PROFESER MADLI

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

Profeser Madli
Dokter Balsaf ( mari Profeser Madli )
Kramiz ( garson Profeser Madli )
Iras ( tifi Profeser Madli )
Danaz ( servant )
Gramil ( boyfrenn Iras )
Donati

SENN 1

Dan salon Profeser Madli. Salon la dekore ek meble ar boukou gou. Ler rido leve, Kramiz, 19 an, pe alonze lor enn divan. Li pe ekout lamizik. Donaz, 56 an, anviron, servant Profeser Madli, rantre.

DANAZ: Kramiz, rann moi enn servis, baba, al dan to lasam. Mo bizen met lord dan sa salon la. To kone ena envite zordi.

KRAMIZ: Shouut! Ekout sa mouvman la. To pa trouve kouma li siblim.

DANAZ: Mo pa konpran nanye dan to lamizik. Mo zis tann enn pake tapaz …..

KRAMIZ: Danaz, to bizen apresie sa kalite lamizik la. Fale ki bann proleter lev zot nivo kiltirel si zot ole kontrol direksion sosiete.

DANAZ: Madam ek misie pre pou retourne. Si zot trouv sa dezord ki to finn fer zot pou dimann mwa ki mo finn fer enn lazourne. Madam…

KRAMIZ: Pa madam. Profeser. Madam finn vinn profeser. Li ekrir gran-gran liv. Li koz gran-gran koze.

DANAZ: Profeser, pa profeser, li pou fou mwa enn bon zoure si mo pa met lord dan sa salon la. Ale Kramiz, al dan to lasam. Al fer to dezord laba.

KRAMIZ: Dezord, Danaz, you are a philistine. Asiz la, ekout lamizik. Bliye to sifon, bliye to balye. Apresie lar. Lavenir lemonn li dan lar. To kone kifer?

DANAZ: Get sa! Mo bizen travay. Kramiz. Ale mo garson.

KRAMIZ: Tasion Danaz! To pe mars lor mo lipie.

DANAZ: Si to pa ale, mo pou bizen mars lor to latet.

KRAMIZ: Bien koze… Bravo, bravo, bravo… koumsamem bann proleter bizen dres bann bourzwa.

DANAZ: Aret radote. Avans to lipie… kot to ser? Li finn rant bien tar yer.

KRAMIZ: Ler pa enportan. Ler ek liberte de enmi. Si nou nek get ler nou perdi nou liberte. Bizen anter tou mont, bizen kraz tou reveil, bizen nway tou pandil. Bizen detrir sivilizasion tik-tak. Dimoun lib, dimoun libere bizen bliye letan. Zis lespas ki enportan. Danaz to pe ekout mwa?

DANAZ: Wi Kramiz…Sorti lor sa sofa la. A asiz laba…Dis la finn fini. Tegn pikep la. Pa gaspiy kouran.

KRAMIZ: To koz kouma enn bourzwa. Gaspiy kouran! Kifer pa bizen gaspiy kouran. Kouran samem lesans sosiete konsamater. Pou touy sosiete konsomater, bizen fini tou kouran.

DANAZ: Trouve pa twa ki pey kont.

KRAMIZ: Larzan! Larzan! Larzan! Zot tou nek pans larzan. Zot tou nek galoup deryer larzan. Samem pwazon lavi. Kifer nou tou pa pas enn lavi senp, san lix. Dimoun ti pou bien ere. Larzan, samem orizinn tou nou maler.

DANAZ: Koz touzour mo garson…Kramiz! To kone to koz bien. Kifer to pa rant dan politik? Prosenn eleksion mo vot pou twa.

KRAMIZ: Politik! Eleksion! Wek! Ban politisien zot tou pouri. Danaz to bizen lir Bakouninn. Lerla to pou kone ki veritab liberte ete… Danaz sois un ange. Servi mwa enn ti wiski pou ed mwa fer letan pase…Danaz, to pa finn tande. Don mwa enn wiski.

DANAZ: Wiski? Depi kan to bwar wiski!

Continue reading “PROFESER MADLI”

DERNIE VOL

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ DAN LORD KI ZOT PARET
KLEOPATRA
KLINER-MADAM
ANTWANN

TABLO INIK
(Pies la pas dan saldatant depar dan enn ti erport lokal. Bann personaz pre kot laport nimero 4 ki zis omilie dan fon lasenn. Enn pandil lor laport indik minwi mwen enn me zegwi minit finn bloke lor mwen enn. Enn madam pe asiz dan bout adrwat ranze siez; li ena anviron swasann-di-zan; li pe fer ti kare kouler ar zegwi krose ek difil diferan kouler. Dan enn sak kot so lipie li gard so bann ti kare difil kouler diferan. Parfwa li plonz lame dan sak la, tir enn pogne ti kare
kouler, get zot ar admirasion ek emosion, larg zot enn par enn dan sak la. Li apel Kleopatra. Li pe konsantre lor so travay krose koumadir nanye apart sa pa ekziste. Tanzantan enn kliner-madam pase, swa ar enn balye, swa enn sifon pou souy bann siez, swa enn seo dilo ek enn mop. Me sakenn dan so ti balon.)
KLEOPATRA
(Li sante pandan ki li pe fer krose.)
lavi apre lamor
li pa zis laba
li isi
dan regar zanfan
dan sourir inosan
dan petal enn fler
dan bourzon nouvo boutir
dan enn ti bonzour
ki pa rod faver
lavi apre lamor
li posib
isi kouma laba
li dan enn lakrwa
anba pie pipal
(Pandan ki li pe konsantre dan fer krose ek sante, enn vwayazer-zom apepre swasant-an rantre. Li ena enn kann-blan dan so lame. Kliner-madam ed li depoz so sak, asiz dan enn siez dan lot bout ranze-siez la. Li apel Antwann. Li fixe drwat divan li koumadir li pa pe tann seki madam la pe sante. Apre ki sante la fini ena enn peryod silans. Kliner-madam ale-vini, personn pa pran li kont. Li tir enn liv anbray, li koumans lir.)
ANTWANN
Ki ler la? (Personn pa reponn) Peyna personn isi? Personn pa kapav dir mwa ki ler la?
KLEOPATRA
To pa’nn sanze Tonio!
ANTWANN
Hen! Kisannla sa?
KLEOPATRA
To move konsians.
ANTWANN
Klekle? Klekle twa sa?
KLEOPATRA
Dapre twa? … Mo ti dir twa to pa pou sape ar mwa. … Alor to mars ar baton blan. Pa drol. Zame to ti vremem trouv kler. Toultan pas akote.
ANTWANN
To pa’nn sanze Kleo. … Ar to koze lasid.
KLEOPATRA
Ni twa ar to Klekle, to Kleo ek to Patra. … Fatra! Eh! Nou ti kapav fer enn bon koup twa ek mwa: Patra ek Fatra. Patatipatatra!
ANTWANN
Ki to pe fer?
KLEOPATRA
Mo enn pansioner. Mo ena swasann-kenz-an pa bliye. Dan mo ansien metie, vites depresiasion li extra for. Aster ar SIDA plis pir. Sans nou lepok pa ti’ena sa! Bann pov jab!

Continue reading “DERNIE VOL”