POEM PERDI BANN

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

SAPOUMWA-SAPOUMWA…

Li fouy trou partou;
tir zi par tonn pou plen so tenk;
koup pie lor montagn, sengn lafore vierz;
ponp lafime epe dan poumon so mama;
ranpli gardmanze ar metal presie.
Lerla swami fer lapriyer,
beni trou partou.

Anou selebre Grander Sapoumwa,
kreater later, montagn, lafore,
ki finn ordonn nou plen nou gardmanze,
lamok delivre ek bwat kondane
ar metal presie.
Seki pa fer sa, be li enn fatra.

ZISTWAR PAGLA

Ti ena enn fou dan pei tok-tok
ki ti kwar lamour dan zarden parfe
bizen ena zis fler sezon grefe,
fouzer rar deras, orkide klasik.
Gramaten tanto li ras move lerb;
li met partou kler pou ki so bann fler
ek so bann fouzer respir zis ler lib,
pa les polision anpwazonn leker.

Me malsans! Zanfan zarden malere.
Zot blem-blem, pal-pal. Plis letan pase
ala zot rod biyo-diversite.
Zis kalite, bap, zame li ase!

Pagla nepli la. So zarden ranpli
ar lastron, lerb fatak, pikan loulou.

02.06.09

Continue reading “POEM PERDI BANN”

VIV ENN LOT MANIER

© DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Sanndya

Mo anvi dir ki mo santi
Dan fon mo nam, dan mo lavi;
Ki mo trouve, ki mo tande
Dan mo lakaz, dan mo vilaz;
Dan mo pei ki pe’arive;
Difikilte ki fer ravaz
Lor nou Later kot fler ek pie
Ek zanimo finn perdi pie.
Me mo leker dir mwa tansion
Repet seki yer mo ti dir;
Tansion-tansion zoli parol
Glis dan klise, vinn rabase.

Lespri Kreasion gid mo pa;
Pa les traka kas mo kalpa.

Aret rabase!

Non!
Non, mo pa kwar.
Pa vre.
To pou’ale mem?
Nenport.
To koz nenport.
Kouyonod.
Mwa mo ekout misie la.
Li li kone.
Ki to pe rabase?
Kikfwa kot to bann sorti…
To pou’ale mem la?
Pa fer mwa sap lor kal!
Tansion mo grenn to ledan.
Koze pou fer ler…!

Friyapen

Li pome ar manze ek vitaminn;
li kapav nouri fami ek vwazen;
frengan, galan, li rant dan tou lasos
depi so tigrog ziska so deser.
Nourisan, li tal so lonbraz peper
ler soley lete pens nou nam, kabos
lekilib. Kan gagn fen fwet so refren,
friyapen pous lafaminn dan desbinn.

Pa lagren, pa proven, pa kwar boutir!
Se so rasinn ki donn nesans lavi
ki peple zarden e lakour vwazen
ar nouritir pou tou bann kreatir
– nouritir lekor, nouritir lespri –
ki bizen konstrir enn nouvo desten.

Eta Bobok!

Pa koz batat, pa koz maniok!
Ferm to lagel Arouy Violet!
Koz basmati, zoli baget
lafarinn blan. Tann mwa, bobok?
Friyapen wek! Koson kot mwa refiz manze.

Continue reading “VIV ENN LOT MANIER”