ZWAZO SAMAREL PELMEL

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

NOU PARTOU ME…

Lanatir pa finn donn nou
lekipman kare-kare
pou aziste zis pou zis
nou prezans dan nenport ki
anvironnman bien presi
kouma lezot kreatir
ki rant zis kare-kare
sakenn dan so ti kare.
Zot lafors se zot febles!

Nou febles se nou lafors.
Akoz nou peyna kazot
nou konstrir nou nik partou,
sirpeple tou kontinan.
Nou lafors se nou febles.

NOU KI MARI!

Nou servo bien devlope,
– sitan li bien devlope
nou konn servi bien tigit –
akoz sa nou’nn pran kontrol
baz teres e pli divan
sistem soler, kifer non.
Liv sakre, parol Bondie
pa finn donn nou plen pouvwar
pou zwir, zwir ek zwir ankor
plezir, profi san partaz?
Nou ki mari, pa manti!
Nou pa per sofman global,
ni trou dan lesiel malad,
ni SIDA. Nou ki mari!

SWIV MO LEKZANP

Parey kouma Tonton Sam
mo ti rant dan enn zarden
kot ti ena labondans
later, verdir, dilo kler;
fouye, koupe, defrise
mo koul lavi dan mo moul,
disiplinn lensten sovaz,
fer rekalsitran soumet,
rekonpans bann patriyot,
glorifie grander Bondie.

Pie lasie anrasine,
niaz lasid protez soley.

Selman – enn gren disab –
mank dilo, ler bien-bien mens.

VROUM-VROUM

Sak zanfan rev so vroum-vroum.
Vroum-vroum kouler larkansiel,
lapentir metalize,
zant kosmik, ekzekitif
mizir so prop lenportans
fer zalou touf so vwazen.
Gramaten dousma-dousma
li reve kouma kourpa
deryer karbonn monoksayd
ki teste so landirans;
tanto so rev transpire
dan fennsifer lor larout
kot zanfan kiltir vroum-vroum
desir koltar pou fer-vwar.

BES LATET FONSE

Reinnfores tropikal pe brile,
tanperatir global pe monte,
dilo-disel pe devor dimiel,
dezer pe anfle, ti-baba dan
Sahara pe korde ar kolik,
soley pe griy lezel papiyon.

Tig Malaisie pe bril san saler
dan lafore aswar lanez nwar;
gratsiel Hongkong pe perdi letaz
touleswar dan kazino labours;
La Chine , l’Inde ek Bangladesh pe rod
enn seke dan korbiyar profi.

Tonton Sam lor enternet sante:
‘Bes latet fonse; fer kouma mwa’.

KANSER, SIDA, MALARYA

Kanser file mem lor chart
profi Tobako;
Sa Mazeste Nikotinn
nouri so cholo,
fer labous dou kot bizen
pourvi biznes bon.
Resers lor SIDA loke,
peyna sponnsor;
pa kapav zet lamone
san kalkil profi.
Letansa partou kote
– kot yer ti fer fre –
dizef malarya eklo.

Ki pe arive?

SIVILIZASION?

Leker nou sivilizasion
ar so lasie, ar so beton,
so zarm pwisan paret frengan.
Eski nou pa pe get lemonn
dan fon kouyer anbalao?
Otour leker lasie-beton
lekzistans finn vinn bien mou-mou;
mou-mou, kram-kram eple labou.
Eski nou pe get nou lemonn
dan fon kouyer anbalao?
Laroze lasid finn pers trou
dan petal margerit gri-gri.
Letansa nou pe get lemonn
dan fon kouyer anbalao.

TRAS

Lontan-lontan tren pasaze,
tren marsandiz monte-desann;
masinn sarbon, masinn diezel
rale, loke, rote, pete
ler grenp lamonte Vandermersh
pandan ki siklis depas tren.
Ki reste dan tousa apart
souvenir mo lanfans ge-tris?
E zordi lor promnad Armand
joger zenn, joger vie, joger
tou kalite monte-desann
pandan ki loto kras karbonn.
Ki tras zot pou lese apart
souvenir lekzistans ge-tris.

SOLITID

Toulezour boner gramaten
lor promnad Armand mo trouv zot
ge, amoure, sir ki dime
pou pli zoli ki zordi, yer;
lor zot figir zenes, bote
rim ar lamour partaze,
ar sertitid ki zot lamour
solid pa pou vinn labitid.
Me zordi gramaten
soley ti mank enn reyon.
Ti-garson la tousel
lor rebor lapis mosad.
Latet lor zenou li tris.
So premie pa dan solitid?

RETRETE

Ler li ti pe travay foultaim
li ti pe mars long-long distans,
monte-desann, rantre-sorti;
li fatige san fatige
parski lavi ti bien regle
kouma pandil dan so salon;
tik-tak pandil ti finn pran plas
so prop revey biolozik.
Tik-tak, tik-tak lavi fasil
kouma mazik tik-tak, tik-tak.

Me depi li finn retrete
li derive, li savire,
devire, radote;
san fatige li fatige.

ZAKO SAGREN

Yer mo ti bien sagren li
tousel lor so ros mosad
pe manz margoz soliter.
Me zordi – mo bien sagren –
li kouma zako sagren.
Tifi la tro gran pou li
mem zot de ena mem laz.
Se pa enn fam ou enn konpagn
ki li bizen me enn kikenn
ki mama li, ki donn li tou,
ki toler tou so bann kapris.
Ayo Zennom! Ena boukou
pou to aprann dan liv lavi.
To zis konn pran, pa konn done.

ANKOR LIMEM!

Azordi mo bizen dir
mo plis sagren ti-lom la.
Mamzel la konn so lafors,
fer boul ping-pong ar ti-lom;
nek promet enn ti-dimiel
ti-lom plonze san gete
e mamzel la enn kout bat
avoy li fer enn letour.

E ti-lom pa rod pitie!
To’nn gagn seki to rode.
Grandi, vinn endepandan,
lerla li pou respe twa.
Sinon? Sinon lor to tom
pou’ena B fini par K.

LAMOUR LOR PERON

Ler lamour tap laport gramaten
Shirley, tro okipe, pa tande.
Balenns-shiit, bordmiting, promosion
finn deklas enn par enn tou lezot
preokipasion.
Ler laklos midi sone, lamour
fidel pran pasians, rod enn ti-plas
dan enn kwen so leker deborde
ar problem manejment kotidien
me abba!
Ler soley al kouse
Shirley ouver laport
e divan so lizie
enn lakrwa lor peron.

TONTON KONT SEZON

Dan vilaz mo lazenes ti ena, abba,
enn gran touk deborde ar sazes madriye
e tou ti-touk admiratif ti bouf plen-plen
labav zenial – mo dimann mwa si li ti zis
enn tigit pli piti ki Bondie – kontsezon
e lespri ki manz krann dan vilaz mo lanfans
ti donn lord tou zanfan pa mank li direspe,
apel li par so tit: Tonton Kont Sezon.
Yer, malsans lor mwa, so lonbraz bisagn krwaz mwa,
les parfen so lekiri griye petal fler.
Li pa finn sanze – e fale pa li sanze
pou ed limanite dekouver seki vre.

Gate, to konpran aster kifer mo prefer
rapel pie tamaren ek boukie banane.

DODO BABA.

Dodo baba, mo dir,
Dodo baba les nanar rant dan larmwar.

Dan Foukalend, zeni, zeni, ankor zeni
Pe fer piti ar lapeti,
Fer kitiri, satini ‘si ar nou lespri.
Navinn-Ravinn, Alen-Kolen,
Alam-Balam, Sarat-Mafat
Kim ar laraz, defons baraz,
Ouver laport lantouraz
Deziem milener tekni-marenwar.
Papa-mous-ver, mama-mous-ver
Pe dir zanfan “Manze, manze, bliye loder.”

Dodo baba, mo dir,
Dodo baba les tazar fit so razwar.

VEY SEKE

E matlo, mo frer, kifer touletan,
gramaten, tanto, bontan, movetan
dan bordir karo brile, lor lasann,
to vey seke pou gagn enn lif, stennding
pa fer nanye, dan kotch espesial rout
ki finn fer pou dimoun bien espesial
ki al destinasion bien espesial?

Bis ordiner tro ordiner, bayo!

E matlo, mo frer, kifer twa ek mwa
ansam nou pa ranz nou prop karosri,
tras sime zegwi ki pou amenn nou
kot nou prop fami; amenn nou zanfan
ver enn destine ki zot chombo bien
dan zot prop lame. Nou ranz nou transpor!

SWAF 1

Blake ti’ena rezon.
Menot dan lespri pli for ki lasie.
Samem fourmi per lelefan,
Samem ti-nen gagn per zean;
Akoz samem nam Lerwa
Paraliz lespri zenn prens;
Pouvwar krak lalinn Charlie,
Bous labous Madam Gertrude,
Pous Ophelia amoure
Dan lebra lamor.

Liberte lor papie fasil gagne. Pa ase!
Ale baba, al naze
Dan basen vre liberte;
Rafresi to nam ar dilo sakre.

SWAF 2

Olie espionn to vwazen
Vir teleskop ver lesiel
Andeor sistem soler,
Get lot kote galaxi
Komie galaxi ena;
Bwar konesans dan goble
Sazes pou konpran kifer
To pa kapav ferm Bondie
Ant de kouvertir enn liv,
Ant lespas de blok beton,
Dan ritiel, dan labitid,
Dan koutim ek dan routinn.

Kas lasenn dan to lespri
Si to’le konn ZEZIKRI.

SWAF 3

Wey matlo, Dimans nou pe kas karem
Pou selebre viktwar Agno Paskal
Otour enn latab garni ar manze,
Senbol rezwisans enn pep libere
Ki finn kit lobskirite pou al ver
Lendi Lalimier lor laplaz zwisans.
Pou selebre nou liberte
Nou sakrifie Agno Paskal,
Bwar so disan, manz so laser,
Pou ki Lespri Sen rant dan nou lekor.

Letansa Zezi dan lebra Shakti
Pe travers lespas mil ane-limier
Pou sem lesperans lot kote soley
Dan bann galaxi ki pa ankor ne.

SWAF 4

To’le mo swiv granpapa mo granmama,
Pans kouma li, mars kouma li, koz kouma li
Me anmemtan to’le mo vinn gran-madam-misie
Ki kondir loto, vwayaz par avion,
Servi kompyouter, bengn dan enternet.
To’le mo foto lor lagazet, radio-televizion
Lokal ek dideor;
To’le mo fer loner fami,
To’le mo gard loner fami,
Swiv granmama mo granpapa.
To’le mo fouy later
Rod mo rasinn, rod to kanbar!
Me mwa mo’anvi bwar
Dile Milkiwe.

SWAF 5

Zis parski li fam,
Zis parski li pov,
Pov, andikape,
Zis parski li vie,
Vie, feb ek frazil;
Zis parski li fam,
Mem limem pli for,
Mem limem pli brav,
Mem li pli kapav
Donn lamour ek swen;
Zis parski zot pa parey,
Parski zot pans diferan to kraz zot, dominn zot .

Vinn ar mwa dan lamer mazik
Tranp nam desese dan bonte klasik.

SWAF 6

Zis parski to for –
To ena pouvwar, fortinn ek fizik –
Zis parski to gran –
To kontrol trezor, larme ek prizon –
Zis parski to zom –
Mari, papa, patron, tomem kok Bondie –
To finn bliye
Kouma eple
Zenerozite.
Pourtan ti nouri twa ar dile limanite!

Kan pouvwar ek fortinn finn soul twa,
Vertiz grander fer latet vire,
Zame finn ariv twa anvi bwar
Enn gorze modesti dan ver imilite?

MASK FAM – FAM MASK

Ekout bann zom la kot laplenn foutborl,
lor stoul lakanbiz, anba pie lafours
ler pe bat zot kart, rakont zot zistwar
lor bann fam fatal ki finn amenn rwinn
ek dezolasion dan lavi bann zom
ki ti inosan e mank experyans.
Eve ek Dalila, Larenn-de-Saba
ek Mata Hari finn servi zot sarm
pou boulvers lavi pov zanfan Bondie;
kasiet deryer mask pou kas nou konte.

Mask-fam ou fam-mask? Kot laverite?
Twa ki finn donn nou tou sa lamour la,
kifer to met mask? Eski zot fors twa
met mask pou kasiet to laverite?

DAINN 1

Madam Makbeth ti enn dainn.
Pov misie Makbeth!
Akoz sa Ziliet la Romeo al zwenn tase;
Si Kordelia pa ti fane
Lerwa Lear ti pou sape.
William Shakespeare, mo matlo,
Ki zot pe fer twa dir?

Dan mo vilaz ‘si ti ena enn dainn.
Tou bann bon dimoun, dimoun onorab,
Ti lastik li, ti mastik li, persekit li,
Bril so lakaz, bril li vivan,
Zet so lasann dan fon enn trou
Kot zis Satan konn so sime.
Fouf! Anfen! Li finn ale ar so sekre!

DAINN 2

Granmer Tatann tchom so baton,
Sem konfizion lor so sime.
Zanfan tranble, kasiet dan zip;
Zenes evit rod lamerdman;
Zot paran per lalang viper.
Granmer Tatann so seve drol
Pa finn konn pegn. Seve Bondie
Ousa seve jab? Pa kone.

Bann gran-dimoun fer koumadir
Ki zot pa konn sekre bonnfam.
Enn swar dan rev Granmer Tatann
Dir mwa dousma dan mo zorey
Manke li vinn mo vre granmer,
Granmer boukou lezot zanfan.

DAINN 3

Dan kavern profon anba Pieter Both
Viv Granmer Sibyl, enn antikite,
Ki konn tou sekre later ek lesiel
Depi koumansman ziska finision.
So zorey fite tann Big Bang lwenten,
So lizie persan trouv Big Crunch vini;
Memwar lelefan pa les li bliye
Soufrans tifi Eve, Fatma ek Sita.

Dan so kavern mazik tig ek mouton,
Serpan ek pizon, vann-vane otour
Lanpader kristal, sandelie zetwal;
Parol istorik flote lor niaz lor,
Parol profetik sourse par miray
E nou destine grave lor granit.

GRANPER YAP-YAP,
GRANMER TCHOUPTCHAP

Mo granper Yap-Yap ti kontan zistwar
Ti-garson malen ki fer mons boure,
Fer zean kosto roul dan lapousier.
Dan so repertwar pa ti’ena Blanche Neige
Ousa Cendrillon. Kifer? Pa kone.
Nou bann ti-garson, avan ler dine,
Nou ti kontan zwe kot pie tamaren
Pandan ki tifi ti dan lakwizinn
Pou donn enn koudme, okip ti-baba.

Malsans pou tifi! Mo granmer Tchouptchap
Ti swazir silans. Dan so sourir tris
Ti’ena vie sekre prefer pa koze.
Li pa’nn gagn kouraz apel bann tifi
Pou rakont zot zistwar Peau d’ Ane.

SHEHERAZADE

Enn sans Sheherazade pa ti’ena kadna
Pou bous so labous;
Enn sans so lalang pa ti’ena lezo.
Bann zoli zistwar
Sort dan so labous, koul dan nou lavi
Kouma lok sikre ki fer malad fonn,
Ti sov so lavi,
Pe sov nou lavi.

Prenses Sheherazade, ko-mer mo zanfan,
Pa aret rakont
Zistwar.
Anpes
Bann verminn
Zet zanfan lamour dan kavo bouro.

KOMERAZ 1?

Mo kontan zistwar, kontan komeraz!
Kifer to tike? To trouv sa bien drol?
To pe dir partou ki mo nek yap-yap,
Mo lalang tro long, palab fer piti
Sak fwa mo ouver mo labous viper.
Eski to kone seki mo kone?
Eski to finn viv seki mo finn viv?
Fasil pou koze kan nou pa kone
Soufrans enn dimoun ki zis diferan.

Pa manti ditou! Mo kontan zistwar,
Kontan komeraz. Tank ki mo kapav
Mo pou servi mo lalang pou fwet zot,
Fer zot tou rapel ki zot pa bann sen.
Si mwa mo enn dainn, zot tou enpe dainn.

KOMERAZ 2?

Enn sans Jane Austen ti fer nou rapel
Dan so prop manier, ar ti-kout penso
Ek kouler komik tranpe dan dilo
Amer, kouma solitid fer gagn per.
Pa fasil matlo!
Ki to ti pou fer si to ti dan plas
Miss Bates, vie, malad san okenn resours,
Ar enn vie mama, sourd ek envalid?
Ki to ti pou fer omilie lanwit
Ler somey kase lor rivaz obskir,
Kan niaz nwar siklonn pe grogne laba?
Koz tousel matlo?
Koz tousel, koz nenport, koz komeraz
Zis pou kas silans ki chom to lagorz.

MASER ANN

Maser Ann, granmer toultan –
Depi ki letan letan;
Depi ki lespas lespas;
Depi ki later later
Ou pa bliye lepase,
Ou pran bien swen leprezan
E ou lir lagren fitir –
Kifer ou tris-souriyan?

Pourtan ou ti-zanfan
Ar de ti-bout dibwa
Finn reysi fonn glason
Ki ti pe kay lavi.

Kifer ou sourir larme?
Zot pe rerod koulout li?

KOT POU KONE 1?

Si lavi ti enn masinn
Nenport ki fatra foser
Ti pou kapav eksplik nou
Deroulman sak evennman
Si lavi ti enn masinn.
Si lavi ti enn masinn
Pa ti pou ena mister
Ki ouver lizie kaylous
Lor mervey imaziner
Kan reel vinn ireel.

Nou nek priye larezon,
Bliye imazinasion,
Gagn gos ar nou entwision,
Nepli konn emerveyman.

KOT POU KONE 2?

Kisannla ti dir? Kisannla kone?
Kifer tifi Eve pa gagn drwa kone?
Parski so mama ti dezobeir,
Kit zarden papa pou tras so desten?
Kifer to dir mwa Fatima antor?
Li ti tro kirye, pa konn so limit,
Pa respekte lord Barbe Bleue ti done?
Kisannla deside kisannla sef?
Barbe Bleue deside ki limem ki sef?
Barbe Bleue deside ki bann tifi Eve,
Tifi Fatima pa gagn drwa kone?
Tou tifi bizen res deryer midi?

Barbe Bleue, Barbe Rousse, labarb may, labarb bouk!
Labarb! Labarb! Boukou douk, boukou douk!

ZANN

Zann pa’le fer so louvraz,
lav lasiet, vey ti baba
kouma tifi bizen fer;
dainn satanik finn avoy
move soy, brouy so lespri;
li mansipe, rezenbe,
fer so fami gagn laont.
Bizen pous so movezer,
bril rasinn lespri-dimal.

Zot alim enn gran dife
pou pirifie Zann so nam,
pou donn lekzanp bann tifi
ki kapav enn zour anvi
rod fer kouma Zezikri.

MO BETI

Beti, mo beti, anpe dan to ber,
li pa pou fasil, amizir grandi,
desinn bann kontour, devlop konteni
idantite fam lor sa planet la
kot depi lontan – Bizen dir toultan? –
pouvwar labraget enpoz so lalwa.
Beti, mo beti, les profon somey
donn to nam lafors, ki to pou bizen
pou fer fas violans ki pou rod detrir
inosans ki neseser pou kiltiv
lamour ek tandres. Beti, mo beti!

Dodo mo baba anpe dan to ber!
Tank mo la, sat maron pa pou manz twa
me dime … pa kone ki pou’arive.

LEVE BABA

Ler to ti pe dormi, baba
Sat maron ti rod nana twa.

Pa kapav ferm laport-lafnet,
Larouy dan ler finn blok bann gon;
Pa pe kapav met barikad,
Movezer pe rant par bann fant;
Perdi letan bous tou bann fant,
Twatir lakaz finn anvole;
Perdi letan koulout bann tol,
Karya finn minn sarpant dibwa;
Pwazon karya peyna lefe,
Karya manz li ar lapeti.

Aret dormi, leve baba!
Sat maron pe rod nana twa.

ANT SO DE ZOREY

Kouma so gourrou, li kwar dan pirte
Disan ki koule dan lavenn pirsan
So tribi-de-ras malgre dilo sal
Ki separ lasours larivier sakre
Ar so ti-basen plen ar ti-lapia.

Kouma so gourrou, dan Gran Liv Sakre
Ki enspir nou nam pou sey gagn konpran
Kifer nou tou la, kot nou pe ale,
Ki nou bizen fer pou kontribiye
Dan travay Bondie, li rod lipou poul,
Li tir lay par tonn, kabos larkansiel
Pou sem zizani, plant rankinn partou.

Ant so de zorey ena … gaspiyaz!
Prefer pa koze. Gaspiy lekritir!

KONT FEYAZ

Ler nou finn perdi sime dan danbwa
nou desid pou kont feyaz, fey par fey
lor gran pie takamaka divan nou.
Nou tou nou net anextaz
ler nou analiz feyaz
fey par fey, ton par ton, tas par tas.
Servo desarz dan dalo!
Gran dekouvert do matlo!
Tou bann fey dan touf feyaz
napa ena mem grander,
mem kouler, mem dimansion.

Prezidan met so kajal,
prepar enn dekorasion
pou rekonpans envansion.
Letansa lorizon pe anflame.
Lakoler nou bann zanfan
dan prizon mediokrite,
dan geto endiferans,
dan leto lespri malsen
pe dir nou ouver lizie,
ouver zorey, ouver lespri.
Aret fer kouma tang!
Aret zwe kouk kasiet
ar soufrans ek dezespwar
limanite dan depotwar.

Arete foutou!
Ar zis enn gout dile limanite
Kapav fer mirak … si nou tou nou’le.

KOKAS KOKAZ

Kokaz li kokas, kokas li Kokaz;
bizen vinn Kokaz, lerla vinn kokas.
Anba so onbrel enn swar klerdelinn,
anba latant oxizenn tamize
Maykel-Maykela Jayki-Jaykisoun
pe defriz lalev, nene ek seve;
savonn lapo pou fer li blan dile
pou gagn enn ti-plas dan kazot Kokaz.

Pov Maykel-Maykela! Personn pa’nn dir zot
tousa gaspiyaz. Kokaz pa Kokaz
nou tou sort dan mem lakaz,
dan mem vwazinaz
laba dan savann Lafrik
kot nou istwar ti koumanse.

PETIT PWEN-ALALIGN

Laba lor balizaz kot vilaz zwenn danbwa
Petit dan maray lor matla gouni,
tousel dan douler pe donn nesans
fri so lamour dan pei kot lamour
ti enn pese – kot li’ankor enn pese.

Laba dan sant vilaz ena bel-bel gamat!
Garson sirdar tabisman pou marye.
So fami finn rod pou li
enn tifi bon fami, mem jati.
Pa kapav gat nasion!

Dan lanwit lavey maryaz
enn tifi balizaz ti pran nesans dan enn maray.
Li apel Tifi Petit Pwen-Alalign.

Personn pa responsab?

FALE PA MO SAP LOR KAL!

Enn zour boner gramaten
– malgre Lendi kordonie –
mo pwent lor santie travay
pou enn ti-boulo manev
e formenn ar koze gra
dir mwa fonn, grate-ale.
Fale pa mo sap lor kal!
Fale pa mo sap lor kal!
Mo boper rant dan lakaz,
kraz partou, bat mo mama.
Mo vwazinn, perdi latet,
ti bwar pestisid yer swar,
mo ti-baba dan so vant.
Fale pa mo sap lor kal!
Zordi Dimans gramaten
kouma mo sort dan legliz
lapolis fou kap lor mwa.
Yeroswar ti’ena dibri,
zot panse se mwa koupab.
Fale pa mo sap lor kal!
Ler zot fini bien bate
lerla zot rod explike.
Fale pa mo sap lor kal!
Mo kapav ale zot dir.
Kouma mo finn tom deor
lapolis reramas mwa;
ler zot fouy dan pos mo jins
zot dekouver enn bout mas.

Fale pa mo sap lor kal!
Fale pa mo sap lor kal?

PA RASIS SA!

“… li malang li santi pi
li vilen kouma zako
li nwar kouma ferm lizie
peyna nanye dan koko
li voler li malelve
li pares pa fer zefor
li nek kontan amize
li al lekol anba ban
li nek kas poz anba pon
zis bon pou gardien kanpman.”

Sa pa koze rasis sa!
Bon dimoun ki pe dir sa.
Zot senser ek zot onet,
Bondie koz dan zot zorey.

ESKI NOU SIVILIZE?

Tank ki ena dimoun ki
pa gagn drwa viv normalman
parski zot sex diferan,
– li peyna form maskilen –
eski nou sivilize?
Tank ki ena dimoun ki
pa konn lir, pa konn ekrir,
tom andeor devlopman
parski zot koz diferan.
eski nou sivilize?
Tank ki ena dimoun ki
parski zot zis diferan
pa gagn drwa viv normalman
eski nou sivilize?

MO ANVI KRIYE

Mo anvi kriye, kriye mo koler,
kriye mo soufrans, kriye mo douler,
kriye sitan for ki lesiel lao
eklate-grene kouma lapli-ros
kraz latet entolerans.

Mo anvi kriye; kriye, kriye for
pou fer sourd tande, fer kaylous trouv kler,
fer glason endiferans fonn.

Ki serti kriye? Rafal siklonn
nway lavwa, lapli delav larkansiel,
kabos rev e rey lafwa. Lavwa anrwe
pa pe mont ziska Bondie.
Olie kriye, ki pou fer? Alim labouzi?
Pert-tan!

EFASE-REFER

si nou ti kapav efase refer
net refer lavi zis ar gou dimiel
refer devlopman san bles larkansiel
reekrir istwar san enn sel gout larm
rekonstrir lemonn san servi kik zarm
reranz sosiete san kik prezize
repenn lesperans ar penso bote
si nou ti kapav …. sa pa neseser!

oazis dan dezer
barlizour dan fernwar
fler kouler lor mel ros
diya dan divan
ase pou tengn dife, sem semans lesperans.
Ase? A Bondie! Ki bizen fer?

OXIZENN MATINAL

Gramaten ler li al laboutik,
Bay Adam so lespri fer koustik,
So lame pe tranble, so zorey pe rofle ar soulezo lavey.
Li bien tris, koumadir li andey.
Kouma laport ouver, li pik drwat
Lav enn ver,
Fer servi de dan enn
Pou kas so yenn.
Enn kout sek!
Figir ramas-ramase!
Li ferm so lizie, li reouver.
Bann zimaz flou revinn enpe kler.
Li pran so tant, pran sime santie
Vadire kikenn ki finn re-ne.
Oxizenn matinal fer lefe!
Premie zom dir mwa ki to ete?
Kifer dan trou nwar to finn tonbe?
Miraz realite fer twa ge,
Ar seki paret to satisfe.
Bay Adam
Pa tande.
Li kwar li proteze
Par so boukliye.
Lizie bese.
Li kotinie.

LONBRAZ LAVI (I)

Dan lesiel lao pwisans metalik
Pe donn tourdisma, pe fabrik bann rev,
Fer leker kontan, kalme tou lafiev.
Tou dimoun pe dir mersi Lamerik.

Laba ti planter, isi kolporter
Pe trouv zot boner dan mem tranzaxion:
Donn konsomater gran satisfaxion.
Peyna erer! Larzan peyna loder.

Bann entelektiel, bann gran-gran savan,
Bann antreprener, bann antremeter
Finn reyni konsey bann roder-de-ler.
Tou zorey drese ar tapaz larzan.

Bel exitasion! Fini resesion!
Nek bizen fer plan, soumet dokiman,
Misie prezidan pou fer nou kontan.
Ameriken la, gran benedixion!

Dan nwar, soley dolar kouma enn far
– Rar-rar gagn sa kalite lalimier! –
Pe ekler nou lavenir nikleer.
Pran! Pran! Pran! Pa fer to vantar monwar!

Laba lor baz, dolar pe fer piti,
Maren meriken ape kosome,
Pitay pe fane, tou dimoun ere:
Gouvernman, lendistri, sofer taxi.
Bann dees devlopman orizotal,
Bann veritab sours deviz etranzer,
Pe explwat resours dan zonn-frans laser.
Ki pli gran esanz enternasional?

E Wi ! Partou kote bel soulezon,
Soley dolar pe briye dan lespri
Bann ki pe viv dan lonbraz lavi.
Ki liberasion? Viv prostitision!

Dan lesiel lao, dan dilo anba,
Pwisans metalik, pwisans atomik
Ar difil kosmar pe trikot nou nik.
Me bann bachara pe naz dan nisa.

Dan lonbraz lavi, zot rev “le printemps”,
Dan fon enn kouyer zot get liniver,
Gramaten tanto zot fer lapriyer,
Pou gagn lekleraz soley fenean.

LACHIMI DAN LAKIRI

Lachimi dan lekiri pe nouri
Ar lakasia ver tann dan bor montagn
So vas plenn pre pou akous lavenir,
Lachimi dan lekiri pe ranpli
Ar kares miskle enn seo dile
Pou fer manteg, dahi ek dilebi.

Odnen dan so zarden pe plant diten,
Persi, ti pima, petsay, patison,
Kotomili pou nouri so fami.
Mahadeo ar enn lamok dilo
Dan so karo pe aroz enn par enn
Bann plant pomdamour ant bann rigol kann.

Kolo kot so bato dan bor dilo
May par may pe demay so file fen;
Rene menwizie ar so de lame
Pe rabote, mastike, mizire;
Balti beton dan lame, Ton Dede
Pe batir bout par bout so moniman.

Soon ar so tant dipen, Matant Martha
Ar so pake lenz, Siven ar so pios,
Philippe dan so taxi, Kaptann Georges Lim
Dan so laboutik, Biga lenprimer
Ek Marday kouyoner soley leve
Soley kouse pe tir jab par lake.

Dan karo, dan biro, dan lendistri,
Dan menaz, lor laplaz, dan lotelri,
Dan divan, dan bontan, dan move tan
Sunil, Sahil, Sennvil, Jamil, Odil
Gramaten, tanto pe debrouye mem.
Abba ! Soley fenean riy foutan.

TOUKOREK EK LYDIFISIL

Lydifisil : Toukorek ! Toukorek tomem sa ?
Moustas ! Labarb ! Linet ! Ayo mama !
Toukorek: To finn trouv mirak ! Mo mars ar letan.
Lydifisil : Depi kan nou pa zwenn? Bien-bien lontan.
Toukorek : Akoz Li ! Li finn bliye so letan.
Aster li frekant seki ena ran:
Linconsing, Sanjay, Zeneral Makbef.
Li finn bliye piti, li mars ar sef.
Lydifisil : To pa bizen li pou to ekziste.
Viv to lavi, les li swiv so sime.
Toukorek: Me to bien kone, limem finn kre nou;
Aster li pa gagn drwa abandonn nou.
Lydifisil : To lib! Pran to desten dan to lame.
Pa bizen per dibout lor to lipie.
Toukorek : Koze fasil, lapratik difisil.
Li pa fasil pou debrouy nou difil.
Li finn bien manz mo krann. Aster kot li?
Lydifisil : To finn bien sanze! Kifer to rod li?
Toukorek : Li finn bien fane, li pou pey mwa ser.
Ar so plim li ti kontan fer fezer,
Enn pake zafer li ti pe ekrir.
Mwa mo pou dir li, li enn pouritir.
Li finn gagn foli grander! Toukorek
Nepli ase bon. Li kit nou dan sek
Pou li al explor bann gran profonder.
Mo espere ki…
Lydifisil : Napa ankoler!
Parey kouma twa li mars ar letan.
Moustas ek labarb, rapel bien, lontan
Lor to figir listre pa ti ena.
Toukorek : Si li gagn drwa sanze, kifer pa mwa?
Lydifisil : Be samem mo pe rod fer twa konpran.
Toukorek : Li finn servi nou pou li pran lelan.
Koumadir skech komik tro fay pou li!
Aster misie la ekrir komedi,
Trazedi, poem komik, satirik;
Li koz “ars poeticae” ek lezot trik.
Teknik poetik, badinaz foutan,
Toutsort komeraz ki mo pa konpran.
Lydifisil : Les li! Twa aret fatig to latet.
Lontan nou pa zwenn, nou fer enn ti fet.
Vinn ar mwa lakaz, to zwenn mo mari.
Toukorek : To mari ! Twa ‘si to finn sanz lavi?
Mo rapel bien to lide lor maryaz;
To ti apel li enn vie langrenaz
Kot esklav modern gagn so prop esklav.
Lydifisil : To kone matlo, nou nepli kapav
Toultan pil anplas. Lemonn pe sanze.
Mem realite li pe transforme.
Sak sitiasion rod so solisio;
Nou bizen toultan remet an kestion,
Sinon kouma gon nou pou anpandan.
Ena bann kixoz mo ti kwar lontan,
Zot ti paret vre, koumadir sakre,
Me azordi zour ler mo repanse,
Mo realize ki lakonesans
Li peyna limit. Mo finn ena sans
Avan finn tro tar, konpran mo erer,
Koriz bann foste, sey trouv enpe kler.
Kouma tou kixoz, maryaz si parey.
Parfwa kouma fler, parfwa kouma fey.
Toukorek : Mo nepli konpran seki bize fer!
Me mwa mo plis kwar li pe fer erer.
Lydifisil : Vinn lakaz ar mwa. Zot pran enn tipti
Twa ek mo mari; mo kwi enn kari.
Lerla asam nou manz enn ti manze,
Nou va blag-blage, nou va amize.
Nou koz nou problem; nou gete asam
Ki nou kapav fer kouma bann bon kam.
Vini Toukorek, vini mo gran frer!
Pa bizen tike ! Nou bann proleter
Pa gagn drwa lager. Viv nou lamitie!
Toukorek : To kone Lydi mo enpe onte
Kan mo mazine – kikfwa li meyer
Bliye lepase – akoz erer yer
Twa ek mwa zordi sakenn so kote
Pe rod so sime, pe sey demaye
Laliann konfizion, pe rod solision;
Si nou ti ansam dan enn gran linion –
To ena rezo –
Lydifisil : To trouv zot laba
Pe zwe dan lakour? Mo dir twa fek la
Zot ti ti-baba, get kouma zot gran.
Pli gran la fek-la finn gagn so set-a.
Toukorek : Set banane!
Lydifisil : Nou pe vieyi vit.
Letan galoupe! Kapav zwenn ar bit
San realize, san preparasion.
Lerla finn tro tar pou pran prekosion.
To trouve Toukorek kifer mo kwar
Pa neseser nou tom dan dezespwar?
Toukorek : To’ena enn fami, de zoli zanfan
Deryer twa to pa pou kit zis divan.
Me get mwa! Depi mo zanfan ziska
Azordi mo balot parsi parla
Rode mem ki sime mo bizen swiv.
Mo rod dan lavi ek mo rod dan liv,
Mo tap tou laport, pa zwenn enn repons.
Ar lakoler nwar parfwa mo defons
Mo laservel dan lalkol, dan ganja.
Lydifisil : To bet Toukorek ! Ayo mo bhaya!
To pe konplik tou, lavi plis fasil;
Pa difisil pou debrouy nou difil
Kan nou’nn konpran bien noumem nou desten.
Toukorek : Pourtan, Lydi, mo kwar li bien vilen
Seki li finn fer. Mo finn sey konpran,
Kas mo latet, mo finn sey fer enn plan
Pou swiv so lide, pou mars dapre li.
Ler mo lev lizie pou gete kot li
Li finn disparet; pa kone aster
Ki li’nn devini. Tou sa fer mwa per.
Ki pou fer konfians? Kisannla pou swiv?
Lydifisil : Mo bien konpran twa. Me nou bizen viv… To kone Toukorek! Mo leker gro kan mo panse nou pa pe rod sato. Nou’le ki nou zanfan napa bouz fix… Pran enpe kari, pa manz douri sek.
Toukorek : Ki finn ariv li ? Eski to kone?
Lydifisil : Dimoun pe koze. Mwa mo finn tande ki li finn desid pou ekrir poem, sate pou zanfan…
Toukorek : Be nou?
Lydifisil : Nou reprezant so lazenes, lepok bann “skech”… Mwa mo sagren li. To kone parey kouma twa, parey kouma mwa, li’si li finn bril so ledwa … pov jab la.
Bizen viv Toukorek, bizen viv.

LABA ANVIL DAN ENN SALON

So dernie grog gagn gou dilo
Me so pale finn telman kwi,
So lespri finn telman vwale
Ki peyna okenn diferans.

Bizen manze, bwar, donn jaz may frenn,
Lavi kourt, toumoro wi day may frenn,
Bivon, bivon, lavi e bien kourt.
Ze garde ta foto sir mon ker .
Ki to dir? To tro fezer?
To pe koz kont mo lider,
To pe koz kont mo nasion?
Jati ke jati koun ke koun!!!
Li lev lame lor so bon cham;
So kes glise, li tom par fes;
Latab vire, bann ver kraze.
Gro-gro zoure gro-gro zoure.

Lor bor lari li balote;
So pos finn vid, so latet vid.
Lakoler nwar pe manz so krann;
Li anvi touy tou so ennmi.

Li al lakaz, li pran enn sab;
Li asasinn so boutikie;
Li asasinn so bon kamrad …
Li asasinn tou so fami.

Laba anvil dan enn salon
Bann gran marsan pe diskite,
Zot ver wiski dan zot lame,
Kimanier pou fer promosion
Enn nouvo boutey labwason.
Laba anvil dan enn salon
Bann gran bayan pe kalkile
Komie profi zot kapav fer,
Komie roupi zot pou gagne,
Ki komision bizen done.
Laba anvil dan enn salon
Bann gran maron finn deside
Ki bann soular zot neseser
Pou protez zot ti liniver.
Laba avil dan enn salon:
Qu’en penses-tu, mon cher ami ?

(Nov-Desam 1977)

SEKI PARET

Enn zenn peser ar lafwinn pe lager,
Enn vie peser, osi vie ki later,
Vinn dibout omilie zot lakoler.
Vie peser dir zot ar enn lavwa kler:
Lamer li paret ble me li pa ble;
Later paret anplas me li tourne;
Nou pa paret parey me nou parey;
Seki pa kouma nou, li degize;
Seki nou pa trouve, plis dazere.

Enn labourer pe rod bat so sirdar;
Li domine par so lakoler nwar;
Ton Manikon sek-sek dres divan li;
Li dir li nou bizen konn nou ennmi:
Lamer li paret ble me li pa ble;
Later paret anplas me li tourne;
Nou pa paret parey me nou parey;
Seki pa kouma nou, li degize;
Seki nou pa trouve, plis dazere.

Dan laboutik ena enn gran bagar;
Trwa zenn garson pe refiz pey zot bwar;
Chacha Sougrim reysi fer zot konpran
Ki boutikie li napa dan lot kan:
Lamer li paret ble me li pa ble;
Later paret anplas me li tourne;
Nou pa paret parey me nou parey;
Seki pa kouma nou, li degize;
Seki nou pa trouve, plis dazere.

Enn tenor labous ranpli ar disik;
So parol elastik pe fer mastik
Pou bous lizie bann seki rod sanzman
– Bann gran marsan pe servi zot azan.
Lamer li paret ble me li pa ble;
Later paret anplas me li tourne;
Nou pa paret parey me nou parey;
Seki pa kouma nou, li degize;
Seki nou pa trouve, plis dazere.

Dan enn banke sef sirk pe fer diskour;
So gran larme pe atann dan lakour;
Li pe koz liberte, egalite;
Tou dimoun bien kontan, zot tap lame.
Lamer li paret ble me li pa ble;
Later paret anplas me li tourne;
Nou pa paret parey me nou parey;
Seki pa kouma nou, li degize;
Seki nou pa trouve, plis dazere.

Ton Toulsi Toultan ti pe rakont mwa:
“Mo piti pa les zot anbet twa;
Mem koze nou kapav get de fason;
Pou patron li bon, pou twa li pa bon;
Pou twa li bon, pou patron li pa bon.
Seki paret zoli peyna valer
Si nou ennmi li kasiet par deryer.
– Rapel bien seki mo finn rakont twa.”
Lamer li paret ble me li pa ble;
Later paret anplas me li tourne;
Nou pa paret parey me nou parey;
Seki pa kouma nou, li degize;
Seki nou pa trouve, plis dazere.

(Nov-Desam 1977)

DIKTATER

Enn diktater lor so tronn pe reve;
lavaper rom finn anvlop so lespri,
ronfle-ronfle, riy-riye, grogn-grogne,
li satisfe
blan finn melanz ar nwar,
divan finn melanz ar deryer,
lao finn melanz ar anba,
lepase finn fonn ar lavenir,
lanwit ek lizour finn vinn enn,
sanzman finn disparet.

tou parey
tou senp
li satisfe

bann dimoun pe marse san kadans, san mouvman,
zot pe glise
kouma lonbraz
bann zanfan pe zwe san tapaz san kouler
zot pe flote dan leter

ronfle-ronfle, riy-riye, grogn-grogne
li satisfe
tou bann pie mem oter, mem groser san kouler
tou dimoun mem figir, mem mizir san sourir
tou bann fler mem grander
san parfen
tou bann mont donn mem ler
dan silans san mouvman
ronfle-ronfle, riy-riye, grogn-grogne
li satisfe
tou bann fri mem parey
tou lespri mem parey
lamizik enn sel not
mem parey mem parey
ronfle-ronfle, riy-riye, grogn-grogne
li satisfe
nanye pa pou sanze
diktater lor so tronn
pou kapav dirize

bien-bien lwen enn refren
fer so rev vinn kosmar;
lavwa mizikal bann zanfan larkansiel
fer so rev vinn kosmar,
fer so rev vinn kosmar
ronfle-ronfle, riy-riye, grogn-grogne

li ekoute

san twa napeyna mwa
san mwa napeyna twa
ar yer nou finn fer azordi
ar zordi nou pou fer dime
mo pa twa to pa mwa
to lao mo anba
mo lao to anba
letan pe pase seki la pa pou la
to lizour mo aswar
mo lizour to aswar
li ekoute
li araze
so somey kase
li fer touy tou zanfan
sante la kontinie
divan finn aprann li
bann pie finn aprann li
bann fler finn aprann li
later finn aprann li
liniver pe sant li

san twa napeyna mwa
san mwa napeyna twa
ar yer nou finn fer azordi
ar zordi nou pou fer dime
mo pa twa to pa mwa
to lao mo anba
mo lao to anba
letan pe pase seki la pa pou la
to lizour mo aswar
mo lizour to aswar

(Nov-Desam 1977)

LONGANIS

longanis, longanis, to bien for, to bien for!
akoz twa akoz twa komie dimoun finn mor?
to mexinn pas-partou tou dimoun avale;
ti lespri, gran lespri, ti misie, gran misie
kanser, ilser, groker, malarya, kolera,
ti mofinn, gran lagign, ti malsans, gran dega
to geri, to bare; boukou dimoun kwar twa.
longanis, longanis to bien for mo dir twa.

to bann mam kontan twa, partou zot defann twa;
labouzi, lamone, boutey rom, kabri nwar,
protexion, promosion zot donn twa touleswar.
to soul zot ar bann rev, anretour zot soul twa.

to finn vinn gran gourrou, longanis, longanis;
bann zelev ki finn swiv to leson longanis
fer parey kouma twa; ar mexinn pas-partou
zot kouyonn tou dimoun, chombo nou par likou.

longanis, longanis, to merit enn bon klak;
to mexinn pas-partou, to solision mirak
zot servi li partou, zot servi li pou tou
zot lespri makacha finn vinn enn gro poutou

san fer enn analiz, san konn rasinn bann kriz,
zot koze, zot zaze, kritike, fer biz-biz;
zot amenn konfizion, zot nouri bann palab;
pou kouyonn tou dimoun, amar nou ar bann jab.

Longanis, longanis, to lespri danzere;
to finn brouy bann latet, to pe blok devlopman
longanis, longanis, to lespri danzere;
nou pou kraz to latet pou amenn devlopman.

(Nov-Desam 1977)

YER ZORDI DIME

sa fey sek
ki kriye anba to lipie
yer
yer li ti pe dekor lekor enn pie ar bann fler parfime
zordi lor later li peyna gran valer
dime li pou vinn fimie
lavi finn vinn lamor
me so lamor
pou donn lavi
enn pake fey ki pou ouver zot leker

enn loyo mang dan bor sime
personn pa pran li kont
tousel abandone, sek-sek, ramas-ramase lor enn ta salte
yer enn fri mir ti ranpli labous ar douser siro lavi
zordi san valer personn pa konn li, personn pa get li
dan so leker ena enn lot lavi
dime enn gran pie pou donn lonbraz ek manze
bann vwayazer fatige

enn serkey
divan twa
to lagorz sek, to leker sere
to trip pe amar-amare
to mama finn vinn fler
li pou vinn lapousier
avantier enn baba ti ne
yer baba la ti vinn mama
zordi mama la finn vinn fler
dime fler la pou fonn dan later
me lor later li finn kit lavi ek lespwar
enn labouzi finn tengn
senk far finn alime
lavi kontigne grandi
so kalite sanze

somer
to finn vinn somer
to lavenir amer
lalwa misie la dirize
to tousel pe sarye to douk
lizinn la finn ferme
san travayer, mil travayer finn vinn somer
san travayer, mil travayer zot lavenir amer
avantier to ti tousel
avantier misie la ti for
yer to nepli ti tousel
yer misie la ti perdi lafors
zordi san travayer, mil travayer finn vinn for
dime lalwa travayer ki pou dirize

liniver misie la ti ne
liniver misie la finn grandi
liniver misie la pou grandi
liniver misie la pou fini
dan so finision
ena koumansman
liniver
travayer
ena devlopman
liniver travayer
samem
lavenir

(Nov – Desam 1977)

LI PA SAP DAN LEZER

to leve gramaten lemon kaya-kaya
maya fer enn sourir to refiz get maya
sourya ge pe sante dan lesiel set kouler
to lizie nek trouv zonn, gou kininn dan leker

to beta dan lakour so ti fes lor later
enn pake lagratel so lekor finn kouver
to dadi lor lili enn lanwit finn soufer
janegi to vwazinn avantier ti vinn fler

so zanfan pe plore zot pe rod zot mama
maya finn al get zot, bizen sey konsol zot
zot papa gramaten finn re-al kas so kot
pou ki bann zanfan la aswar gagn zot nana

lizinn kot to travay finn desid pou ferme
manejer finn dir twa enn lot plas al rode
enn lot plas zot dir twa revini landime
landime to ale, revini landime

to beta pe plore enn mous zonn finn pik li
to dadi lor lili so douler pe pens li
enn dokter pou vini, bizen kas pou pey li
farmasien ar sourir pou kont tou to roupi

depite to landrwa li finn vinn enn minis
prezidan to baitka li mars ar lapolis
panditji gramaten li al get so karo
kisannla pou ed twa, kisannla pou ed twa

to desten li amer, kisannla pou ed twa
to lavi li lanfer, kisannla pou ed twa
sannfwala, sannfwala ki to pou bizen fer
to napeyna sover, sannfwala ki to fer

kone kot to maler li pran so nouritir
dekouver bann rasinn liniver pouritir
so rasinn dan later, li pa sap dan lezer
to maler pe nouri bann gopia zot boner

twa ek to bann kamwad, kouma twa pe soufer
zot sibir bann lalwa, axepte bann lalwa
ki viv lor kraz boja ek so bann mazistra
depite minis-prens kalipa avoka

pa kwar ki to tousel, ouver bien to lizie
to pou trouv otour twa enn larme lamitie
to desten pou sanze, to bizen volonte
li pa sap dan lezer, so rasinn dan later

to lemonn pou sanze si twa to’le sanz li
destine to lavi, destine nou lavi
bann lezot finn fer li pou kraz nou azordi
si nou tou diboute nou lafors li grandi

letan nou nou grandi nou ennmi zot febli
nou grandi nou grandi zot febli zot febli
nou transform liniver, nou detrir lamizer
nou amenn armoni enn lemonn ki sourir

li pa sap dan lezer, so rasinn dan later
sourya pou fer sourir dan lesiel set kouler
gou kininn anvole, nik mous zonn anvole
beta pa pou plore, bann zanfan pou riye

(Nov-Desam 1977)

FER FER, LES FER

Mwa mo ti bien kapav fer twa fer seki
Dapre mwa twa to bizen fer;
Tras to sime san fot ziska to rant dan bit;
Sak minit, sak segonn fer twa fer
Seki mwa mo kone neseser
Me mwa mo finn prefer
Les twa fer
Seki twa to prefer
Yer, zordi, dime.

Gide san dikte.

Dan sak lakrwaze
Les twa swazir sime,
Les twa kongn ar born,
Kotok lor miray,
Piktet dan raket,
Rat sime
Dan liberte.
Liberte, lib, libere;
To lib mo zanfan.

To pou fer erer,
To pou rat sime,
Efase, refer.

Mo sarye to liberte
Kouma lakrwa lor zepol.

BOURIK POLITIKMAN KOREK

Depi ki enn fwa
li ti sarye Zezi lor so ledo
pou rant dan Zerizalem
bourik finn vinn politikman korek;
li brer politikman korek;
zestaz politikman korek.
Pa samem mesaz Zezi?
“Pa amenn lepe, amenn lape!”

Seki li panse
personn pa kone. Pa bizen kone;
pourvi seki li dir politikman korek.
Fer labous dou, leker kontan;
fer vadire tou dimoun ere;
peyna friksion; peyna biz-biz;
tou dimoun miz.
Pa samem mesaz Zezi?
“Pa amenn lepe, amenn lape!”

Akoz Tizan pe dimann enn plas dan patiraz
pou so troupo kabri;
akoz patiraz rezerve pou mouton ek serf,
konsey pou pirte lanvironnman,
pou vwayaz san sekous,
pou istwar lor lalign drwat ek plat,
sou rezim roten bazar
Bourik politikman korek
finn kondann Tizan.
Li sekter, noubanis, lir Labib anbalao,
rezenbe, tente, sem zizani.
Kalot agos, kalot adrwat!
Tansion twa fenean!
Donn lot lazou!
Pa samem mesaz Zezi?
“Pa amenn lepe, amenn lape!”

Enn bengali lor enn brans
pe get zot grimas.
Li pa kapav tini.
Li apel tou zwazo:
bengali, pikpik, tourtrel, pizon, mwano, kardinal, payanke.
Zot lev zot lake,
fors enn soulazman
lor latetsorpa.
Bourik politikman korek
kriy lasasen.
Pa samem mesaz Zezi?
“Pa amenn lape, amenn lepe!”

SONET 1

Lamour enn zoli mo, zoli-zoli mo;
Enn zoli paspartou pou fer labous dou.
Romeo servi li me Tartif osi.

Lamour enn parol dous ki plen nou labous;
Lakol ki kol bann bout relasion brize.
Me parfwa labous plen kan leker li sek.

Lamour enn koze prop ki ekler sime;
Trap lame dezespwar ver laport sere.
Me tansion letalaz bous lizie bann maz.

Lamour enn mesaz kler kan siklonn bate;
Li nouri gout par gout dile liniver.
Me tansion so kontrer fer dile tourne.

Kan Zezi ti koz sa lesperans ti ne;
Faraon ti tranble. Li pa’nkor grene.

SONET 2

Anou fer sanblan, nou fer vadire
Vremem nou kontan. Twa to fer akter,
Mwa mo fer aktris.
E nou de ansam fer kouma dan fim.

Trap lame sante, bouz leren danse;
Deryer pie-koko get lalinn leve.
Eee! Enn mari rol!
Nou fer koumadir samem vre lavi.

Personn pa konpran lavi li tro kourt,
Enn ta simagre anpes zot konn zwir,
Fer zot nam mizer. Filozofi? Wek!

Par kont twa ek mwa nou konn zis zordi,
Nou pa get divan. Nou bien foupamal
Ki ariv dime. Zwir moman prezan!

SONET 3

Get jati, get disan, get nasion
Tousala fer mwa gagn maloker.
Me pa vinn rakont mwa linite
Ekziste ant ansien testaman
Ek Nouvo Testaman. Etahe!

Enn kwar dan vanzans, lot kwar dan pardon;
Enn kwar dan lager, lot kwar dan lape;
Enn kwar dan rankinn, lot dan konpasion.
Ansien ek Nouvo, lanwit ek lizour,
Lamor ek lavi zot koekziste;
Marenwar premie ekler nam segon
Me pa vinn fer kwar zot torsenn kole.

Axepte matlo nou finn tourn anron!
Koson ek mouton pa pou vinn dalon.

SONET 4

Sa de paran la bien bon dimoun sa!
Gramaten-tanto, tanto-gramaten,
Bo-tan, move-tan zot okip serye
Lavenir zanfan. Nanye pa sape.

Depi konsepsion zot koumans tir plan,
Prepar piti la pou fer C.P.E.
Ki lekol? Ki profeser? Ki leson?

Depi so nesans zot finn deside
Ki li bizen fer, kot li pou marse,
Ki pou so metie, ki li pou marye.
Zot finn okip tou, nanye pa sape;
Zot finn zis bliye piti la so gou.

De bon paran sa! Donn zot enn meday!
Zot konn fer zanfan anter liberte.

SONET 5

To’le kouma enn peroke
Li resit prop dan lekzame
Langaz to aryer-granpapa;
To’le li koz angle-franse,
Vinn enn zeni matematik,
Konn kompyouter, konn plis ki tou.

Lemonn antie pe admire
Ki kantite to devwe.
Nanye piti la pa manke:
Dixioner, ansiklopedi,
Etsetera, etsetera.
To’nn zis bliye donn li gate.

Li pa konn get zwazo sante,
Li pa konn zwe. Fou li lape.

SONET 6

Sa madam la! Donna Inez manti.
Mem Byron pa ti pou kapav kre li.
San lir enn sel liv li konn tou par ker;
Lor tou size, depi A ziska Zed,
Li ena so mo. Enn problem leve?
Ki ou trakase? Li donn ou remed.

So lamour kouma lonbraz bar ou soley;
So konsey kouma pikan dan fler raket;
So sourir? Ayo kouma mo pou dir!
So sourir kouma egrer lestoma.
Tou so lantouraz, kan li pe gete,
Anbras so lonbraz pou gagn enn seke.

Kan li mor li pou vinn enn sen, zot dir;
Zot priye: “Ah Bondie pa tro tarde”.

SONET 7

Mo vwazen kontan Bondie.
Telman li fer lapriyer,
Partou so lekor gagn kor;
Pou pini pese lekor
Li finn ranz enn long saple
Avek lagren filao.

Mo vwazen kontan Bondie.
Li fer lapriyer for-for
Pou pous movezer dan ler,
Pou fer lougarou boure,
Fer zanfan satan tranble,
Fer nou rapel nou pese.

Mo vie granmer bien malad
Enn lanwit finn ekout li.

SONET 8

Dan mo vilaz, matlo, ena boukou douk;
Pannchayat, mo bayo, finn vinn bien golmal.
Zot finn deside bizen ferm simitier
Pou anpes dimoun mor. Ferm tou lopital!
Sel fason zot kwar anpes nou tom malad.

Zot finn dimann Manou re-ekrir so Liv;
Fors Sef-Pannchayat demisione, ale.
Zot finn desid pou eliminn lagratel
E pou fer travay la zot donn plen pouvwar
Madam De Lag Ratelle. Pa fasil dalon!

Tipograf finn pran plas Profeser siyans;
Mesennjer pe donn lord Minis Lazistis;
Aster mo pe tann dir Oustad Chouchoundarr
Finn met sapo serif. Bez dan douniya!

SONET 9

Mo tonton toultan ti kontan dir nou
Sel fason korek mizir lepeser
Sivilizasion se get si vanzans
Dan enstitision, dan nou konportman,
Dan lespri dimoun pe vinn plizanpli
Mens ousa kouma rapas parazit
Pe grosi, pe grosi ar nou febles.

Ki pe arive kan zoro partou
Pe regle so kont dapre so mannyer?
Ki pe arive kan Sef Pannchayat
Bliye so devwar, pe koz zis so drwa?
Ki pe arive kan Mahamaja
Toule gramaten fer egrer monte?
Ansien Testaman pe repran pouvwar?

SONET 10

Li abiye kouma mannken,
Katalog manti;
Bataz, dir ou, akter Bombay,
Zes touy konesans;
So perik nef dernie model,
Vadire vre-vre;
So ratelie garni ar lor
Ranplas santi-bon;
E so sourir finn desine
Ar enn bistouri.

Ar so bataz, ar so zestaz,
So letalaz ek so laryaz
Gonaz partou pe fer letaz.
Dan so gonaz peyna triyaz.

SONET 11

Hamlet trap enn tet-de-mor,
Tet-de-mor Yorik,
E li pans Kleopatra
Ek Marie-Madeleine.
Fondeten ek makiyaz
Pa kapav kasiet
Lapousier kot nou sorti,
Lapousier dime.

Hamlet mazinn ‘Ton Yorik,
Zordi lapousier.
Me li ti enn gran komik!
Marie-Madeleine? Kleopatra?
Zame ti fer senn!
Eternel pa bizen makiyaz.

SONET 12

Bien sir ki nou koz enternasional,
Noumem ki exper lor gramatikal,
Lor ortografik, lor parol plastik.
Bien sir ki nou tou nou pa zis bileng,
Nou mem trileng, kadrileng, miltileng –
Mo vwazen dir mwa li li enn Teleng.
Bien sir nou lalang li peyna lezo!
Li bat kot li’le, li rant kot li’le,
Li tir zi partou, dan tou kontinan.

Lir, ekrir, konte? Sa enn bagatel!
Mem nou peroke zot pas CPE.
Bien sir, mo dir twa, noumem plis meyer.
Napa ekout li, li pe koz nenport.
Gout nou kitiri, gout kari-melanz.

SONET 13

Dan mo vilaz, do bhai, nou tou bann terib.
Nou ekrir depi lao ziska anba,
Gos-drwat, drwat-gos, orizontal-vertikal;
Nou ekrir alfabetik, devanagri,
Arabik, kaligrafi, ideogram,
Kakografi, kalaminndas, kaytalon.

Nou finn envant ideogram
Pou fer elexion tamam.
Taye, raze, perse, met sek,
Dan Repiblik Alfabetik
Nou servi senbol politik
– Ikonn tekno-meritokratik –
Pou progre demokrasi,
Anpes pie banann eli.

SONET 14

Si to pa kontan fer sanblan toukorek;
Si to pa konpran fer sanblan tou bien kler;
Si to pa kone fer sanblan to kone.
Laport paradi ouver
Pou seki konn fer senn.
Si to pa kwar fer sanblan to kwar;
Si to pa sir fer sanblan to sir;
Si to lespri pov fer sanblan li ris.
Laport zwisans ouver
Pou exper sanblan.

Onet-malonet, senser-kouyoner
Zis bann mo san okenn valer.
Zes touy konesans! Triyangaz!
Fersanblan! Samem nou kiltir.

SONET 15

Kenz fwa mo dir twa ki mo kontan twa
E twa to dir mwa to pa kwar enn merd.
Ki mo bizen fer?
Kraz enn montagn, tir dilo dan ros;
Rant dan lagel loulou pou kont so ledan?
Koze! Ki bizen fer?
Devaliz labank, donn twa kolie perl?
Fer sanpagn koule, fer kaviar koze?
Sa ki to bizen?
Komie lor, komie diaman to bizen
Pou mizir lamour dan leker imen?
Lamour lor balans?

Mo peyna tousa,
Mo zis kontan twa.

SONET 16

Kifer lor larout lapousier
Enn zour nou regar ti krwaze?
Saler lete ti pe donn bal;
Laba lor lorizon dan les
Niaz nwar ti pe koumans menas
Pou deranz routinn kotidien;
Ti ena tourdisman dan ler;
Latmosfer ti lour ar sispans.

Lor larout lapousier enn zour
Regar soliter ti krwaze
E depi lerla nou larout
Monte-desann, saye-drese
Me zame separe. Kifer?
Desten? Lasans? Kot pou kone!

SONET 17

Tou dimoun zot sir lizour li lizour,
Lanwit li lanwit; lao li lao,
Anba li anba; personn peyna dout
Lamor swiv nesans, nesans swiv lamor
Eternelman.
Zot tou zot sir ti’ena koumansman,
Pou ena lafen; dezord ti vinn lord,
Lord pou vinn dezord; personn peyna dout
Sa Laverite la pou kontinie
Eternelman.

Si lanwit-lizour, si lao-anba,
Si lord ek dezord, koumansman-lafen,
Lafen-koumansman zis enn ilizion
Pou anpes nou tou tom dan dezespwar?

SONET 18

Anou sipoze peyna kreater,
Peyna koumansman e apre lamor
Peyna nanye. Les nou fer vadire
Ki lekzistans li zis enn axidan,
Ki lentelizans li zanfan lasans,
Ki konsians-konesans enn senp koensidans,
Ki lafwa li zis zepis masala
Pou parfim e dekor
Dimans ek konze piblik,
Les nou sipoze noumem ki pli gran.

Lerla to gete
Nou grander vinn nou defet;
Nou memwar vinn nou kosmar.
Lerla “KIFER” pou manz nou kran.

SONET 19

Zame li ena tor. Bondie so temwen.
Li onet; li senser; li kone ki bon
Pou tou bann dimoun – ki li zenn, ki li vie,
Ki li ris, ki li pov – dan tou sirkonstans.
Si kixoz mars traver, lezot ki antor;
Si kikenn pa dakor se ki li tro bet
Pou konpran porte pragmatik-istorik
Enn desizion dikte par konsians sakre.

Bondie pardonn mwa! Me mo zis pa kapav
Fer konfians tousa bann bon dimoun ki sir
To koz dan zot zorey. Mo lafwa tro feb,
Mo latet tro dir pou mo kapav konpran
Ki to finn kre dimoun dapre to zimaz,
Enfayib kouma twa. Pardonn mo pese!

SONET 20

Enn chip rasi, pi loder dilwil rans;
Enn briyani ki kouma kataplas;
Gato feyte ki finn vinn madriye:
Sa zis detrwa trezor dan kofor grosierte.
Enn labous diroute ki pa konn brosadan;
Enn figir makiye ki pa konn dir bonzour;
Enn kourpa san lakok ki rod bout dan potsam:
Ala detrwa trezor dan kofor grosierte.
Paran ki fors tifi marye ar lamone;
Dokter ki finn marye ar lakes farmasien;
Dirizan politik ki rod gagn tou moufta:
Ankor detrwa trezor dan kofor grosierte.

Me mwa mo konn enn lom – mo pa pe envante –
Grosierte, mo dir twa, kan get li gagn onte.

SONET 21

Los lagli dan zarden lavi,
Kreatir san lezo, lakok
Glis kouma lakagn ver zenn pous
Devor nesans nouvo semans.
Los lagli dan so prop labav
Ris so kadav ver so lakav,
Kit tras so pianter par deryer.

Dan mo vilaz ena enn los
Ki rod fer kwar li enn kolos.
Lagli, lakagn kot li pase
Bril tou bann fouzer delika
Pou nouri lever laliann leng.

Los kiltirel pe fer piti
Ar lapeti. Pa manti!

SONET 22

Mo ena enn zenn kamarad,
– Plis ki sa – Li enn lot momem
Kan laz pa ti ankor kraz mwa.
Mo kamarad enpe fou-fou
Me li pa mesanste ditou.
Li zis pa konn zwe okenn rol.
Kan bizen lir liv, li sant rokennrol,
Kan bizen sante li li detone
Me li res lwayal ar so bieneme.
Li li kwar lavi li enn gran poem
Kot seki zoli bizen gagn tou pri.

So freser ankor fre dan mo memwar.
Mo priye Lavi pa kabos so rev,
Ed li res lwayal ar so bieneme.

SONET 23

Toule-gramaten, mo vwazen,
Ler bizen balye so lakour,
Ala li grogne, li plengne.
Li zour pie zavoka, pie mang,
Mason, bibas, koronsol, zak,
Friyapen, zamalak, papay.
Zot zet zot feyaz, zot fri mir;
Fer dezord, fer moustik vini.
Dan lonbraz lete, li boude
Ler li aroze, met fimie;
Li grogne ler li kas bann fri
Pou partaz ar so bann vwazen.

Me kan siklonn ti zet enn pie,
Kas bann brans, so larm ti koule.

SONET 24

Misie ek Madam Monvwazen
– Bon dimoun mo dir ou –
Finn desid pou aste
Enn siend’ras.
Zot finn bien rode,
Zot finn fer zot bes,
– Samem so yes –
E finalman zot finn gagn
Zot toutou ideal, kotone, gayar,
Antrene pou vey lakour, lakaz
Ek boner so propriyeter.

Me toutou la bien malere.
Misie ek Madam Monvwazen
Finn deside pou zape zotmem.

SONET 25

Papa Chouchoundarr ek piti Chouchoundarr
Finn desid pou met paryaz pou dekouver
Kisannla ant zot de Maha-Chouchoundarr.
Toulezour matinal zot fer zot devwar:
Joging espesial pou miskle grosierte,
Aerobik Jane Fangas pou touy Sharram.
Touleswar marenwar zot alim zot far
Pou konpar epeser zot vilgarite
E mo dir ou papa, zot mari vantar.
Papa Chouchoundarr ek piti Chouchoundarr
Sir-sir kouma lasir – napa badine –
Ki zotmem model nouvo moralite.

Partou kot zot pase parfen souteren
Rant partou, dan tou trou. Petal roz grene.

SONET 26

Dan zarden mo memwar ena
Fler sovaz, zoli gref, lokal,
Dideor. Zoli roz pome
Ar long-long grif kouma razwar.
Ortansia, begonia, ibiskis,
Belzaminn, fler raket, lastron.

Dan zarden mo memwar ena
Seni ki manz bourzon, vinn papiyon;
Laliann modi ki dekor baraz banbou
Ar ti-korne gramofonn mov;
Nwizans ki trangle e nouri lavi;
Fler asasen; asasen fler.

Koste ar danbwa ek ar simitier!
Dan simitier ‘si ena zoli fler.

SONET 27

Li fou sa!
Kan lezot dan goun,li fer so mofinn;
Kan nou pe fons drwat, li li zig-zage;
Kan dimoun serye, li li fer mike.
So papa dir li, dir li, redir li
Piti, mo piti pa bliye to ran;
So mama toulezour fer lapriyer,
Dir Bondie fer li mars lor sime drwat,
Fer li vinn parey kouma tou lezot
Ki swiv san fer zes sime nou kone.

Depi toultan enn vis las dan latet,
Li drol, li bizar. Li trouv poezi
Dan lari; lamizik dan boulversman.
Pa pran kont! Latet pa bon! Li fou sa!

SONET 28

Kot dimoun mor finn vinn bien for
Bien difisil pou dibout drwat,
Get fran divan, tras lavenir,
Amenn sanzman, kre nouvote,
Fer nouvo dime respire.
Kot dimoun mor finn vinn bien for
Lenz lanterman abiy zanfan,
Lespri boufi modi sourir,
Soupir andey devor lamour
Kot dimoun mor finn vinn bien for.

Les dimoun mor anter lamor
Pou les vivan grandi lavi.
Nou pa bliye nou dimoun mor
Me pa les zot vinn diriz nou.

SONET 29

Sak zour ki leve se enn nouvo lot;
Sak sante ble ki travers lesiel kler
Se nouvo sante dan nouvo lesiel.
Sak bourzon ver-tann ki eklat obstak
Sorti dan vie vant se enn lot lavi
Ki pou pet an-fler e pou kras kouler.
Sak baba ki ne se enn lot mirak,
Nouvo volonte, posibilite
Pou fer lekzistans mont enpe pli ot.
Sak zennom-zennfi ki dekouver lot
Se enn lot program relasion imen,
Enn nouvo rezo pou transmet lamour.

Nanye pa nouvo? Ouver lizie gran
E to pou trouv kler mervey liniver.

SONET 30

Fasil mo frer, bien-bien fasil
Avoy kout ros lor ou prosen,
Fer li repros, nek kritik li
Pou enn ti-wi, pou enn ti-non.
Li bien fasil, li tro fasil
Nek kas dan ta pou fann labou,
Deryer ledo rakont zistwar.
Palab gagn lagam, gagn nisa.
Tro-tro fasil trouv vis lezot
Kan gro boulon bous ou lizie;
Li fasil kwar ou inosan,
Ki se lotla ki enn saytann.

Al get ou fas dan enn laglas,
Gete si ou gagn drwa koze.

SONET 31

Bann flater, paser-siro
Konn dir twa to admirab,
To bien zoli, entelizan,
To debrouyar, to konn tir plan,
To bileng, trileng, miltileng,
To lir-ekrir orizontal,
Gos-drwat, vertikal, diagonal.
San aprann to konn tou, libreri-sir-pat!
To pis demokrasi, to kras tolerans,
Tomem model anz-paradi.

Pa ekout mwa si mo dir twa
Ki to mastik finn pel-pele,
Ki to verni finn krak-krake
E dan fisir ena moutouk.

SONET 32

Mwa mo ti ena enn serendikap
Ki ti pe sante gramaten-tanto
Lor enn pie goyav pre kot mo lafnet.
Li ti nouri mwa ar so lamizik,
Mo ti nouri li ar lagren ti-mil
E toulde ansam nou ti bien kot nou.
Li lor pie koko, mwa dan mo ti kwen
Sakenn so kote me toultan ansam
Nou ti pe konstrir enn nik pou lavi.

Enn zour to’nn vini, to’nn may mo seren,
To finn al ferm li dan enn gran volier
Kouler ble-blan-rouz. Li’nn aret sante.

Mo bien kontan twa me larg mo seren,
Les li gazouye lor brans kokotie.

SONET 33

Kifer nou bizen toultan premie?
Premie dan ranze, dan deranze;
Dan ranz bag, dan kas bag;
Dan bon koze, dan koze rann;
Bril tou seki nou’nn adore
E ador seki nou’nn brile.

To rapel vals mazik enn lare
Dan gran dilo lot kote brizan?
Enn tipti tifi per dilo
Dan bor lamer, to ti gid so pa?

Ki nou pe rode, mo matlo?
Soley tanto finn fini leve.
Nou parey twa ek mwa;
Pas nou lavi kase-ranze.

SONET 34

Kouma sourir dan lesiel ble
Zis avan move-tan rakle;
Parey kouma skilptir blan
Lor flan montagn tied zis avan
Lamor blan grenn an-avalans,
Zes touy konesans mo mam, zes touy konesans.
Kouma kares avan kalot;
Kouma promes avan kout bot;
Kouma baton apre karot
Zes touy konesans mo mam, zes touy konesans.

Kan fos-dan kasiet egrer lestoma;
Kan briyan kasiet pouritir dan nwar
Pa bliye parol Ton Toulsi ti dir:
“Zame dizef poul ti donn ti-kanar”.

SONET 35

Pa kwar li vilen.
Metres so mari bizen axepte
Kan li rant lor baz tou lizie vire.
Pa kwar li jangli.
Mem so de tifi bizen rekonet
Ki dan libere zot mama enn fwet.
Pa kwar li kokom.
Mem lakademi finn donn so rouling:
Kan li pa prezan napeyna korom.
Pa kwar pe fer fos.
So nom ki parswerd pou ouver laport,
Rant dan enternet. Li peyna defo.

Me so sel problem, li telman parfe
Ler li fer erer lezot pran perdi.

SONET 36

Enn fey sap lor pie tonbe?
Li ti kone, li ti kone.
Li ti sir sa pou’arive.
Li sir li kone, li kone li sir.
Enn patang kas lalinn ale?
Pa trakase! Li kone kifer.
Bout par bout li pou dekrir
Plan diabolik Prens Lisifer.
Li sir li kone, li kone li sir.
Kifer? Kotsa? Kouma?
Yer, zordi, dime?
Ekout li koze, ou pou konpran tou.

Li konn tou, li konpran tou
Apart kifer nou pa’le li.

SONET 37

Ler mo vwazen lwenten, veritab katastrof,
Maledixion nasional, sef-enfantisid
Ti demenaze, ala nou ti kontan la!
Sote-pile, nou sonn petar, debous boutey;
Tou dimoun ti dakor: plis pir ki sa “tu meurs”.
Koze ki long matlo. Kisannla debarke?
Lonorab Koze-Danvid. La kot li pase
Mem siendan zet lekor. Bann zanfan refiz ne.
Bann slogan, zoli fraz dan vid fer oriflam,
Gidi-gidi emoroid, defons Clarisse.
Bann paser-siro, lalang pli long ki kravat
Donn zwisans, gagn nisa lor ledo ti-baba.
Fini! Fini! Komedi finn vinn trazedi!

E tansion beta! Maledixion retourne?

LENFINI

Dan lwenten espase
Ziska rivaz zordi,
Pli lwen ki enfini,
Pli lwen ki pa kone,
Pli divan ki dime
Viv Lespri mo lespri,
Lasours tou lenerzi,
Lamour ek Liberte.

Me Lenfini ek so kontrer
Depi toultan ziska zame
Viv ankonfli ki pa konn non
Parski Lamour ek Liberte
Bizen fimie so prop kontrer
Pou li fleri e santi bon.

TI-PRENSES

Ti-Prenses dir mwa
Lor enn reyon lalimier
To bien bet Tata
Si to kwar ki liniver
Peyna plis extra
Ki ti-boul ble, rouz, zonn, ver
Tras parsi-parla.
Si to kwar ki Liniver
Konn zis zanfan Ev,
Spesimenn Ars-de-Noe,
Zetwal Milkiwe,
Galaxi enn liniver
Al dimann Ti-Annyo blan
Ki’nn travers bann firmaman.

To bien bet Tata
Si to kwar ki liniver
Peyna finision.
Ena lezot liniver
Lot kote nou liniver,
Liniver pe ne,
Liniver pe mor.
Dir tou to bann kamarad
Aret fer oustad,
Deklar kalipa,
Mars lor platband zenn semans
Ar bogi larme.
Dir zot get Ti-Annyo Blan,
Lavwa permanan.

LANVER-LANDRWAT

Kan sertitid vinn labitid
Tansion matlo nou tourn dan vid,
Les seki fos touy seki vre,
Laparans manz realite
Kan sertitid vinn labitid.

Kan nou nek get enn sel kote,
Fer vadire ki lot kote
Pa ekziste, lanver-landrwat
Profite sakenn so kote
Pou touf lespri dan labitid.

Tou pe sanze san arete.
Soley yer, zordi, dime
Pa mem parey; lanver-landrwat
Sanz-sanz pozision lor spiral.

GLOBAZ SAN BAZ

Ena ki kapav servi satelit
Pou koz dan zorey enn metres lwenten;
Rakont so partner dernie tranzaxion,
Dernie dekouvert; etablir kontak,
Pran konesans, pas komann, fer transfer,
Touke, ouver, rantre, seye, pran, zwir
Dan vilaz global. Pa tou ki kapav.
Seki pa kapav? Li tas dan so baz,
Li fouy enn ti-trou, fons so ti-latet
Dan enn rev velour. Ah nisa apar!
Tou seki pa sa pa gagn drwa res la.
Bann seki kapav? Lipie dan lezer,
Lespri dan leter, zwir globaz san baz.
Tou seki pa sa pa gagn drwa res la.

MESAZ DAN BOUTEY

Sennyer, ou ki diriz Liniver
Miltidimansionel
Ekout petision enn ti abitan
Dan vilaz global lor enn ti-bout ros
Perdi dan lespas.
Nou vilaz pa konn febles
E nou tou nou pans par ker,
Reflesi anker lor enn lalign drwat,
Get lanver san so landrwat,
Satisfe kil divan brit.
S’il vous plait, if you please
Tir nou foto, fer poster zean,
Kol partou dan liniver.
Ekrir par anba: ” Fale pa fer sa.”

Mo bann vwazen bann bon dimoun.
Telman zot kone, peyna pou aprann;
Telman zot onet, bann ziz ansomaz;
Telman zot mars drwat, enkapab toler
Pli tipti erer. Lot zour enn parmi –
Peyna so segon – Rambo mo tann dir,
Dan nwar pran leson ar so ti-garson –
Ti deklar lager ar tou bann zwazo
Ki mank direspe anvol anzigzag;
Ar tou bann toutou ki oze zape
Apre ler kouvfe. Pa fasil ar li!

Sennyer! Rann enn gran servis,
Kol so foto dan liniver,
Ekrir par anba: ” Fale pa fer sa.”

LOT KOTE 2000

Bato 2000 borde for-for,
Filwar petar pous movezer
Pou li zet lank dan nou larad.
Ni esklav, ni kouli,
Ni Zeremi
Pa pou debarke.
Peyna pou plore,
Lepase finn efase.

Bato 2000 pe amenn nouvo lazeng.
Globalizasion: met for gagn for;
Seki feb dan vavang.
Teknolozi: pawer, pawer, pawer;
Si pa kapav, kite boure.

– dime mo dalon finn fini vinn yer.

BANN OUSTAD

Bann oustad pe gargariz lamidal
Ar latizann paspartou;
Bondie mem bizen desann lor later
Pou aprann teknik mirak;
Filwar koze dan tou lang may-maye
Apandan lor lagrandrout;
Pe aranz arkdetriyonf milener
Pou selebre dizital.
Trafik jam? Enn ti problem!
Polision? Nek tronp trwa kou!
Diabet ek malad kardiak?
Aret pedale babou,
Mont dadak lor mobilet!

Toukorek! Zis soley pa pe leve.

LABITID

A labitid! Ala to for bayo!
Mo partner zis bouz enn pion,
Get mwa ganase! Lespri angourdi,
Lelan konzele, mo paralize.
Labitid, ala to kas mo konte!

Labitid, ala to fer mwa vinn feb!
Mo partner zis efas lalinn
Ti-kare dan kazot routinn!
Mo debalanse – sime drwat krwaze –
Sove al kasiet dan douser mazeste yer.

Kot mo bouze mo manz feyaz.
Kan mo pou rant dam?
Labitid, donn mwa enn seke,
Les mo gagn mo bout!

LOTRI

Kan nou dan pens,
Kan dime finn tas
Deryer midi yer,
Kan lespas pe kontrakte,
Trou nwar pe dilate
Nou gref nou rev filant
Lor siko
Enn vie komet anpann.
Nou aste lotri. Nou pik poul. Nou
Parye lor seval favori ar lamone prete.
Fer lapriyer. Fer promes kot kalimay dan nwar. Fer koumadir,
Fer vadire –
Divan ki leve pou balye lagign.
– siklonn pa ekziste.

ZEZI FINN MOR DAN VID

Homo Sapiens desir trip Neanderthal,
Enstal so pouvwar.
E ziska zordi lager dominer
Desir trip lape.
Eski Zezi finn mor dan vid?

Homo Sapiens konstrir enn gran moniman beton
Pou selebre so laviktwar
Lor reynnfores, manto ozonn, lasours lavi,
Lamour.
Eski Zezi finn mor dan vid?

Bann Hitler dan lamar nou listwar
Kouma moutouk lor kadav
Pe peple.
Eski Zezi finn mor dan vid?

KARYA PREZIZE

Mwa mo ena dis zanfan.
Set ladan gounga, pagla,
Langra, bayra, bachara
– Parey kouma zot papa –
Ki mari dan vey tonbaz,
Ki konn swiv mouvman divan,
Mouvman kouran pou gagn zot bout.
Leres trwa entelizan,
Frengan, gayar, debrouyar;
Zot finn al gran-gran lekol,
Zot finn lir dan gran-gran liv
Me karya finn ranz enn nik
Prezize dan fon zot nam.

Dan pil anplas zot gagn lagam.

ZANFAN

Met ankor zanfan dan lemonn?
Ayo non! Kamion-de-lespas
Tro sarze, tenk lesans finn vid,
Radiater kime ar saler.

Met ankor zanfan dan lemonn?
To pa fou! Tenk pe kraz partou,
Bann dirizan finn vinn golmal,
Bann zenn zanfan finn perdi souf,
Asmatik vann dan bazar,
Sourir zanfan zis lor poster.

Met ankor zanfan dan lemonn?
Peyna sime! Bizen monwar!
Sinon limanite pou bliye
Sourir gazouye linosans ere.

LINIVER TOURN ANRON

Li normal nou tourn anron!
Dan kosmos tou tourn anron:
Satelit otour planet,
Planet otour zetwal,
Zetwal otour sant galaxi,
Galaxi otour sant liniver,
Liniver otour sant sipakizafer,
Sipakizafer otour sant sipakizafer.
Li normal Baba ki nou tourn anron.
Akoz samem virkitourn tournkivir
Nou im nasional-ansestral-iniversel,
Boneblan-blanbone senbol nou pwisans eternel,
Plislisanze plisliparey soubasman nou devlopman.
Pasians Baba! To pou konpran kan to vinn gran … Malerezman.

LERA MISKE

Trwa ti lera miske
Get kouma zot galoupe
Zot tou galoup deryer enn marazinn
Ki koup zot lake ar kouto lakouzinn
Trwa ti lera miske

Trwa ti kanar bwate
Get kouma zot patouye
Zot tou patouy deryer enn longanis
Ki pers zot latet ar enn tournavis
Trwa ti kanar bwate

Trwa ti toutou roke
Get kouma zot sot-sote
Zot tou sot-sot deryer enn depite
Ki fann zot zorey ar so gran lepe
Trwa ti toutou roke

Trwa ti lera miske
Get kouma zot galoupe
Zot tou galoup deryer promosion
Ki bous zot labous ar enn gro bouson
Trwa ti lera miske

TONTON, TONTON

Tonton, tonton ar ou lenz set kouler
Ou seve blan, ou lizie lalimier
Tonton, tonton ar ou sourir frengan
Dir mwa ki ena lot kote brizan
Ou ki finn travers lamer ek lezer

Lwen-lwen laba dan Zimbabwe
Enn baba ti pe bwar dile
Dan lebra so mama Zoulou
Enn solda fou ar so zouzou
Desir lesiel kouma zekler
Ti petal rouz grenn lor later

Lwen-lwen laba dan Baroda
Enn baba ti pe rod nana
Li mars katpat dan lapousier
Pou plen so vant li manz later
Enn gro misie ki pe pase
Fer koumadir li pa trouve

Tonton, tonton ar ou lenz set kouler
Ou seve blan, ou lizie lalimier
Tonton, tonton ar ou sourir frengan
Dir mwa ki ena lot kote brizan
Ou ki finn travers lamer ek lezer

Lwen-lwen laba dan Manchester
Enn baba tousel dan so ber
Pe plore, li pe rod so bwar
So mama bien malad mo kwar
Vwazen pa tann so dezespwar
Zot zwe radio for touleswar

Lwen-lwen laba dan Washington
Enn baba fek vinn dan lemonn
Lor peron pale prezidan
So plore nwaye dan divan
Bann pasan pase pa gete
Zot tou prese, napa koste.

Tonton, tonton ar ou lenz set kouler
Ou seve blan, ou lizie lalimier
Tonton, tonton ar ou sourir frengan
Dir mwa ki ena lot kote brizan
Ou ki finn travers lamer ek lezer

DILE KAYE

Mo pas lari delli
Mo zwenn tifi Devi
Pe fini so lavi
Dal, douri, satini
Devi ki to vande
Mo vann dile kaye
So bidon lor so latet
So kar dan so lame

Mo pas lari degol
Mo zwenn garson Tipol
So mama finn vinn fol
So papa dan lazol
Tipol ki to vande
Mo vann dile kaye
So bidon lor so latet
So kar dan so lame

Mo pas lari hongkong
Mo zwenn ti Wongtongchong
Bann gong pe fer dingdong
Tongchong pa per kingkong
Tongchong ki to vande
Mo vann dile kaye
So bidon lor so latet
So kar dan so lame

Mo pas lari bangla
Mo zwenn ti Moustafa
Laba lerwa bien gra
Kalifa abdala
Tafa ki to vande
Mo vann dile kaye
So bidon lor so latet
So kar dan so lame

Mo pas lari malgas
Mo zwenn zanfan Dikas
Bann fangas ramas kas
Dikas nouri so vas
Dikas ki to vande
Mo vann dile kaye
So bidon lor so latet
So kar dan so lame

SITER SITER PANARI

Letan mo ti enn zanfan
Enn zour mo dimann mo mama
Kifer bizen swiv seki gran
Dir mwa, dir mwa vit do mama
Lalinn li tourn otour later
Later li tourn otour soley
Siter-siter panari
Lakle bidon dan lari

Pli tar letan mo al lekol
Enn zour mo dimann profeser
Kifer zot dir nou dan lekol
Nou bizen ekout profeser
Lalinn li tourn otour later
Later li tourn otour soley
Siter-siter panari
Lakle bidon dan lari

Ler mo finn koumans al travay
Enn zour mo dimann mo patron
Dir mwa ou kifer dan travay
Nou bizen ekout lord patron
Lalinn li tourn otour later
Later li tourn otour soley
Siter-siter panari
Lakle bidon dan lari

Mo zanfan dimann mwa aster
Kifer depi letan ansien
Sef dan lakaz li fer fezer
Mo repet zot ansien refren
Lalinn li tourn otour later
Later li tourn otour soley
Siter-siter panari
Lakle bidon dan lari

AYO DO MO BAYO

Ayo do mo bayo
Ayo do mo matlo
Kostim kaki per fer parad
Gro bogi nwar pe fer lefrayt
Dan zarden Madam Labonte
Akoz sa lerwa la
Tambi kit mo lakaz
Banndouk lor so zepol
Kouto lor so leren
Kifer to kit mwa Tambi
Kifer to kit mwa

Ayo do mo bayo
Ayo do mo matlo
Bann bouke fler pe fer parad
Bann minisprens pe fer lefrayt
Dan zarden Madam Santoupe
Akoz sa lerwa la
Tambi kit mo lakaz
Li vwayaz lor zepol
Kouver ar enn pavion
Kifer to kit mwa Tambi
Kifer to kit mwa

LILI BATO

Ani mo gate Ani mo koko
Reste dormi dir twa reste dormi
Ani mo gate Ani mo koko
Reste dormi lor mo lili bato

Rwayalo Rwayalo do mo koko
Kot to travay dir mwa ki to travay
Rwayalo Rwayalo do mo koko
Lerla nou dormi lor lili bato

Ani mo gate Ani mo koko
Mo pe al travay lot kote dilo
Mo retourne ar boukou lamone
Lerla nou dormi lor lili bato

Rwayalo Rwayalo do mo koko
Kifer to pe al lot kote dilo
Rod enn ti travay sa kote dilo
Napa ale reste do mo koko

Ani mo gate Ani mo koko
Kot pou gagn travay sa kote dilo
Ani mo gate Ani mo koko
Atann mwa tousel lor lili bato

Rwayalo Rwayalo do mo koko
Reste dormi dir twa reste dormi
Rwayalo Rwayalo do mo koko
Nou va dormi lor nou lili bato

GRANMER TATANN

Lor gran sime fale get li
Li sem terer dan tou lespri
Seki piti seki pli gran
Dan so prezans bliye zot ran

Granmer Tatann chom so baton
Tou bann marmay zot sot miray
Fay pat san kler met sime kler
Zot kas pikan tas dan siendan

Enn swar Beber gran triyanger
Sey koken fri zarden belmer
Enn kout baton lor so ledo
Ayo ayo big-big loyo

Granmer Tatann chom so baton….

Rapel Deven gourman lakrem
Li rod fer pak avan karem
Granmer Tatann bien kenn so senn
Tini so renn devir so yenn

Granmer Tatann chom so baton….

Konper Yaya Galimacha
Souk farata dan katora
Granmama get so sinema
Akout dibwa tansion twa la

Granmer Tatann chom so baton….

Granmer Tatann gardie loner
Li prefer res selibater
Pou tengn saler zenes anfler
Li sem terer dan tou leker

Granmer Tatann chom so baton….

MERSI MAMA

Lor so latet gamel dilo
Pe vers bann gout lor so lizie
Lor so latet gro pake lerb
Kraz so oter kas so leren
Ar so lame li pe chombo
Enn ti marmay fek konn marse
Li mont lapant enn vie santie
Kot tras lipie pa efase
Tou bann marmay nou antoure
Nou sant ansam mersi mama

Lor so latet pake dibwa
Kabos so rev rey so figir
Lor so latet bake lenz prop
Kourb so ledo touf so likou
Ar so lame li pe chombo
Enn ti marmay fek konn marse
Li mont lapant enn vie santie
Kot tras lipie pa efase
Tou bann marmay nou antoure
Nou sant ansam mersi mama

POEM FET MAMA 2

Soley al dormi pli boner
Divan soufle freser liver
Pie flanbwayan peyna kouler
Me twa to la zoli mama
Ser mwa bien for dan to lebra

Pie mang dan lakour li touni
Nou pie leksi napeyna fri
Fler goyavie pa finn fleri
Me twa to la zoli mama
Ser mwa bien for dan to lebra

Deor ti lapli pe frete
Labrim pe fann partou kote
Lalinn zetwal finn emigre
Me twa to la zoli mama
Ser mwa bien for dan to lebra

Mem si deor freser frete
Si marenwar liver tale
Zordi nou ge nou tou ere
Ala enn korbey poezi
Ki finn fleri pou dir mersi.

TI RAJOU

enn papyo zonn lor en fey ver
pe kas poz dan soley liver
tl rajou tourn vit so ledo
ayo so lespri lor tablo

kot to pe ale mo bayo
kifer to prese do matlo
mo pe al lekol pou aprann abesede
mo pe al lekol pou mo vinn
enn gran misie

pa tro lwen enn seren safran
pe soufle so refren frengan
ti rajou ferm vit so zorey
ayo so lespri pa parey

kot to pe ale mo bayo
kifer to prese do matlo
mo pe al lekol pou aprann
anglefranse
mo pe al lekot pou mo vinn
enn gran misie

boukie banane rouz anfler
so fler pe parfim liniver
ti rajou bes vit so lizie
ayo so lespri finn vinn vie

kot to pe ale mo bayo
kifer to prese do matlo
lefrayt lefrayt
mo bizen konn mo tab par ker
defwadekat
slnon mo pou pey sa bien ser

LAPLI TONBE, ZARIKO POUSE

Ti pwason rouz ki to kone
Dan to basen kouma to ge.
To lake balans-balanse
To lekay nak pe briy-briye;
To bien kontan, to bien kontan,
To pran to basen pou losean.

Lapli tonbe, zariko pouse,
soley kouse, lalinn leve;
Lapli tonbe, zariko pouse,
miray grene, lasenn kase.

Ti krapo gri ki to kone,
Dan to danpi kouma to ge;
Dan bor dilo to pe flote,
To lizie kler pe briy-briye,
Lesiel lao li enn ti ron,
To kwar samem nou lorizon.

Lapli tonbe, zariko pouse,
soley kouse, lalinn leve;
Lapli tonbe, zariko pouse,
miray grene, lasenn kase.

Ti kakatwa ki to kone,
Dan to volyer kouma to ge,
Kronk-kronke imit-imite,
To plim kolorye listre,
To viv lavi sivilize
To’ena lasenn dan to lipie.

Lapli tonbe, zariko pouse,
soley kouse, lalinn leve;
Lapli tonbe, zariko pouse,
miray grene, lasenn kase.

Twa ti baba ki to kone,
Dan to lakaz kouma to ge,
Riy-riye, badinn-badine,
Deor laseren pe tonbe,
To tipti nik pe vinn sere,
Laport to nik finn defonse.

Lapli tonbe, zariko pouse,
soley kouse, lalinn leve;
Lapli tonbe, zariko pouse,
miray grene, lasenn kase.

TI KOU TI KOU TOUY LOULOU

zozo mayok tipti-tipti
bat-bat lezel, mizir lesiel,
ale-vini, poz-poz lor brans,
bek-bek enn nik pli gro ki li.

ti kou ti kou touy loulou,
baton piondenn pou lougarou
titalber gagn maloker
tiklaketik dendenkouden.

get fourmi nwar tipti-tipti,
travers motagn, travers dezer
ti pa ti pa li deplase,
me so lemonn li transforme.

ti kou ti kou touy loulou,
baton piondenn pou lougarou
titalber gagn maloker
tiklaketik dendenkouden.

get enn karya tipti-tipti
tripot dibwa pli gro ki li,
li touk-touke, li manz-manze
sato lerwa vinn lapousier.

ti kou ti kou touy loulou,
baton piondenn pou lougarou
titalber gagn maloker
tiklaketik dendenkouden.

get sa seni tipti-tipti
bouz dan feyaz dousma-dousma,
glipe, glipe ver lavenir
enn papyon kouler lalimier.

ti kou ti kou touy loulou,
baton piondenn pou lougarou
titalber gagn maloker
tiklaketik dendenkouden.

TIBOUT

Ti-Bout kriye,
Ouver lizie.
Lekzistans flou,
Bien-bien frazil
Kal so regar.
Kisasa sa?
Kisasa sa?
Tapaz-tapaz
Alime-tengn?
Kisasa sa?
Kisasa sa?
Zafer-zafer
Koz-koz kouler?
Alime-tengn,
Koz-koz kouler
Kal so regar.
Ti-Bout kriye
Bous so lizie,
Boud so boude,
Rod so tete.

KOUK! ALA MO LA!

Ti-zwazo
Kouler lalimier
Tok-tok lor vit
Mo lafnet.
Kouk!
Ala mo la.

CHANDA-MAMA

Chanda-Mama lao
Enn soukoup dan dilo
Enn koko san fetaz
Ekleraz dan lonbraz
Chanda-Mama lao

Chanda-Mama lao
Enn soukoup dan dilo
Fanal pal-pal aswar
Ekler somey dan nwar
Chanda-Mama lao

Chanda-Mama lao
Vey mwa kan mo dodo
Tres enn kolie petal
Ar diaman bann zetwal
Chanda-Mama lao

RAKONT ENN ZISTWAR

Gramaten kouma mo leve,
So ti latet lor mo lorye,
Li nek pionn mwa dan kwan lizie;
Mo dimann li ki li ole.
Papa rakont mwa enn zistwar
Kouma fourmi touy lelefan,
Kouma ti-nen ti touy zean.
Papa rakont mwa enn zistwar.

Letan mo al kit li lekol,
Li kol ar mwa kouma lakol;
Lor so zepol mo poz lame;
Mo dimann li ki li ole.
Papa rakont mwa enn zistwar
Kouma fourmi touy lelefan,
Kouma ti-nen ti touy zean.
Papa rakont mwa enn zistwar.

Ler mo retourn lakaz tanto
Mo donn li enn ti sak gato.
Me zis gato napa ase;
Mo dimann li ki li ole.
Papa rakont mwa enn zistwar
Kouma fourmi touy lelefan,
Kouma ti-nen ti touy zean.
Papa rakont mwa enn zistwar.

Aswar avan li al dormi
Li apel mwa kot so lili;
Li fixe mwa ar so lizie;
Mo dimann li ki li ole.
Papa rakont mwa enn zistwar
Kouma fourmi touy lelefan,
Kouma ti-nen ti touy zean.
Papa rakont mwa enn zistwar.

Enn zour mo’al dimann mo papa
Kifer toultan sa garson la
Ale-vini rod mem koze?
“Li finn swiv twa, ki to ole?”
Papa rakont mwa enn zistwar
Kouma fourmi touy lelefan,
Kouma ti-nen ti touy zean.
Papa rakont mwa enn zistwar.

KI KALITE

Enn krab karle
Ki kalite!
Lor enn gro ros pe asize.
Enn ti solda
Ki kalite!
Li kwar limem gran kalipa.
Si mo ti gran, si mo ti for
Mo ti pou kas tou bann rekor;
Bann krab karle tou kalite
Ti pou asiz kot mo lipie.

Si lamer ti bwi
Tou pwason ti’a kwi;
Si to latet ti enn deksi
Ti pou servi pou kwi diri;
Si to latet ti enn karay
Ti pou servi pou fer rougay;
Si to latet ti enn goble
Ti pou servi pou bwar dite.

Enn payanke
Ki kalite!
Dan lesiel ble pe traverse.
Enn kankrela
Ki kalite!
Li quar limem gran kalipa.
Si mo ti gran, si mo ti for
Mo ti pou kas tou bann rekor;
Bann payanke tou kalite
Ti pou asiz kot mo lipie.

Si lamer ti bwi
Tou pwason ti’a kwi;
Si to latet ti enn deksi
Ti pou servi pou kwi diri;
Si to latet ti enn karay
Ti pou servi pou fer rougay;
Si to latet ti enn goble
Ti pou servi pou bwar dite.

Enn goramie
Ki kalite!
Dan dilo kler ti pe naze
Enn ti kourpa
Ki kalite!
Li kwar limem gran kalipa.
Si mo ti gran, si mo ti for
Mo ti pou kas tou bann rekor;
Bann goramie tou kalite
Ti pou asiz kot mo lipie.

Si lamer ti bwi
Tou pwason ti’a kwi;
Si to latet ti enn deksi
Ti pou servi pou kwi diri;
Si to latet ti enn karay
Ti pou servi pou fer rougay;
Si to latet ti enn goble
Ti pou servi pou bwar dite.

BANANE

Pie flanbwayan kouver ar fler;
Bann pie leksi ranpli ar fri;
Lalimier ble dan lesiel ge
Pe donn nesans nouvo lane.
Banane, banane!
Vini zanfan nou trap lame,
Nou fer laronn pou nou danse;
Banane, banane,
Nou pas leponz lor lepase,
Ansam nou bwar enn lasante;
Banane, banane,
Zordi lavi rekoumanse,
Vini zanfan nou trap lame.

Refren moulen lafen lakoup;
Bann karo kann ki pe re-ne;
Sante zwazo lor pie lao
Pe donn nesans nouvo lane.
Banane, banane!
Vini zanfan nou trap lame,
Nou fer laronn pou nou danse;
Banane, banane,
Nou pas leponz lor lepase,
Ansam nou bwar enn lasante;
Banane, banane,
Zordi lavi rekoumanse,
Vini zanfan nou trap lame.

Gran netwayaz partou kote;
Makiyaz fre lor bann lakaz;
Tou bann salte ki pe brile
Pe donn nesans nouvo lane.
Banane, banane!
Vini zanfan nou trap lame,
Nou fer laronn pou nou danse;
Banane, banane,
Nou pas leponz lor lepase,
Ansam nou bwar enn lasante;
Banane, banane,
Zordi lavi rekoumanse,
Vini zanfan nou trap lame.

Bann zanfan ki pe sey lenz nef
Pou al vizit zot gran paran;
Bann zanfan ge ki pe sante
Pe donn nesans nouvo lane.
Banane, banane!
Vini zanfan nou trap lame,
Nou fer laronn pou nou danse;
Banane, banane,
Nou pas leponz lor lepase,
Ansam nou bwar enn lasante;
Banane, banane,
Zordi lavi rekoumanse,
Vini zanfan nou trap lame.

LAKAZ ZOUZOU

To rapel letan lontan,
Twa ek mwa ti’ankor zanfan.
Touletan apre lekol
Kouma gran nou zwe nou rol
Ansam dan lakaz zouzou.
Anou zwe lakaz zouzou!
Ar later nou fer ladou,
Lakasia vinn samousa,
Dilo pir vinn alouda.
Anou zwe lakaz zouzou!

To rapel enn zour lete
Nou desid pou nou marye.
Touletan peyna lekol
Kouma gran nou zwe nou rol
Ansam dan lakaz zouzou.
Anou zwe lakaz zouzou!
Ar later nou fer ladou,
Lakasia vinn samousa,
Dilo pir vinn alouda.
Anou zwe lakaz zouzou!

Aster get nou bann zanfan
Parey kouma nou lontan.
Touletan apre lekol
Kouma gran zot zwe zot rol
Ansam dan lakaz zouzou.
Anou zwe lakaz zouzou!
Ar later nou fer ladou,
Lakasia vinn samousa,
Dilo pir vinn alouda.
Anou zwe lakaz zouzou!

ASWAR FER NWAR

Mama vremem lontan-lontan,
Avan soley, avan divan
To lekor ki ti sarye mwa,
To disan ki ti nouri mwa?
Soley briye, lapli tonbe,
Divan soufle, lesiel riye
Mama res la koste ar mwa,
Aswar fer nwar kan to pa la.

Mama vremem kan mo ti ne
Dan to lizie larm ti koule;
To ti met mwa kot to leker
Pou resof mwa ar to saler?
Soley briye, lapli tonbe,
Divan soufle, lesiel riye
Mama res la koste ar mwa,
Aswar fer nwar kan to pa la.

Mama vremem enpe apre
Ler mo ti koumans gazouye,
Mo premie mo li ti ‘mama’;
Mama dir mwa si vremem sa?
Soley briye, lapli tonbe,
Divan soufle, lesiel riye
Mama res la koste ar mwa,
Aswar fer nwar kan to pa la.

Mama vremem kan premie fwa
Mo ti rod fer mo premie pa
To ti tike, to ti pe per
Tansion ariv mwa enn maler?
Soley briye, lapli tonbe,
Divan soufle, lesiel riye
Mama res la koste ar mwa,
Aswar fer nwar kan to pa la.

Mama vremem kan mo vinn gran
Mo ‘si mo pou ena zanfan
E parey kouma mwa mama
Zot pou sant mwa sa sante la?
Soley briye, lapli tonbe,
Divan soufle, lesiel riye
Mama res la koste ar mwa,
Aswar fer nwar kan to pa la.

MIAW, MIAW!

Gramaten kouma mo somey kase
Mo minou blan ek nwar ronfle, ronfle;
So lizie eklre briye dan nwar
Vinn dir mwa degaze mo anretar.
Miaw, miaw degaze, degaze!
Miaw, miaw kifer to pe tarde?
Miaw, miaw, degaze, degaze!
Miaw, miaw mo kontan to gate!
Miaw, miaw degaze, degaze!

Ler mo pe prepare pou al lekol,
Li asiz trankilman lor mo zepol;
So moustas bouz-bouze ar kontantman
Ler mo sey depoz li li pa kontan.
Miaw, miaw degaze, degaze!
Miaw, miaw kifer to pe tarde?
Miaw, miaw, degaze, degaze!
Miaw, miaw mo kontan to gate!
Miaw, miaw degaze, degaze!

Ler tanto mo retourn lakaz kot mwa
Mo minou fer komik. Enn tamasa!
Li redi so lekor kouma lastik;
Mo kone li pe rod enn bout disik.
Miaw, miaw degaze, degaze!
Miaw, miaw kifer to pe tarde?
Miaw, miaw, degaze, degaze!
Miaw, miaw mo kontan to gate!
Miaw, miaw degaze, degaze!

Ler aswar mo pe fer mo bann devwar,
Mo minou, gro malen, rod fer mwa kwar
Mo bizen repoze pou mo dibien;
Lergete mo kone li pe pans lwen.
Miaw, miaw degaze, degaze!
Miaw, miaw kifer to pe tarde?
Miaw, miaw, degaze, degaze!
Miaw, miaw mo kontan to gate!
Miaw, miaw degaze, degaze!

SAT MARON

Devi pa’le manz so roti,
Li dir ki roti finn rasi.
So mama finn perdi pasians
Li dir li kifer to’nn vinn rans
Beti! Beti!
Nana beti, nana beti
Ti beti pa’le nana.
Si beti pa’le nana
Sat maron pou nana twa, beti.

Devi napa’le al dormi,
Li dir so lili santi pi.
So mama finn perdi pasians
Li dir li kifer to’nn vinn rans
Beti! Beti!
Dodo baba, dodo baba
Ti baba pa’le dodo.
Si baba pa’le
Sat maron pou nana twa, beti.

Devi pe zwe ar so poupet,
Li pe bat li lor so latet.
Nana! Ekout mwa mo dir twa
Sinon sat maron nana twa
Beti! Beti!
Dodo baba, dodo baba
Ti baba pa’le dodo.
Si baba pa’le
Sat maron pou nana twa, beti.

LAPLI-SOLEY

Dan bor lamer dan disab sek,
Enn ti garson pe fouy tektek.
Enn vie peser get li riye,
Dir li al fouy disab mouye.
Ti garson la san lev latet
Dir li koumsa kouma li bet.
Lapli-soley dan lesiel ble,
Sirman tektek dan disab sek
Pe sof soley dan ti lapli.

Enn ti tifi pe fer sato
Ar disab fen pre kot dilo.
Enn vie peser get li riye
Dir li tansion lamer monte.
Ti tifi la san lev latet
Dir li koumsa kouma li bet.
Lapli-soley dan lesiel ble,
Sirman sato anba dilo
Pe sof soley dan ti lapli.

Dan bor lamer enn ti zanfan
Pe sey anvol so servolan.
Enn vie peser get li riye,
Peyna divan to pa trouve?
Ti zanfan la san lev latet
Dir li koumsa kouma to bet.
Lapli-soley dan lesiel ble,
Sirman divan mo servolan
Pe sof soley dan ti lapli.

Bann ti zanfan dan bor dilo
Pe zwe maren dan enn bato.
Enn vie peser get zot riye,
Tansion, tansion lamer monte.
Bann zanfan la san lev latet
Dir li koumsa kouma to bet.
Lapli-soley dan lesiel ble,
Sirman dilo anba bato
Pe sof soley dan ti lapli.

TANSION ZANFAN

Zoli lasirenn enn par enn,
Kot zot pe ale enn par enn?
Lapli pe tonbe do mama,
Nou pe al kasiet lwen laba.

Atansion zanfan! Atansion!
Napa tom piktet dan raket;
Pou kasiet lapli azordi,
Tengn soley diaman pou toultan.

2

Zoli payanke de par de,
Kot zot pe ale de par de?
Lapli pe tonbe do mama,
Nou pe al kasiet lwen laba.

Atansion zanfan! Atansion!
Napa tom piktet dan raket;
Pou kasiet lapli azordi,
Tengn soley diaman pou toultan.

3

Zoli kakatwa trwa par trwa,
Kot zot pe ale trwa par trwa?
Lapli pe tonbe do mama,
Nou pe al kasiet lwen laba.

Atansion zanfan! Atansion!
Napa tom piktet dan raket;
Pou kasiet lapli azordi,
Tengn soley diaman pou toultan.

4

Zoli ti-mourgat kat par kat,
Kot zot pe ale kat par kat?
Lapli pe tonbe do mama,
Nou pe al kasiet lwen laba.

Atansion zanfan! Atansion!
Napa tom piktet dan raket;
Pou kasiet lapli azordi,
Tengn soley diaman pou toultan.

5

Zoli pwason zenk senk par senk,
Kot zot pe ale senk par senk?
Lapli pe tonbe do mama,
Nou pe al kasiet lwen laba.

Atansion zanfan! Atansion!
Napa tom piktet dan raket;
Pou kasiet lapli azordi,
Tengn soley diaman pou toultan.

6

Zoli ti-golfis sis par sis,
Kot zot pe ale sis par sis?
Lapli pe tonbe do mama,
Nou pe al kasiet lwen laba.

Atansion zanfan! Atansion!
Napa tom piktet dan raket;
Pou kasiet lapli azordi,
Tengn soley diaman pou toultan.

7

Zoli ti-sevret set par set,
Kot zot pe ale set par set?
Lapli pe tonbe do mama,
Nou pe al kasiet lwen laba.

Atansion zanfan! Atansion!
Napa tom piktet dan raket;
Pou kasiet lapli azordi,
Tengn soley diaman pou toultan.

8

Zoli ti-ourit wit par wit,
Kot zot pe ale wit par wit?
Lapli pe tonbe do mama,
Nou pe al kasiet lwen laba.

Atansion zanfan! Atansion!
Napa tom piktet dan raket;
Pou kasiet lapli azordi,
Tengn soley diaman pou toultan.

9

Zoli zoli bef nef par nef,
Kot zot pe ale nef par nef?
Lapli pe tonbe do mama,
Nou pe al kasiet lwen laba.

Atansion zanfan! Atansion!
Napa tom piktet dan raket;
Pou kasiet lapli azordi,
Tengn soley diaman pou toultan.

10

Zoli ti-zenis dis par dis,
Kot zot pe ale dis par dis?
Lapli pe tonbe do mama,
Nou pe al kasiet lwen laba.

Atansion zanfan! Atansion!
Napa tom piktet dan raket;
Pou kasiet lapli azordi,
Tengn soley diaman pou toultan.

BONANIVERSER

Bann ti-petal dife kouler
Lor to gato sant lalimier.
Sak labouzi lor to gato
Ekler to laz mo ti-koko.

Nou tou ki la,
Mama, papa,
Granper, granmer,
Tou to fami
Nou sant anker
Bonaniverser,
Bonaniverser,
Bonaniverser,
Bonaniverser.

KAS-KAS NIKOLA

Depi lontan bann flanbwayan
Pe larg zot fler lor nou later.
Ale zanfan nou sant anker:
Nou lespwar gran, nou lespwar gran.
Kas-kas nikola dan ki labarb?
Kas-kas nikola dan ki labarb?
Labarb Bonom Noel kasiet sirpriz.
Anou sante-danse,
Nou tou bann miz.

Lontan-lontan, bien-bien lontan
Enn ti-zanfan ti pran nesans.
Bann gran-sennyer ti rod nway li,
Enn sans, zot rans, zot pa gagn sans.
Kas-kas nikola dan ki labarb?
Kas-kas nikola dan ki labarb?
Labarb Bonom Noel kasiet sirpriz.
Anou sante-danse,
Nou tou bann miz.

Dan so leker ti’ena grander,
Dan so lespri ti’ena pardon.
Pou selebre so lalimier
Nou respe ton, nou dans anron.
Kas-kas nikola dan ki labarb?
Kas-kas nikola dan ki labarb?
Labarb Bonom Noel kasiet sirpriz.
Anou sante-danse,
Nou tou bann miz.

Nou sant anker, nou lespwar gran;
Nou respe tan, nou respe ton.
Fler vermiyon lor flanbwayan
Pe dir zanfan fet Bonom Noel.
Kas-kas nikola dan ki labarb?
Kas-kas nikola dan ki labarb?
Labarb Bonom Noel kasiet sirpriz.
Anou sante-danse,
Nou tou bann miz.

LISIEN MEG

Enn lisien meg, mengi-mengi
enn swar reysi rant dan lakaz
enn gran misie plennti-plennti,
pas par latrap sere-sere,
al fer piknik dan gard-manze.

Manze, manze plis ki bizen;
telman manze finn rasazie
me ler finn ler pou li sorti
latrap ser so vant bien gonfle.
Li sey sorti. Abba! Abba!

Enn lisien gra tann li plengne;
verse, gete, lev so nene:
“fer to karem, sarye lakrwa;
ler to megri, to va sorti.”

SAP DAN KARAY, TOM DAN DIFE

Enn zako lor enn pie santi brans pe kase;
li kriye, sipliye, dimann led tou kote.
Pie kanpes anba li dir li pa per piti;
larg lekor mo gob twa, mo poz twa lor lili.

Plon li tom dan pikan ki rey-rey so deryer,
ki desir so laser, fer li kriye maler,
fann so lapo touni ziska li tous later
lor enn nik fourmi rouz ki bwiy ar lakoler.

Avan li ferm lizie, ti zako get leker
pie kanpes plen ar fler ki pe prepar so grif
ar regar satanik. “Ou ti dir mwa zete?”
– “Mo ti dir ou zete pou avoy ou manze.
Mwa mo swiv mo ensten; ou ki bizen pran kont
pa rant drwat dan dife zis pou sap dan karay.”

ZES TOUY KONESANS

Enn servolan imitasion larkansiel
pe met dan zar, fer so fezer dan lesiel.
Enn ti mwano, baba fek konn anvole
koste kot li pou sey konpran so sekre.
Gran matapan kan li zwenn pli feb ki li
fer pli vantar ki lakord ki tini li,
maltret mwano dir li fonn depi isi,
al dan lamar parmi zans ki kouma li.

Pov ti mwano al lakaz ar so lapenn,
parl so mama sagren ki pe pens so nam.
“Ayo baba, pa gete seki paret;
sevolan la li fer kwar ki li enn fwet
me lergete li peyna okenn laflam;
li nek fer senn me lezot tini so renn.”

KAN FATRA ROD VINN LERWA

Enn ti zako kolorye, sot-sote, sote-pile,
fer koustik enpresionan (enn sef sirk dan tirer plan),
reysi met tou zanimo dan basen so prop siro.
Tou zanimo deside met lakle dan so lame,
donn li renn ek fwet osi pou li diriz zot pei.
Tou zanimo eksite, zis torti ki ser so sang.
Ki li kapav fer aster pou li ouver lizie tang?
Li envit gran-nwar zako dan enn gran karo banann,
dir bann lezot zanimo kasiet vey so sinema.
Ler li kwar ki li tousel zako koumans tamasa:
fer piyaz, fer gaspiyaz ziska ki li gagn jare.

Ler li tann lezot riye li konpran so rol mike.
-“Kifer to met lak ar mwa, met tou mo pese touni?”
– “Pou anpes bann bachara fer fatra vinn zot lerwa.”

GET BIEN AVAN TO SOTE

Enn renar dan fer vantar enn aswar tom dan trou nwar.
Malgre ki saler tape, dan so trou li pe tranble,
bizen vey soley leve pou kapav gagn enn seke.
Boner ler lizour pwente kabri ek mouton borde
pou bwar laroze fre-fre lor lerb tann dan bor trou nwar.
” Bonzour, bonzour bann kamwad, ala zot bien zoli la
kan get zot depi anba. Vadire zotmem lerwa!”
San mem get divan, deryer toulede sot dan trou nwar.

Kouma pou sorti aster? Konper renar dres papie.
Kabri mont lor mouton gra, renar grenp lor toulede
e ar zis enn ti zefor li travers rebor trou nwar.
“Bay-bay, salam, orevwar! Gete kouma mo zoli!
Vadire momem lerwa! Pran pasians, pa trakase;
mo sir taler enn gopia pou ed zot mont kadadak.”

MASK EK SERVO LAN

Konper yev fer enn rev holiboliwoud.
Holiboliwoud do mama, holiboliwoud!
Dan sak fim ki li zwe li met nouvo mask,
mask Zoro, mask zako, mask papie mase;
partou kot li pase dimoun aplodi
e zour ki donn Oskar li gagn premie pri.

Konper yev fer enn rev holiboliwoud.
Holiboliwoud do mama, holiboliwoud!
Mask lor mask, mask lor mask servo fatige;
mask lor mask, mask lor mask so servo vinn lan
ziska ki zour vini so servo kaye,
tou so mask tonbe. Konper yev anpandan.

Ler li mor, lor so tom holiboliwoud
torti ekrir: “Tansion mask papie mase!”

LISIEN MEG, LISIEN GRA

Enn fwa dan pei lontan
ti’ena enn lerwa restan
ki lepep ti deteste
parski li ti bien move;
li nek konn ranpli so pos,
vinn gra lor lepep so bos.
Enn zour lepep sap lor kal,
desid pou tay so palto,
ronfle zon, donn li sawal,
tras koler lor so ledo.

Aster douk souk zot desten!
Lisien meg ki’nn pran so plas
ena lapeti voras.
Plis li manze, plis li fen.

ROD FER BOURIK MANZ LAZLE

Enn fwa dan enn ti vilaz anpandan lor enn plato
ant falez ek presipis kot lanatir toulezour
met lak ar lespwar imen, ti ena enn ti fermie
ki ti ole sanz tousa, fer imen ek lanatir
viv ansam dan larmoni e efas net tirayman.
Fermie la dan so laferm ti ena enn vie bourik;
li ti apel li Einstein. Toule gramaten-tanto
fermie la bros so ledan, met siraz lor so sabo,
poz sapo lor so latet, frot parfen lor so likou,
pas pengn fen lor so lekor, met rozet dan so lake.
Me enn zour ler par erer li pe dibout par deryer
bourik la flank enn koutpie. Fermie la voltiz anler.
Enn zwazo ki pe pase dir fermie la, “To trouve?
Ala seki arive kan fer bourik manz lazle.”

MILE EK DAISY

Enn tanto, enn zoli zenis
retourn lakaz, onte, tris-tris;
san manze, li kasiet dan kwen.
Nouvo soley fer li pli per,
per mesanste rey so desten.
Dan lakrwaze bouk mesanste,
antoure ar larme chokra,
kares-kares labarb, atann
Daisy pase pou rod sikann.
Toulezour tortir kontinie.

Tantinn, vwazinn akiz Daisy
rod sikann, marsande, rode.
Me mile, temwen mesanste,
dir bann kabri protez Daisy.

KAN FOURAYE PERDI KARA

Enn zoli kakatwa, plim listre, kolorye
enn zour vinn rann vizit so fami elwagne
dan enn bwa ki separ lavil ek lakanpagn.
Mwano, pikpik, boulboul ansam ar zot konpagn;
tourtrel, perdri, korbo, konde ek kardinal
grandi lafoul kirye ki vinn yam bal royal.
Premie zour tou zwazo, so gran kouma piti
pran li kont, okip li, admir so gran lespri,
so bote kolorye, so manier kiltive.
Pa manti nanye, li vremem sivilize!
Deziem zour mem parey me fren pe blok lelan;
trwaziem zour pa koze lagel pran plas ledan.

Lerla zozo mayok dir li pa pran traka.
“Rapel matlo! Kan fouraye perdi kara.”

MISIE CHOUCHOUNDARR

Misie Chouchoundarr, lera-miske gri
dan so ti vilaz Lagliolagli
ti enn gran oustad parski li ti kal
anba ban lekol kan ti’ena rafal.
Depi sa zour la li ti trouv normal
ki li met nene kot pa regard li.
Depi dan so trou li konsey pizon
kouma anvole; montre ziromon
kouma pou file; donn konsey pwason
kouma pou naze; donn leson lisien
kouma lasas yev; explik tamaren
kouma met parfim dan bouyon rason.

Enn zour li desid pou edik enn sat
kouma trap lera. Enn sel kout lapat!

PLANET MESANSTE

Kan Lisifer gagn so tronn dan lanfer
li fer konstrir enn saret grander mons
ki li ranpli ar pese, mesanste
ziska keson deborde ar maler.
Ar so kargo li vizit bann planet
pou kas konte Bondie so kreasion.
Mem li met sold tranzaksion pa marse;
Li traspire, biznes bat lamok net.

Ler pov Lisifer pre pou larg lekor
Belzeboul dir li, ” Mo konn enn planet
kot ou marsandiz ena bel valer.”
Kouma zot debark lor planet Later
enn niaz nwar bebet ploz drwat lor saret,
konsom kargo prop e dimann ankor.

ENN POEM TI DIR MWA

Enn zour anba’nn pie, mo pie prefere
Ki parfwa kikfwa larg mwa enn ti tip,
Mo fer zefor mem, sey rant dan enn trans
Pou kol-kol ansam verb, non, azektif
Ar led diksioner ousa Thesaurus.

Enn lavwa dir mwa, ” Eta ti-gopia,
To pa pou aret fer ler anplener?
Aret fer zako, kopie lor lezot?
Sey gagn enn bon jos par prokirasion?
Rod dir to desten ar lalang lezot?

Retourn to lakaz, fit bien to kreyon,
Ekout to disan sof roulman ravann,
Regle so lagam, balans armoni;
Pa les katarak deform to gete,
Viris alamod manz to lamour prop.

Get enn pomdeter fek sort dan later.
Li paret malang. Pran enn ti bros dou,
Enn lamok dilo, bros li zantiman
E kouma mirak so kouler sanze,
So form vinn enn lot.
Aster anvlop li dan aliminiom,
Met li dan enn four, regle so saler;
Donn li so letan vinn dan lamanier.
Enn tipe diber! Enn pense disel!
Peyna so segon.
Enn satini mang, kan tou engredian
Tini lekilib kouma dan bale,
Aranz nou labous, fer nou lavi dous.
To kapav fer sa ar cooking apple?

Me selman beta, bizen transpire!
Sak mo, sak silab, sak son, sak lalign,
Sak sign, sak zimaz sarye so mesaz,
Amenn so lagam ansien-nouvote.
Napeyna reset!
Travay, retravay, kase, aranze.
Ar enn diaman brit lerla to pou fer
Enn bizou sitan zoli fer larenn zalou.
Zouti to servi pou donn sok lor sok;
Dan sok kreasion koulou vinn pwenson;
Parol nenport rant dan so kwen,
Expresion nouvo pran renn dan lame,
Parol mekanik vinn timid,
Lafors flexib desinn nouvo destine.
Yer vinn zordi, dime vinn zordi,
Prezan permanan.”

Mo pie prefere balans so latet,
Bann niaz kotone flote dan divan,
Soley mi-sezon aroz douser lor later.
Mo rant dan mo lasam, fit mo kreyon
Pou mo dir twa, gate,
Seki enn poem ti dir mwa
Anba mo pie prefere.

FITIR DEKONPOZE-REKONPOZE

Kan twa ek mwa ti’ena ven-tan
Lavi ti enn gran lekran blan
Lor ki toultan nou ti kontan
Tras nou bann rev; gran kout palet
Trape dan limazinasion,
Dezir sanz bataz, sanz mouyaz;
Anvi viv enn lot manier,
Gout seki fer lespri yer
Tranble ar lafreyer.
Kan twa ek mwa ti’ena ven-tan!

Nou ti prese me nou ti sir
Ki lavenir pou resanble
Enn manto larkansiel
Ki pou protez nou gran tablo
Kont vomisman bann ti-lespri,
Ek polision lagli lontan.

Nou ti kwar sime la ti pou drwat
Me nou finn oblize zig-zage;
Nou ti kwar li fasil fer konpran,
Lergete koze glis lor fey sonz;
Nou ti kwar ler soley pou leve
Marenwar ti pou fonn pou toultan,
Me anverite
Zordi kouma yer
Finn marye pike
Pou fors nou fitir
Fer zenga
Lor samadi avantier.

Fitir pe dekonpoze
Dan kont balanse kontroler finans,
Dan program gouvernmantal
Vot-mwa-mo-donn-ou-tou,
Dan sermon lera legliz,
Dan propagann Bouzfix.

Danze yer zordi vinn plis sever,
Ena trou dan lesiel,
Pol nor pe zwenn tropik,
Bann zwazo pa pe ponn,
Bann fler pe sifoke,
Bann zanfan finn vinn fre.

Ki pou fer?
Rod sover!
Peyna sover.
Ena twa,
Ena mwa,
Ena nou.
Ansam
Kouma ledwa dan lame
Nou marye pike
Kont foser avan,
Kont foser aster.
Degaze!
Nou redesinn nou rev,
Rekonpoz nou fitir.

FRODER KONFERANS

O Arbit Elegans!
Ou ki sirman pe rans
Get bann zans fer malang,
Dir nou ki bizen fer.
Ki bizen fer?
Tonton Cyril ti dir nou
Tansion-tansion froder maryaz.
Me aster – Ayo mama! –
Ena froder konferans.
Mo dir ou zoli garson,
Abiye kouma mannken,
Swiv lamod dan katalog.
Me so lespri bien golmal:
Koken plas so kamarad
Pou gagn nisa konferans.
Li ti ne gopia, do ma
Li pou mor gopia.
Dan so gonaz peyna triyaz!

Mo ti-zanfan mari per
– Lespri bourik fer akter –
Si enn lot toufann vini
Vit-vit froder konferans
Mont kadadak lor bourik,
Koken sez dan kabine.

Yer li ti froder lentelizans,
Zordi li froder dan konferans,
Dime … dime?
O Arbit Elegans
Dir nou ki bizen fer.

” Napa get so laparans,
So tayer ki’ena pasians.
Li enn mari bachara,
Lisien finn manz so lamour-prop,
Grosierte kan get li gagn onte.
Tay so palto, pa per.
TAY SO PALTO !”

MATEMATIK SOLIDARITE

Enn plis enn pa egal de
Me trwa, dis, mil, mil milion
Kan ena lamour ladan.
Lavi li pa de kolonn:
Enn pou lantre, lot sorti.
Batonn kouma ou ole,
Res kolonn pou envante.

Me tansion! Pa rant dan piez
Fer kwar solidarite
Li peyna form, peyna nom.
Li ena vizaz imen,
Li ena leker Zezi,
Li gran kouma losean.
Enn plis enn pa egal de.

SIR FARATA MALBELO

OUVERTIR

O, zeni poetik, lenerzi kreater
Ki fer louvraz dan boulanzri, dan patisri;
Ki fer lapat monte, regle tanperatir;
Fer dipen vinn kramkram, fer feyte vinn fondan!
O zeni artistik ar ou ledwa mazik
Pardonn ou serviter si parfwa malgre li
So maspen vinn mastok, so kaja vinn baja.
Lafarinn bien petri, Sen Mafat ti dir nou,
Fer nou gagn lapeti. Farata mal belo?
Ayo, ki mo pou dir? Fer nou gagn kongolo.
Zeni poetik, disip Sen Mafat,
Aksepte ki mo larg alexandren
Pou rod enn lagam ki roul ar mo nam.
Roulman ravann, roulman lalang,
Roulman mo nam kan zot koste,
Bel sawal donn bal. Ki lagam?
Lagam lib, lagam Kreol,
Lagam ki efas ansien,
Amenn nouvo.
Kouma travayer boulanzri,
Travayer patisri
Mo sey petri lafarinn,
Belo farata
Pou donn lapeti.
Pa toultan mo reysi.
Mo dimann Bondie si koumadir mo’nn fane
Dir Sir Farata pa gard dan leker.
Mo zistwar zordi li envansion
Enn lespri malad, enn gro poumon, enn leker sal.
Mo dimann bann dimoun onet
Dimann Sen Mafat … Zot kone!

PREMIE MOUVMAN

Ti-Farata ler li ti zenn
Ti enn garson bien tabardenn.
Pa tro malen me debrouyar
Zame ti fel mem li katar.
Lespri kouto mousana
Ar li peyna katakata
Dan vey seke, dan vey tonbaz,
Dan plen so pos lor bos partaz.
Dan so proze ti ena li,
Li, li, li, li ek so fami.
Pa kwar zordi li pou sanze!
Kifer sanze? Lemonn ere
Kan li gagn bon. So bann kontan
Kan zot dimoun pe soulbontan.
Zis bann groker gagn maloker!
Ti-Farata bien popiler.
Limem lerwa tekwa, baja,
Madriye ek dal-pita.

DEZIEM MOUVMAN

Gran-Farata finn arive,
Li’nn fer loner kominote.
Letansa li finn vinn kolos
Dan mont dadak lor bos so pros
Ki gagn jos kabos zot ledo
Pou les li monte, al lao.
So gro bogi kraz lerb monte
E deryer li rapas koste.
Rapas ki yer ti manz plen-plen
Ziska angorze dan festen
Kot lerwa yer, zot rot-rote,
Pas-pas lalang pou gagn seke
Anatandan enn pli gro bout –
Lorla peyna okenn dout –
Kan lot ero mont net lao.
Gran-Farata Malbelo
Bien vit anvlop liniver
Ar enn kous kataplas amer.
So bann agwa, so bann chokrra,
Bann bachara toutsort kara
Naz dan nisa, plonz zot latet
Dan fon enn lak kouma sevret.

TRWAZIEM MOUVMAN

Sir Farata Malbelo
finn ankadre lavi
ar beton arme
fons endividi
dan ti-kare
mo krwaze
ti-kare pou bannla
gro-kare pou so bann
Sen Mafat finn abdike
boulanze-patisie ansomaz
Mastok Galfater pe kontrol baz
li finn aboli minister fines
arkanter dan bazar par bal
dan vantalankan pe livre
sertifika fitnes
fizik, mantal, moral …
Enn ti-roke vir so deryer
Lev so lapat, aroz parter
Kot stati Sir Farata
Dideor fann so kaka

KATRIYEM MOUVMAN

Lanver mal-belo ankor feb
Me pa kwar monwar li enn zeb.
Li pe tras so sime, kwar mwa
E dime ler li krez fatra
Fale nou tou reponn lapel,
Pa al tir lay ar bagatel.
Pa fasil detronn Malbelo
Me seki red vinn mou, matlo.
Pa per mo mam, nou manz ar li
Ziska lisien refiz pipi
Lor stati made inn dideor.
Me tansion mam pa rat lepor,
Tir Malbelo,met malbelo
Parski lerla mo bon matlo
Retourn zero, rekoumanse
Ziska nouvo soley leve.

FINAL

O nam lafarinn
Gardien lakwizinn
Lespri boulanzri
Senbol patisri
Beni mo poem
Ar lelven karem
Pa les malbelo
Ranplas malbelo
Si enn lot fachak
Rod fer so mirak
Fou li enn bon klak
Zet li dan fatak.

KI PASE LA?

– Ki pase la?
– Marsan dile.
– Ki dile?
– Dile kaye.
– Ki kaye?
– Kaye devwar.
– Ki devwar?
– Devwar Angle.
– Ki Angle?
– Angle potis.
– Ki potis?
– Potis zasar.
– Ki zasar?
– Zasar mang.
– Ki mang?
– Mang lakord.
– Ki lakord?
– Lakord koko.
– Ki koko?
– Koko manze.
– Ki manze?
– Manze koson.
– Ki koson?
– Koson dan park.
– Ki park?
– Park dibwa.
– Ki dibwa?
– Dibwa kolofann.

Si mo gagn li, san kout baton!

– Ki pase la? Dir mwa do ta!
– Sa monwar! Samem piti so papa.
Me tansion baba,
Pa nenport ki piti,
Pa nenport ki papa.
Piti la mo dir twa
Li asize kouma so papa,
Li diboute kouma so papa,
Li radote kouma so papa,
Li’nn depase kouma so papa.

Si mo gagn li, san kout baton.

– Ki pase la? Koze do ta!
– Sa so vre nom
Kapitenn Toukperse,
Alias Peznenebwardilwil.
Me li prefer nou apel li
Maha Gourrou Touktourrou.
Dan balye karo peyna so segon,
Dan 60 zero limem gran sef-sirk.
Me li bien kontan fer koleksion touk;
Tou touk ki li zwenn, pourvi li’nn bien ne,
Li pran lor zepol, met lao-lao.

Si mo gagn li, san kout baton.

– Ki pase la?
– Marsan dile.
– Ki dile?
– Dile dan bwat.
– Ki bwat?
– Pei dan bwat.
– Ki bwat?
– Ferm to bwat.
– Si mo gagn twa, san kout baton.

GASPIYAZ!?!

To kapav kwar, matlo,
Mo vwazen Zozo –
Ki finn pas dan so latet? –
Boner gramaten,
Laklos sizer pa’nkor sone,
Ala li debarke
Pake lide lor so latet
Fer so ledo kabose.

Mo vwazen Zozo
Finn kas so koko
Pou li dekouver
Ki kapav plant fler
Damilie dezer.

Tou dimoun dakor so latet pa bon;
Dan simitier ros ek lanfer disab
Nanye pa pouse apart zerm pikan
Ek disan serpan.
Tou dimoun kone, peyna okenn dout,
Larivier grabo ni li donn lavi,
Ni li rafresi.

Mo vwazen Zozo fixe mo lizie
Ar lizie imid.
Li bes so latet
Fixe so lonbraz ki pe pous ver lwes.

Zozo mo zozo
Enn lazourne zordi
Mo finn reflesi: Ki pou arive
Si to’ena rezon?
Si enn zarden fler
Kapav pran nesans
Dan disab dezer?

Zozo mo zozo napa al dan lwes,
Res isi dan les kot soley leve,
Amenn ti-lapli, desinn larkansiel,
Aroz mo lespwar, fertiliz later.

KONTAX

Larivier dimoun pe debord lor laplenn,
Latet ranpli ar ti-kare-ti-kare,
Borde ar beton arme.
Setaki sir li pa nenport,
Nenport sir li pa divers,
Dan so kazot beton arme.
grandimoun ti dir
dan liv ‘inn ekrir
twa ki to kone

Koze epe may-maye,
File, ranpe, tourn-tourne,
Bous lizie, bous zorey,
Atas ne dan servo.

ii

Zour so nesans Ti-Kontax,
Dapre famsaz, ti vilen, vilen, vilen,
Kouma enn ti-lera.
Enn ti-lera ar gro-gro lizie
Koumadir li gourma gete.

Dan lekol olie aprann
Li ti kontan zwe, desine, sante.
Dan lekol, dan lakaz,
Gramaten-tanto
Roten koze.
Sante! Ala pou twa.
Zwe! Ala pou twa.
Desine! Ala pou twa.

Ti-Kontax ti zalou so rwadezer;
Papie mouslinn ble, rouz, zonn
Eklere ar lalimier soley
Valse dan lezer.
Depi lao, later enn lot manier.
Si ti ena peron dan ler
Ti kapav mont lao, valse ar servolan.

iii

Larivier kadav vivan rant partou,
Ris later fertil, ale;
Tir lavi bann ti-pous pepinier;
Nway leker, pouri rasinn, fletri fri;
Retresi lelan.
Pa fer sa, fale pa, pa gagn drwa
Kouma dibilision tengn enspirasion.
GRANDIMOUN TI DIR
DAN LIV ‘INN EKRIR
PA ROD PLIS

Larivier dimoun debord partou,
Sak ti gout dan so trou
Kwar limem losean;
Sak gout trouv so vwazen vilen,
Santi-pi, lakagn, golmal, lagli.
Ti-Kontax tir latet andeor so trou
Ekzaminn delwen bann trou otour li
Kouma bann trou dan nik mous-zonn.
Mem form, mem fonder,
Apepre mem parey.
Li pa konpran grandimoun.
Zot zis konn menase:
Menas douler, menas lanfer…
Li anvi al bengn dan basen so vwazen
Mem zot dir ena pese ladan.

Kontax lor enn pon, tousel,
Pe get dilo koule anba pon.

iv

Dan refle dilo enn fam tamam
Pe ofer so lamour ar so lekor,
Lamour ki movi ar ti-kare, ar simagre,
Ar ti-trou borde ar beton arme.
Li tann tapaz komeraz
Trikot maler lezot;
Exklamasion, enterzeksion,
Malediksion, enterdiksion.
Lamour sarye li lor lezel so rwadezer;
Dan oter profonder bann ladig defonse,
Dilo bann ti-trou melanze.
Nouvo batem.
Kominion-kreasion.
Kontak.

v

grAnDimoun tttttcchhiiiididiirrr
daaaannnliiiiv ‘Inn ssaamem
Kontax alim so kompyouter.
Bizen ekrir enn nouvo liv.

SIR GRAN LAGELLI

Lor nou ti-planet antoure ar ble,
Dan enn ti-vilaz antoure ar ver,
Anba pie fler rouz ar so tas-tas zonn
Gran Sir Lagelli – pa kwar enn felonn –
Ek so cham, Joukal, fer ler anplener
Pou pas-pas letan avan ler-manze.

Sir Gran Lagelli alias Bay Lagel –
Dan nou douniya p’ena so segon
Dan rabas nenport – pe explik Joukal
Seki bizen fer pou geri lagal
Ki pe minn boyo, anpes tourn anron,
Pe kas manivel nou gran karousel.

Dan letan lontan pa ti’ena tourman –
Anfen ti ena, pa seki serye
Kouma azordi pe eklat nou baz.
Lider san pider, gous pe fer laraz,
Birokrat dan bwat, koze bous lizie,
Zenes dan ganndol, lespri dan kouvan.

Pou Sir Lagelli enn sel solision
Pou remet pei dan lalis top-tenn.
“Bizen”, li dres so lagorz, konsantre,
Fer enn gran zefor, fors servo large,
“Bizen, ekout mwa, anpes zenn kas yenn;
Anpes kontrer zwenn, anpes tantasion;

Met lide bisagn dan lespri tifi,
Fer bann ti-garson zwe ar ti-garson,
Tifi ar tifi. Fer gagn maloker!
Bizen, bizen, bizen fer lapriyer,
Sant kirrtann, fer rroja, al konfesion;
Sirtou fale pa rod manz laviann kri.

Dan letan lontan lavi ti bien senp.
Kan lao donn lord anba ekoute,
Kan zom pe koze bann fam res choup-chap.
Aster je te dis c’est tres baprrebap:
Napeyna sharram, napeyna respe,
Setaki fer fos, pa rod kontrol tenp.

Enn sel solision: Back to Basic”.
– “Be Bay Lagelli, ou pa kwar, selman,
Letansa kabri pou manz tou salad?”
– “Les li manz salad ziska li malad,
Les bann triyanger triyang Soulbontan,
Les bann mardayer marday zot prop klik”.

Ler midi sone kozman aret sek.
Kan vant pe grogne pa kapav fer ler,
Tansion ramas gaz. Sa ki’apel basic!
Sir Gran Lagelli – lor la li bien strik –
Dir Joukal bizen prezerv bann valer
Ansestral. Lerla li al manz so biftek.

BALAD SIR LEO KARNE

KANNTO 1

Sa swar liver la ler li pran nesans
Enn zetwal filant perdi konesans,
Al dezentegre dan touk lapousier
Deryer lekiri pre kot simitier.

Enn day-sef-dorkes ek tou so bann dagn
Ar lavwa jadou apel nam bisagn
Pou selebre evennman profetik
Ki pou met ba destine istorik.

Papa Sir Leo, Senier Gran Dilo
Ti kontan dir li, “Vini mo lalo”,
Sak fwa li anvi fer enn ti-gate
Ar so koko, so garson prefere.

Pa tro neseser rant dan tro detay!
Sir Leo Lalo, pardon, Sir Leo
Karne ti gagn enn lanfans ekzanpler.
Exper tou matier ti grat so lekay.

Profeser lager pou fer so devwar,
Bann dokter lager pou donn li so bwar,
Pret fer lake pou pran benediksion.
Tou dimoun kontan. Bel satisfaksion!

KANNTO 2

Dan rwayom Kari-Lalo tou dimoun
Preske parfe. Preske? Ousa enpe?
Foupamal! Pa fer nanye! Mem jamoun.
Me sakenn kone lotla mwens parfe.

Dan sa rwayom la tou zafer preske:
Vierz li preske vierz, dou preske sale;
Frod preske normal, kouyoner moral,
Preske, apepre toulezour donn bal.

Li normal matlo, si nwar preske blan,
Kan tou res parey fer sanblan sanzman.
Sir Leo Karne, zeni so lepok
Toulegramaten envant may-pokpok.

So bann siporter, mam preske senser,
Gramaten-tanto vinn aroz so fler,
Kiltiv so bataz, konpoz so diskour,
Gonfle so zeni, sakenn vey so tour.

So bann konseye, bann preske zeni,
Finn lir dan panchang , liv astrolozi,
Ansiklopedi, oroskop Sinwa
Seki Sir Leo pa kone parfwa.

Ena enn zafer mo sir preske sir:
Sanzman pe vini. Fri la finn bien mir.
Li pre pou tonbe. Chokra Sir Leo
Par grap pe atann pou balye karo.

KANNTO 3

Gran zour la vini. San difikilte
Preske sanzman, pa sanzman preske
Vir ambalao, remet tou anplas –
Enn ta kataplas pran plas kataplas.

Bann nouvo zoke lor ansien bourik
Pe galoup anplas lor lapis mastik
Deryer Sir Leo so bourik-deras,
Prodwi-dideor fabrike-sir-plas.

Dimoun eksite, zot sote-pile;
Enn filwar koze siro melanze
Pe bous tou bann trou, kol lizie somey,
Plonz nou dan douser rev kouma lavey.

Pas kot ou pase, get kot ou gete,
Latet pa’nn gate plis ki lepase.
Preske, apepre ankor pe donn bal,
Pa mal, preske pa mal ankor normal.

MOUTOUK LAMOR DAN DNA?

tradision barbar nou tann dir
dimann disan pou nouri lavi
fertiliz later
anfant boner
kan disan zanimo pa ase
dimann disan dimoun

blan-nwar-zonn-maron-rouz
partaz mem tradision
tir disan
bwar disan
fann disan
yer dan Auschwitz
zordi dan Rwanda
dan Bosnie

SAMEM ZOT KILTIR?

Reflex zako dan DNA
Ankor bien for.
Tanzantan dimoun imitasion
Bizen disan pou donn epeser
So lekzistans fantom,
Kasiet so vomi.

Dan Ansien Testaman
Bann humanoid
Pe rod paradi.
Dan jalsa otodafe
Zot pe bril Nouvo Testaman.

SAMEM ZOT KILTIR?

Telman rod rasinn zot may dan fatak;
Telman get deryer zot bez dan ganndol;
Telman rod pirte humanoid bliye
Ki dilo Lalwar ar dilo Ganga
Finn fer enn melanz extra espesial
Dan fon losean kot lavi ti ne,
Kot san arete tou rekoumanse
Toulezour pli zoli ki yer.

Otelo ti kwar
Demon atak nou
Toultan par deor
Ziska ki enn zour
Li al dekouver
Ki bebet malsen
Fer nisa ar nou dan nou prop profon.
Ensten primitif,
DNA zako
Lev latet brit-brit
Si pa fer tansion.

Lor nou ti-bout ros omilie lamer
Kot tou bann dilo finn bien melanze
Anou fer serman tank ena lavi
Zame nou pou les ti-lespri makak
Vomi so pianter lor zanfan Bondie.
Nou kriye for-for, fer zot tou tande:
DAN VID ZEZI EK GANDHI
PA FINN DONN ZOT LAVI.
ASE DISAN!

PA FASIL !

Mo vwazen Zozo – pa kwar li zokris –
Pe gagn kongolo – lavi fer li tris.
Dimann li kifer li finn gagn blakay.
Pa fasil do ta!
Lot zour so vwazen pe bat so vwazinn –
Bondie pa kontan –
Misie la manga. Ler li rantre sou –
Bondie pa kontan –
Manze lor dife, piti pe gele;
Misie pa kontan, trap so fam bate.

Mo vwazen Zozo – ditou pa kontan
Misie bat madam –
Bondie pa kontan –
Al kot so vwazen, blok lame misie,
Dir madam sove, pran zanfan sove.
Dir ou sok lor sok!
Lavi pa fasil!

Ki to kwar li fer?
Hen!
Madam la, matlo.
Li pran so savat, savat mo vwazen,
Kalot pov Zozo, fer li trouv zekler.
Pa dir twa beta, mari donn koudme.
Apre toulede zot al lapolis, fer deklarasion:
Zozo dominer, fer zot pas mizer,
Anpes enn misie kalot so madam.

Si to pas laba, al get pov Zozo,
Remont so moral.
Sey fer li konpran lavi bien fasil,
Dimoun ki zokris.

PROSPERO

Alo Prospero, isi Kalibann.
Revini do bap, vinn met enpe lord.
Vinn explik bannla ki nou bizen fer
Kan nou ler vini.
To rapel enn fwa to ti dir koumsa
Kan nou ler vini nou bizen konn tir,
Donn lakle enn lot, pran sime ale?
Dan nou lil mo kwar, kouma to kone,
Bann koze koumsa glise lor fey sonz.
To bien konn zistwar mo aryer-granper,
Pourtan bonom la ti’enn mari bonom,
Ziska dernie ler ti rod res lor tronn
Mem ti neseser sarye li dadak,
Pret li enn lavwa.
So frer! Pa koze. Enn tipti bonom
Ar enn tipti vant me gro-gro lizie.
Li ti prezidan baitka dan vilaz,
Kan ler arive donn enn lot so plas
Li negosie red pou enn plas sef-pion.
Pa koz so kouzen. Peyna so segon.
Pou enn pozision onorab, senser
Li li dispoze dormi ar Satan.
Tranble-ganase, gramaten-tanto
Li rod enn seke pou senk sou zwisans.
Aster res lotla! Le fils adoptif.
Sa boug la toultan pou res enn chokra.
Li pa pou grandi, li pa’le vieyi;
So prop ti zanfan pli aze ki li.
Trouve Prospero
To mesaz Tempest finn tom dan dilo.
Alo Prospero, alo!
Prospero, efase refer.
Bliye mo lapel, pa bizen pran kont.
Mo bien dan mo lil.
Mo ‘si mo parey.

SAK SEZON ENA SO FLER

“Zanfan ekoute, ekoute zanfan!
Lalinn tourn otour later,
Later tourn otour soley,
Soley tourn otour zetwal,
Zetwal dans dan sipaki,
Sipaki dan sipakwa,
Ekseteralakelera.
Toultan li ti koumsa, li pou res koumsa.
Zanfan bizen ekoute,
Swiv par ker sime trase;
Pa bizen get kat kote;
Fer konfians nou gran-dimoun
Ki kone, ti kone,
Finn kone, ti finn kone,
Pou kone, ti pou kone.

Si miray ti grene,
Pe grene, pou grene
Pa pran kont.
There is nothing new under the sun.
Zanfan ekoute, ekoute zanfan!”

Bann profeser finn gagn lord
Fer zanfan repet par ker
Gran mesaz Prezidansiel
Enspire par lesprisen,
Korize dan bann Kongre,
Ratifie par Lasanble.
Enn rafal lavwa anrwe
Bann zanfan ki’nn fatige
Kouma zwazo deplime,
Pe fer zigzag lor laplenn
Avan may dan touf siendan.
Letansa partou kote
Miray pe kontign grene,
Bann frontier pe met aryer,
Lerwa pe vinn kloun,
Kloun pe vinn lerwa;
Zean mekanik
Pe kiltiv zarden
Vev ek orfelen.

Sak sezon ena so fler,
Sak fler ena so pikan,
Sak pikan ena so fler.
Me fler yer, fler zordi, fler dime
Sakenn ena so prop parfen.

Zanfan, zanfan!
Zotmem nou pli gran trezor.
Nou trap lame, nou kriye for,
Pli for ki kapav kriye
Pou ki lesiel lao ouver,
Les liniver net tande.
Zanfan-trezor, nou kriye for:
” Osekour, osekour!
Zot pe tortir lamour,
Zot pe martiriz rev,
Zot pe viol inosans.”

SIR KOUTTA GRAM

Mo vie konesans, Sir Koutta Gram,
Still going strong – enn biskwi kramkram –
Apre mil voltiz, koustik, vol plane
Sak fwa li retom drwat lor so lipie.

Mem so adverser bizen rekonet
Ki Sir Koutta Gram konn tir so kanet.
Plis plonz li dan fon plis li lev latet,
Plis rod pez so nam plis li bez koutet.

Tou dimoun dakor li enn debrouyar;
Ena pou dir ou li enpe vantar,
Grannwar. Me sa bann dimoun onet la
Gramaten-tanto fer zot nachannya.

Enn gran nachannya, bann ti-nachannya
Enn dan lot zot fer enn bel tamasa.
Sir Koutta Gram so kote servi zot
Pou tini so program; e bannla zot

Apiy li red pou tini zot program
Zwiser, dominer, manzer, vander fam.
Reken ek vantouz de torsenn kole;
Difisil pou dir kisannla lakle,

Kisannla serir, kisannla poto,
Kisannla tini poto, mo bayo.
Ver la lamwatie vid, lamwatie plen?
Enn tonn kestion anvrak fer vilen.

Pou Sir Koutta Gram tousala normal.
Li bien foupamal si Dal ek Golmal,
Toutouk ek Bobok, Fatra ek Gopia
Pa fouti konpran Jalektik Maja.

Li donn garanti so parol sakre
Ki li pa’nn sanze; so program sekre
Yer, zordi, dime pa finn sanz enn pwal,
E, li garanti, pa pou sanz enn pwal.

So program ki’ete? Napa poz kestion!
Mazine, monwar, kantite prizon,
Kantite martir, kantite lamor
Mazine. To plore? To p’ena tor.

Sir Koutta Gram ena enn gran desten.
Li finn vinn exper fer lartik leten
Pas pou bizou lor; fer boutey kase
Dekor bag diaman dan ledwa bouse.

Sir Koutta Gram li pa enn yoyo,
Li pa enn loyo, li enn gran koko.
Limem li pli gran organizater,
Pli gran orater, revolisioner,
Manipilater, kouyoner, faner.
To riye mo frer? Yer li ti to frer!
Parey kouma mwa, parey kouma twa,
Li anverite nou prop frer siamwa.

TOULE-DI-ZAN…

Dan vilaz kot mo’nn grandi
Toule-di-zan nou selebre
Enn evennman, mem evennman,
Me sak fwa nou fer koumadir
Evennman la premie fwa
Pe deroule dan vilaz.

Toule-di-zan dan plas piblik
So gran kouma so piti,
Madam, misie, tifi, garson,
Granper, granmer, tonton, tantinn
Al fennsifer, ekout diskour,
Aplodi myouzikalcher.

Lalo met so palto fey-sonz,
Patol vey seke ar betrav,
Sousou koste ar brenzel,
Kokom bord lor boutey rom.
Letansa ravann, maravann,
Jal, dolok soul zot bontan.

Zoke fite pou mont dadak,
Mari fite pou sanz kazak
Pou gagn enn plas lor podiom.
Ler lekours large lapousier leve,
Bef, vas, kabri, koson, bourik
Galoupe, zoke kravase.

Dir ou bel eksitasion!
Vie zako bez dan fatak,
Vie siko bez dan vavang.
Nouvo ero, nouvo zoro,
Ansien zero rikonndisionn
Souy zot bogi lor tapi rouz.

Ler soley kouse, vilazwa
Al dormi, ferm laport akle;
Lape dan leker, zot dormi,
Dormi, dormi; atann nouvo
Kok sante, soley leve.
Dan di-zan? Atann, gete!

LAKAZ ZOUZOU

anou zwe lakaz zouzou
mo fer papa to fer mamou
li fer mami zot fer fami
fer koumadir fer vadire
fer vadire tousa vre-vre
anou zwe lakaz zouzou

vir manivel trap direksion
mo kontan mo bien kontan
fer kouma papa lontan
gete papa kouma mo gran
aster papa mo kapav fer
parey kouma to ti pe fer
ki to dir mo pa enn zwer

papa kifer to ankoler
kifer to figir boxer
mo zis pe zwe
manti-manti
mo kontan zwe lakaz zouzou

anou zwe lakaz zouzou
mo fer premie to fer segon
abe lezot kapav fer gon
dan douniya lakaz zouzou
vini zot tou napa tike
vinn zwe ar nou lakaz zouzou

Viv douniya lakaz zouzou!

TOUSEL 1

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”

Ala madam la boude
Ala li kwar sipa ki’ete.

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?
Sirman to’al fer to vakabon!
Sirman dan tavern to’al soul to bontan;
Sirman to’al bangol lamone dan kazino;
Sirman … sirman … sirman …”

Kan madam la boude;
Kan zalou fer li trangle;
Ala li zoli la, mo gate!

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?
Tansion to’al trene ar trenez …
Tansion to amenn trenez dan lakaz!
Tansion ar trenez to trap maladi;
Amenn to mofinn, vinn kontaminn inosan!
Tansion! … Tansion! … Tansion! …”

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?
Ayo Bondie!
Mo mari enn enfidel!
Ayo Bondie!
Li manz salad anba-anba!
Ayo Bondie!
Dal, douri, satini pa ase pou li!
Ayo! … Ayo! … Ayo! …”

TOUSEL 2

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”
Pa vre! Mo’si parey!

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?”
Zame tousel!

“Fam enfidel, to pe fane!
Bez sime ale!
Mo pa’le get to lagel!
Taler mo kas to lagel!
Bez sime ale!”

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”

“Ankor to rezenbe!
Nimakaram!
Mo donn twa tou! Twa to fane,
Manz salad anba-anba!”

“Bondie toultan ar mwa!”

“Haan! To gard bondie aster!
To kwar li ena letan ar twa,
Vie farata rasi?”

TOUSEL 3

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”

– Mo kone: Bondie toultan ar twa!

– Non!

– Non?

– Non!

– Non? … To’ena metres?

– Dan latet!

– To get fim porno?

– Non! Enn Miz!

– Enn miz? … To kontan tigarson kouma Gaetan?

– Pa enn miz! Enn Miz!

– Haan! To profit mo labsans pou ekrir.

“Samem!
Kan to pa la mo pa tousel
Parski mo Miz li toultan la
Pou montre mwa sant to bote
E selebre to lalimier.
Zame, zame mo pa tousel
Parski Shakti zame kit mwa,
Shakti, mo Shakti.”

OKTOB 2007

KOT MO BATANA?

Ayo bechara, kot mo batana?
Batana ki mo bonom ti donn mwa!
Ayo mo beta! Ki pe ariv twa?
To finn les mofinn rant dan to lavi;
Les lagign anpoud anpwazonn lespri.
To malad baba, mo pov bechara!
Nou’al laba beta; bannla pou swagn twa;
Zot pou geri twa, beta mo beta.
To pa pou vini? Nou’ale mo batcha!
Dan lakaz aster napeyna nanye;
To’nn balye tou prop! Kas, sari, bizou!
Mo larmwar finn vid … gardmanze finn vid …
Vinn ar mwa beta …
Ayo mo beta!
Ki to dir? … Pa bon koz koumsa!
To papa sa! Mo misie marye …
Limem ti donn mwa batana to’nn pran.
… Souvan li bat mwa?
Bliye sa! Lavi pa fasil!
Les li beta, pa fer nanye.
Nou get divan aster …
Nou’al ar mwa; mo vinn ar twa…
Tini twa, mo beta; … pa les twa tonbe.
Ayo, mo baba!

***

… ‘Ma,
Kifer to lizie mouye?
Zordi enn gran zour, mama!
Mo kone mo finn geri;
Mo bann bon kamwad finn bien tini mwa
… Me twa mama,
Twa to ti la toultan, toultan.
… Mama, mama, souy to lizie;
… Mama, mama, ferm to lizie;
… Mama, mama, donn to lame …
Pardonn mwa mama! Pardonn mwa!
– Batana beta!
Kot to’nn gagne?
Ayo mo bechara! Mo pov batcha!
Bondie beni twa!

OKTOB 2007

GET PAR LAFNET

Li ouver lafnet lor letaz,
Get lemonn anba par lafnet.
“Ki nouvel mouvman kamarad?
Pa manti bizen manz ar zot!
Mo dir twa bizen fann ar zot!
Bannla pe defons nou laport;
Zot fer koumadir tou pou zot;
E nou bann nou zis bann nenport.”
Li referm lafnet lor vites
Pou get lor tv touleres;
Fer enn ti gate ar metres;
Admir ti gajet fek aste;
Tap detrwa ti grog degaze
Avan lakanbiz dir ale.
Kan finn bien manze, vant bien plen
Al dormi ziska gramaten.
Dime gramaten bien boner
Li ouver lafnet lor letaz,
Get lemonn anba par lafnet.
– “Ki nouvel mouvman kamarad?”
– “Ki nouvel mouvman kamarad?
To fam fek ale ar galan;
To garson konsom ar sereng;
To tifi pe pas lanwit blans.
To’le konn nouvel kamarad?”

OKTOB 2007

DAN NOU BANN NAPEYNA SA!

– “Aret rabase do ta!
Dan nou bann napeyna sa.
Bannla akoz zot malang
– tann dir zot manz kari tang –
Zot fer seki kont natir;
Bwar pisar ziska zot mir;
Rant dan pasaz enterdi,
Trap moutouk sal maladi.
Aster to’le ar mo kas
Soutir zot bann vis voras?
Aste sereng lor mo bos?
Ar mo kas ranz zot lasos?
Dir zot bann souy zot kaka!”

Ala kimanier Bay la
Trouv problem dan nou baitka.
Me lot zour – mo bien sagren –
Bien boner dan gramaten
Mo zwenn Bay la lor sime,
Trenn lipie, latet bese.

– “Ki to gagne mo bayo?”

– “Boukou douk, ayo matlo!”

So garson finn may dan lak.

OKTOB 2007

LI MALAD MATLO!

– “Ki malad?
… Kontan maja,
Kontan nisa; get zordi,
Pa get dime. Tamasa,
Tamasa, ankor tamasa
Ala zot vre maladi.”

Mo vwazen, notab vilaz,
– li’nn gagn laz avan so laz –
Prezidan sou-komite,
San aprann li li kone;
Li koz kri san reflesi;
San pitie fer satini
Ar santiman malere.

– “Zot pares; pa’le sanze;
Bef travay, seval manze,
Zot kwar toultan fet zako.
Lapolis soutir zot vis!
Tankamwa …
Mo prefer bous mo labous.

– “Pa koz kousa mo bourzwa!
Pa koz ‘zot’! Pe koz Bramma!
Ou zanfan ki dan tourman
Bizen led pou fer sanzman.

– “Led? Sanzman? Mo pa konpran.
Depi li zanfan, toultan
Li’nn gagn lor plato larzan
Zoli lenz, poketmoni;
Olie fer loner fami
Li fane, mo gagn kabo;
Repitasion dan kaybo.
… So mama tro soutir li …

– “So mama pe sey ed li.”

– “So mama? Premie koupab!
Li merit mo klak-klak li.”

– “Klak-klak li? …

– “Pa fer simagre ar mwa!
Depi ki lemonn lemonn
Li nou devwar koriz fam
Pou ki nou zanfan konpran
Vre valer lotorite.
Mo papa …

– “Ou papa?

– “Mo papa dan so lasam
Ti gard enn roten bazar.
Mo’si …”

– “Ou garson kone?”

– “Normal!”

OKTOB 2007

RAPEL KI PROFET TI DIR?

Enn ti lafoul ankoler
Ler zot finn may enn voler
Desid donn li enn rakle,
Fer li pey tou so pese.

Enn disip Profet pase,
Dir zot for aret fane.
– “Eski zot finn dimann li
Kifer li’nn koken de fri?”

Malere la li reponn:
– “Travay mo peyna Misie;
Mo madam dan lopital;
Mo zanfan pe mordefen.”

Disip Profet pa tike:
– “Donn li vit enpe manze
Pou sov zanfan so lavi;
Donn li travay ek zouti
Li pou nouri so fami.

OKTOB 2007

TILAE!

Li dir mwa li lib!
Lib? Kouma kapav lib kan
Menot dan lespri?

ETAE!

Vilen ipokrit!
Li dir mwa mo’enn ipokrit.
Dir ou li enn sen.

FOUTOU!

Kominalism? Chi!
Kouler lapo bar so gete.
Li pa trouv rasism.

BAPRREBAP!

Sa gran oustad sa!
Ki li dir? Limem sover;
So mexinn mirak.

KI TO KWAR?

Mo dalon enn jak!
Li fer lalians ar lennmi
Pou detrir lennmi.

AMBALAO

Palab obzektif,
Koz nenport siyantifik
Samem solision.

REMED

Esklavaz finn mor!
Menot Mamon dan servo,
Li swiv so bourzwa.

LAKE

Li konn so boubou!
Yer diven, zordi dolar.
Get li galoupe!

KIFER?

A Bondie Lamour,
Kifer to les to zanfan
Pran sime lamor?

TAMASA

Siklonn pe vini!
Gardien troupo dan jalsa.
Dime pou get sa!

REGAR KABOSE

Tifi dan loka;
Fam nenenn; garson lazol.
Nou for, nou partou!

LAVI KOTOMIDOR!

Samdi-Dimans amize;
Lendi kordonie!
Viv lavi kotomidor!
Zordi travay, zordi manze;
Dime get dime!
Kifer to’le mo pran kont?
Kifer to’le mo pran kont?

Samdi-Dimans amize;
Lendi kordonie!
Mardi, Merkredi, Zedi
Vandredi vini
Ala mo trase
Fer pitay rantre.
Samdi depanse;
Dimans amize;
Lendi pran prete.
Kifer to’le mo fer kont?
Kifer to’le mo pran kont?

Samdi-Dimans amize;
Lendi kordonie!
Kan personn pa’le pret mwa,
Pran san dimande;
Kreansie tro ekzize,
Mo kas so lagel;
Boutikie pa donn kredi,
Mo defons laport;
Kifer to’le mo travay?
Kifer to’le mo kas kot?
Kifer to’le mo rente?
Bondie pa ti dir
Amize-miltipliye?
Kifer to’le mo pran kont?
Kifer to’le mo pran kont?

Samdi-Dimans amize;
Lendi kordonie!
Amize baba!
Bate sa sega la!
Kifer to’le mo pran kont?
Kifer to’le mo pran kont?

PA PLORE

Pa Plore Zezi!
To zanfan prefer vodor.
Pardonn ti lespri!

MAMON KING

Troupo dan fiesta;
Lespri Sen pe bat lamok.
Gardien dan nisa.

MOLOK

Mazeste Molok lor tronn
Donn lord bann Mamlouk;
Ala mous ver antoure,
Azenou, priye
Ziska ki zenou ize.

Mamon satisfe;
Zanfan ekoute.
Zet zot dan dife!

KAVERN ALIBABA

Devier bann latab!
Dan kavern Alibaba
Bondie pa reste.
PARDONE?

Pardon pa vedir
Bliye, donn li sans refer.
Pardon li vedir
Detrir masinn dominer;
Tengn rengn fer mizer.

Dominer vinn dominer
Kan pouvwar kraz kor
Zame so vant plen;
Plis li manze, plis li fen.
Pardon pa vedir
Bliye, donn li sans refer.
Vre Pardon vedir
Tengn rengn dominer.

DISIP ZEZI

Vre disip Zezi
Pa rod seke dan banke
Anperer Romen.

SWIV BON LEKZANP

Dinite vedir
Pa al rod tibout zwisans
Dan kazot Pilat.

ALA FASIL LA!

Kifer al lekol?
Al aprann lir ek ekrir?
Mo konn koze, pa ase?
Kifer fer zefor?
Lanatir pa donn ase
Oxizenn pou respire?
Kifer pran traka?
Pie fri dan lakour vwazen
Garni ar douser lete,
Fangouren ek tamaren.
Kifer donn lapenn?
Si konn trase, dres papie
Kapav gout tou bann delis
San kas kot, san fatig nam.
Aster dir kifer
Mo bizen rod enn boulo?
Papay anpandan lor pie,
Nek kase pou mo manze.

DERANZE

Yer ansam ar nou.
Zordi dan pale bourzwa
Li ranz roupi nef.

LAGAZET

Lontan lagazet
Ti permet nou diskite.
Aster kout matrak!

LIBERTE

Pa manze lespri!
Zordi zouti propagann
Fer nou reflesi.

LAPE?

Li ole lape.
Li rant dan lagel loulou
Pou fit so ledan.

PARDON

Li ole pardon.
Li pa aksepte erer;
Li dir nou tourn paz.

LAZISTIS

Li’le lazistis
Me li servi zarm Hitler
Pou fer so lalwa.

LAMOUR

Li ole lamour.
Me li fann so lapipi,
Anpes nou trouv kler.

DEVLOPMAN

Li koz devlopman
Me li’le pran tou pou li,
Mem koken bagas.

LAPRIYER

Mwann manifeste?
Ala li tap lame la!
Pa dan so pei!

ENN BON KOUT PLIM

Li ekrir zoli lartik,
Personn pa konpran.
Enn sans personn pa konpran,
Kapav gagn bate!
Li finn gagn ledikasion,
Li’nn lir gran-gran liv.
Li finn poz so konesans
Kot lipie Mamon
E Mamon so serviter
Fer so labous dou.
Disip Mamon dan mangann,
Partou gagn li bonn.

Me tansion vag pe leve,
Brizan defonse.

LI ENN RASIS LI?

Li pa enn rasis,
Li zis mars ar bann rasis;
Li pa enn rasis,
Li zis koz koze rasis;
Li pa enn rasis,
Li zis pans panse rasis;
Li pa enn rasis,
Li zis kontan bann rasis;
Li pa enn rasis,
Li dir zis bannla kone,
Li dir zis li ki kone,
Li kone, bannla kone;
Zot ena enn ‘savoir-faire’
Ki zis zot bann ki ena;
Oblize marye pike,
Tou bann kone enn kote,
Bann pa kone lot kote;
Li peyna okenn konplex,
Li kone ki li kone,
Ki zis so bann ki kone.
Li pa enn rasis!
Li pa enn rasis?

MWA KI MWA?

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon;
Li bwar diven, pa kwar rom;
Li koz Franche, zevoudi,
Pa kwar li konpran patwa.

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon;
Li mars ar lerwa, larenn;
Li roul dan so Sitroenn;
Li konzig bien verb ‘avoir’.

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon;
Li beni tou bann labank,
Sardaso ek portavion;
Li air bann teroris.

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon;
Li modi Ti-Afriken
Ki pa ena lizie ble,
Ki pa ena seve blon.

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon.
Mo bizen fer bon zanfan,
Gagn enn plas dan depandans
Dan Grannkaz mo gran Senier.

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon.
Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon.

PARSKI

Parski mo lapo maron,
Parski mo seve nwar-drwat,
Parski mo al sivala
To dir mo enn zangarna.

Parski nou pa koz parey,
Parski mo met langouti,
Parski mo manz farata
To dir mo enn bachara.

Parski ar koko, banann
Mo dir Bondie namaste;
Parski ar kanf, sanbrani
Mo dir mo Bondie mersi;

Parski mo kiltir enn lot
To’nn bliye get mo lafwa;
Parski mo sistem enn lot
To pa kwar nou mem nasion.

Ouver to lizie matlo!
Pa les paret anbet twa!
Twa ek mwa kan nou ansam
Nou fer mirak kontinie.

KAPAV SA?

Eski kapav sa?
Koriz trwa siek enzistis?
Kifer pa kapav?

ZAVARI

Lerla zafer sal!
Kan gardien troupo fer fos,
Agno tom dan trou.

ENN IDEAL

Proze Emaniel
Li enn regar dan fitir
Kot boner fleri.

NOVAM 2007

( SONET DEMIPORSION)

PROLOG

Yer dan nou kote Lafrik
Avek sanzman klimatik
Lazeng ti vinn savana;
Nou anset desann lor pie
Mars lor so lapat deryer.
Zordi sanzman revini;
Eski nou pe vinn enn lot?

2,000,000 LANE

Sort lor pie, al Savana,
De milion lane pli tar
Zarden finn vinn enn dezer.
Dir mwa ki pou fer aster?
Par milion nou pe nwaye;
Par milion peyna manze.
Dir mwa ki pou fer aster?

KI POU FER?

Anou refer mem zafer!
Refer seki nou konn fer!
Non! Non! Efase-refer!
Reset yer tro-tro amer.
Lespri zordi, lespri yer
Alala zot pe lager!
Sakenn kwar li siperyer.

PAROL PROFETIK!

Kot pase mo pe tande
“Sa pou mwa, sa ‘si pou mwa!”
De milion lane pli tar
Apre enn gran marenwar.
Kan mo pou tann zot dir mwa:
“Pa pou nou sa, pa pou nou;
Pou zanfan ek tizanfan.”

ASTER KI POU FER?

Apre peryod marenwar
Zerm renesans ti eklo
Nouvo flora ek fona,
Nouvo lazeng ek laplenn.
Parsi-parla ti ena
Reskape kiltir avan.
Eski zot pou viv ansam?

RESKAPE KILTIR AVAN

Reskape kiltir avan
Ti ena so liv sakre,
Konesans siyantifik,
Konpetans teknolozik.
Me sanzman lekor, lespri
Ti bizen enn bon kout nef
Sinon li refer mem gaf.

DAN NOUVO SAVANN

Laba dan nouvo savann
Enn nouvo fona pe ne.
Si li ena tre zako,
Li osi enpe zwazo.
Si zako konn anvole
Boukou problem pou regle.
Tansion li vinn bonbardie!

ETE OUSA ENA?

Imen-Zako konn enn verb;
Verb ‘ete’ li finn bliye.
Plis ena, plis li ole;
Plis gagne, plis li rode;
Pa konn done, li zis pran.
Imen-Zwazo li konpran
‘Ete’ pli for ki ‘ena’?

SANZ GETE

Imen-Zwazo dan lezer
Trouv partou enpe pli kler;
Imen-Zako par anba
Get feyaz, pa trouv danbwa.
Si sa de la trap lame,
Aprann partaze. O.K.
Me si zot desid lager?

NOUVO SIVILIZASION

Enn blok apel Zezikri;
Enn lot blok apel Gandhi;
Aster amenn zot Shakti.
Kan Lamour ek so Shakti
Zwenn Pardon ek so Shakti
Zwenn Lape ek so Shakti
Lerla lavenir dir wi.

DIVERSITE

Plen tenk rapas fer voras;
Ras bann lerb ki nouri vas;
Koup bann pie ki donn bibas;
Bril bann fler ki pa donn kas.
Partou li plant so roupi,
Bliye net diversite
Ziska ki Later dir “Bas!”.

KIFER?

Pol Nor ek Pol Sid ti fonn?
Siklonn souvan ti violan?
Inondasion dan dezer?
Lasesres dan karo may?
Flora ek Fona ti mor?
Poumon tibaba ti plat?
Zarden ti vinn simitier?

LOT MANIER

Kapav viv enn lot manier?
Prodwir seki nou bizen;
Pa bizen fer letalaz;
Pa bizen fer gaspiyaz;
Ankouraz diversite:
Diversite biolozik,
Diversite kiltirel.

MONO

Monopol fer dominer;
Monokiltir touy later;
Monolog li bien-bien rann;
Monotoni mank lagam.
To’le ranz seki nouvo?
Partou met diversite;
Lavi bizen varyete.

MAXI

King Maxi kontan Ena,
So gate, koko-seri;
Ena li kontan maxi,
Pli li gran, pli li zoli.
Enn pa ase, bizen mil;
Kan gagn mil bizen milion.
Lerla bom vers destriksion.

IMEN-ZWAZO

Imen-Zwazo ena sans.
Li servi lipie, lezel;
Li servi so lespri ‘si.
Li get lavi par lao;
Li get lavi par anba,
Ansilkan, sirlekote.
Kapav trouv erer lotla.

IMEN-ZWAZO MIGRATER

Imen-Zwazo migrater
Aster pe peple later.
Ar so de lezel pwisan
Li explor tou kontinan.
Li servi so konesans
Pou kontrol rol bann nwizans,
Anpes malang souk zwisans.

ZEZI, GANDHI EK SHAKTI

Imen-Zwazo trap lame
Imen-Zako, amenn li
Lor latet enn montagn ot
Kot kapav get lorizon
Grandi amizir monte.
Lerla li konpran lespri
Zezi, Gandhi ek Shakti.

NOVAM 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.