaka, chaka, chaka … chaka, chaka … chaka, chaka … chaka … chaka … chaka … cha … chhhhhhhhhhhhhhhhh.
LAKADEDAM
Tren la finn arete?

Continue reading “BISTOP”

POEZI SOUFI (LINIVER DAN MANGANN)

TRADIKSION-ADAPTASION par DEV VIRAHSAWMY ede par SHAWKAT TOORAWA
Tex sours: The Drunken Universe; An Anthology of Persian Sufi Poetry
Translated by Peter Lamborn Wilson and Nasrollah Pourjavady
Omega Publications

PROLOG
HELALI
Lor PAROL

Koze
limem prefas Liv Lamour,
trezor Lerwa Lamour,
rises ki zis leker
kapav done.
Ki mo finn dir?
Tou seki to dir
Li PAROL,
osean-lasours
kolie-perl anvrak
prev enn Lespri
fite kouma bistouri
ki servi lalang flexib
pou montre dife envizib
ki grav liniver
ar dife dou laflam nou leker.

Si Mo
pa ti kaligrafie
lor paz kosmik
pa ti pou ena okenn tras
Adam ousa lemonn
pa ti pou ena
koze lepase, koze lavenir.
Kisannla
ti pou alim dife
pardon dan leker
voler leker?
Kisannla
ti pou fer
enfidel vinn Mizilman?
ou fer mizisien-mazisien
selebre
ousa alim mil laflam
ar enn sel souf?
PAROL Samem Revelasion
e nou ki okip Tronn Siperyer;
Koze li mazik
e se nou ki fer mazik.
Lavi
li sorti dan vant koze rafine:
kot ena plas
pou Zezi so mirak?
ar sa souf la
nou met lafaya
dan liniver antie
e fer li vinn
eternel.

KIT SA LEMONN LA PAR DERYER
SARMAD
Katren: Maya
To dormi
to bliye tou
e bliye tou
pa prodwir nanye apart regre.
To kamwad finn ale
to ‘si to lor sime ale;
Kifer to pa koumans konpran
lavi li maya?

NAJMODDIN KOBRA
Katren
Seki zame pa ti ekziste
li les dan nou lame
nanye apart ler
e ‘realite’ li
li pa donn nanye apart gonaz
ek defet;
akoz sa
nou zis kapav fabrik rev
ar seki zame pa ti ekziste
me rapel bien:
seki paret vremem ete
anfet zame li pa ete.

Continue reading “POEZI SOUFI (LINIVER DAN MANGANN)”