DILO DIBOUT (SANTE ZANFAN/NURSERY RHYMES/COMPTINES)

TRADIXION-ADAPTASION PAR DEV VIRAHSAWMY
TEX SOURCE: THE OXFORD DICTIONARY OF NURSERY RHYMES 1952

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION, The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

POU MICK EK CHRISTINE TAYLOR ONOM LAMITIE SAN FRONTIER

FER ATANSION!

Sa liv la pa finn fer direkteman pou zanfan me pou paran ek profeser ki pou servi li pou ed devlopman bann zanfan pre-primer ek zanfan dan ti klas primer.
Enn bon itilizasion pou ed zanfan dekouver bote zot lang maternel e anmemtan aprann alfabet, aprann konte, aprann zour lasemenn, dekouver ritm ek rim, devlop memwar ek aprann zwe ar silab kouma nou fer kan nou koz Madam-Sere.
Zanfan pou realize ki kapav gagn plezir dan aprann, ki ledikasion ek zwe kapav mars ansam. Sa pou prepar zot pou fer fas bann moman difisil dan lekol.
D.V

1
A ti enn alwa;
B ti bat li,
Ch ti chombo li,
D ti dres li,
E ti efil li,
F ti fagot li,
G ti glas li,
I ti izol li,
J ti jam li,
K ti kraz li,
L ti lev li,
M ti melanz li,
N ti nenenn li,
O ti oper li,
Ou ti ouver li,
P ti ploy li,
R ti roul li,
S ti sikre li,
T ti tranp li,
V, W ti vann li,
X, Y, Z ek tou lezot
Ti’le manze san kas kot.

2
A ti enn azan ki kwar li minis,
B ti enn bourik ki kouver ar pis.
CH ti’enn cholo nek pans mastana,
D ti enn deler ki zaza-zaza.
E ti epe me enn mari lare,
F ti’enn faner ki roul larou kare.
G ti enn grannwar ki ti deklar bay,
I ti enn idio ki pa konn travay.
J ti enn joukal ki kwar li zeni,
K ti enn katar kwar li favori.
L ti enn lasos ki may dan lak brit,
M ti enn malang zame rant dan bit.
N ti enn nwizans ki nek konn detrir,
O ti enn oter ki pa konn ekrir.
P ti enn gro piaw ki deklar gourrou,
R ti roder bout kouma trouloulou.
S ti enn souser kontan pas siro,
T ti enn teter ki deklar zoro.
V ti enn voler ki deklar monper,
W weyter deklar manejer.
Y ti yoyo san so lafisel,
Z ti enn zozo imit larkansiel.

3
Trap A, B ek C;
Azout D ek E;
Met F, G, H, I;
Pa bliye so J,
K, L, M, O, P,
Q, R, S ek T,
OU, V, W,
X, Y ek Z.
Tap lame zanfan!
Robine kiltir
Aster finn ouver
Pou ranz lavenir.

4
Gran A, tipti a,
Gran B Kalipa,
Enn sat dan bife
Pa pe trouv nanye.

5
Gran A ti soke ar manier gran B
Parski C, D, E, F pe fann ar G;
Hash anvi marye; I, J, K, L ‘si;
M zwe mis lekol, devlop zot lespri.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

6
Vie ‘Ton Toulsi finn ferm lizie,
Li pa pou retourne.
So long palto kapitone
Ti toultan boutone.

7
Ti’ena enn tonton lor lalinn, lor lalinn, lor lalinn,
Ti’ena enn tonton lor lalinn,
So nom ti ‘Ton Toulsi.
Li ti bien kontan bat kalchoul, bat kalchoul, bat kalchoul,
Li ti bien kontan bat kalchoul,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So sapo ti fer ar aplon, ar aplon, ar aplon,
So sapo ti fer ar aplon,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So palto ti fer ar kalya, ar kalya, ar kalya,
So palto ti fer ar kalya,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So bouton ti fer ar baja, ar baja, ar baja,
So bouton ti fer ar baja,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So zile ti fer ar salmi, ar salmi, ar salmi,
So zile ti fer ar salmi,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

So bretel ti fer ar sosis, ar sosis, ar sosis,
So bretel ti fer ar sosis,
So nom ti ‘Ton Toulsi.

Ti’ena enn lot ‘ton dan so gawn, dan so gawn, dan so gawn,
Ti’ena enn lot ‘ton dan so gawn,
So nom ti Jabaljas.
Li ti konn zis taye-raze, taye-raze, taye-raze,
Li ti konn zis taye-raze,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop aplon kram-kram, aplon kram-kram, aplon kram-kram,
Li balye prop aplon kram-kram,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop kalya fondan, kalya fondan, kalya fondan,
Li balye prop kalya fondan,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop baja so-so, baja so-so, baja so-so,
Li balye prop baja so-so,
So nom ti Jabaljas.

Li balye prop deksi salmi, deksi salmi, deksi salmi,
Li balye prop deksi salmi,
So nom ti Jabaljas.

Me li ti trangle ar sosis, ar sosis, ar sosis,
Me li ti trangle ar sosis;
Jabaljas ti kaykoun.

Continue reading “DILO DIBOUT (SANTE ZANFAN/NURSERY RHYMES/COMPTINES)”

DETRWA SANTE INOSANS EK EXPERYANS PAR WILLIAM BLAKE

TRADIKSION / ADAPTASION PAR DEV VIRAHSAWMY

TEX SOURS: THE PROJECT GUTENBERG EBOOK,
SONGS OF INNOCENCE AND EXPERIENCE
WWW.GUTENBERG.ORG

©DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION
The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

DETRWA SANTE INOSANS

THE ECHOING GREEN

The sun does arise,
And make happy the skies;
The merry bells ring
To welcome the Spring;
The skylark and thrush,
The birds of the bush,
Sing louder around
To the bells’ cheerful sound;
While our sports shall be seen
On the echoing green.

Old John, with white hair,
Does laugh away care,
Sitting under the oak,
Among the old folk.
They laugh at our play,
And soon they all say,
‘Such, such were the joys
When we all—girls and boys—
In our youth-time were seen
On the echoing green.’

Till the little ones, weary,
No more can be merry:
The sun does descend,
And our sports have an end.
Round the laps of their mothers
Many sisters and brothers,
Like birds in their nest,
Are ready for rest,
And sport no more seen
On the darkening green.

DAN PEI MAZIKAL

(Pou Kardinal Jean Margeot)

1

Ler soley leve
Fer lesiel riye
Laklos ding-dong-bel
Apel Samarel;
Zwazo tou kouler
Lor pie, dan lezer
Sant for-for, pli for
Ki laklos an-nor
Ler nou tap nou jal
Dan pei mazikal.

2

Ton Zan seve blan
Efas nou tourman;
Anba pie pipal
Korom amikal
Riye get nou zwe.
Ekout zot koze:
” Koumsamem lontan
Kan nou ti zanfan
Nou ti tap nou jal
Dan pei mazikal.”

3

Ler bann tipti fatige
Nepli kapav amize
– Soley al bwar dilo –
Nou jalsa net chombo.
Lor godi zot mama
Gran zanfan, ti baba,
Bann zwazo Makabe
Pe kas kou, pe reve;
Zot chomtayt bann jal
Dan pei mazikal.

Continue reading “DETRWA SANTE INOSANS EK EXPERYANS PAR WILLIAM BLAKE”