ZWAZO SAMAREL PELMEL

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

NOU PARTOU ME…

Lanatir pa finn donn nou
lekipman kare-kare
pou aziste zis pou zis
nou prezans dan nenport ki
anvironnman bien presi
kouma lezot kreatir
ki rant zis kare-kare
sakenn dan so ti kare.
Zot lafors se zot febles!

Nou febles se nou lafors.
Akoz nou peyna kazot
nou konstrir nou nik partou,
sirpeple tou kontinan.
Nou lafors se nou febles.

Continue reading “ZWAZO SAMAREL PELMEL”

POEM PERDI BANN

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

SAPOUMWA-SAPOUMWA…

Li fouy trou partou;
tir zi par tonn pou plen so tenk;
koup pie lor montagn, sengn lafore vierz;
ponp lafime epe dan poumon so mama;
ranpli gardmanze ar metal presie.
Lerla swami fer lapriyer,
beni trou partou.

Anou selebre Grander Sapoumwa,
kreater later, montagn, lafore,
ki finn ordonn nou plen nou gardmanze,
lamok delivre ek bwat kondane
ar metal presie.
Seki pa fer sa, be li enn fatra.

ZISTWAR PAGLA

Ti ena enn fou dan pei tok-tok
ki ti kwar lamour dan zarden parfe
bizen ena zis fler sezon grefe,
fouzer rar deras, orkide klasik.
Gramaten tanto li ras move lerb;
li met partou kler pou ki so bann fler
ek so bann fouzer respir zis ler lib,
pa les polision anpwazonn leker.

Me malsans! Zanfan zarden malere.
Zot blem-blem, pal-pal. Plis letan pase
ala zot rod biyo-diversite.
Zis kalite, bap, zame li ase!

Pagla nepli la. So zarden ranpli
ar lastron, lerb fatak, pikan loulou.

02.06.09

Continue reading “POEM PERDI BANN”